Religionistika – obecné informace o studiu

Struktura studia

Obor religionistika je možno na Ústavu religionistiky FF MU studovat v prezenční nebo kombinované formě. Prezenční forma studia umožňuje studentům účast na přednáškách, seminářích, cvičeních a konzultacích vedených akademickými pracovníky podle pravidelného týdenního rozvrhu. Kombinovaná forma studia spojuje formu prezenčního a distančního studia, tj. kombinuje blokové páteční přednášky a semináře s konzultacemi a samostatnou přípravou studentů.

Obě formy umožňují řádné vysokoškolské studium ve třech základních stupních: bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském.

Prezenční studium

Prezenční studium religionistiky probíhá v pěti typech:

Kombinované studium

Kombinované studium religionistiky probíhá ve třech typech:

Podřazené stránky seznamují se základní strukturou a požadavky ve všech typech studia religionistiky. Podrobnější informace k jednotlivým předmětům lze nalézt v Informačním systému MU (dále jen IS MU). Pomocí kontrolních šablon IS MU lze také průběžně sledovat plnění studijních povinností ve vazbě na celkovou strukturu studia.

Studijní předpisy

Studium religionistiky probíhá podle obecných pravidel, která ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách upravuje zejména Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity. Jeho znalost je ke studiu nezbytná.

Studijní poradci

V případě potřeby se mohou studenti religionistiky obrátit na studijní poradce z řad pracovníků Ústavu religionistiky FF MU.

Studijní poradce pro bakalářské a navazující magisterské studium:

Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.
tel.: 549 49 1566, e-mail: chalupa@phil.muni.cz

Studijní poradce pro doktorské studium:

doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
tel.: 549 495 372, e-mail: david.zbiral@mail.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info