Bakalářská práce

Šablona bakalářské práce je k dispozici zde: https://www.phil.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/219913-studijni-oddeleni/sablona-zaverecne-prace

Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty a ústavu, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce a rok zpracování. Dále musí být práce vybavena prohlášením autora o původnosti práce, obsahem, průběžným poznámkovým aparátem a seznamem použitých pramenů a sekundární literatury.

Rozsah bakalářské práce činí 70 000–80 000 znaků včetně mezer (ca 40–45 normovaných stran). Povinnou součástí práce jsou české a cizojazyčné resumé (1 800 znaků včetně mezer, tj. ca 30 řádků) a český a cizojazyčný výčet klíčových slov. Tyto součásti práce se také samostatně odevzdávají do příslušných složek IS MU.

Práci není nutné odevzdávat fyzicky. Elektronickou verzi odevzdávejte do archivu závěrečné práce a současně do odevzdávárny kurzu RLBcP: Bakalářská práce z religionistiky.

Magisterská práce

Šablona závěrečné práce je k dispozici zde: https://www.phil.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/219913-studijni-oddeleni/sablona-zaverecne-prace

Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty a ústavu, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce a rok zpracování. Dále musí být práce vybavena prohlášením autora o původnosti práce, obsahem, průběžným poznámkovým aparátem a seznamem použitých pramenů a sekundární literatury.

Rozsah diplomové práce činí 120 000–140 000 znaků včetně mezer (ca 60–80 normovaných stran). Povinnou součástí práce jsou české a cizojazyčné resumé (1 800 znaků včetně mezer, tj. ca 30 řádků) a český a cizojazyčný výčet klíčových slov. Tyto součásti práce se také samostatně odevzdávají do příslušných složek IS MU.

Práci není nutné odevzdávat fyzicky. Elektronickou verzi odevzdávejte do archivu závěrečné práce a současně do odevzdávárny kurzu RLMgP: Diplomová práce z religionistiky.

Disertační práce

Požadavky na disertační práci

Během studia studenti zpracovávají disertační práci, kde předkládají výsledky, k nimž pod vedením školitele dospěli. Práce musí obsahovat původní a významné výsledky, jež byly zveřejněny nebo přijaty ke zveřejnění. Může mít ve shodě se Studijním a zkušebním řádem MU buď podobu monografickou, nebo podobu souboru již uveřejněných nebo do tisku přijatých tematicky souvisejících prací opatřených uceleným úvodem do problematiky a komentářem. V prvním případě jde o monografickou studii v rozsahu 180 000 až 270 000 znaků včetně mezer (100–150 normovaných stran). V druhém případě není stanoven rozsah, ale soubor musí obsahovat buď alespoň tři publikace v pozici hlavního autora, nebo alespoň dvě publikace v pozici hlavního autora a další dvě v pozici spoluautora. Publikace musejí být vydány či přijaty k vydání v časopisech zařazených do databází Scopus či Web of Science s výjimkou jedné, kterou může být článek v časopise nezahrnutém do těchto databází, kapitola v knize nebo příspěvek ve sborníku (zde se zařazení do databází nesleduje). Soubor musí být opatřen (1) předmluvou (event. poděkováním) s detailním vysvětlením doktorandova autorského podílu a s uvedením bibliografických údajů jednotlivých příspěvků, (2) uceleným úvodem do problematiky a (3) závěrečným shrnujícím komentářem. U výsledků kolektivní vědecké práce, na níž se doktorand autorsky podílel, SZŘ MU (čl. 31.4.b) dále požaduje „prohlášení školitele potvrzující u označených částí práce autorství studenta a zhodnocující jeho podíl“. V praxi je toto prohlášení součástí stanoviska školitele, které se předkládá jako podklad obhajoby.

Disertační práci není nutné odevzdávat fyzicky. Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty a ústavu, název práce, jméno zpracovatele, jméno školitele, místo a rok dokončení. Dále musí být práce vybavena vlastnoručně podepsaným prohlášením autora o původnosti práce, obsahem, seznamem použité literatury a průběžným poznámkovým aparátem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info