Státní magisterská zkouška se skládá ze dvou částí: z A) Obecné religionistiky, a jedné ze čtyř specializací  B) Archaické tradice, C) Západní náboženské tradice, D) Východní náboženské tradice, E) Náboženství a moderní společnost.

A

Obecná religionistika

1) Pojem náboženství

 1. esencialistický a konstruktivistický přístup k tvorbě pojmů
 2. náboženství jako vědecký pojem
 3. ideologické a mocenské aspekty tvorby a užívání pojmů, ideologizace pojmu náboženství
 4. dějiny pojmu náboženství
 5. problém univerzálnosti pojmu náboženství
 6. hranice pojmu náboženství: náboženství a kultura, náboženství a společnost, náboženství a religiozita, náboženství a magie, náboženství a právo, náboženství a filosofie, náboženství a umění
 7. pojem náboženství a posvátno: mezi fenomenologií náboženství, sociologií a antropologií
 8. diskuse o původu náboženství a náboženskosti

Doporučená četba:

Asad, Talal, „What Might an Anthropology of Secularism Look Like?“, in: id., Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity, Stanford: Stanford University Press 2003, 21-66.

Asad, Talal, „The Construction of Religion as an Anthropological Category“, in: id., Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam, Baltimore – London: Johns Hopkins University Press 1993, 27-54.

Berger, Peter L., „Religion and the World-Construction“, in: id., The Sacred Canopy : Elements of a Sociological Theory of Religion, New York – London: Doubleday 1990 (1. vyd. Garden City NY 1967), 3-28.

Berger, Peter L., „Religion and the World-Maintenance“, in: id., The Sacred Canopy : Elements of a Sociological Theory of Religion, New York – London: Doubleday 1990 (1. vyd. Garden City NY 1967), 29-51.

Braun, W., „Religion“, in: Willi Braun – Russell T. McCutcheon (eds.), Guide to the Study of Religion, London: Cassel 2000, 3-21.

Boyer, Pascal, „What Is the Origin?“, in: id., Religion Explained: The Human Insticts that Fashion Gods, Spirits and Ancestors, New York: Basic Books 2001, 1-50.

Durkheim, Émile, Elementární formy náboženského života: Systém totemismu v Austrálii. Praha: Oikúmené 2002, 9-56.

Feil, Ernst, „Rückblick“Religio: Die Geschichte eines neuzeitlichen Grundbegriffs vom Fruhchristentum bis zur Reformation (Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1986, 273-282.

Fitzgerald, Timothy, „A Critique of ‚Religion‘ as a Cross-Cultural Category“, Method and Theory in the Study of Religion 9/2, 1997, 91-110.

Fitzgerald, Timothy, „Playing Language Games and Performing Rituals: Religious Studies as Ideological State Apparatus“, Method and Theory in the Study of Religion 15, 2003, 209-254.

Geertz, Clifford, „Náboženství jako kulturní systém“, in: id. Interpretace kultur: Vybrané eseje, Praha: SLON 2000, 103-145.

Guthrie, Stewart, „Animal Animism: Evolutionary Roots of Religious Cognition“, in: Illka Pyysiäinen – Veikko Anttonen (eds.), Current Approaches in the Cognitive Science of Religion, London – New York: Continuum 2002, 38-67.

Hanegraaff, Wouter J., „Defining Religion in Spite of History“, in: Jan G. Platvoet – Arie L. Molendijk (eds.), The Pragmatics of Defining Religion: Contexts, Concepts and Contests, 1999, Leiden: Brill 1999, 337-378.

King, Richard, „Disciplining Religion“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge, 35-61.

Lewis-Williams, David, Mysl v jeskyni, (Galileo sv. 9), Praha: Academia 2007, 249-277, 318-341.

Masuzawa, Tomoko, The Invention of World Religions: Or, How European Universalism Was Preserved in the Language of Pluralism, Chicago: University of Chicago Press 2005, 1-33.

Pyysiäinen, Ilkka, „A New Theory of Magic“, in: id., Magic, Miracles, and Religion: A Scientist’s Perspective, Walnut Creek: AltaMira Press 2004, 90-112.

Smith, Jonathan Z., „Religion, Religions, Religious“, in: Mark C. Taylor (ed.), Critical Terms for Religious Studies, Chicago: Chicago University Press 1998, 269-284.

Smith, Wilfred Cantwell, The Meaning and End of Religion, Minneapolis: Fortress Press 1991 (1. vyd. 1962), 1-80.

Sjöblom, Tom, „Spandrels, Gazelles and Flying Buttresses: Religion as Adaptation or as a By-Product“, Journal of Cognition and Culture 7/3-4, 2007, 293-312.

Sørensen, Jesper, „Religion in Mind: A Review Article of the Cognitive Science of Religion“, Numen 52/4, 2005, 465-494.

Václavík, David, „Klasifikace“, in: id., Sociologie nových náboženských hnutí, Praha: Malvern 2007, 11-33.

Valtrová, Jana, „Konceptualizace ‚náboženství‘ v kontextu křesťanských misií“, in: ead., Středověká setkání s „jinými“. Modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii, Praha: Argo 2011, 134-141.

Wiebe, Donald, „Význam přirozené zkušenosti „nepřirozeného“ světa pro otázku vzniku náboženství“, Religio 19/1, 2011, 3-26.

Zbíral, David, „Osobní religiozita, náboženství a členství: Případ Armanna ‚Pungilupa‘ z Ferrary“, Religio: Revue pro religionistiku 19/2, 2011, 147-178.

2) Komparace, klasifikace, genealogie

 1. komparace a postupy vytváření pojmů, typologií a genealogií
 2. typologie a genealogie jako vědecké reprezentace skutečnosti: předpoklady, výstavba, účel
 3. monotetické a polytetické typologie
 4. genealogické a analogické komparace
 5. ideologické a náboženské klasifikace a komparace: my a oni, posvátné a profánní, čisté a nečisté, původní a odvozené, pravé a falešné, náboženské a kvazináboženské/kryptonáboženské jevy aj.
 6. tradiční evropská klasifikace lidských společenství (křesťané, „mohamedáni“, židé, „pohané“) a její ozvuky v religionistice, meze a možnosti interkulturního srovnávání
 7. etické a emické klasifikace reality, problém dominance a respektu badatelů vůči aktérským výpovědím, vztah mezi světem aktéra a světem vědce

Doporučená četba:

Antalík, Dalibor, „Závěr“, in: id., Jak srovnávat nesrovnatelné: Strategie mezináboženské komparace, (Sborníky, slovníky, učební texty 31), Praha: Oikúmené 2005, 188-203.

Doležalová, Iva, „Jonathan Z. Smith a diskuse o počátcích křesťanství“, Religio 5/1, 1997, 63-69.

King, Richard, „The Power of Definitions: A Genealogy of the Idea of the ‚Mystical‘“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge, 7-34.

Leeuw, Gerardus van der, „Epilegomena“, in: Břetislav Horyna – Helena Pavlincová, Dějiny religionistiky, Olomouc: Nakladatelství Olomouc 2001, 265-271.

Martin, Luther H., „Comparison“, in: Willi Braun – Russell T. McCutcheon (eds.), Guide to the Study of Religion, London: Cassel 2000, 45-57.

Masuzawa, Tomoko, The Invention of World Religions: Or, How European Universalism Was Preserved in the Language of Pluralism, Chicago: University of Chicago Press 2005, 37-104, 207-256.

Paden, William, „Worlds“, in: id., Religious Worlds: The Comparative Study of Religion, Boston: Beacon Press 1988, 51-65.

Paden, William, „Srovnávací perspektiva v religionistice“, in: id., Bádání o posvátnu: Náboženství ve spektru interpretací, (Religionistika 11), Brno: Masarykova univerzita 2002, 81-99.

Smith, Jonathan Z., „Classification“, in: Willi Braun – Russell T. McCutcheon (eds.), Guide to the Study of Religion, London: Cassel 2000, 35-45.

Smith, Jonathan Z., „Differential Equations: On Constructing ‚the Other“, in: id., Relating Religion: Essays in the Study of Religion, Chicago – London: University of Chicago Press 2004, 230-250.

Smith, Jonathan Z., „In Comparison Magic Dwells“, in: id., Imagining Religion. From Babylon to Jonestown. Chicago – London: The University of Chicago Press 1982, 19-35.

Smith, Jonathan Z., „On Comparison“, in: id., Drudgery Divine: On the Comparison of Early Christianities and the Religions of Late Antiquity, (Chicago Studies in the History of Religion / Jordan Lectures in Comparative Religion 14), Chicago: The University of Chicago Press – London: School of Oriental and African Studies, University of London 1990 (paperback 1994), 36-53. [Analogické a genealogické komparace.]

Václavík, David, „Klasifikace“, in: id., Sociologie nových náboženských hnutí, Praha: Malvern 2007, 11-33.

Valtrová, Jana, „Konceptualizace ‚náboženství‘ v kontextu křesťanských misií“, in: ead., Středověká setkání s „jinými“. Modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii, Praha: Argo 2011, 134-141.

Weber, Max, „‚Objektivita‘ sociálněvědního a sociálněpolitického poznání“, in: id., Metodologie, sociologie a politika, Praha: Oikúmené 22009, 7-63.

Zbíral, David, „Označení, typologie a genealogie středověkých herezí: Inspirace a výzvy pro teorii religionistiky“, Religio: Revue pro religionistiku 18/2, 2010, 163-190: 163-167, 185-189.

3) Jazyk, význam, interpretace

 1. vysvětlení a rozumění ve studiu náboženství
 2. promluva jako jednání a analýza diskurzu
 3. jednání jako promluva: význam jednání, sociologie každodennosti, praktické verifikace interpretace jednání
 4. znak a význam
 5. náboženství jako systém symbolů: symbol jako archetyp (psychoanalýza, M. Eliade a totální hermeneutika) versus symbol jako situačně a kontextuálně podmíněný znak (C. Geertz a symbolická antropologie)
 6. struktura a význam
 7. role náboženství v interpretaci/konstrukci světa: W. Paden a pojem „náboženských světů“, sociální konstruktivismus, actor-network theory a mnohočetné skutečnosti
 8. narativita a konstrukce skutečnosti v pramenech
 9. narativita a konstrukce skutečnosti ve vědeckém textu
 10. slovo a čin: moc slova v mýtu a rituálu, magie, propaganda

Doporučená četba:

Bachtin, Michail Michajlovič, „Marxizmus a filozofia jazyka“, in: M. M. Bachtin – V. N. Vološinov, Marxismus, freudismus, filozofia jazyka, Bratislava: Pravda 1986, 173-382.

Berger, Peter L., „Religion and the World-Construction“, in: id., The Sacred Canopy : Elements of a Sociological Theory of Religion, New York – London: Doubleday 1990 (1. vyd. Garden City NY 1967), 3-28.

Berger, Peter L., „Religion and the World-Maintenance“, in: id., The Sacred Canopy : Elements of a Sociological Theory of Religion, New York – London: Doubleday 1990 (1. vyd. Garden City NY 1967), 29-51.

Berger, Peter L. – Luckmann, Thomas, „Institucionalizace“, in: iid. Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění, Brno: CDK 1999, 51-93.

Berger, Peter L. – Luckmann, Thomas, „Jazyk a vědění v každodenním životě“. in: iid. Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění, Brno: CDK 1999, 39-50.

Bourdieu, Pierre, „Ekonomie symbolických statků“, in: id., Teorie jednání, Praha: Karolinum 1998, 121-152.

Bourdieu, Pierre, „Prostor společenský a prostor symbolický“, in: id., Teorie jednání, Praha: Karolinum 1998, 9-25.

Bourdieu, Pierre, „Za vědu o dílech“, in: id., Teorie jednání, Praha: Karolinum 1998, 41-68.

Fisher-Rosenthal, Wolfram – Rosenthal, Gabriele, „Analýza narativně-biografických rozhovorů“, Biograf 24, 2001, http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v2402 [18. 9. 2011].

Foucault, Michel, „Co je to autor?“, in: id., Diskurs, autor, genealogie, Praha: Svoboda 1994, 41-74.

Foucault, Michel, „Řád diskursu“. in: id., Diskurs, autor, genealogie, Praha: Svoboda 1994, 7-39.

Fujda, Milan, „Bouře ve sklenici vody? K několika nejasnostem ohledně povahy ‚skutečného‘, ‚konstruovaného‘ a ‚redukcionismu‘“, Biograf 52-53, 2010, 67-74.

Garfinkel, Harold, „Common Sense Knowledge of Social Structures: The Documentary Method of Interpretation in Lay and Professional Fact Finding“, in: id., Studies in Ethnomethodology, New Jersey: Prentice Hall, Engelwood Cliffs 1967, 76-103.

Garfinkel, Harold, „Studies of the Routine Grounds of Everyday Activities“, in: id., Studies in Ethnomethodology, New Jersey: Prentice Hall 1967, 35-75.

Geertz, Clifford, Interpretace kultur, Praha: SLON 2000, 13-42, 103-147.

Geertz, Clifford, „‚From the Native’s Point of View‘: On the Nature of Anthropological Understanding“, in: id., Local Knowledge: Further Essays in Interpretative Anthropology, London: Fontana Press 1993 (1. vyd. 1983), 55-72.

Gellner, Ernest, „Od komunity ke společnosti“, in: id., Pluh, meč a kniha: Struktura lidských dějin, Brno: CDK 2001, 33-61.

Gellner, Ernest, „Příchod onoho druhého“, in: id., Pluh, meč a kniha: Struktura lidských dějin, Brno: CDK 2001, 62-80.

Goffman, Erving, Všichni hrajeme divadlo: Sebeprezentace v každodenním životě, Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon 1999.

Hamar, Eleonóra, „Narativní identita“, in: ead., Vyprávěná židovství: O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit, Praha: SLON 2008, 14-68.

King, Richard, „Sacred Texts, Hermeneutics and World religions“, in. id. Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge, 62-81.

Konopásek, Zdeněk, „Co znamená interpretovat text?“, http://zdenek.konopasek.net/docs/Konopasek-Co-znamena-interpretovat-text.pdf, [18. 9. 2011].

Konopásek, Zdeněk, „Text a textualita v sociálních vědách I: Teoretické motivace“, Biograf 7, 1996, http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=703 [18. 9. 2011].

Konopásek, Zdeněk, „Text a textualita v sociálních vědách II: Metodologické motivace“, Biograf8, 1996, http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=802 [18. 9. 2011].

Konopásek, Zdeněk, „Text a textualita v sociálních vědách III: Reflexivní impuls“, Biograf 9, 1996, http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=902 [18. 9. 2011].

Konopásek, Zdeněk, „V čem spočívá pravda náboženské skutečnosti? Sociologický pohled na mariánská zjevení a démonické posedlosti“, Biograf 52-53, 2010, 89-101.

Latour, Bruno, „On Recalling ANT“, in: John Law – John Hasard (eds.), Actor Network Theory and After, Oxford – Malden: Blackwell Publishing – The Sociological Review 1999, 15-24.

Latour, Bruno, Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. New York: Oxford University Press 2007, 1-156.

Merton, Robert K., „Nepředvídané důsledky sociálního jednání“, in: id. Studie ze sociologické teorie, Praha: SLON 2000, 116-131.

Merton, Robert K, „Sebenaplňující se proroctví“, in: id., Studie ze sociologické teorie, Praha: SLON 2000, 196-219.

Mol, Annemarie, „Ontological Politics: A Word and Some Questions“, in: John Law – John Hasard (eds.), Actor Network Theory and After, Oxford – Malden: Blackwell Publishing and The Sociological Review 1999, 74-89.

Paden, William E., „Náboženská interpretace náboženství: pohled zevnitř“, in: id., Bádání o posvátnu: Náboženství ve spektru interpretací, Brno: Masarykova univerzita 2002, 101-123.

Paleček, Jan, „Mariánský zázrak ve světle sociologie, sociologie ve světle slunečního zázraku“, Biograf 52-53, 2010, 41-66.

Penner, Hans H., „Interpretation“, in: Willi Braun – Russell T. McCutcheon (eds.), Guide to the Study of Religion, London: Cassel 2000, 57-75.

Rappaport, Roy A., Ritual and Religion in the Making of Humanity, Cambridge: Cambridge University Press 1999, 139-164.

Ricoeur, Paul, Úkol hermeneutiky, Praha: Filosofia 2004.

Tweed, Thomas A., Crossing and Dwelling: A Theory of Religion, Cambridge, MA: Harvard University Press 2006, 29-79.

Weber, Max, „Základní sociologické pojmy“, in: id., Metodologie, sociologie a politika, Praha: Oikúmené 22009, 133-168.

Županov, Ines G., Disputed Mission: Jesuit Experiments and Brahmanical Knowledge in Seventeenth-century India, New Delhi: Oxford University Press 1999, 1-42.

4) Identita a reprezentace

 1. pojmy identity a reprezentace a jejich význam pro religionistiku
 2. náboženství, identita, reprezentace: role, vztahy, prostředky
 3. náboženství a etnicita, náboženský univerzalismus a náboženský partikularismus
 4. kolektivní, osobní a situační aspekty náboženské identity
 5. narativní konstrukce identity
 6. politika identity: reprezentace, marginalizace, hybridita
 7. identita v diaspoře a emigraci
 8. hranice reprezentace a sebeprezentace, orientalismus, postkoloniální teorie
 9. reprezentace „jiného“, etnocentrismus, stereotypní představy o náboženských menšinách a konkurenčních náboženstvích (obsahy a mechanismy jejich utváření)
 10. sebeprezentace, úloha „jiného“ v budování vlastní náboženské identity
 11. identita badatele ve výzkumu

Doporučená četba:

Anderson, Benedict, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London – New York: Verso 1995, 9-36.

Asad, Talal, „Muslims and European Identity: Can Europe Represent Islam?“, in: Elizabeth Hallam – Brian V. Street (eds.), Cultural Encouters: Representing „Otherness“, London – New York: Routledge 2000, 11-27.

Bhabha, Homi, „Cultures In-Between“, in: Stuart Hall – Paul du Gay (eds.), Questions of Cultural Identity, London – Thousand Oaks – New Delhi: Sage Publications 2005, 53-60.

Bourdieu, Pierre, „Prostor společenský a prostor symbolický“, in: id., Teorie jednání, Praha: Karolinum 1998, 9-25.

Foucault, Michel, „Co je to autor?“, in: id., Diskurs, autor, genealogie, Praha: Svoboda 1994, 41-74.

Foucault, Michel, „Meze reprezentace“, in: id., Slova a věci, Brno: Computer Press 2007, 169-194.

Foucault, Michel, „Subjekt a moc“, in: id., Myšlení vnějšku, Praha: Hermann a synové 1996, 195-226.

Gellner, Ernest, Nations and Nationalism, Oxford: Basil Blackwell 1990 (1. vyd. 1983), 8-52.

Goffman, Erving, Všichni hrajeme divadlo: Sebeprezentace v každodenním životě, Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon 1999.

Grossberg, Lawrence, „Identity and Cultural Studies: Is That All There Is?“, in: Stuart Hall – Paul du Gay (eds.), Questions of Cultural Identity, London – Thousand Oaks – New Delhi: Sage Publications 2005, 87-107.

Hamar, Eleonóra, „Narativní identita“, in: ead., Vyprávěná židovství: O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit, Praha: Sociologické nakladatelství 2008, 14-68.

Hall, Stuart, „Who Needs 'Identity'?“, in: Hall, - du Gay, P., Questions of Cultural Identity, London – Thousand Oaks – New Delhi: Sage 1996, 1-17.

Hall, Stuart, „The Work of Representation“, in: id. (ed.), Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, London – Thousand Oaks – New Delhi: Sage 1997, 13-74.

Holliday, Adrian – Hyde, Martin – Kullman, John, Intercultural Communication: An Advanced Resource Book, London – New York: Routledge 2005, 1-50.

Chakrabarty, Dipesh, „Postcoloniality and the Artifice of History: Who Speaks for Indian ‚Pasts‘?“, in: Ranjit Guha (ed.), A Subaltern Studies Reader 1986-1995, New Delhi: Oxford University Press 2000, 263-294.

King, Richard, „Beyond Orientalism? Religion and Comparativism in a Postcolonial Era“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 187-218.

King, Richard, „The Politics of Privatization: Indian Religion and the Study of Mysticism“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge, 161-186.

Konopásek, Zdeněk, „Sociologie jako power play“, Sociológia 28/2, 1996, 99-126.

Lidchi, Henrietta, „The Poetics and the Politics of Exhibiting Other Cultures“, in: Stuart Hall (ed.), Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, London – Thousand Oaks – New Delhi: Sage 1997, 151-222.

MacKay, D. Bruce, „Ethnicity“, in: Willi Braun – Russell T. McCutcheon (eds.), Guide to the Study of Religion, London: Cassel 2000, 96-110.

Joy, Morny, „Postcolonial Reflections: Challenges to Religious Studies“, Method and Theory in the Study of Religions 13, 2001, 177-195.

Ochs, Elinor – Capps, Lisa, „Narrating the Self“, Annual Review of Anthropology 25, 1996, 19-43.

Pagden, Anthony, The Fall of Natural Man: The American Indian and the Origins of Comparative Ethnology, Cambridge: Cambridge University Press 1982, 57-108.

Rose, Nikolas, „Identity, Genealogy, History“, in: Stuart Hall – Paul du Gay (eds.), Questions of Cultural Identity, London – Thousand Oaks – New Delhi: Sage Publications 2005, 128-151.

Said, E., Orientalism, New York: Vintage 1994, 11-41.

Spivak, Gayatri Chakravorty, „Can the Subaltern Speak?“, in: Cary Nelson – Lawrence Grossberg (eds.), Marxism and the Interpretation of Culture, Urbana and Chicago: University of Illinois Press 1988, 271-316.

Todorov, Tzvetan, Dobytí Ameriky: Problém druhého, Praha: Mladá fronta 1996, 217-236.

Valtrová, Jana, „Úvod“, „‚Modloslužebníci mnoha různých sekt‘“, in: ead., Středověká setkání s „jinými“. Modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii, Praha: Argo 2011, 10-14, 110-133.

West, Cornel „The New Politics of Difference“, in: Lemert, Charles (ed), Social Theory: The Multicultural and Classic Readings, Boulder: Westview Press 21999, 521-532.

5) Prožívání, zkušenost, kognice, emoce

 1. možnosti odlišení náboženské a nenáboženské zkušenosti
 2. typy náboženské zkušenosti (tanec, zpěv, změněné stavy vědomí, vidění, trans, bolest, disciplinace těla, sounáležitost se společenstvím, víra, mystika, zhnusení, konverze, pochybnost, prožívání porušení norem, vina aj.), kritické zhodnocení typologií náboženské zkušenosti
 3. různé typy náboženské zkušenosti a tělo
 4. vliv duality tělesného a netělesného na religionistické interpretace náboženské zkušenosti: subjekt prožívání, „autenticita“ prožitku, „náboženskost“/„nenáboženskost“ zkušenosti v závislosti na prostředcích
 5. náboženská zkušenost a jazyk
 6. problém interpretace náboženské zkušenosti: strategie explanační a rozumějící, etické a emické
 7. role učení a kreativity v utváření náboženské zkušenosti: meze a možnosti
 8. náboženství a emoce
 9. zkušenost v diskusích o původu náboženství (animismus, kognitivní teorie o původu náboženství aj.)
 10. náboženství a psychotropie: autotropní a teletropní mechanismy a jejich vliv na náboženské jednání člověka

Doporučená četba:

Alcorta, Candace S. – Sosis, Richard, „Ritual, Emotion, and Sacred Symbols“, Human Nature16/4, 2005, 323-359.

Barsalou, Lawrence W. – Barbey, Aron K. – Simmons, W. Kyle –Santos, Ava, „Embodiment in Religious Knowledge“, Journal of Cognition and Culture 5/1, 2005, 14-57.

Berger, Peter – Luckmann, Thomas, „Společnost jako subjektivní realita“, in: id., Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění, Brno: CDK 1999, 127-180.

Carrette, Jeremy, „William James“, in: J. Corrigan, The Oxford Handbook of Religion and Emotion, Oxford: Oxford University Press 2008, 419-437. [Zhodnocení Jamesova přístupu k „náboženským emocím“.]

Careter, Simon – Mike Michael, „Here Comes the Sun: Shedding Light on the Cultural Body“, in: Helen Thomas – Jamilah Ahmed (eds.), Cultural Bodies: Ethnography and Theory, Malden – Oxford – Carlton: Blackwell Publishing 2004, 260-282.

Deeley, Peter Quinton, „The Religious Brain: Turning Ideas into Convictions“, Anthropology and Medicine, 11, 2004, 245–267.

Fitzgerald, Timothy, „Experience“, in: Willi Braun – Russell T. McCutcheon (eds.), Guide to the Study of Religion, London: Cassel 2000, 125-140.

Foucault, Michel, „O genealogii etiky“, in: id., Myšlení vnějšku, Praha: Hermann a synové 1996, 265-299.

Foucault, Michel, Dohlížet a trestat: Kniha o zrodu vězení, Praha: Dauphin 2000, 197-274.

Gellner, Ernest, „Od komunity ke společnosti“, in: id., Pluh, meč a kniha: Struktura lidských dějin, Brno: CDK 2001, 33-61.

Gellner, Ernest, „Příchod onoho druhého“, in: id., Pluh, meč a kniha: Struktura lidských dějin, Brno: CDK 2001, 62-80.

James, William, „Mysticism“, in: id., Druhy náboženské zkušenosti, Praha: Melantrich 1930, 229-250.

King, Richard, „The Power of Definitions: A Genealogy of the Idea of the ‚Mystical‘“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge, 7-34.

Lewis-Williams, David, „Religious Experience“, in: id., Conceiving God: The Cognitive Origin and Evolution of Religion, London: Thames & Hudson 2010, 139-160.

Mauss, Marcel, „Techiques of the Body“, in: Margaret Lock – Judith Farquhar (eds.), Beyond the Body Proper: Reading the Anthropology of Material Life, Durham – London: Duke University Press 2007, 50-68.

Paden, William E., „Náboženská interpretace náboženství: pohled zevnitř“, in: id., Bádání o posvátnu: Náboženství ve spektru interpretací, Brno: Masarykova univerzita 2002, 101-123.

Rowatt, Wade C. – Kirkpatrick, Lee A., „Dimensions of Attachment to God and Their Relation to Affect, Religiosity, and Personality Constructs“, Journal for the Scientific Study of Religion41, 2002, 637-651.

Sharf, R., „Experience“, in: Mark C. Taylor (ed.), Critical Terms for Religious Studies, Chicago: Chicago University Press 1998, 94-117.

Shilling, Chris, „Musical Bodies“, in: id., The Body in Culture Technology and Society, London – Thousand Oaks – Delhi: Sage 2005, 127-147.

Shilling, Chris, „Sociable Bodies“, in: id., The Body in Culture Technology and Society, London – Thousand Oaks – Delhi: Sage 2005, 148-172.

Shils, Edward, „In the Grip of the Past“, in: id., Tradition, Chicago: The University of Chicago Press 1981, 34-62.

Shils, Edward, „The Endurance of the Past Objects“, in: id., Tradition, Chicago: The University of Chicago Press 1981, 63-161.

Smail, Daniel L., On Deep History and the Brain, Berkeley – Los Angeles: University of California Press 2008, 215-259.

Whitehouse, Harvey, „Teorie dvou modů náboženskosti“, Religio: Revue pro religionistiku 17/2, 2009, 209-230.

Wiebe, Donald, „Význam přirozené zkušenosti ‚nepřirozeného‘ světa pro otázku vzniku náboženství“, Religio: Revue pro religionistiku 19/1, 2011, 3-26.

6) Paměť, tradice, obraz, text

 1. přenos náboženských představ a praxí
 2. ústní a písemná tradice: šíření, uchovávání, proměny, mezigenerační přenos
 3. sdílená paměť, tradice a sociální vyjednávání
 4. kontinuita a diskontinuita tradice
 5. hmotná kultura jako externalizovaná paměť: artefakt, stavba, kulturní krajina
 6. paměť a tělo: ritualizovaná činnost, zpěv, recitace, zdobení, oděv, poznačování a pozměňování těla
 7. obraz, tisk a písmo jako technologie a jejich vliv na proměny tradice
 8. autorita, závaznost, uzavřenost, kanonicita textu; situačnost, nahodilost, kontextualita a pragmatismus jeho interpretace
 9. text a textualita v sociálních vědách
 10. textualismus: nadměrný důraz na „posvátné texty“ ve studiu náboženství, jeho důsledky a alternativy
 11. metody práce s písemnými prameny v religionistice
 12. věda jako tradice

Doporučená četba:

Berger, Peter L., „Religion and the World-Construction“, in: id., The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion, New York – London: Doubleday 1990 (1. vyd. 1967), 3-28.

Berger, Peter – Luckmann, Thomas, „Společnost jako objektivní realita“, in: iid., Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění, Brno: CDK 1999, 51-127.

Berger, Peter – Luckmann, Thomas, „Základy vědění v každodenním životě“, in. iid., Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění, Brno: CDK 1999, 25-50.

Bourdieu, Pierre, „Ekonomie symbolických statků“, in: id., Teorie jednání, Praha: Karolinum 1998, 121-152.

Bourdieu, Pierre, „Scholastické hledisko“, in: id., Teorie jednání, Praha: Karolinum 1998, 153-166.

Bourdieu, Pierre, „Za vědu o dílech“, in: id., Teorie jednání, Praha: Karolinum 1998, 41-68.

Boyer, Pascal, „What Supernatural Concepts Are Like“, in: id., Religion Explained: The Evolutionary Origins of Religious Thought, New York: Basic Books 2001, 51-91.

Donald, Merlin, „Human Cognitive Evolution: What We Were, What We Are Becoming.“, Social Research 60/1, 1993, 143-170.

Eisenstein, Elizabeth L., The Printing Press as an Agent of Change: Communications and Cultural Transformations in Early-Modern Europe, Cambridge: Cambridge University Press 1979, 43-71.

Fujda, Milan – Lužný, Dušan, „Modernizace, tradice a kulturní přenos“, in: iid., Oddaní Kršny: Haré Kršna v pohledu sociálních věd, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni 2010, 193-216.

Gellner, Ernest, „Od komunity ke společnosti“, in: id., Pluh, meč a kniha: Struktura lidských dějin, Brno: CDK 2001, 33-61.

Gellner, Ernest, „Příchod onoho druhého“, in: id., Pluh, meč a kniha: Struktura lidských dějin, Brno: CDK 2001, 62-80.

Gross, David, „Reappropriating Tradition though Its Traces“, in: id., The Past in Ruins: Tradition and the Critique of Modernity, Amherst: The University of Massachusetts Press 1992, 92-106.

Gross, David, „Rethinking Tradition“, in: id., The Past in Ruins: Tradition and the Critique of Modernity, Amherst: The University of Massachusetts Press 1992, 77-91.

Gross, David, „Survivals and Fabrications“, in: id., The Past in Ruins: Tradition and the Critique of Modernity, Amherst: The University of Massachusetts Press 1992, 62-76.

Gross, David, „The Meaning of Tradition“, in: id., The Past in Ruins: Tradition and the Critique of Modernity, Amherst: The University of Massachusetts Press 1992, 8-19.

Goody, Jack, The Logic of Writing and the Organization of Society, Cambridge: Cambridge University Press 1996, 1-44.

Goethals, Gregor, „Escape from Time: Ritual Dimension of Popular Culture“, in: Stewart M. Hoover – Knut Lundby (eds.), Rethinking Media, Religion, and Culture, Thousand Oaks – London – New Delhi: Sage Publications 1997, 117-132.

Halbwachs, Maurice, „Language and Memory“, in: id., On Collective Memory, Chicago – London: The University of Chicago Press 1992, 43-45.

Halbwachs, Maurice, „The Reconstruction of the Past“, in: id., On Collective Memory, Chicago – London: The University of Chicago Press 1992, 46-51.

Halbwachs, Maurice, „The Localization of Memories“, in: id., On Collective Memory, Chicago – London: The University of Chicago Press 1992, 52-53.

Halbwachs, Maurice, „Religious Collective Memory“, in: id., On Collective Memory, Chicago – London: The University of Chicago Press 1992, 84-119.

Halbwachs, Maurice, „Social Classes and their Traditions“, in: id., On Collective Memory, Chicago – London: The University of Chicago Press 1992, 120-166.

Halbwachs, Maurice, „Conclusion“, in: id., On Collective Memory, Chicago – London: The University of Chicago Press 1992, 167-189.

Halbwachs, Maurice, „Individuální a kolektivní paměť“, in: id., Kolektivní paměť, Praha: SLON 2009, 50-92.

Halbwachs, Maurice, „Kolektivní a historická paměť“, in: id., Kolektivní paměť, Praha: SLON 2009, 93-135.

Halbwachs, Maurice, „Kolektivní paměť a čas“, in: id., Kolektivní paměť, Praha: SLON 2009, 136-184.

Halbwachs, Maurice, „Kolektivní paměť a prostor“, in: id., Kolektivní paměť, Praha: SLON 2009, 185-227.

Havelka, Miloš, „Poznání – paměť – identita a několik obecnějších úvah“, Dějiny – teorie – kritika 4/2, 2007, 256-270.

Hobsbawm, Eric, „Introduction: Inventing Traditions“, in: Eric Hobsbawm – Terence Ranger (eds.), The Invention of Tradition, Cambridge: Cambridge University Press 1989, 1-14.

King, Richard, „Sacred Texts, Hermeneutics and World Religions“, in. id. Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge, 62-81.

Ong, Walter, Technologizace slova, Praha: Karolinum 2006, 9-154.

Pyysiäinen, Ilkka, „Holy Book: The Invention of Writing and Religious Cognition“, in: id., Magic, Miracles, and Religion: A Scientist’s Perspective, Walnut Creek: AltaMira Press 2004, 160-171.

Shils, Edward, „In the Grip of the Past“, in: id., Tradition, Chicago: The University of Chicago Press 1981, 34-62.

Shils, Edward, „Patterns of Change and Stability in Tradition“, in: id., Tradition, Chicago: The University of Chicago Press 1981, 262-290.

Shils, Edward, „Stability and Change in Tradition“, in: id., Tradition, Chicago: The University of Chicago Press 1981, 195-212.

Shils, Edward, „The Endurance of the Past Objects“, in: id., Tradition, Chicago: The University of Chicago Press 1981, 63-161.

Shils, Edward, „The Endurance of Past Practices“, in: id., Tradition, Chicago: The University of Chicago Press 1981, 162-194.

Shils, Edward, „Why Traditions Change: Endogenous Factors“, in: id., Tradition, Chicago: The University of Chicago Press 1981, 213-239.

Shils, Edward, „Why Traditions Change: Exogenous Factors“, in: id., Tradition, Chicago: The University of Chicago Press 1981, 240-261.

Smith, Jonathan Z., „Sacred Persistence: Toward a Redescription of Canon“, in: id., Imagining Religion: From Babylon to Jonestown, Chicago: University of Chicago Press – London 1988, 36-52.

Stock, Brian, „History, Literature, Textuality“, in: id., Listening for the Text: On the Uses of the Past, Baltimore – London: The Johns Hopkins University Press 1990, 16-29.

Stock, Brian, „Max Weber, Western Rationality, and the Middle Ages“, in: id., Listening for the Text: On the Uses of the Past, Baltimore – London: The Johns Hopkins University Press 1990, 113-139.

Stock, Brian, „Textual Communities: Judaism, Christianity, and the Definitional Problem“, in: id., Listening for the Text: On the Uses of the Past, Baltimore – London: The Johns Hopkins University Press 1990, 140-158.

Stock, Brian, „Tradition and Modernity: Models from the Past“, in: id., Listening for the Text: On the Uses of the Past, Baltimore – London: The Johns Hopkins University Press 1990, 159-172.

Tracy, David, „Writing“, in: Mark C. Taylor (ed.), Critical Terms for Religious Studies, Chicago: Chicago University Press 1998, 383-395.

White, Robert A., „Religion and Media in the Construction of Cultures“, in: Stewart M. Hoover – Knut Lundby (eds.), Rethinking Media, Religion, and Culture, Thousand Oaks – London – New Delhi: Sage Publications 1997, 37-64.

Whitehouse, Harvey, „Teorie dvou modů náboženskosti“, Religio 17/2, 2009, 209-230.

7) Tělo, tělesnost, sexualita, gender

 1. tělo, sexualita a řád: náboženská regulace tělesnosti a sexuality
 2. tělo, identita a reprezentace: reprezentace těla a tělesnosti v náboženstvích, gender a pohlaví, kategorie genderu ve studiu náboženství (vymezení, přínos, problémy, příklady), sexuální identita a jinakost v náboženstvích, genderové stereotypy a koloniální subjekt, náboženská marginalizace na základě genderu/pohlaví, veřejný diskurz a genderová dominance, tělo a autorita (tělesná disciplína jako zdroj autority, odlišné tělo a moc)
 3. náboženské regulace přijímání a překračování rolí a identit: pohlaví, gender, transgender, sexuální jinakost, homosexualita
 4. kategorie genderu ve studiu náboženství: vymezení, přínos, problémy, příklady
 5. náboženská marginalizace na základě genderu/pohlaví, veřejný diskurz a genderová dominance, genderové stereotypy a koloniální subjekt
 6. tělo, identita a reprezentace: utváření sebe sama a utváření „jiného“ v praxích a diskursech orientovaných na tělo
 7. dualita tělesné a netělesné složky člověka: různé přístupy (vykazatelná empirická skutečnost, projev nežádoucího vlivu křesťanské nauky o člověku na vědu, univerzální intuitivní model lidské kognice) a jejich důsledky pro studium náboženství a prožívání
 8. marginalizace těla a překonávání tělesných omezení, netělesné a „ne zcela tělesné“ identity
 9. tělo a autorita (tělesná disciplína jako zdroj autority, odlišné tělo a moc)
 10. tělo a paměť (tělo jako médium)
 11. tělo a společenství: tělesné pohyby a učení, ritualizované jednání, možnosti a regulace společenského styku (pohlavní styk, manželství, jídlo aj.)
 12. dotek, stopa, esence: přenos, nakažlivost, magické a rituální působení, znečištění, posvěcení
 13. sexuální symbolika a konstrukce světa
 14. genderové odlišení a oddělení v náboženstvích, problém genderové odlišnosti religiozity
 15. feministické interpretace náboženství (feministické kritiky tradic, feministické sociální teorie) a jejich kritika

Doporučená četba:

Boyarin, Daniel, „Gender“, in: Mark C. Taylor (ed.), Critical Terms for Religious Studies, Chicago: Chicago University Press 1998, 117-136.

Buttler, Judith, „From Bodies that Matter“, in: Margaret Lock – Judith Farquhar (eds.), Beyond the Body Proper: Reading the Anthropology of Material Life, Durham – London: Duke University Press 2007, 164-175.

Douglas, Mary, „External Boundaries“, in: ead., Purity and Danger: An Analysis of the Concept of Pollution and Taboo, London: Routledge 1991 (1. vyd. 1966), 114-128.

Douglas, Mary, „Internal Lines“, in: ead., Purity and Danger: An Analysis of the Concept of Pollution and Taboo, London: Routledge 1991 (1. vyd. 1966), 129-139.

Douglas, Mary, „Introduction“, in: ead., Purity and Danger: An Analysis of the Concept of Pollution and Taboo, London: Routledge 1991 (1. vyd. 1966), 1-6.

Douglas, Mary, „Powers and Dangers“, in: ead., Purity and Danger: An Analysis of the Concept of Pollution and Taboo, London: Routledge 1991 (1. vyd. 1966), 94-113.

Douglas, Mary, „Ritual Uncleaness“, in: ead., Purity and Danger: An Analysis of the Concept of Pollution and Taboo, London: Routledge 1991 (1. vyd. 1966), 7-28.

Douglas, Mary, „The System Shattered and Renewed“, in: ead., Purity and Danger: An Analysis of the Concept of Pollution and Taboo, London: Routledge 1991 (1. vyd. 1966), 159-179.

Foucault, Michel, Dohlížet a trestat: Kniha o zrodu vězení, Praha: Dauphin 2000, 197-274.

Foucault, Michel, „O genealogii etiky“, in: id., Myšlení vnějšku, Praha: Hermann a synové 1996, 265-299.

Foucault, Michel, „Subjekt a moc“, in: id., Myšlení vnějšku, Praha: Hermann a synové 1996, 195-226.

Foucault, Michel, Dějiny sexuality I: Vůle k vědění, Praha: Hermann a synové 1999, 9-60.

Hamar, Eleonóra, „Náboženství a tělo: Teoretické perspektivy v diskursu religionistiky“, in: Iva Doležalová – Eleonóra Hamar – Luboš Bělka (eds.), Náboženství a tělo, (Central European Religious Studies 3), Praha: Malvern – Brno: Masarykova univerzita 2006, 15-22.

Hertz, Robert, „The Pre-eminence of the Right Hand: A Study in Religious Polarity“, in: Margaret Lock – Judith Farquhar (eds.), Beyond the Body Proper: Reading the Anthropology of Material Life, Durham – London: Duke University Press 2007, 30-40.

LaFleur, William, „Body“, in: Mark C. Taylor (ed.), Critical Terms for Religious Studies, Chicago: Chicago University Press 1998, 36-55.

Mauss, Marcel, „Techiques of the Body“, in: Margaret Lock – Judith Farquhar (eds.), Beyond the Body Proper: Reading the Anthropology of Material Life, Durham – London: Duke University Press 2007, 50-68.

Morgan, Sue, „Feminist Approaches“, in: Peter Connolly (ed.), Approaches to the Study of Religion, London: Continuum 1999, 42-73.

Renzetti, Claire M. – Curran, J. Daniel, „Gender a spiritualita“, in, iid., Ženy, muži a společnost, Praha: Karolinum 2003, 418-456.

Scott, Joan W., „Gender: A Useful Category of Historical Analysis“, American Historical Review91/5, 1986, 1053-1075.

Shilling, Chris, „Conclusion“, in: id., The Body in Culture Technology and Society, London – Thousand Oaks – Delhi: Sage 2005, 198-209.

Shilling, Chris, „Contemporary Bodies“, in: id., The Body in Culture Technology and Society, London – Thousand Oaks – Delhi: Sage 2005, 47-72.

Shilling, Chris, „Introduction“, in: id., The Body in Culture Technology and Society, London – Thousand Oaks – Delhi: Sage 2005, 1-23.

Shilling, Chris, „Musical Bodies“, in: id., The Body in Culture Technology and Society, London – Thousand Oaks – Delhi: Sage 2005, 127-147.

Shilling, Chris, „Sociable Bodies“, in: id., The Body in Culture Technology and Society, London – Thousand Oaks – Delhi: Sage 2005, 148-172.

Thompson, Edward P., „Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism“, in: Margaret Lock – Judith Farquhar (eds.), Beyond the Body Proper: Reading the Anthropology of Material Life, Durham – London: Duke University Press 2007, 495-511.

Turner, Terence „The Social Skin“, in: Margaret Lock – Judith Farquhar (eds.), Beyond the Body Proper: Reading the Anthropology of Material Life, Durham – London: Duke University Press 2007, 83-103.

Warne, Randi R., „Gender“, in: Willi Braun – Russell T. McCutcheon (eds.), Guide to the Study of Religion, London: Cassel 2000, 140-154.

8) Začátek, konec, zrození, smrt

 1. náboženské představy a praxe ve vztahu ke zvládání smrti
 2. rituální zvládání smrti
 3. živí a mrtví: komunikace, vazby a distinkce, hierarchie, jejich projevy v hmotné kultuře
 4. smrt a životní cíle: přetrvávání a nesmrtelnost, nesmrtelnost jako cíl, tělo a přetrvání/nesmrtelnost, disciplinace, odměna, sociální vázanost životních cílů
 5. zvláštní smrt: sebevražda, rituálně způsobená smrt, lidská oběť, sebeobětování, smrt mimořádné bytosti
 6. vědomí smrtelnosti a otázka původu náboženství
 7. zrození a smrt v obřadech životního cyklu: kontinuita a diskontinuita života
 8. rituální zvládání nečistoty „počátků“ a „konců“: plození, rození, nemoc, smrt, rozklad
 9. zrození a smrt, vznik a zánik v mytologii a kultu
 10. pojem eschatologie a jeho problémy, univerzální a individuální eschatologie, prezentní a futurální eschatologie

Doporučená četba:

Boyer, Pascal, „Why is Religion about Death?“, in: id., Religion Explained: The Evolutionary Origins of Religious Thought, New York: Basic Books 2001, 203-228.

Eliade, Mircea, „Regenerace času“, in: id., Mýtus o věčném návratu: Archetypy a opakování, Praha: Oikúmené 1993, 38-64.

Gennep, Arnold van, „Narození a dětství“, „Pohřební obřady“, in: id., Přechodové rituály: Systematické studium rituálů, (Mythologie 1), Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1997, 54-66, 136-152.

Weber, Max, „Vznik a počátky náboženství“, in: id., Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad 1998, 119-142.

Weber, Max, „Problém teodiceje“, „Spása a znovuzrození“, „Cesty ke spáse a jejich vliv na způsob života“, in: id., Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad 1998, 249-308.

9) Mýtus

 1. pojem mýtu a jeho vývoj: filozofická a teologická kritika a reflexe mýtu (antika, středověk, osvícenství, ateismus, pozitivismus a empiricismus, demytologizace, postmodernismus), pozitivní hodnocení mýtu (antika, renesance, romantismus, hlubinná psychologie, New Age)
 2. problém žánrových charakteristik mýtu, možnosti klasifikace mýtů (kosmogonie, kosmologie, aitiologie apod.)
 3. mýtus a jazyk: specifika náboženského jazyka, mýtus jako projev náboženského jazyka, sémiotika mýtu, strukturální analýza mýtu, mýtus jako mentální reprezentace
 4. stabilita a plasticita mýtu: principiální samozřejmost a vnitřní (emická) kritika mýtu
 5. mýtus jako prostředek prožívání a interpretace světa, noetický a ontologický výklad mýtu, mýtus jako model „pro něco“ a model „něčeho“
 6. mýtus a společenské vztahy: ustavování, legitimizace a delegitimizace společenských vztahů v mýtu, mýtus a identita, mytické klasifikace, mytické příběhy ve veřejných diskurzech, ideologie jako aplikace mýtu, interakce mytických vyprávění, mýty v transkulturní komunikaci, zhroucení a opuštění mýtu
 7. mýtus a paměť: uchovávání, předávání, přetváření a zapomínání
 8. mýtus a historie: dějiny jako mýtus versus dějiny jako předmět historické vědy, koncept dějinnosti a nadčasovost mýtu, narativní konstrukce historie a přítomná identita
 9. mýtus jako systém symbolů: mýtus v hlubinné psychologii, totální hermeneutice a symbolické antropologii
 10. vztah mýtu k rituálu

Doporučená četba:

McCutcheon, Russell T., „Myth“, in: Willi Braun – Russell T. McCutcheon (eds.), Guide to the Study of Religion, London: Cassel 2000, 190-209.

Eliade, Mircea, Pojednání o dějinách náboženství, Praha: Argo 2004, 399-425.

Eliade, Mircea, „The Structure of Myths“, „Mythologies of Memory and Forgetting“, in: id., Myth and Reality, New York – Evanson: Harper & Row 1963, 1-20, 114-138.

Girard, René, „Co je to mýtus?“, in: id., Obětní beránek, Praha: Lidové noviny 1997, 31-55.

Joy, Morny, „Postcolonial Reflections: Challenges to Religious Studies“, Method and Theory in the Study of Religions 13, 2001, 177-195.

Jung, Carl Gustav, „Vědomí a nevědomí“, „Nevědomí jako mnohočetné vědomí“, „Pattern of behaviour a archetyp“, in: id., Archetypy a nevědomí, (Výbor z díla C. G. Junga 2), Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka 1999, 37-74.

Lévi-Strauss, Claude, „Předehra“, in: id., Mythologica I: Syrové a vařené, (Capricorn 14), Praha: Argo 2006, 13-45.

Lévi-Strauss, Claude, „Struktura mýtů“, inid., Strukturální antropologie I,(Capricorn 18), Praha: Argo 2006, 182-204.

Lévy-Bruhl, Lucien, „Závěry“, in: id., Myšlení člověka primitivního, (Capricorn 2), Praha: Argo 1999, 339-352.

Malinowski, Bronislaw, „Myth in Primitive Psychology“, in: id., Magic, Science and Religion, New York: Doubleday 1951, 96-101.

Robertson Smith, William, „Lecture I“, Lectures on the Religion of the Semites, Edinburgh: Black 1889, 1-28 (nové vydání: Robert A. Segal (ed.), The Myth and Ritual Theory: An Anthology, Oxford – Malden: Blackwell 1998, 17-34).

White, Hayden, „Fikce faktické reprezentace“, in. id., Tropika diskursu: Kulturně kritické eseje, Praha: Karolinum 2010, 153-168.

White, Hayden, „Historický text jako literární artefakt“, in. id., Tropika diskursu: Kulturně kritické eseje, Praha: Karolinum 2010, 105-128.

10) Rituál

 1. pojem rituálu: ritualizované a neritualizované chování, náboženský a nenáboženský rituál, rituál a kult, rituál a magie, rituální chování živočichů
 2. výklad rituálu: závazný význam, mnohovýznamovost a odlišnosti v interpretaci, význam naučený versus vnitřně produkovaný, problém intencionality rituálu, spontánní exegetická reflexe
 3. emické a etické interpretace rituálu: vztah mezi emickými a etickými interpretacemi, nakládání s emickými interpretacemi rituálu v religionistice, cíle emických a etických interpretací rituálu
 4. rituál jako nástroj strukturování prostoru a času: periodické a neperiodické rituály, přechodové rituály, rituály životního cyklu, rituály vymezení prostoru
 5. rituál jako tělesný akt a performance: role gest, tance, zpěvu, rytmizace, recitace, hry aj.
 6. rituál a sociální vztahy: utváření, potvrzování a rušení sociálních vztahů, hierarchie, koheze, konflikt, vyjednávání, oddělení
 7. rituál a komunikace: etologické vymezení rituálu, rituál jako forma komunikace (verbální, tělesné, symbolické, prostorové apod.), význam nadlidské (kontraintuitivní) agence, modlitba a oběť
 8. rituál a násilí: rituální násilí, ritualizace násilí
 9. rituál a paměť: důsledky aktivace rozdílných typů paměti na podobu náboženského rituálu
 10. rituál a agence: role nadlidských činitelů v náboženském rituálu
 11. vztah rituálu k mýtu

Doporučená četba:

Baudy, Dorothea, „Ethology“, in: Jens Kreinath – Jan Snoek – Michael Stausberg (eds.), Theorizing Rituals: Issues, Topics, Approaches, Concepts, (Numen Book Series: Studies in the History of Religions 114,1), Leiden – Boston: E. J. Brill 2006 (paperback 2008), 345-359.

Burkert, Walter, „Culture in a Landscape: Situating Religion“, in: id., Creation of the Sacred: Tracks of Biology in Early Religions, London – Cambridge: Harvard University Press 1996, 1-33.

Douglas, Mary, „Ritual Uncleanness“, „Powers and Dangers“, in: ead., Purity and Danger: An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo, New York: Vail-Ballou Press 1980, 7-28, 94-113.

Durkheim, Émile, „Hlavní rituální postoje“, in: id., Elementární formy náboženského života: Systém totemismu v Austrálii, Praha: Oikúmené 2002, 325-445.

Eliade, Mircea, Pojednání o dějinách náboženství, Praha: Argo 2004, 267-327.

Gennep, Arnold van, „Klasifikace rituálů“, in: id., Přechodové rituály: Systematické studium rituálů, (Mythologie 1), Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1997, 11-21.

Girard, René, „Násilí a magie“, in: id., Obětní beránek, Praha: Lidové noviny 1997, 56-67. [Původ rituálu v kolektivním násilí.]

Goethals, Gregor, „Escape from Time: Ritual Dimension of Popular Culture“, in: Stewart M. Hoover – Knut Lundby (eds.), Rethinking Media, Religion, and Culture, Thousand Oaks – London – New Delhi: Sage Publications 1997, 117-132.

Grimes, Ronald L., „Ritual“, in: Willi Braun – Russell T. McCutcheon (eds.), Guide to the Study of Religion, London: Cassel 2000, 259-270.

Malinowski, Bronislaw, Magic, Science and Religion, and Other Essays, Garden City: Doubleday 1955, 25-35 [= id., „Rational Mastery by Man of His Surroundings“, in: Arthur C. Lehmann – James E. Myers (eds.), Magic, Witchcraft, and Religion: An Anthropological Study of the Supernatural, Mountain View: Mayfield Publishing Company 1989, 289-294].

McCauley, Robert N. – Lawson, Thomas E., Bringing Ritual to Mind: Psychological Foundations of Cultural Forms, Cambridge: Cambridge University Press 2002, 8-37.

Rappaport, Roy A., Ritual and Religion in the Making of Humanity, Cambridge: Cambridge University Press 1999, 23-69.

Robertson Smith, William, „Lecture I“, Lectures on the Religion of the Semites, Edinburgh: Black 1889, 1-28 (nové vydání: Robert A. Segal (ed.), The Myth and Ritual Theory: An Anthology, Oxford – Malden: Blackwell 1998, 17-34).

Robbins, Jill, „Sacrifice“, in: Mark C. Taylor (ed.), Critical Terms for Religious Studies, Chicago: Chicago University Press 1998, 285-298.

Smith, Jonathan Z., „To Take Place“, in: id., To Take Place: Toward Theory in Ritual, Chicago – London: The University of Chicago Press 1992, 96-119.

Staal, Frits, „The Meaninglessness of Ritual“, Numen 26, 1979, 2-22.

Turner, Victor, „Liminarita a communitas“, in: id., Průběh rituálu, Brno: Computer Press, 95-127: 95-122.

Whitehouse, Harvey, „Teorie dvou modů náboženskosti“, Religio: Revue pro religionistiku 17/2, 2009, 209-230.

11) Objekty kultu a úcty

 1. vědecké konceptualizace objektů kultu a úcty (posvátné, nadpřirozené, nadlidské, kontraintuitivní), etické reflexe emických konceptualizací (antropomorfizace a personifikace)
 2. co a proč se stává objektem kultu a úcty?
 3. typy vztahů k objektům kultu: podřízení se, uctívání, láska, příbuzenství, partnerství, nápodoba, identifikace, strach, směna, manipulace, ovládání, odstup, lhostejnost, popírání aj.
 4. nadlidští intencionální aktéři jako vzory pro život: stabilita a změna životních podmínek a životních příběhů
 5. nadlidští intencionální aktéři jako součást společenství a životního prostředí, jejich lokalizace, představy o jejich přítomnosti či nepřítomnosti, zasahování či nezasahování
 6. hmotná kultura kultu, materiální objekt a objekt kultu (totožnost, reprezentace), rituální aktivity a dostupnost předmětů kultu
 7. kritické zhodnocení vymezení pojmu náboženství prostřednictvím objektů kultu a úcty
 8. kritické zhodnocení kategorií animismus, monoteismus, polyteismus, henoteismus, dualismus, teistická a karmanová náboženství

Doporučená četba:

Anttonen, Veikko, „Sacred“, in: Willi Braun – Russell T. McCutcheon (eds.), Guide to the Study of Religion, London: Cassel 2000, 271-283.

Boyer, Pascal, „What Supernatural Concepts Are Like“, „Why Gods and Spirits?“, Religion Explained: The Evolutionary Origins of Religious Thought, New York: Basic Books 2001, 51-91, 137-167.

Burkert, Walter, Creation of the Sacred, Cambridge: Harvard University Press 2001, 1-34.

Durkheim, Émile, Elementární formy náboženského života. Systém totemismu v Austrálii. Praha: Oikúmené 2002, 9-56.

Eliade, Mircea, Pojednání o dějinách náboženství, Praha: Argo 2004, 21-59.

Davis, Maryellen, „Mary as Media Icon: Gender and Militancy in Twentieth-Century U.S. Roman Catholic“, in: Lynn Schofield Clark (ed.), Religion, Media, and the Marketplace, New Brunswick – New Jersey – London: Rutgers University Press 2007, 123-153.

Fujda, Milan, „Bouře ve sklenici vody? K několika nejasnostem ohledně povahy ‚skutečného‘, ‚konstruovaného‘ a ‚redukcionismu‘“, Biograf 52-53, 2010, 67-74.

Horyna, Břetislav, „Monoteismus: Krátké dějiny jedinobožství“, in: Břetislav Horyna – Helena Pavlincová (eds.), Judaismus, křesťanství, islám, Olomouc: Olomouc 22003, 11-33.

Konopásek, Zdeněk, „V čem spočívá pravda náboženské skutečnosti? Sociologický pohled na mariánská zjevení a démonické posedlosti“, Biograf 52-53, 2010, 89-101.

Paden, William E., „Gods“, in: William E. Paden, Religious Worlds: The Comparative Study of Religion, Boston: Beacon Press 21994 (1. vyd. 1988), 121-140.

Paleček, Jan, „Mariánský zázrak ve světle sociologie, sociologie ve světle slunečního zázraku“, Biograf 52-53, 2010, 41-66.

Ryba, Thomas, „Manifestation“, in: Willi Braun – Russell T. McCutcheon (eds.), Guide to the Study of Religion, London: Cassel 2000, 168-189.

Schüssler Fiorenza, Francis – Kaufman, Gordon D., „God“, in: Mark C. Taylor (ed.), Critical Terms for Religious Studies, Chicago: Chicago University Press 1998, 136-160.

Smith, Jonathan Z., Map is Not Territory, Chicago – London: Chicago University Press 1993, 104-129.

Smith, Jonathan Z., Relating Religion: Essays in the Study of Religion, Chicago: Chicago University Press 2004, 101-117.

Tremlin, Todd, Minds and Gods: The Cognitive Foundations of Religion, London – New York: Oxford University Press 2006, 107-142.

Weber, Max, „Vznik a počátky náboženství“, „Kouzelník – kněz“, „Pojem boha; náboženská etika; tabu“, „Prorok“, in: id., Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad 1998, 119-176.

12) Čas a prostor

 1. náboženské zvýznamňování času a prostoru: členění, vztahovost, vázanost na situaci
 2. zvláštní místa, přebývání, putování, exil a návrat: vztah ke zvláštním místům, přicházení a odcházení, přístupnost a nepřístupnost, povinnost a zapovězenost, motivace, role zvláštních míst v konstrukci identity
 3. zvláštní místa: status, politické a ekonomické souvislosti
 4. mýtus, rituál a zvláštní místo: rituální provoz na zvláštním místě, mýtus a status zvláštního místa
 5. tvorba a přenos zvláštního místa
 6. pojem myšlené krajiny (mindscape), jeho přínos religionistické konceptualizaci prostoru a náboženství
 7. mytické a rituální utváření krajiny
 8. lokativní a utopické aspekty náboženských tradic (J. Z. Smith)
 9. kosmologie, kosmogonie, aitiologie a jejich funkce
 10. zvláštní časy: členění a fázování času podle významu a kvality, pravidelnost, kalendář, povinné a zapovězené činnosti v určitých časech
 11. čas historie a čas mýtu: různé rytmy času historie a času mýtu, klasifikace času na cyklický a lineární, posvátný a profánní, vratný a nevratný, mechanický a biologický
 12. zvláštní čas a rituál: rituální fázování a ovlivňování času, čas a rituál v pojetí Mircei Eliadeho aj.

Doporučená četba:

Aveni, Anthony F., „Time“, in: Mark C. Taylor (ed.), Critical Terms for Religious Studies, Chicago: Chicago University Press 1998, 314-334.

Eliade, Mircea, Pojednání o dějinách náboženství, Praha: Argo 2004, 359-379.

Eliade, Mircea, Mýtus o věčném návratu: Archetypy a opakování, Praha: Oikúmené 22009.

Halbwachs, Maurice, „Kolektivní a historická paměť“, „Kolektivní paměť a čas“, „Kolektivní paměť a prostor“, in: id., Kolektivní paměť, Praha: SLON 2009, 93-135, 136-184, 185-227.

Halbwachs, Maurice, „The Localization of Memories“, „Religious Collective Memory“, in: id., On Collective Memory, Chicago – London: The University of Chicago Press 1992, 52-53, 84-119.

Meyer, Birgit – Annelies Moors, „Introduction“, in: id. (eds.), Religion, Media, and the Public Sphere, Bloomington – Indianapolis: Indiana University Press 2006, 1-25.

Smith, Jonathan Z., Relating Religion: Essays in the Study of Religion, Chicago: Chicago University Press 2004, 101-117.

Smith, Jonathan Z., „In Search of Place“, „Father Place“, „To Replace“, in: id., To Take Place: Toward Theory in Ritual, Chicago – London: The University of Chicago Press 1992, 1-23, 24-46, 74-95.

Shils, Edward, „In the Grip of the Past“, „The Endurance of the Past Objects“, „The Endurance of Past Practices“, in: id., Tradition, Chicago: The University of Chicago Press 1981, 34-62, 63-161, 162-194.

13) Interakce, komunikace, konflikt

 1. náboženské interakce: setkávání, výměny, komunikace, konflikt, vzájemné vlivy, akulturace, sdílení symbolů a témat a jejich přenášení do nového kontextu, „synkretismus“, distance a vymezení
 2. náboženství a konflikt: náboženský konflikt, náboženství jako prostředek řešení konfliktu, konflikt jako součást náboženské změny
 3. násilí jako konstitutivní prvek náboženství a kultury: teoretické perspektivy (S. Freud, R. Girard, W. Burkert, M. Foucault)
 4. náboženství a společnost: konformita a konflikt
 5. sdílené symboly, konfliktní interpretace: kontroverze a vyjednávání v sociální komunikaci
 6. univerzalismus, perenialismus a symbolické ekvivalence: moc a rozumění v mezináboženské/mezikulturní komunikaci
 7. interakce a sociální řád: bádání o náboženství a interpretativní sociologie
 8. badatelská tradice jako součást kulturní výměny: misionářské zprávy, orientalismus a počátky religionistiky, postkoloniální teorie

Doporučená četba:

Berger, Peter – Luckmann, Thomas, „Základy vědění v každodenním životě“, in: iid., Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění, Brno: CDK 1999, 25-50.

Bhabha, Homi, „Cultures In-Between“, in: Stuart Hall – Paul du Gay (eds.), Questions of Cultural Identity, London – Thousand Oaks – New Delhi: Sage Publications 2005, 53-60.

Bourdieu, Pierre, „Prostor společenský a prostor symbolický“, „Za vědu o dílech“, „Ekonomie symbolických statků“, in: id., Teorie jednání, Praha: Karolinum 1998, 9-25, 41-68, 121-152.

Burkert, Walter, Creation of the Sacred, Cambridge: Harvard University Press 2001, 1-34.

Foucault, Michel, „Subjekt a moc“, in: id., Myšlení vnějšku, Praha: Hermann a synové 1996, 195-226.

Foucault, Michel, Dohlížet a trestat: Kniha o zrodu vězení, Praha: Dauphin 2000, 197-274.

Foucault, Michel, Dějiny sexuality I: Vůle k vědění, Praha: Hermann a synové 1999, 9-60.

Foucault, Michel, Dějiny šílenství: Hledání historických kořenů pojmu duševní choroby, Praha: Lidové noviny 1993, 5-8, 56-71, 154-168.

Fujda, Milan – Lužný, Dušan, „Modernizace, tradice a kulturní přenos“, in: iid., Oddaní Kršny: Haré Kršna v pohledu sociálních věd, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni 2010, 193-216.

Fujda, Milan, „Bouře ve sklenici vody? K několika nejasnostem ohledně povahy ‚skutečného‘, ‚konstruovaného‘ a ‚redukcionismu‘“, Biograf 52-53, 2010, 67-74.

Garfinkel, Harold, „Common Sense Knowledge of Social Structures: The Documentary Method of Interpretation in Lay and Professional Fact Finding“, in: id., Studies in Ethnomethodology, New Jersey: Prentice Hall, Engelwood Cliffs 1967, 76-103.

Geertz, Clifford, „Common Sense as a Cultural System“, in: id., Local Knowledge: Further Essays in Interpretative Anthropology, London: Fontana Press 1993 (1. vyd. 1983), 73-93.

Geertz, Clifford, „Centers, Kings, and Charisma: Reflections on the Symbolic Power“, in: id., Local Knowledge: Further Essays in Interpretative Anthropology, London: Fontana Press 1993 (1. vyd. 1983), 121-146.

Girard, René, „Perzekuční stereotypy“, „Co je to mýtus?“, in: id., Obětní beránek, Praha: Lidové noviny 1997, 19-30, 31-55.

Goffman, Erving, Všichni hrajeme divadlo: Sebeprezentace v každodenním životě, Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon 1999.

Gross, David, „Survivals and Fabrications“, „Rethinking Tradition“, „Reappropriating Tradition though Its Traces“, in: id., The Past in Ruins: Tradition and the Critique of Modernity, Amherst: The University of Massachusetts Press 1992, 62-76, 77-91, 92-106.

Hobsbawm, Eric, „Introduction: Inventing Traditions“, in: Eric Hobsbawm – Terence Ranger (eds.), The Invention of Tradition, Cambridge: Cambridge University Press 1989, 1-14.

Horyna, Břetislav, „Monoteismus: Krátké dějiny jedinobožství“, in: Břetislav Horyna – Helena Pavlincová (eds.), Judaismus, křesťanství, islám, Olomouc: Olomouc 2003, 11-33.

King, Richard, „The Power of Definitions: A Genealogy of the Idea of the ‚Mystical‘“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge, 7-34.

King, Richard, „The Politics of Privatization: Indian Religion and the Study of Mysticism“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge, 161-186.

Konopásek, Zdeněk, „V čem spočívá pravda náboženské skutečnosti? Sociologický pohled na mariánská zjevení a démonické posedlosti“, Biograf, 2010, 52: 89-101.

Lincoln, Bruce, „Conflict“, in: Mark C. Taylor (ed.), Critical Terms for Religious Studies, Chicago: Chicago University Press 1998, 55-70.

Merton, Robert K., „Nepředvídané důsledky sociálního jednání“, „Sebenaplňující se proroctví“, in: id. Studie ze sociologické teorie, Praha: SLON 2000, 116-131, 196-219.

Paleček, Jan, „Mariánský zázrak ve světle sociologie, sociologie ve světle slunečního zázraku“, Biograf, 2010, 52: 41-66.

Robert, Dana Lee, Christian Mission: How Christianity Became a World Religion, Malden: Wiley-Blackwell 2009.

Sarkar, Sumit, „The Decline of the Subaltern in Subaltern Studies“, in: id., Writing Social History, New Delhi: Oxford University Press 1998, 82-108.

Valtrová, Jana, „Poznávání ‚jiného‘ – očekávání, pozorování, komunikace“, „Misie jako sociální kontext setkávání s ‚jinými‘“, in: ead., Středověká setkání s „jinými“: Modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii, Praha: Argo 2011, 22-48, 49-58.

Weber, Max, „Prorok“, „Obec“ in: id., Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad 1998, 163-176, 177-184.

West, Cornel „The New Politics of Difference“, in: Charles Lemert (ed.), Social Theory: The Multicultural and Classic Readings, Boulder: Westview Press 19992, 521-532.

14) Náboženská změna

 1. „začátky“, „konce“, „obnovy“ a „úpadky“ náboženství
 2. proměny identit a příslušností: větvení a štěpení, odklony a příklony, politika konverzí
 3. kontinuita a diskontinuita, stabilita a proměnlivost náboženství, faktory přetrvávání a změny
 4. proměny náboženských tradic v interkulturním setkávání
 5. proměny náboženských tradic v setkávání různých vrstev kultury a společnosti
 6. proměny interpretací tradic a předmětů kultu a úcty

Doporučená četba:

Bourdieu, Pierre, „Prostor společenský a prostor symbolický“, „Ekonomie symbolických statků“, in: id., Teorie jednání, Praha: Karolinum 1998, 9-25, 121-152.

Dillon, Michele, „Pierre Bourdieu, Religion, and Cultural Production“, Cultural Studies – Critical Methodologies 1/4, 2001, 411-429.

Fujda, Milan – Lužný, Dušan, „Modernizace, tradice a kulturní přenos“, in: iid., Oddaní Kršny: Haré Kršna v pohledu sociálních věd, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni 2010, 193-216.

Gross, David, „Survivals and Fabrications“, „Rethinking Tradition“, „Reappropriating Tradition though Its Traces“, in: id., The Past in Ruins: Tradition and the Critique of Modernity, Amherst: The University of Massachusetts Press 1992, 62-76, 77-91, 92-106.

Hobsbawm, Eric, „Introduction: Inventing Traditions“, in: Eric Hobsbawm – Terence Ranger (eds.), The Invention of Tradition, Cambridge: Cambridge University Press 1989, 1-14.

Shils, Edward, „Stability and Change in Tradition“, „Why Traditions Change: Endogenous Factors“, „Why Traditions Change: Exogenous Factors“, „Patterns of Change and Stability in Tradition“, in: id., Tradition, Chicago: The University of Chicago Press 1981, 195-212, 213-239, 240-261, 262-290.

15) Společenství, moc, autorita, politika

 1. moc, autorita, politika a náboženství: vymezení pojmů a jejich vztahů
 2. náboženství a společnost: náboženství a strukturace společnosti, náboženství a sociální koheze, náboženství a sociální řád
 3. způsoby organizace náboženského života na úrovni příbuzenství, genderu, vztahu poskytovatel-příjemce služby, státu, individualizované religiozity aj.
 4. církev, sekta, kult: kritická reflexe
 5. vůdcovství v náboženských společenstvích: typy, pojem charismatu, profesionalizace, legitimita moci
 6. moc, hierarchie a vyprávění: ustavování a zpochybňování hierarchií, strategie ovládání a odporu, vztahy úcty a neúcty
 7. náboženství jako prostředek legitimizace a delegitimizace politických vztahů
 8. role sdílených symbolů v konstituování společenství a kolektivních identit
 9. jednání a společnost: jedinec a struktura, interakce a kontext, actor-network
 10. sociální pole, kapitál, jednání
 11. moc a politika studia náboženství: co znamená nestrannost a objektivita, jaké jsou její možnosti a meze, jaký je význam a jaké jsou důsledky situovanosti a interakce v procesu poznávání

Doporučená četba:

Berger, Peter – Luckmann, Thomas, „Institucionalizace“, „Legitimizace“, „Společnost jako subjektivní realita“, in: iid., Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění, Brno: CDK 1999, 51-93, 93-127, 127-180.

Berger, Peter L., „Religion and the World-Maintenance“, in: id., The Sacred Canopy : Elements of a Sociological Theory of Religion, New York – London: Doubleday 1990 (1. vyd. Garden City NY 1967), 29-51.

Bourdieu, Pierre, „Prostor společenský a prostor symbolický“, „Ekonomie symbolických statků“, „Scholastické hledisko“, in: id., Teorie jednání, Praha: Karolinum 1998, 9-25, 121-152, 153-166.

Durkheim, Émile, Elementární formy náboženského života, Praha: Oikúmené 2001, 109-324.

Douglas, Mary, „Powers and Dangers“, „Internal Lines“, in: ead., Purity and Danger: An Analysis of the Concept of Pollution and Taboo, London: Routledge 1991 (1. vyd. 1966), 94-113, 129-139.

Dumont, Louis, Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications, New Delhi: Oxford University Press 1998, 33-64, 92-183.

Dülmen, Richard van, „Problémy a perspektivy“, „Témata“, in: id., Historická antropologie: Vývoj, problémy, úkoly, Praha: Dokořán 2002, 37-49, 51-78.

Foucault, Michel, „Subjekt a moc“, in: id., Myšlení vnějšku, Praha: Hermann a synové 1996, 195-226.

Foucault, Michel, Dohlížet a trestat: Kniha o zrodu vězení, Praha: Dauphin 2000, 197-274.

Garfinkel, Harold, „Common Sense Knowledge of Social Structures: The Documentary Method of Interpretation in Lay and Professional Fact Finding“, in: id., Studies in Ethnomethodology, New Jersey: Prentice Hall, Engelwood Cliffs 1967, 76-103.

Geertz, Clifford, „Common Sense as a Cultural System“, in: id., Local Knowledge: Further Essays in Interpretative Anthropology, London: Fontana Press 1993 (1. vyd. 1983), 73-93.

Geertz, Clifford, „Centers, Kings, and Charisma: Reflections on the Symbolic Power“, in: id., Local Knowledge: Further Essays in Interpretative Anthropology, London: Fontana Press 1993 (1. vyd. 1983), 121-146.

Goffman, Erving, Všichni hrajeme divadlo: Sebeprezentace v každodenním životě, Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon 1999.

Gross, David, „The Meaning of Tradition“, in: id., The Past in Ruins: Tradition and the Critique of Modernity, Amherst: The University of Massachusetts Press 1992, 8-19.

Gross, David, „Rethinking Tradition“, in: id., The Past in Ruins: Tradition and the Critique of Modernity, Amherst: The University of Massachusetts Press 1992, 77-91.

Gross, David, „Reappropriating Tradition though Its Traces“, in: id., The Past in Ruins: Tradition and the Critique of Modernity, Amherst: The University of Massachusetts Press 1992, 92-106.

Gross, David, „Subversive Genealogy“, in: id., The Past in Ruins: Tradition and the Critique of Modernity, Amherst: The University of Massachusetts Press 1992, 107-119.

King, Richard, „The Politics of Privatization: Indian Religion and the Study of Mysticism“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge, 161-186.

King, Richard, „Beyond Orientalism? Religion and comparativism in a postcolonial era“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 187-218.

Latour, Bruno, „On Recalling ANT“, in: John Law – John Hasard (eds.), Actor Network Theory and After, Oxford – Malden: Blackwell Publishing – The Sociological Review 1999, 15-24.

Lease, Gary, „Ideology“, in: Braun, W. – McCutcheon, R. T., Guide to the Study of Religion, London: Cassel 2000, 438-451.

Lincoln, Bruce, „Conflict“, in: Mark C. Taylor (ed.), Critical Terms for Religious Studies, Chicago: Chicago University Press 1998, 55-70.

McCutcheon, Russell T., Manufacturing Religion, Oxford: Oxford University Press 1997, 27-51.

Morris, Brian, Anthropological Studies of Religion, Cambridge: Cambridge University Press 1987, 91-131.

Merton, Robert K., „Nepředvídané důsledky sociálního jednání“, in: id. Studie ze sociologické teorie, Praha: SLON 2000, 116-131.

Merton, Robert K, „Sebenaplňující se proroctví“, in: id., Studie ze sociologické teorie, Praha: SLON 2000, 196-219.

Rychterová, Pavlína, „Pojem a teorie charismatu Maxe Webera v recepci sociálních a historických věd“, Dějiny – teorie – kritika 3/2, 2006, 191-202.

Shilling, Chris, „Sociable Bodies“, in: id., The Body in Culture Technology and Society, London – Thousand Oaks – Delhi: Sage 2005, 148-172.

Shilling, Chris, „Conclusion“, in: id., The Body in Culture Technology and Society, London – Thousand Oaks – Delhi: Sage 2005, 198-209.

Shils, Edward, „In the Grip of the Past“, in: id., Tradition, Chicago: The University of Chicago Press 1981, 34-62.

Shils, Edward, „The Endurance of the Past Objects“, in: id., Tradition, Chicago: The University of Chicago Press 1981, 63-161.

Shils, Edward, „The Endurance of Past Practices“, in: id., Tradition, Chicago: The University of Chicago Press 1981, 162-194.

Shils, Edward, „Why Traditions Change: Endogenous Factors“, in: id., Tradition, Chicago: The University of Chicago Press 1981, 213-239.

Thompson, Edward P., „Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism“, in: Margaret Lock – Judith Farquhar (eds.), Beyond the Body Proper: Reading the Anthropology of Material Life, Durham – London: Duke University Press 2007, 495-511.

Václavík, David, Sociologie nových náboženských hnutí, Praha: Malvern 2007, 34-132.

Weber, Max, „‚Objektivita‘ sociálněvědního a sociálněpolitického poznání“, in: id., Metodologie, sociologie a politika, Praha: Oikúmené 22009, 7-63.

Weber, Max, „Pojem boha; náboženská etika; tabu“, in: id., Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad 1998, 149-162.

Weber, Max, „Kouzelník – kněz“, in: id., Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad 1998, 143-148.

Weber, Max, „Intelektualismus a náboženství“, in: id., Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad 1998, 229-248.

Weber, Max, „Náboženská etika a svět“, in: id., Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad 1998, 309-340.

Weber, Max, „Posvátná věrouka; kázání; pastorální péče“, in: id., Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad 1998, 185-196.

Weber, Max, „Prorok“, „Obec“ in: id., Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad 1998, 163-176, 177-184.

Weber, Max, „Stavy, třídy a náboženství“, in: id., Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad 1998, 197-228.

Weber, Max, „Základní sociologické pojmy“, in: id., Metodologie, sociologie a politika, Praha: Oikúmené 22009, 133-168.

Weber, Max, „Ze sociologie mocenských struktur“, in: id., Autorita, etika, společnost: Pohled sociologa do dějin, Praha: Mladá fronta 1997, 45-222.

16) Specializace, odbornost, laickost a autorita

 1. odborník a laik: otázka hranice a vztahu, otázka produkování a konzumace kulturních zdrojů, sdílených symbolů a hodnot
 2. odborník jako společenská role: předpoklady, kvalifikace a její nabývání, kompetence a jejich získávání
 3. typy náboženských odborníků: šaman, kouzelník, čaroděj, stařec, pamětník, věštec, astrolog, prorok, kněz, asketa, panna, mnich, učenec, právník, intelektuál, mystik, léčitel, terapeut, konzultant, tanečník, hudebník, vypravěč, básník, recitátor, malíř, misionář, světec, guru, panovník aj.
 4. odbornost, status, autorita, charisma
 5. charisma a odbornost: společenská stabilita a společenská změna
 6. role náboženského odborníka v orální, chirografické, typografické a elektronické kultuře
 7. role odborníků a laiků v udržování a proměnách tradice

Doporučená četba:

Berger, Peter – Luckmann, Thomas, „Společnost jako subjektivní realita“, in: id., Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění, Brno: CDK 1999, 127-180.

Bourdieu, Pierre, „Ekonomie symbolických statků“, in: id., Teorie jednání, Praha: Karolinum 1998, 121-152.

Bourdieu, Pierre, „Kapitál nového typu“, in: id., Teorie jednání, Praha: Karolinum 1998, 27-40.

Devine, Fiona – Mike Savage – John Scott – Rosemary Crompton (eds.), Rethinking Class: Culture, Identities and Lifestyles, Basingstoke – New York: Palgrave Macmillan 2005, 1-68.

Dillon, Michele, „Pierre Bourdieu, Religion, and Cultural Production“, Cultural Studies – Critical Methodologies 1/4, 2001, 411-429.

Douglas, Mary, „Powers and Dangers“, in: ead., Purity and Danger: An Analysis of the Concept of Pollution and Taboo, London: Routledge 1991 (1. vyd. 1966), 94-113.

Eisenstein, Elizabeth L., The Printing Press as an Agent of Change: Communications and Cultural Transformations in Early-Modern Europe, Cambridge: Cambridge University Press 1979, 422-450.

Goody, Jack, The Logic of Writing and the Organization of Society, Cambridge: Cambridge University Press 1996, 1-44.

Goody, Jack, „Africa, Greece and Oral Poetry“, in: id., The Interface between the Written and the Oral, Melbourne – New York – Cambridge: Cambridge University Press 1987, 78-109.

Goody, Jack, „Alternative Paths to Knowledge in Oral and Literate Cultures“, in: id., The Interface between the Written and the Oral, Melbourne – New York – Cambridge: Cambridge University Press 1987, 148-166.

Goody, Jack, „ Memory and Learning in Oral and Literate Cultures: The Reproduction of the Bagre“, in: id., The Interface between the Written and the Oral, Melbourne – New York – Cambridge: Cambridge University Press 1987, 167-190.

Goody, Jack – Cole, Michael – Scribner, Sylvia, „Writing and Formal Operations: A Case Study among Vai“, in: Jack Goody, The Interface between the Written and the Oral, Melbourne – New York – Cambridge: Cambridge University Press 1987, 191-208.

Horsfield, Peter G., „Changes in Religion in Periods of Media Convergence“, in: Stewart M. Hoover – Knut Lundby (eds.), Rethinking Media, Religion, and Culture, Thousand Oaks – London – New Delhi: Sage Publications 1997, 167-183.

Riesebrodt, Martin, „Charisma in Max Weber’s Sociology of Religion“, Religion 29/1, 1999, 1-14.

Thompson, John B., „Rozvoj zprostředkované interakce“, „Transformace zviditelňování“, in: id., The Media and Modernity: A Social Theory of the Media, Cambridge: Polity Press 1995, 70-122.

Tomaselli, Keyan G. – Shepperson, Arnold, „‚Speaking in Tongues, Writing in Vision‘: Orality and Literacy in Televangelistic Communications“, in: Stewart M. Hoover – Knut Lundby (eds.), Rethinking Media, Religion, and Culture, Thousand Oaks – London – New Delhi: Sage Publications 2002, 345-359.

Wallis, Roy, „The Social Construction of Charisma“, Social Compass 29/1, 1982, 25-39.

Weber, Max, „Intelektualismus a náboženství“, in: id., Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad 1998, 229-248.

Weber, Max, „Kouzelník – kněz“, in: id., Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad 1998, 143-148.

Weber, Max, „Posvátná věrouka; kázání; pastorální péče“, in: id., Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad 1998, 185-196.

Weber, Max, „Prorok“, „Obec“ in: id., Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad 1998, 163-176, 177-184.

Weber, Max, „Stavy, třídy a náboženství“, in: id., Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad 1998, 197-228.

17) Norma a odchylka

 1. utváření a proměny normy a odchylky, dynamika konformity a přestoupení
 2. pojmy pověry, lidové víry, magie, hereze, autenticity (pravé a nepravé náboženství, náboženství a kvazináboženství/kryptonáboženství aj.), modloslužebnictví, úpadku, synkretismu v kontextu religionistické reflexe normality a sociálních vztahů
 3. normativní a žité náboženství, lidové náboženství a náboženství vzdělanců, malá a velká tradice
 4. prostor pro individuální jednání a představy, vyjednávání jeho hranic
 5. osobní religiozita v kontextu vyjednávání hranic prostoru pro jednání
 6. zvnitřňování a vyjednávání norem: strategie a kompetence a jejich osvojování
 7. normy a specifické sociální kategorie: zvláštní požadavky a zvláštní možnosti
 8. institucionalizace normy a kontroly: organizační formy a nástroje, pověřené osoby, institucionalizovaná interpretace, morálka, náboženské právo, sankce
 9. čisté a nečisté
 10. situovanost badatele ve vztahu k normě a odchylce

Doporučená četba:

Berger, Peter – Luckmann, Thomas, „Společnost jako subjektivní realita“, in: id., Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění, Brno: CDK 1999, 127-180.

Bhabha, Homi, „Cultures In-Between“, in: Stuart Hall – Paul du Gay (eds.), Questions of Cultural Identity, London – Thousand Oaks – New Delhi: Sage Publications 2005, 53-60.

Dillon, Michele, „Pierre Bourdieu, Religion, and Cultural Production“, Cultural Studies – Critical Methodologies 1/4, 2001, 411-429.

Douglas, Mary, „Internal Lines“, in: ead., Purity and Danger: An Analysis of the Concept of Pollution and Taboo, London: Routledge 1991 (1. vyd. 1966), 129-139.

Douglas, Mary, „Introduction“, in: ead., Purity and Danger: An Analysis of the Concept of Pollution and Taboo, London: Routledge 1991 (1. vyd. 1966), 1-6. [Čistota, znečištění a otázka uspořádání (pořádku).]

Douglas, Mary, „Ritual Uncleaness“, in: ead., Purity and Danger: An Analysis of the Concept of Pollution and Taboo, London: Routledge 1991 (1. vyd. 1966), 7-28.

Dumont, Louis, Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications, New Delhi: Oxford University Press 1998, 33-64, 92-145, 167-183.

Foucault, Michel, „Řád diskursu“. in: id., Diskurs, autor, genealogie, Praha: Svoboda 1994, 7-39.

Foucault, Michel, „Subjekt a moc“, in: id., Myšlení vnějšku, Praha: Hermann a synové 1996, 195-226.

Foucault, Michel, Dohlížet a trestat: Kniha o zrodu vězení, Praha: Dauphin 2000, 197-274.

Foucault, Michel, „O genealogii etiky“, in: id., Myšlení vnějšku, Praha: Hermann a synové 1996, 265-299.

Foucault, Michel, Dějiny sexuality I: Vůle k vědění, Praha: Hermann a synové 1999, 9-88.

Foucault, Michel, Dějiny šílenství: Hledání historických kořenů pojmu duševní choroby, Praha: Lidové noviny 1993, 56-153.

Goffman, Erving, Všichni hrajeme divadlo: Sebeprezentace v každodenním životě, Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon 1999.

Horyna, Břetislav, „Normativní a žité náboženství: Základní otázky“, in: Luboš Bělka – Milan Kováč (eds.), Normativní a žité náboženství, Brno: Masarykova univerzita v Brně – Bratislava: Chronos 1999, 146-158.

Joy, Morny, „Postcolonial Reflections: Challenges to Religious Studies“, Method and Theory in the Study of Religions 13, 2001, 177-195.

Mauss, Marcel, „Techiques of the Body“, in: Margaret Lock – Judith Farquhar (eds.), Beyond the Body Proper: Reading the Anthropology of Material Life, Durham – London: Duke University Press 2007, 50-68.

Shilling, Chris, „Sociable Bodies“, in: id., The Body in Culture Technology and Society, London – Thousand Oaks – Delhi: Sage 2005, 148-172.

Shilling, Chris, „Conclusion“, in: id., The Body in Culture Technology and Society, London – Thousand Oaks – Delhi: Sage 2005, 198-209.

Shils, Edward, „In the Grip of the Past“, in: id., Tradition, Chicago: The University of Chicago Press 1981, 34-62.

Shils, Edward, „The Endurance of the Past Objects“, in: id., Tradition, Chicago: The University of Chicago Press 1981, 63-161.

Shils, Edward, „The Endurance of Past Practices“, in: id., Tradition, Chicago: The University of Chicago Press 1981, 162-194.

Weber, Max, „Intelektualismus a náboženství“, in: id., Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad 1998, 229-248.

Weber, Max, „Pojem boha; náboženská etika; tabu“, in: id., Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad 1998, 149-162.

Weber, Max, „Stavy, třídy a náboženství“, in: id., Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad 1998, 197-228.

18) Přístupy a dějiny bádání

 1. oborová identita religionistiky: vymezení předmětu bádání a povahy religionistických výpovědí, oborové agendy a výzkumného protokolu, vztah religionistiky k sociálním, historickým, kulturním a přírodním vědám
 2. religionistika jako věda, věda jako společenská praxe: význam, smysl a podmínky možnosti hodnotové neutrality, objektivity a nestrannosti, význam a důsledky společenské situovanosti a nakládání s ní ve výzkumném protokolu
 3. teoretická a politická relevance religionistiky, možnosti a meze aplikovatelnosti a angažovanosti religionistiky
 4. etický a emický přístup ke studiu náboženství, problém dominance a respektu badatelů vůči aktérským výpovědím, vztah mezi světem aktéra a světem vědce
 5. kauzální a funkcionální vysvětlení versus interpretace jednání, podřazování individuálního jednání obecným vysvětlujícím zákonitostem versus konkrétní popis působících příčin (singulární kauzalita)
 6. role „velkých teorií“ v religionistice: dějiny, současnost, zhodnocení
 7. sociologické a historické zkoumání v religionistice: dějiny, vztahy, možnosti a meze vzájemného propojení, perspektivy
 8. kvantitativní a kvalitativní metody v religionistickém bádání: vymezení, využití, teoretické zakotvení, selekce relevantních dat a možnosti generalizace, otázky platnosti (validity) a spolehlivosti (reliability)
 9. fenomenologický přístup v religionistice: otázka jeho vědeckosti, přínosu, pojetí rozumění a vysvětlení
 10. narativní přístup v religionistice: otázka jeho vědeckosti, přínosu a vztahu k vysvětlení a „velkým teoriím“
 11. kognitivní přístup v religionistice: otázka jeho vědeckosti, aplikovatelnosti a vztahu k vysvětlení a „velkým teoriím“
 12. utváření tradice religionistického bádání v 19. a 20. století: teoretické základy a výzkumná orientace, agenda a cíle, akademická politika
 13. religionistická tradice mezi 20. a 21. stoletím: kritika Eliadeho a fenomenologie, postmodernismus a postkolonialismus, krize identity a hledání řešení, naturalizující a kulturalizující přístupy, kognitivní religionistika

Doporučená četba:

Bourdieu, Pierre, „Scholastické hledisko“, in: id., Teorie jednání, Praha: Karolinum 1998, 153-166.

Garfinkel, Harold, „What is Ethnomethodology?“, in: id., Studies in Ethnomethodology, New Jersey: Prentice Hall, Engelwood Cliffs 1967, 1-34.

Garfinkel, Harold, „Studies of the Routine Grounds of Everyday Activities“, in: id., Studies in Ethnomethodology, New Jersey: Prentice Hall, Engelwood Cliffs 1967, 35-75.

Geertz, Clifford, „‚From the Native’s Point of View‘: On the Nature of Anthropological Understanding“, in: id., Local Knowledge: Further Essays in Interpretative Anthropology, London: Fontana Press 1993 (1. vyd. 1983), 55-72.

Hamar, Eleonóra, „Příběhy religionistického vědění: Podněty narativní a kritické teorie v religionistice“, Religio: Revue pro religionistiku 16/2, 2008, 155-176.

Ginzburg, Carlo – Poni, Carlo, „The Name and the Game: Unequal Exchange and the Historiographic Marketplace“, in: Edward Muir – Guido Ruggiero (eds.), Microhistory and the Lost Peoples of Europe, Baltimore – London: The Johns Hopkins University Press 1991, 1-10.

Hempel, Carl G., „The Function of General Laws in History“, in: id., Aspects of Scientific Explanation and Other Essays in the Philosophy of Science, New York: The Free Press – London: Collier-MacMillan 1965, 231-243 (1. vyd. Journal of Philosophy 39/2, 1942, 35-48).

Horský, Jan, „Místo (velkých) teorií v historických vědách v době narativistické kritiky a mikrohistorických bádání“, in: id., Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním: Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy, Praha: Argo 2009, 70-97.

Horyna, Břetislav, „Finalizace religionistiky: Problematika vnějších determinant rozvoje vědecké teorie“, Religio: Revue pro religionistiku 16/1, 2008, 5-32.

Horyna, Břetislav, „Kulturní věda – další dilema religionistiky“, Religio: Revue pro religionistiku15/1, 2007, 3-28.

Chartier, Roger, „Filozofie a historie“, in: id., Na okraji útesu, Praha: Pavel Mervart 2010, 217-236. [Vztah pramenné kritiky a analýzy diskurzů, pramenná stopa, vztah reality a reprezentace.]

King, Richard, „Beyond Orientalism? Religion and comparativism in a postcolonial era“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 187-218.

Konopásek, Zdeněk, „Sociologie jako power play“, Sociológia 28/2, 1996, 99-126.

Konopásek, Zdeněk, „Text a textualita v sociálních vědách I: Teoretické motivace“, Biograf 7, 1996, http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=703 [18. 9. 2011].

Konopásek, Zdeněk, „Text a textualita v sociálních vědách II: Metodologické motivace“, Biograf8, 1996, http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=802 [18. 9. 2011].

Konopásek, Zdeněk, „Text a textualita v sociálních vědách III: Reflexivní impuls“, Biograf 9, 1996, http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=902 [18. 9. 2011].

Latour, Bruno, „Když věci vracejí úder: Co mohou sociálním vědám přinést ‚vědní studia‘“, Biograf29, 2002, http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=2901 [18. 9. 2011].

Mills, Charles W., „Různé filosofie vědy“, in: id., Sociologická imaginace, Praha: SLON 2008, 130-143.

Mills, Charles W., „Využívání historie“, in. id., Sociologická imaginace, Praha: SLON 2008, 155-178.

Pyysiäinen, Ilkka, „Appendix: Cognitive Processes and Explaining Religion“, in: id., Supernatural Agents: Why We Believe in Souls, Gods and Buddhas, New York: Oxford University Press 2009, 189-209.

Sarkar, Sumit, „The Decline of the Subaltern in Subaltern Studies“, in: id., Writing Social History, New Delhi: Oxford University Press 1998, 82-108.

Seiwert, Hubert, „Religionistika na pomezí sociálních, historických a kognitivních věd“, Religio: Revue pro religionistiku 16/2, 2008, 227-240.

Sørensen, Jesper, „Religion in Mind: A Review Article of the Cognitive Science of Religion“, Numen 52/4, 2005, 465-494.

Weber, Max, „Základní sociologické pojmy“, in: id., Metodologie, sociologie a politika, Praha: Oikúmené 2009, 133-168.

Weber, Max, „‚Objektivita‘ sociálněvědního a sociálněpolitického poznání“, in: id., Metodologie, sociologie a politika, Praha: Oikúmené 22009, 7-63.

White, Hayden, „Břemeno historie“, in: id., Tropika diskursu: Kulturně kritické eseje, Praha: Karolinum 2010, 39-68.

White, Hayden, „Fikce faktické reprezentace“, in: id., Tropika diskursu: Kulturně kritické eseje, Praha: Karolinum 2010, 153-168.

White, Hayden, „Historismus, historie a figurativní imaginace“, in: id., Tropika diskursu: Kulturně kritické eseje, Praha: Karolinum 2010, 129-152.

White, Hayden, „Interpretace v historii“, in: id., Tropika diskursu: Kulturně kritické eseje, Praha: Karolinum 2010, 69-104.

B

Archaická náboženství

1) Pojem náboženství

 • esencialistický a konstruktivistický přístup k tvorbě pojmů při studiu archaických náboženství
 • emický a etický původ pojmů používaných v religionistickém studiu archaických náboženství: obecné vymezení problému, konkrétní příklady (mýtus, mana, totemismus, hérós, démon, liturgie, tabu, kult, magie, manismus apod.)
 • pojem náboženství v archaických kulturách: emické významy termínu religio, jeho dějinné proměny a adaptace v religionistice; možné ekvivalenty pojmu náboženství v konkrétních archaických náboženstvích
 • počátky náboženství: východiska, problémy, diskuse (evoluční teorie vzniku náboženství, náboženství a jiné antropologické konstanty, přínosy a limity archeologie, kognitivní a behaviorální přístupy)
 • pojem archaických náboženství: proměny vymezování archaických náboženství jako obecné kategorie, možné problematizace (archaická a světová náboženství, magická a etická náboženství, polyteistická a monoteistická náboženství, náboženství před osovou dobou, archaická a tradiční / premoderní náboženství aj.)
 • náboženství „přírodních národů“: problém vymezení, vztah mezi prehistorickým a recentním náboženstvím lovců, sběračů a (raných) zemědělců, hodnotící přístupy (primitivní náboženství, náboženství nekulturních národů, neliterární náboženství, přírodní náboženství apod.), dichotomie příroda / kultura a problém jejího uplatnění (otázka souladu s přírodním prostředím, neexistence pojmu přírody v archaických náboženstvích aj.)
 • starověká náboženství: problém vymezení, otázky chronologie a geografického rozšíření, proces etatizace a urbanizace, sociální diferenciace a stratifikace, kosmologie a kosmogonie, formování teistických systémů, existence písma
 • pojem monoteismu: východiska, typologie (exkluzívní monoteismus, inkluzívní monoteismus, monolatrie, henoteismus aj.), problémy
 • diskuse o původu monoteismu: jejich ideové předpoklady a proměny (novověké vymezení pojmu, Urmonotheismus aj.), možné historické doklady (Achnatonova a Nabonidova reforma, formování izraelského monoteismu, „pohanský monoteismus“, zurvanismus aj.)
 • otázka charakteristických rysů společností založených na polyteismu / monoteismu: kritické srovnání, problémy (hodnotící přístupy k polyteismu a monoteismu, racionalita a iracionalita, centralizace a partikularizace, tolerance a intolerance, kolektivismus a individualismus, pluralismus a totalita aj.)
 • hranice pojmu náboženství na příkladu archaických náboženství: náboženství a kultura, náboženství a společnost, náboženství a totemismus, náboženství a magie, náboženství a filozofie, náboženství a umění, náboženství a politika, náboženství a etnicita aj.
 • komplexnost vymezování archaických náboženství: inkonsistence a systémová pojetí archaických náboženství (helénistická náboženství jako systém, princip duality v mezoamerických náboženstvích aj.), různé úrovně sociální komunikace v archaických náboženstvích (mužská a ženská religiozita, rodinný a domácnostní kult, státní kult, lidové a oficiální / elitní / učené náboženství, nonkonformní projevy aj.), vývojová dynamika archaických náboženství

Kurzy:

Bakalářské

RLA01 Úvod do religionistiky

RLA12 Dějiny religionistiky

RLB23 Starověká náboženství Předního východu

RLB27 Náboženství přírodních národů

RLB33 Antropologie náboženství

RLB34 Pravěká náboženství Evropy

RLB35 Náboženství Mayů, Aztéků a Inků

RLB206 Římské náboženství

RLB238 Řecké náboženství

RLB239 Helénistická náboženství

RLB259 Gnosticismus

RLB287 Kognitivní religionistika

RLB293 Manicheismus

RLB301 Proseminář k Úvodu do religionistiky

RLB312 Proseminář k Dějinám religionistiky

Magisterské

RLA17 Filozofie náboženství

RLA66 Současné religionistické teorie

RLA69 Religionistická typologie a taxonomie

RLB20 Náboženství starověkého Izraele ve světle archeologie

RLB42 Ženský princip v archaických náboženstvích

RLB43 Rané křesťanství mezi judaismem a helénismem

RLB44 Ortodoxie a hereze v raném křesťanství

RLB66 Mithraismus

RLB207 Antická magie

RLB219 Rané křesťanství v sociálně vědné perspektivě

Doporučená četba:

Antalík, Dalibor, „Jahve a jeho paredros v náboženství předexilního Izraele“, Religio: Revue pro religionistiku 4/2, 1996, 127-138.

Assmann, Jan, „Monotheism and Polytheism“, in: Sarah Iles Johnston (ed.), Religions of the Ancient World: A Guide, Cambridge – London: The Belknap Press of Harvard University Press 2004, 17-31.

Assmann, Jan, „The Mosaic Distinction and the Problem of Intolerance“, in: id., The Price of Monotheism, Stanford: Stanford University Press 2010, 8-30.

Bianchi, Ugo (ed.), The Notion of „Religion“ in Comparative Research: Selected Proceedings of the XVIth Congress of the International Association for the History of Religions (Rome, 3rd-8th September, 1990),  (Storia delle religioni 8), Roma: „L’Erma“ di Bretschneider 1994. [Studie podle vlastního výběru.]

Břeňová, Klára, „Věřím v jednoho Boha: Ze současných pohledů na vznik izraelského monoteismu“, Religio: Revue pro religionistiku 12/1, 2004, 65-75.

Eisenstadt, Shmuel Noah, „The Axial Age Breakthroughs – Their Characteristics and Origins“, in: id. (ed.), The Origins and Diversity of Axial Age Civilizations, Albany: State University of New York 1986, 1-25.

Foster, John L., „The Hymn to Aten: Akhenaten Worships the Sole God“, in: Jack M. Sasson et al. (eds.), Civilizations of the Ancient Near East III: Religion and Science, New York: Charles Scribners’s Sons – Prentice Hall 1995, 1751-1761.

Graf, Fritz, „What Is Ancient Mediterranean Religion?“, in: Sarah Iles Johnston (ed.), Religions of the Ancient World: A Guide, Cambridge – London: The Belknap Press of Harvard University Press 2004, 3-16.

Guittard, Charles (ed.), Le monothéisme: Diversité, exclusivisme ou dialogue?, Paris: Société Ernest Renan 2010. [Studie podle vlastního výběru.]

Chalupa, Aleš, „Venenum, nebo venenum?: Tacitus, magie a větrné mlýny Dona Quijota: Několik poznámek k metodologii studia antické magie“, Religio: Revue pro religionistiku 14/1, 2006, 101-118.

Chidester, David, „Frontiers of Comparison“, in: id., Savage Systems: Colonialism and Comparative Religion in South Africa, Charlottesville: University of Virginia Press 1996 [in: Scott S. Elliott – Matthew Waggoner (eds.), Readings in the Theory of Religion: Map, Text, Body, London: Equinox 2009, 62-87.] [Africká domorodá náboženství a koloniální konstrukce pojmu náboženství.]

Lévi-Strauss, Claude, „Totemová ilúzia“, in: id., Totemizmus, (Čas snov 3), Bratislava: Chronos 1998, 20-38. [Vztah totemismu a náboženství. K dispozici též český překlad: Totemismus dnes, (Ethnos 21), Praha: Dauphin 2001.]

Lewis-Williams, David, „Původ obrazivého umění“, in: id., Mysl v jeskyni: Vědomí a původ umění, (Galileo 9), Praha: Academia 2007, 219-248 (359). [Vznik obrazivého umění a náboženství v mladším paleolitu, kontrast mezi Homo sapiens a Homo neanderthalensis.]

Lincoln, Bruce, „Epilogue“, in: Sarah Iles Johnston (ed.), Religions of the Ancient World: A Guide, Cambridge – London: The Belknap Press of Harvard University Press 2004, 657-667. [Problém vymezení starověkých náboženství.]

Martin, Luther H., „Závěr: Helénistické náboženství jako systém“, in: id., Helénistická náboženství, (Religionistika 4), Brno: Masarykova univerzita 1997, 135-142.

Mithen, Steven, „The Big Bang of Human Culture: The Origins of Art and Religion“, in: id., The Prehistory of the Mind: The Cognitive Origins of Art, Religion and Science, London: Thames and Hudson 1996, 151-184.

Pearson, Birger A., „Gnosticism as Religion“, in: id., Gnosticism and Christianity in Roman and Coptic Egypt, New York – London: T & T Clark 2004, 201-223.

Smith, Jonathan Z., „Fences and Neighbors: Some Contours of Early Judaism“, in: id., Imagining Religion: From Babylon to Jonestown, Chicago: University of Chicago Press – London 1988, 1-18.

Smith, Jonathan Z., „Here, There, and Anywhere“, in: Scott Noegel – Joel Walker – Brannon Wheeler (eds.), Prayer, Magic, and the Stars in the Ancient and Late Antique World, (Magic in History), University Park: Pennsylvania State University Press 2003, 21-36. [Vztah místa a sociální komunikace ve starověkých náboženstvích.]

Smith, Mark S., „The Origins and Development of Israelite Monotheism “, in: id., The Early History of God: Yahweh and the Other Deities in Ancient Israel, Grand Rapids: William B. Eerdmans 22002, 182-199.

Smith, Mark S., „Monotheism in Isaiah 40-55“, in: id., The Origins of Biblical Monotheism: Israel’s Polytheistic Background and the Ugaritic Texts, Oxford – New York: Oxford University Press 2001, 179-194 (298-302).

Sourvinou-Inwood, Christiane, „What is Polis Religion?“, in: Oswyn Murray – Simon R. F. Price (eds.), The Greek City from Homer to Alexander, Oxford – New York: Oxford University Press 1991, 295-322.

Trigger, Bruce G., „Defining ‚Early Civilization‘“, in: id., Understanding Early Civilizations: A Comparative Study, Cambridge – New York: Cambridge University Press 2003, 40-52.

Trigger, Bruce G., „Cultural Constants and Variables“, in: id., Understanding Early Civilizations: A Comparative Study, Cambridge – New York: Cambridge University Press 2003, 638-650.

Versnel, Henk S., „Introduction“, in: id., Inconsistencies in Greek and Roman Religion I: Ter Unus: Isis, Dionysos, Hermes: Three Studies in Henotheism, (Studies in Greek and Roman Religion 6,1), Leiden – New York: E. J. Brill 1990, 1-38. [„Inconsistency“, 1-35; „Henotheism“, 35-38.]

Versnel, Henk S., „Some Reflection on the Relationship Magic-Religion“, Numen 38/2, 1991, 177-197.

Versnel, Henk S., „Many Gods: Complications of Polytheism“, in: id., Coping with the Gods: Wayward Readings in Greek Theology, (Religions in the Graeco-Roman World 173), Leiden: E. J. Brill 2011, 23-149. [Některá z podkapitol podle vlastního výběru.]

Williams, Michael A., „Was There a Gnostic Religion? Strategies for a Clearer Analysis“, in: Antti Marjanen (ed.), Was There A Gnostic Religion?, Helsinki – Göttingen: Finnish Exegetical Society – Vandenhoeck & Ruprecht 2005, 55-79.

Woolf, Gregory, „Polis-Religion and Its Alternatives in the Roman Provinces“, in: Hubert Cancik – Jörg Rüpke (eds.), Römische Religion und Provinzialreligion, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 1997, 71-84.

Zaidman, Luise Bruit – Pauline Schmitt Pantel, „Introduction: How Should We Study Greek Civic Religion?“, in: eaed., Religion in the Greek Ancient City, Cambridge: Cambridge University Press 2005, 3-23.

2) Komparace, klasifikace, genealogie

 • komparace a postupy vytváření pojmů, typologií a genealogií na příkladu archaických náboženství
 • problém vymezení a popisu vrstev, proudů a skupin v archaických náboženstvích: elitní a lidové náboženství; náboženství státu a domácnosti; teologie, filozofie, mystika; ortodoxie a heterodoxie; ortodoxie a ortopraxe; náboženství a magie; esoterní, privátní a veřejné kulty; osobní a komunitní rozměr archaických náboženství; původní a synkretická náboženství apod.
 • emické komparace, klasifikace a genealogie, jejich zdroje a interakce s religionistickými komparacemi, klasifikacemi a genealogiemi: totemismus jako klasifikační systém; interpretatio Graeca, Romana, Christiana, Incaica; evoluční koncept „divošství, barbarství a civilizace“; pohané a cizinci; ortodoxie a heterodoxie; kněží a mágové; kánon a apokryf aj.
 • komparatistika archaických náboženství a problém kulturní difúze: autochtonní a alochtonní vývoj (olmécká kultura jako kolébka mezoamerických náboženství, panbabylonismus aj.), všelidské aspekty ve vývoji kultury a interpretace paralel ve vývoji archaických náboženství
 • synkretismus: rozdílná pojetí a možnosti jejich uplatnění v religionistice
 • srovnávací studium a problém zobecnění: vytváření „velkých teorií“ a jejich komparativní kritika (W. Robertson Smith, F. Cumont, G. Dumézil, M. Eliade, M. Gimbutasová)
 • hodnotící taxonomie a genealogie konkurenčních linií, nauk a praxí (barbarská náboženství, pohanská náboženství, orientální kulty, orgiastické kulty, heretická hnutí, eklektické kulty aj.), jejich vliv na vědecké bádání
 • návrh, argumentační propracování a obhajoba polytetické taxonomie vybraného jevu v rámci archaických náboženství, otázka jejích výhod oproti monotetickému vymezení téhož jevu
 • genealogické a analogické komparace (J. Z. Smith): podstata rozdílu, příklady aplikací v rámci archaických náboženství a jejich problémy
 • problém zvláštního postavení judaismu a křesťanství v rámci helénistických náboženství, jeho implikace ve srovnávací religionistice (otázka „unikátnosti“ raného křesťanství, dichotomie judaismu a helénismu jako výkladový koncept, zobecňující přesah mimo helénistická náboženství apod.)
 • srovnávání paradigmatických postav v kontextu archaických náboženství (Mojžíš a Achnaton, Eset a Ísis, Imhotep a Asklépios, Prométheus a Loki, Ježíš a řečtí héroové, Ježíš a Sókratés, Ježíš a kynikové, Ježíš a Apollónios z Tyany, Ježíš a Jan Křtitel, Ježíš a Jidáš, Ježíš a Učitel spravedlnosti, Ježíš a Hilel, Šimon Mág a apoštol Petr, Jochanan ben Zakaj a Josephus Flavius, Plútarchovy Životopisy slavných Řeků a Římanů,Mání a Ježíš, Mání a Zarathuštra apod.)
 • komparace křesťanského mýtu o Kristově smrti a zmrtvýchvstání s mýty o helénistických spasitelských božstvech: paralely, teoretické předpoklady, zhodnocení relevance

Kurzy:

Bakalářské

RLA12 Dějiny religionistiky

RLB29 Srovnávací religionistika

RLB23 Starověká náboženství Předního východu

RLB33 Antropologie náboženství

RLB34 Pravěká náboženství Evropy

RLB35 Náboženství Mayů, Aztéků a Inků

RLB206 Římské náboženství

RLB238 Řecké náboženství

RLB239 Helénistická náboženství

RLB259 Gnosticismus

RLB293 Manicheismus

RLB312 Proseminář k Dějinám religionistiky

Magisterské

RLA17 Filozofie náboženství

RLA65 Teorie mýtu a rituálu

RLA69 Religionistická typologie a taxonomie

RLB42 Ženský princip v archaických náboženstvích

RLB43 Rané křesťanství mezi judaismem a helénismem

RLB44 Ortodoxie a hereze v raném křesťanství

RLB218 Historický Ježíš

RLB219 Rané křesťanství v sociálně vědné perspektivě

RLB272 Bohyně Velká Matka v antickém světě

Doporučená četba:

Antalík, Dalibor, „Úvod“, in: id., Jak srovnávat nesrovnatelné: Strategie mezináboženské komparace, (Sborníky, slovníky, učební texty 31), Praha: Oikúmené 2005, 9-23.

Boyarin, Daniel, „Semantic Differences; or, ‚Judaism‘/‚Christianity‘“, in: Adam H. Becker – Annette Yoshiko Reed (eds.), The Ways that Never Parted: Jews and Christians in Late Antiquity and the Early Middle Ages, Minneapolis: Fortress Press 2007, 65-85.

Dumézil, Georges, „Tři funkce společenské a kosmické“, in: id., Mýty a bohové Indoevropanů, Praha: Oikúmené 1997, 69-97.

Dumézil, Georges, „Trojčlenná theologie“, in: id., Mýty a bohové Indoevropanů, Praha: Oikúmené 1997, 98-128.

Chalupa, Aleš, „Četl Caesar Dumézila? „Ideologie tripartie“ a její přínos pro studium římského náboženství I“, Sacra 4/1, 2006, 5-25.

Chalupa, Aleš, „Četl Caesar Dumézila? „Ideologie tripartie“ a její přínos pro studium římského náboženství II“, Sacra 4/2, 2006, 5-17.

Chalupa, Aleš, „Franz Cumont a orientální náboženství: Koncept odsouzený k zániku?“, Religio: Revue pro religionistiku 19/1, 2011, 107-122.

Lévi-Strauss, Claude, „Logika totemických klasifikací“, in: id., Myšlení přírodních národů, Liberec: Dauphin 21996, 53-98.

Martin, Luther H., „Akin to the Gods or Simply One to Another? Comparison with Respect to Religions in Antiquity“, in: Hans-Joachim Klimkeit (ed.), Vergleichen und Verstehen in der Religionswissenschaft: Vorträge der Jahrestagung der DVRG vom 4. bis 6. Oktober 1995 in Bonn, (Studies in Oriental Religions 41), Wiesbaden: Harrassowitz 1997, 147-159.

Martin, Luther H. – Anita Maria Leopold, „New Approaches to the Study of Syncretism“, in: Peter Antes – Armin W. Geertz – Randi R. Warne (eds.), New Approaches to the Study of Religion II: Textual, Comparative, Sociological, and Cognitive Approaches, Berlin: Walter de Gruyter 2004, 93-107.

Roller, Lynn R., „Prolegomenon to a Study of the Phrygian Mother Goddess“, in: ead., In Search of God the Mother: The Cult of Anatolian Cybele, Berkeley – Los Angeles: University of California Press 1999, 9-24.

Sfameni Gasparro, Giulia, „Soteriological Prospects in the Cult of Cybele“, in: ead., Soteriology and Mystic Aspects in the Cult of Cybele and Attis, (Etudes preliminaires aux religions orientales dans l’empire romain 103), Leiden: E. J. Brill 1985, 84-106.

Scheid, John, „Hierarchy and Structure in Roman Polytheism: Roman Methods of Conceiving Action“, in: Clifford Ando (ed.), Roman Religion, Edinburgh: Edinburgh University Press 2003, 164-189.

Smith, Jonathan Z., „In Search of Place“, in: id., To Take Place: Toward Theory in Ritual, Chicago: Chicago University Press 1987, 1-23. [Kritika M. Eliada.]

Smith, Jonathan Z., „Fences and Neighbors: Some Contours of Early Judaism“, in: id., Imagining Religion. From Babylon to Jonestown, Chicago: Chicago University Press 1988, 1-18. [Polytetická definice.]

Smith, Jonathan Z., „On Comparing Stories“, in: id., Drudgery Divine: On the Comparison of Early Christianities and the Religions of Late Antiquity, (Chicago Studies in the History of Religion / Jordan Lectures in Comparative Religion 14), Chicago: The University of Chicago Press – London: School of Oriental and African Studies, University of London 1990 (paperback 1994), 85-115. [Srovnávání Krista s umírajícími a znovu ožívajícími božstvy.]

Smith, Jonathan Z., „On Comparing Settings“, in: id., Drudgery Divine: On the Comparison of Early Christianities and the Religions of Late Antiquity, (Chicago Studies in the History of Religion / Jordan Lectures in Comparative Religion 14), Chicago: The University of Chicago Press – London: School of Oriental and African Studies, University of London 1990 (paperback 1994), 116-143. [Analogické a genealogické komparace v raném křesťanství.]

Smith, Jonathan Z., „The Wobling Pivot“, in: id., Map is not Territory: Studies in the History of Religions, Chicago: University of Chicago Press 1993, 88-103. [Kritika M. Eliada.]

Smith, Jonathan Z., „Adde Parvum ParvoMagnus Acervus Erit“, in: id., Map is not Territory: Studies in the History of Religions, Chicago: University of Chicago Press 1993, 240-264. [Problematika komparatistiky, analogická a genealogická komparace.]

Trigger, Bruce G., „Cultural Constants and Variables“, in: id., Understanding Early Civilizations: A Comparative Study, Cambridge – New York: Cambridge University Press 2003, 638-650.

3) Jazyk, význam, interpretace

 • jazyk a schopnost symbolizace jako antropologická konstanta provázející vznik náboženství
 • jazyk jako prostředek interpretace světa a konstrukce významů na příkladu archaických náboženství, vztah jazyka a mýtu, vztah jazyka a materiální kultury
 • interpretace jako součást náboženské praxe: vymezování a výklad náboženských tradic; společenská vrstva osobující si právo výkladu; vliv ústní a písemné tradice na podoby její interpretace; absence výkladu náboženských tradic
 • typy a cíle výkladu tradic v archaických náboženstvích: problém doktrinálního výkladu náboženských tradic a jeho závaznosti, inovace ve výkladu náboženských tradic, alegorický výklad, esoterní výklad
 • slovo a čin, moc slova v archaických náboženstvích: kosmogonie, rituály, modlitba, magie, rétorika, propaganda, blasfémie aj.
 • myšlení intelektuálních elit v archaických náboženstvích, jeho podoby, proměny a vliv na utváření náboženských tradic (teologizace mýtu, starověké mudrosloví, antická filozofie, antické drama, patristika, nahuaští tlamatinime aj.)
 • překlad textu a překlad kultury: překlady náboženských textů a pojmů v archaických náboženstvích, proměny významů v procesu překladu

Kurzy:

Bakalářské

RLA01 Úvod do religionistiky

RLB33 Antropologie náboženství

RLB243 Náboženství a jazyk

RLB287 Kognitivní religionistika

RLB301 Proseminář k Úvodu do religionistiky

Magisterské

RLA17 Filozofie náboženství

RLA65 Teorie mýtu a rituálu

RLA66 Současné religionistické teorie

RLB249 Věštění ve starověkých náboženstvích

RLB258 Řeč, písmo, tisk a náboženství

Doporučená četba:

Assmann, Jan – James P. Allen – Paul-Alain Beaulieu – Richard J. Clifford – James L. Crenshaw – Billie Jean Collins – Michael Stausberg – Fritz Graf – Richard I. Pervo, „Theology, Theodicy, Philosophy“, in: Sarah Iles Johnston (ed.), Religions of the Ancient World: A Guide, Cambridge – London: The Belknap Press of Harvard University Press 2004, 531-546.

Baker, Coleman A., „A Narrative-Identity Approach to Biblical Interpretation“, in: id., Identity, Memory, and Narrative in Early Christianity: Peter, Paul, and Recategorization in the Book of Acts, Eugene: Pickwick 2011, 1-30.

Braun, Willi, „Rhetoric, Rhetoricality, and Discourse Performances“, in: id. (ed.), Rhetoric and Reality in Early Christianities, (Studies in Christianity and Judaism / Études sur le christianisme et le judaïsme 16), Waterloo: Wilfrid Laurier University Press 2005, 1-26: 1-11.

Burkert, Walter, „Or Also A Godly Singer: Akkadian and Early Greek Literature“, in: id., The Orientalizing Revolution: Near Eastern Influence on Greek Culture in the Early Archaic Age, Cambridge: Harvard University Press 1992, 88-127.

Burkert, Walter, „Orientalizing Features in Homer“, in: id., Babylon, Memphis, Persepolis: Eastern Contexts of Greek Culture, Cambridge – London: Harvard University Press 2004, 21-48 (147-151).

Colpe, Carsten, Das Siegel der Propheten: Historische Beziehungen zwischen Judentum, Judenchristentum, Heidentum und frühem Islam, (Arbeiten zur neutestamentlichen Theologie und Zeitgeschichte 3), Berlin: Institut Kirche und Judentum 1990, 38-46.[Id., „Německé slovo ‚židokřesťanství‘ a jemu odpovídající historická fakta“, in: Břetislav Horyna – Helena Pavlincová (eds.), Dějiny religionistiky: Antologie, Olomouc Nakladatelství Olomouc 2001, 118-123.]

Dohmen, Christoph, „Koncepty smyslu Starého zákona“, in: Christoph Dohmen – Günter Stemberger, Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona, Praha: Vyšehrad 2007, 207-229.

Grant, Robert McQueen, „Literary Criticism in Early Christian Time“, in: id., Heresy and Criticism: The Search for Authenticity in Early Christian Times, Louisville: John Knox Press, 15-32 (118-127.)

Heller, Jan, „Překladatelský postup Septuaginty“, in: id., Hlubinné vrty: Rozbory biblických statí a pojmů, Praha: Kalich 2008, 80-120.

Heller, Jan, „Říkání a mluvení ve Starém zákoně“, in: id., Hlubinné vrty: Rozbory biblických statí a pojmů, Praha: Kalich 2008, 121-129.

Janowitz, Naomi, „The Divine Name as Effective Language“, in: ead., Icons of Power: Ritual Practices in Late Antiquity, Pennsylvania: Pennsylvania University Press 2002, 19-32.

Léon-Portilla, Miguel, „Historická existence filosofického vědění u Nahuů“, in: id., Aztécká filosofie: Myšlení Nahuů na základě původních pramenů, (Capricorn 9), Praha: Argo 2002, 63-86.

Mack, Burton L., „Philo Judaeus and Exegetical Traditions in Alexandria“, in: Hildegard Temporini – Wolfgang Haase (eds.), Aufstieg und Niedergang der römischen Welt: Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung II 21,1, Berlin – New York: Walter de Gruyter 1984, 227-271.

Mack, Burton L., „Conclusion: The Promise of Rhetorical Criticism“, in: id., Rhetoric and the New Testament, Minneapolis: Fortress Press 1990, 93-102.

Oeming, Manfred, „Metody zaměřené na autory a jejich svět“, in: id., Úvod do biblické hermeneutiky: Cesty k pochopení textu, Praha: Vyšehrad 2001, 45-79.

Oeming, Manfred, „Metody zaměřené na texty a jejich svět“, in: id., Úvod do biblické hermeneutiky: Cesty k pochopení textu, Praha: Vyšehrad 2001, 80-106.

Peňáz, Petr, „Original Value or Traditional Meaning? Some Remarks on Different Conceptions of Translation“, in: Helena Pavlincová – Dalibor Papoušek (eds.), The Bible in Cultural Context, Brno: Czech Society for the Study of Religions – Masaryk University 1994, 229-237.

Todorov, Tzvetan,„Moctezuma a znaky“, „Cortés a znaky“, in: id., Dobytí Ameriky: Problém druhého, Praha: Mladá fronta 1996, 78-117, 118-148.

Trigger, Bruce G., „Evidence and Interpretation“, in: id., Understanding Early Civilizations: A Comparative Study, Cambridge – New York: Cambridge University Press 2003, 53-67.

Smith, Jonathan Z., „Religion Up and Down, Out and In“, in: Barry M. Gittlen (ed.), Sacred Time, Sacred place: Archaeology and the Religion of Israel, Winona Lake: Eisenbrauns 2001, 3-10. [Vztah archeologie a textových (biblických) studií při výzkumu staroizraelského náboženství.]

Stemberger, Günter, „Překlad jako výklad“, in: Christoph Dohmen – Günter Stemberger, Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona, Praha: Vyšehrad 2007, 67-83.

Versnel, Henk S., „Religious Mentality in Ancient Prayer“, in: id. (ed.), Faith, Hope and Worship: Aspects of Religious Mentality in the Ancient World, (Studies in Greek and Roman Religion 2). Leiden: E. J. Brill 1981, 1-64.

Zevit, Ziony, „Philology and Archaeology: Imagining new Questions, Begetting New Ideas“, in: Barry M. Gittlen (ed.), Sacred Time, Sacred Place: Archaeology and the Religion of Israel, Winona Lake: Eisenbrauns 2001, 35-42.

4) Identita a reprezentace

 • osobní a komunitní náboženská identita v archaických náboženstvích: průniky, vazby, napětí (příbuzenství a rodinné vztahy, formy a role státu, problém individualismu, genderové rozdíly, vztah patrona a klienta, elity a lidu, neexistence střední třídy, helénistická „dobrovolná společenství“ (voluntary associations), náboženství otroků aj.)
 • totemismus jako nástroj socializace „přírodních národů“
 • symboly a hmotná kultura v konstrukci identity a reprezentace v archaických náboženstvích
 • představa vyvolenosti a náboženský exkluzivismus v archaických náboženstvích
 • monismus / monoteismus v identitě archaických náboženství: kritická reflexe (Achnatonova reforma, raný judaismus, rané křesťanství, stoicismus, platonismus, „pohanský monoteismus“, zurvanismus aj.)
 • dualismus / dualita v identitě archaických náboženství: kritická reflexe (zoroastrismus, gnosticismus, manicheismus, dualita v mezoamerických náboženstvích, dualita v egyptském náboženství aj.)
 • archaická náboženství a jinakost: náboženská, etnická, profesní, sexuální aj.
 • mechanismy pojímání „cizích náboženství“ v archaických náboženstvích: cizokrajný původ jako prvek legitimizace náboženství, náboženství a magie, religio versus superstitio
 • definiční potřeba „jiných“ v procesu budování a vyhraňování vlastní identity: jejich marginalizace, segregace a pronásledování (chabirové, barbaři, židé, samaritáni, pohané, křesťané aj.)
 • archaická náboženství a partikularismus: etnické a lokální varianty v širších náboženských komplexech, náboženství jako pojítko v politickém partikularismu, polyteismus jako partikularismus, náboženská diaspora aj.
 • archaická náboženství a univerzalismus: starověká náboženství a formování „světových říší“; univerzalizace lokálních božstev; panovnické kulty; hledání společných kořenů; náboženská absorpce substrátních / porobených kultur (Akkadové a Sumerové, Asyřané a Babylóňané, Římané a Řekové, Toltékové a Aztékové, Chimuánci a Inkové apod.); otázka proselytace / misie a jejich forem, raný judaismus, rané křesťanství a manicheismus jako „světová“ náboženství
 • napětí mezi centrem a periferií v dějinách archaických náboženství
 • proměny židovských identit ve starověku: otázka etnicity; centrum a diaspora, exil a návrat; judaismus a helénismus, diferenciace raného judaismu; paradigma kněžství a chrámu, jeho nahrazení rabínsko-synagogálním paradigmatem
 • centralita města a utváření identity ve starověkých náboženstvích: město jako kosmické a rituální centrum (Babylón, Jeruzalém, Řím, Tenochtitlán, Cuzco aj.), povyšování původních „městských“ bohů na vrchol panteonu (Amon, Marduk, Aššur aj.), lokativní a utopické aspekty „centrálních“ měst (J. Z. Smith), judaismus a křesťanství jako projevy urbánní středomořské kultury, Jeruzalém a konstrukce identity v raném judaismu a raném křesťanství, první a druhý Řím (Řím a Konstantinopolis)
 • interkulturní transformace archaických náboženství: semitizace staroegyptského náboženství, vliv Orientu na utváření náboženství archaického Řecka, babylónský exil, helénismus a orientální náboženství, judaismus a helénismus, helenizace a romanizace raného křesťanství, christianizace evropského barbarika, středomexické vlivy v mayském náboženství apod.
 • nadlidské heroické postavy a konstrukce identity: absence heroických postav v Egyptě, zakladatelská funkce heroických postav, křesťanský kult světců, tradice patriarchů, proroků a náboženských učitelů, sakrální království, hieros gamos a kult panovníka, mesianismus v interkulturním srovnání aj.
 • reprezentace chudoby a bohatství a jejich náboženské zhodnocení v archaických tradicích
 • archaická náboženství v menšině: podoby, adaptace a proměny židovských a křesťanských identit v podmínkách minority (babylónský exil, judaismus a křesťanství v Římské říši); náboženské komunity v armádě a podél obchodních cest; potlačování archaických náboženství v důsledku mocenské expanze a konsolidace politické moci (christianizace, novověká kolonizace)
 • pojetí přináležitosti v archaických náboženstvích a různé způsoby jejího určování: typy náboženských komunit, příbuzenské a lokální vazby, proselytace, konverze a iniciace v archaických náboženstvích
 • otázka etnicity v archaických náboženstvích: vymezení etnicity, možnosti a limity jejího religionistického uplatnění

Kurzy:

Bakalářské

RLB31 Sociologie náboženství

RLB33 Antropologie náboženství

RLB251 Gnosticismus

RLB293 Manicheismus

Magisterské

RLB43 Rané křesťanství mezi judaismem a helénismem

RLB44 Ortodoxie a hereze v raném křesťanství

RLB66 Mithraismus

RLB81 Jeruzalém v náboženské konfrontaci

RLB219 Rané křesťanství v sociálně vědné perspektivě

RLB223 Římský císařský kult

RLB265 Proselytace a konverze v antických náboženstvích

RLB272 Bohyně Velká Matka v antickém světě

Doporučená četba:

Baker, Coleman A., „A Narrative-Identity Approach to Biblical Interpretation“, in: id., Identity, Memory, and Narrative in Early Christianity: Peter, Paul, and Recategorization in the Book of Acts, Eugene: Pickwick 2011, 1-30.

Beck, Roger, „On Becoming Mithraists: New Evidence for the Propagation of the Mysteries“, in: Leif E. Vaage (ed.), Religious Rivalries in the Early Roman Empire and the Rise of Christianity, Waterloo: Wilfrid Laurier University Press 2006, 175-194.

Boyarin, Daniel – Jonathan Boyarin, „Diaspora: Generation and the Ground of Jewish Identity“, Critical Inquiry 19, 1993, 693-725 [in: Scott S. Elliott – Matthew Waggoner (eds.), Readings in the Theory of Religion: Map, Text, Body, London: Equinox 2009, 321-350.]

Brown, Peter, „The Invisible Companion“, in: id., The Cult of the Saints: Its Rise and Function in Latin Christianity, Chicago: University of Chicago Press 1981, 50-68.

Burkert, Walter, „‚Who Are Public Workers‘: The Migrant Craftsmen“, „‚A Seer or a Healer‘: Magic and Medicine“, in: id., The Orientalizing Revolution: Near Eastern Influence on Greek Culture in the Early Archaic Age, Cambridge: Harvard University Press 1992, 9-40, 41-87.

Cohen, Shaye J. D., „Was Herod Jewish?“, in: id., The Beginnings of Jewishness: Boundaries, Varieties, Uncertainties, (Hellenistic Culture and Society 31), Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press 1999, 13-24.

Cohen, Shaye J. D., „The Matrilineal Principle“, in: id., The Beginnings of Jewishness: Boundaries, Varieties, Uncertainties, (Hellenistic Culture and Society 31), Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press 1999, 263-307.

Durkheim, Émile, „Víra v totem“, in: id., Elementární formy náboženského života: Systém totemismu v Austrálii, Praha: Oikúmené 2002, 111-185.

Fine, Stephen, „Non-Jews in the Synagogues of Late-Antique Palestine: Rabbinic and Archeological Evidence“, in: id. (ed.), Jews, Christians, and Polyteists in the Ancient Synagogue: Cultural Interaction during the Graeco-Roman Period, (Baltimore Studies in the History of Judaism), London: Routledge 1999, 224-242.

Harland, Philip A., „Associations in Roman Asia“, in: id., Associations, Synagogues, and Congregations: Claiming a Place in Mediterranean Society, Minneapolis: Augsburg Fortress 2003, 25-112 (284-290).

Horrell, David G., „Becoming Christian: Solidifying Christian Identity and Content“, in: Anthony J. Blasi – Jean Duhaime – Paul-André Turcotte (eds.), Handbook of Early Christianity: Social Scientific Approaches, Walnut Creek – Lanham – New York – Oxford: AltaMira Press 2002, 309-335.

Chalupa, Aleš, „Mithraistické album z Viruna a jeho význam pro studium mithraismu“, Religio: Revue pro religionistiku 14/2, 2006, 243-258.

Kováč, Milan, „Dvojdomé univerzum Popol Vuh“, Hieron 3, 1998, 113-132.

Kováč, Milan, „Posvätný priestor v náboženskom myslení starej Mezoameriky“, Religio: Revue pro religionistiku 7/1, 1999, 3-22.

Kováč, Milan, „Tlamatinime a ľudová zbožnosť u starých Aztékov“, in: Luboš Bělka – Milan Kováč (eds.), Normativní a žité náboženství, (Religionistika 9), Brno: Masarykova univerzita v Brně – Bratislava: Chronos 1999, 44-55.

Kloppenborg, John S., „Collegia and thiasoi: Issues in Function, Taxonomy and Membership“, in: John S. Kloppenborg – Stephen G. Wilson (eds.), Voluntary Associations in the Graeco-Roman World, London – New York: Routledge 1996, 16-30.

Kraemer, Ross S., „Jewish Tuna and Christian Fish: Identifying Religious Affiliation in Epigraphic Sources“, Harvard Theological Review 84/2, 1991, 141-162.

Lévi-Strauss, Claude, „Totem a kasta“, in: id., Myšlení přírodních národů, Liberec: Dauphin 21996, 138-167.

Lieu, Judith M., „Introduction: The Emergence of Christian Identity“, in: ead., Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World, Oxford – New York: Oxford University Press 2006, 1-26.

Malina, Bruce S., „The First-Century Personality: The Individual and the Group“, in: id., The New Testament World: Insights from Cultural Anthropology, Louisville: John Knox Press 1981, 51-71.

Malina, Bruce S., „Kinship and Marriage“, in: id., The New Testament World: Insights from Cultural Anthropology, Louisville: John Knox Press 1981, 94-121.

Martin, Luther H., „The Anti-Individualistic Ideology of Hellenistic Culture“, Numen 41, 1994, 117-140.

Martin, Luther H., „The Very Idea of Globalization: The Case of Hellenistic Empire“, in: Luther H. Martin – Panayotis Pachis (eds.), Hellenisation, Empire and Globalisation: Lessons from Antiquity: Acts of the Panel Held during the 3rd Congress of the European Association for the Study of Religion, Bergen, Norway, 8-10 May 2003, Thessaloniki: Vanias 2004, 123-139.

Meeks, Wayne A., „Judaism, Hellenism and the Birth of Christianity“, in: Troels Engberg-Pedersen (ed.), Paul Beyond the Judaism/Hellenism Divide, Louisville – London – Leiden: Westminster John Knox Press 2001, 17-27.

North, John A., „The Development of Religious Pluralism“, in: Judith Lieu – John A. North – Tessa Rajak (eds.), The Jews among Pagans and Christians: In the Roman Empire, London – New York: Routledge 1992, 174-193.

Papoušek, Dalibor, „Večeře Páně v Korintu: K archeologii sociálního konfliktu“, Religio: Revue pro religionistiku 14/2, 2006, 207-224. [Otázky chudoby a sociální stratifikace v raném křesťanství.]

Papoušek, Dalibor, „Continuity and Discontinuity of the Jerusalem Temple: Locative and Utopian Aspects“, in: Milan Kováč – Tomáš Gál (eds.), Religious Change, (Central European Religious Studies 2), Bratislava: Chronos 2010, 15-25.

Sanders, Jack T., „Conversion in Early Christianity“, in: Anthony J. Blasi – Jean Duhaime – Paul-André Turcotte (eds.), Handbook of Early Christianity: Social Science Approaches, Walnut Creek – Lanham – New York – Oxford: AltaMira Press 2002,619-641.

Smith, Jonathan Z., „What a Difference a Difference Makes“, in: Jacob Neusner – Ernest Frerichs (eds.), „To See Ourselves as Others See Us“: Christians, Jews, „Others“ in Late Antiquity, Chicago: Scholars Press 1985, 3-48. [„Západní“ konstrukce kulturní jinakosti.]

Smith, Jonathan Z., „To Put in Place“, in: id., To Take Place: Toward Theory in Ritual, (Chicago Studies in the History of Judaism), Chicago – London: The Univer­sity of Chicago Press 1987 (paperback 1992), 47-73 (147-154). [Vztah místa a rituálu na příkladu Ezechielovy chrámové vize.]

Smith, Jonathan Z., „To Replace“, in: id., To Take Place: Toward Theory in Ritual, (Chicago Studies in the History of Judaism), Chicago – London: The Univer­sity of Chicago Press 1987 (paperback 1992), 77-95 (154-170). [Vztah místa a rituálu na příkladu raně křesťanských poutí a jeruzalémské liturgie.]

Smith, Jonathan Z., „Here, There, and Anywhere“, in: Scott Noegel – Joel Walker – Brannon Wheeler (eds.), Prayer, Magic, and the Stars in the Ancient and Late Antique World, (Magic in History), University Park: Pennsylvania State University Press 2003, 21-36. [Vztah místa a sociální komunikace ve starověkých náboženstvích.]

5) Kognice, prožívání, zkušenost, emoce

 • kognitivní předpoklady vzniku náboženství: propojení dílčích inteligencí a kognitivní fluidita
 • prožívání a zkušenost v archaických náboženstvích: typy, reprezentace, regulace
 • osobní a komunitní formy zbožnosti: jejich hranice a vztahy, veřejná kontrola
 • racionalita a iracionalita v archaických náboženstvích: intelektualismus a koncept filozofujícího divocha, primitivní versus moderní myšlení, religio a superstitio, magie a věda apod.
 • role emocí v archaických náboženstvích: strach ze smrti jako konstitutivní prvek archaických náboženství, tremendum et fascinans, slast a zhnusení, bolest a utrpení, teletropické a autotropické mechanismy, vyvolávání a mírnění emocí
 • šamanismus: vymezení pojmu a možnosti jeho uplatnění v religionistice, šamanismus jako náboženská „technika“ extáze, kognitivní a sociálně-kulturní kontext šamanismu
 • mystéria: vymezení pojmu a možnosti jeho uplatnění v religionistice, tajná a veřejná složka mystérií, vztah k božstvu a veřejná kontrola
 • počátky židovské a křesťanské mystiky: role gnóze, novoplatonismu a novopythagoreismu, teurgie a magie (magické papyry)
 • extatické a „abnormální“ zkušenosti, jejich reprezentace a regulace: komunikace s objekty kultu a úcty, divinační techniky, změněné stavy vědomí, meditace a kontemplace, použití psychotropních látek apod.
 • vyhodnocení teorie dvou modů náboženskosti (H. Whitehouse) na příkladech z archaických náboženství

Kurzy:

Bakalářské

RLB32 Psychologie náboženství

RLB249 Věštění ve starověkých náboženstvích

Magisterské

RLB207 Antická magie

RLB219 Rané křesťanství v sociálně vědné perspektivě

RLB251 Gnosticismus

RLB265 Proselytace a konverze v antických náboženstvích

Doporučená četba:

Burkert, Walter, „The Extraordinary Experience“, in: id., Ancient Mystery Cults, Cambridge: Harvard University Press 1987, 89-114.

Bowden, Hugh, „Encountering the Sacred“, in: id., Mystery Cults of the Ancient World, Princeton – Oxford: Princeton University Press 2010, 212-221.

Frazer, James George, „Sympatetická magie“, „Magie a náboženství“, in: id., Zlatá ratolest, Praha: Mladá fronta 21994, 18-48, 49-58.

Chalupa, Aleš, „Pýthie a inspirovaná věštba v delfské věštírně: Sociokulturní a kognitivní perspektiva“, Religio: Revue pro religionistiku 18/1, 2010, 59-84.

Johnston, Sarah Iles, „Mysteries“, in: ead. (ed.), Religions of the Ancient World: A Guide, Cambridge – London: The Belknap Press of Harvard University Press 2004, 98-111.

Johnston, Sarah Iles – László Kákosy – Ann Guinan – Karel van der Toorn – Lowell K. Handy – Robert Wilson – Richard Beal – Anders Hultgård – Sarah Iles Johnston – Dominique Briquel – L. B. van der Meer – Richard Gordon – David Aune, „Divination and Prophecy“, in: Sarah Iles Johnston (ed.), Religions of the Ancient World: A Guide, Cambridge – London: The Belknap Press of Harvard University Press 2004, 370-391.

Lévy-Bruhl, Lucien, „Závěry“, in: id., Myšlení člověka primitivního, (Capricorn 2), Praha: Argo 1999, 339-352.

Lewis-Williams, David, „Jeskyně v mysli“, „Jeskyně a konflikt“, in: id., Mysl v jeskyni: Vědomí a původ umění, (Galileo 9), Praha: Academia 2007, 249-277 (360-361), 318-341 (362-364). [Neuropsychologická teorie počátků náboženství aplikovaná na období mladšího paleolitu.]

Lewis-Williams, David – David Pearce, „Smlouva s vědomím“, „Vnímání a utváření kosmu“, in: iid., Uvnitř neolitické mysli: Vědomí, vesmír a říše bohů, (Galileo 22), Praha: Academia 2008, 48-76 (343-345). [Neuropsychologická teorie počátků náboženství aplikovaná na období neolitu.]

Malinowski, Bronisław, „Myth in Primitive Psychology“, in: id., Magic, Science and Religion, New York: Doubleday 1951, 96-101.

Martin, Luther H., „Secrecy in Hellenistic Religious Communities“, in: Hans G. Kippenberg – Guy S. Stroumsa (eds.), Secrecy and Concealment: Studies in the History of Mediterranean and Near Eastern Religions, (Studies in the History of Religions 65), Leiden: E. J. Brill 1995, 101-121.

Martin, Luther H., „The Roman Cult of Mithras: A Cognitive Perspective“, Religio: Revue pro religionistiku 14/2, 2006, 131-146. [Aplikace Whitehousovy teorie dvou modů náboženskosti.]

Mithen, Steven, „The Big Bang of Human Culture: The Origins of Art and Religion“, in: id., The Prehistory of the Mind: The Cognitive Origins of Art, Religion and Science, London: Thames and Hudson 1996, 151-184.

Pagels, Elaine – Edward F. Wente – David Frankfurter – Simo Parpola – Eckhart Frahm – Philip Alexander – Guy Stroumsa – Sarah Iles Johnston – Peter T. Struck – Karen L. King, „Esotericism and Mysticism“, in: Sarah Iles Johnston (ed.), Religions of the Ancient World: A Guide, Cambridge – London: The Belknap Press of Harvard University Press 2004, 640-656.

Pharo, Lars Kirkhusmo, „A Methodology for a Deconstruction and Reconstruction of the Concepts ‚Shaman‘ and ‚Shamanism‘“, Numen 58/1, 2011, 6-70.

Shantz, Coleen, „Paul’s Practice: Discerning Ecstasies in Practice“, in: ead., Paulin Ecstasy: The Neurobiology of the Apostle’s Life and Thought, Cambridge: Cambridge University Press 2009, 145-203. [Změněné stavy vědomí, posednutí duchy, cestování duší, charismata.]

Wiebe, Donald, „Význam přirozené zkušenosti ‚nepřirozeného‘ světa pro otázku vzniku náboženství“, Religio: Revue pro religionistiku 19/1, 2011, 3-26. [Kritická reflexe Lewis-Williamsovy neuropsychologické teorie počátků náboženství.]

6) Paměť, tradice, obraz, text

 • přenos náboženských představ a praxí: teoretické uchopení příkladů z archaických náboženství, faktory úspěchu či neúspěchu
 • ústní a písemná tradice: šíření, uchovávání, proměny, mezigenerační přenos
 • otázka vzdělanosti: elitní a lidová kultura, pojem lidového náboženství, otázka vazby vzdělanosti na znalost písma
 • kontinuita a diskontinuita ve vývoji archaických náboženství: faktory kontinuity, tradice a inovace v archaických náboženstvích
 • formy externalizace paměti v archaických náboženstvích: obraz, text, tělo, artefakt, stavba, kulturní krajina
 • význam hmotné kultury pro studium archaických náboženství: náboženská symbolizace v hmotné kultuře, kompatibilita a nekompatibilita písemných a archeologických / ikonografických pramenů, vypovídací hodnota hmotné kultury při absenci písemných pramenů („neutilitární“ předměty v archeologii a otázka jejich „kultovní“ interpretace apod.)
 • význam vizuální kultury pro studium archaických náboženství: komponenty vizuální kultury a jejich pramenná dostupnost
 • sakrální architektura a její místo v archaických náboženstvích: vymezení zvláštního místa a jeho architektonický výraz
 • paměť a identita v archaických náboženstvích: sdílená paměť a identita, přenos vzpomínek a identita, externalizovaná paměť a identita
 • paměť a tělo v archaických náboženstvích: ritualizovaná činnost, tanec, zpěv, recitace, zdobení, oděv, poznačování a pozměňování těla
 • kánon v archaických náboženstvích: kánon versus apokryf, textové a netextové pojetí kánonu
 • autorita, závaznost, uzavřenost, kanonicita textů; situovanost, nahodilost, kontextualita a pragmatismus jejich interpretace
 • nadměrný důraz na „posvátné texty“ ve studiu archaických náboženství, jeho příčiny, důsledky a alternativy
 • text a společenství: text a jeho sdílený výklad jako ústřední prvek identity (vliv babylonského exilu na utváření židovské skripturální kultury, kánon hebrejské Bible jako náhrada Jeruzalémského chrámu, společenství sdílené četby apod.)
 • kontrola nad textem: omezení přístupu k textům, výhradní nárok na jejich závazný výklad, příklady decentralizace kontroly nad texty (charakteristiky, podmínky, důsledky)
 • kontrola skrze text – text jako nástroj moci, politického ovládání a represe (systémy písemně fixovaného náboženského práva a rituálních předpisů, nápisová propaganda)
 • text jako artefakt: role hmotné podoby textů v každodenní i mimořádné náboženské praxi, text jako „magický“ předmět
 • obraz a písmo jako technologie a jejich vliv na proměny tradic
 • překlad textu a překlad kultury: překlady náboženských textů a pojmů v dějinách šíření archaických náboženství a posuny významů v procesu překladu
 • problém zobrazování a nezobrazování v archaických náboženstvích

Kurzy:

Bakalářské

RLB51 Náboženství a literatura

RLB243 Náboženství a jazyk

Magisterské

RLB20 Náboženství starověkého Izraele ve světle archeologie

RLB81 Jeruzalém v náboženské konfrontaci

RLB43 Rané křesťanství mezi judaismem a helénismem

RLB44 Ortodoxie a hereze v raném křesťanství

RLB258 Řeč, písmo, tisk a náboženství

Doporučená četba:

Arnal, William E., „Q’s Rhetoric of Uprootedness“, in: id., Jesus and the Village Scribes: Galilean Conflicts and the Setting of Q, Minneapolis: Fortress Press 2001, 157-203 (244-257). [Založení Tiberiady a podíl vykořeněných vesnických písařů na vzniku Q.]

Assmann, Jan, „Kultura písma“, in: id., Kultura a paměť: Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku, Praha: Prostor 2001, 79-113 (260-264). [Rituální a textová koherence, pojem kánonu.]

Assmann, Jan, „Egypt a zrod států“, in: id., Kultura a paměť: Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku, Praha: Prostor 2001, 147-170 (266-269). [Základní rysy egyptské kultury písma, chrám pozdní doby jako „kánon“.]

Assmann, Jan, „Izrael a objev náboženství“, in: id., Kultura a paměť: Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku, Praha: Prostor 2001, 171-195 (269-274). [Náboženství jako vzpoura a vzpomínka, Exodus jako vzpomínková figura, Deuteronomium jako paradigma kulturní mnemotechniky.]

Beard, Mary, „Writing and Religion: Ancient Literacy and the Function of the Written Word in Roman Religion. Question: What Was the Role of Writing in Graeco-Roman Paganism“, in: John H. Humphrey (ed.). Literacy in the Roman World, Ann Arbor: University of Michigan Press 1991, 35-58.

Cameron, Ron, „Alternate Beginnings – Different Ends: Eusebius, Thomas, and the Construction of Christian Origins“, in: Lukas Borman – Kelly Del Tredici – Angela Standhartinger (eds.), Religious Propaganda and Missionary Competition in the New Testament World: Essays Honoring Dieter Georgi, (Novum Testamentum Supplements 74), Leiden: E. J. Brill 1994, 501-525.

Dever, William G., „Theology, Philology, and Archeology: In the Pursuit of Ancient Israelite Religion“, in: Barry M. Gittlen (ed.), Sacred Time, Sacred place: Archaeology and the Religion of Israel, Winona Lake: Eisenbrauns 2001, 11-33.

Ehrman, Bart D., „Forgeries and Discoveries“, in: id., Lost Christianities: The Battles for Scripture and the Faiths we never knew, Oxford – New York: Oxford University Press 2003, 9-89.

Ehrman, Bart D., „Heresies and Orthodoxies“, in: id., Lost Christianities: The Battles for Scripture and the Faiths we never knew, Oxford – New York: Oxford University Press 2003, 91-157.

Ehrman, Bart D., „Winners and Losers“, in: id., Lost Christianities: The Battles for Scripture and the Faiths we never knew, Oxford – New York: Oxford University Press 2003, 159-257.

Finkelstein, Israel – Neil Asher Silberman, „Vzpomínky na zlatý věk?“, in: iid., Objevování Bible: Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie, (Teologie), Praha: Vyšehrad 2007, 117-135. [Biblický mýtus o Davidově a Šalomounově království ve světle archeologie.]

Hornung, Erik, „Ancient Egyptian Religious Iconography“, in: Jack M. Sasson et al. (eds.), Civilizations of the Ancient Near East III: Religion and Science, New York: Charles Scribners’s Sons – Prentice Hall 1995, 1711-1730.

Hurowitz, Victor Avigdor, „YHWH’s Exalted House: Aspects of the Design and Symbolism of Solomon’s Temple“, in: John Day (ed.), Temple and Worship in Biblical Israel: Proceedings of the Oxford Old Testament Seminar, (Library of Hebrew Bible / Old Testament Studies 422), London – New York: T. & T. Clark 2007, 63-110.

Hurtado, Larry W., „The Early Christian Preference for the Codex“, in: id., The Earliest Christian Artifacts: Manuscripts and Christian Origins, Grand Rapids – Cambridge: William B. Eerdmans 2006, 43-93.

Hurtado, Larry W., „The Staurogram“, in: id., The Earliest Christian Artifacts: Manuscripts and Christian Origins, Grand Rapids – Cambridge: William B. Eerdmans 2006, 135-154. [Ježíšův monogram v podobě kříže.]

Janáčová, Eva, „Ikonická a anikonická tradice v náboženství starověkého Izraele“, Religio: Revue. pro religionistiku 14/1, 2006, 69-86.

Jensen, Robin Margaret, „Images of the Suffering Redeemer“, in: ead., Understanding Early Christian Art, London – New York: Routledge 2000, 130-155 (204-208).

Kováč, Milan, „Antóniov lacandónsky panteón a starí Mayovia: Porovnávacia štúdia“, Religio: Revue pro religionistiku 8/2, 2000, 125-150. [Transformace předkolumbovského náboženství u současných lacandonských Mayů.]

Kraemer, Ross S., „Jewish Tuna and Christian Fish: Identifying Religious Affiliation in Epigraphic Sources“, Harvard Theological Review 84, 1991, 141-162.

Lewis-Williams, David – David Pearce, „Důvěrná setkání s vystavěným kosmem“, „Mohyla v temném háji“, in: iid., Uvnitř neolitické mysli: Vědomí, vesmír a říše bohů, (Galileo 22), Praha: Academia 2008, 113-155 (347-350), 202-237 (353-354). [Neolitické monumenty Předního východu a západní Evropy.]

Lieu, Judith M., „Text and Identity“, in: ead., Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World, Oxford – New York: Oxford University Press 2006, 27-61.

Lieu, Judith M., „History, Memory, and the Invention of Tradition“, in: ead., Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World, Oxford – New York: Oxford University Press 2006, 62-97.

Mathews, Thomas F., „Christ Chameleon“, in: id., The Clash of Gods: A Reinterpretation of Early Christian Art, Princeton – Oxford: Princeton University Press 22003, 115-141 (210-213).

Newton, Derek, „The Nature and Significance of Images in the Graeco-Roman World“, in: id., Deity and Diet: The Dilemma of Sacrificial Food at Corinth, (Journal for the Study of the New Testament Supplementary Series 169), Sheffield: Sheffield Academic Press 1998, 115-174.

Papoušek, Dalibor, „Pella a Javne: Dvě legendy o kontinuitě“, Religio: Revue pro religionistiku 6/2, 1998, 167-188.

Pyysiäinen, Ilka, „Holy Book – A Treasury of the Incomprehensible: The Invention of Writing and Religious Cognition“, Numen 46, 1999, 269-290.

Smith, Jonathan Z., „Sacred Persistence: Toward a Redescription of Canon“, in: id., Imagining Religion: From Babylon to Jonestown, Chicago: University of Chicago Press – London 1988, 36-52.

Smith, Jonathan Z., „Religion Up and Down, Out and In“, in: Barry M. Gittlen (ed.), Sacred Time, Sacred place: Archaeology and the Religion of Israel, Winona Lake: Eisenbrauns 2001, 3-10. [Vztah archeologie a textových (biblických) studií při výzkumu staroizraelského náboženství.]

Stroumsa, Guy G., „The Rise of the Religions of the Book“, in: id., The End of Sacrifice: Religious Transformations in Late Antiquity, Chicago – London: University of Chicago Press 2009, 28-55.

Toorn, Karel van der, „The Teaching of Moses: Scribal Culture in the Mirror of Deuteronomy“, in: id., Scribal Culture and the Making of the Hebrew Bible, Cambridge – London: Harvard University Press 2007 (paperback 2009), 143-172 (321-334).

Toorn, Karel van der, „Constructing the Canon: The Closure of the Hebrew Bible“, in: id., Scribal Culture and the Making of the Hebrew Bible, Cambridge – London: Harvard University Press 2007 (paperback 2009), 233-264 (351-366).

Tropper, Amram, „Tractate Avot and Early Christian Succession List“, in: Adam H. Becker – Annette Yoshiko Reed (eds.), The Ways That Never Parted: Jews and Christians in Late Antiquity and the Early Middle Ages, Minneapolis: Fortress Press 2007,159-188.

White, Michael, „The Beginnings of Christian Architecture“, „‚Private‘ Cults in a Constructive Context“, in: id., The Social Origins of Christian Architecture I, (Harvard Theological Studies 42), Valley Forge: Trinity Press International 1996, 11-59.

Zevit, Ziony, „Philology and Archaeology: Imagining new Questions, Begetting New Ideas“, in: Barry M. Gittlen (ed.), Sacred Time, Sacred Place: Archaeology and the Religion of Israel, Winona Lake: Eisenbrauns 2001, 35-42.

7) Tělo, tělesnost, sexualita, gender

 • způsoby reprezentace a symbolického zhodnocení těla a tělesnosti v archaických náboženstvích
 • srovnání pojetí tělesnosti a sexuality v jednotlivých archaických náboženstvích
 • sexuální symbolika a konstrukce světa v archaických náboženstvích: vztah makrokosmu a mikrokosmu
 • sexualita a její regulace v jednotlivých archaických náboženstvích: představy, symboly, instituce, mechanismy (sexuální zdrženlivost, manželství, mimomanželská sexualita, sakrální prostituce, homosexualita, autoerotika aj.)
 • askeze v archaických náboženstvích: asketické, neasketické a protiasketické tendence; jejich podoby, srovnání a interpretace
 • náboženské reprezentace a praktické fungování genderové dichotomie v archaických náboženstvích: teoretické a kontextuální souvislosti (panteon a jeho souvislost se sociálními vztahy apod.)
 • otázka genderového rozlišení religiozity v archaických náboženstvích: sdílení, odlišnost, oddělování
 • gender a autorita v archaických náboženstvích: vůdcovství a prestiž, provádění rituálů, náboženská výuka, hranice přístupu k tradičním zdrojům (nauka, text a jeho výklad, čtení a psaní apod.)
 • dualita duše a těla v archaických náboženstvích: vývoj představ, srovnání, důsledky; možnosti a limity její terminologické adaptace v religionistice (animismus, otázka univerzálnosti duality duše a těla, možné emické ekvivalenty apod.)
 • nemocné tělo: pojetí nemoci, náboženská integrace či marginalizace nemocných
 • tělesné ostatky a zacházení s nimi v archaických náboženstvích: nečistota a oddělení, uchovávání, ničení, uctívání, politické zhodnocování, nedotknutelnost/neporušitelnost versus druhotné manipulace
 • paměť a tělo v archaických náboženstvích: ritualizovaná činnost, tanec, zpěv, recitace, zdobení, oděv, poznačování a pozměňování těla, význam tělesné slasti a bolesti
 • oděv a identita v archaických náboženstvích: dobrovolné a vynucené vyjádření identit oděvem, genderová záměna oděvu a její náboženské zhodnocování, náboženský význam nahoty
 • tělo a jídlo: náboženské zhodnocení a symbolické transformace jídla v archaických kulturách, jídlo jako prostředek vytváření společenství a vymezování jeho hranic, čisté a nečisté jídlo, dietické disciplinace těla, výživa bohů, teofagie, rituální antropofagie

Kurzy:

Bakalářské

RLB45 Žena v křesťanství

RLB259 Sexualita v dějinách křesťanství

Magisterské

RLB01 Hostina se zemřelými

RLB42 Ženský princip v archaických náboženstvích

RLB44 Ortodoxie a hereze v raném křesťanství

RLB219 Rané křesťanství v sociálně vědné perspektivě

RLB272 Bohyně Velká Matka v antickém světě

RLB298 Náboženské reprezentace těla a tělesnosti

Doporučená četba:

Alvar, Jaime, „Emasculation“, in: id., Romanising Oriental Gods: Myths, Salvation and Ethics in the Cults of Cybele, Isis and Mithras, (Religions in the Graeco-Roman World 165), Leiden: E.J.Brill 2008, 246-261.

Antalík, Dalibor, „O kenaanské ‚sakrální prostituci‘ aneb o dějinách jednoho mýtu“, in: Jiří Hoblík (ed.), Pouštěj svůj chléb po vodě...: Sborník pro Milana Balabána, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 1999, 66-93.

Arens, William, „The Nature of Anthropology and Anthropophagy“, in: id., The Man-Eating Myth: Anthropology & Anthropophagy, New York: Oxford University Press 1980, 3-40.

Beard, Mary, „Re-reading (Vestal) Virginity“, in: Richard Hawley – Barbara Levick (eds.), Women in Antiquity: New Assessment, London: Routledge 1995, 166-177.

BeDuhn, Jason, „The Metabolism of Salvation: Manichaean Concepts of Human Physiology“, in: The Light and the Darkness: Studies in Manichaeism and Its World, (Nag Hammadi and Manichaean Studies 50), Leiden: E. J. Brill 2001, 5-37.

Boyarin, Daniel, „Different Eves: Myths of Female Origins and the Discourse of Married Sex“, in: id., Carnal Israel: Reading Sex in Talmudic Culture, (The New Historicism: Studies in Cultural Poetics 25), Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press 1993, 77-106.

Boyarin, Daniel, „‚There Is No Male and Female‘: Galatians and Gender Trouble“, in: id., A Radical Jew: Paul and the Politics of Identity, (Contraversions: Critical Studies in Jewish Literature, Culture, and Society 1), Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press 1994, 180-200.

Boyarin, Daniel, „Thinking with Virgins: Engendering Judeo-Christian Difference“, in: id., Dying for God: Martyrdom and the Making of Christianity and Judaism, (Figurae: Reading Medieval Culture), Stanford: Stanford University Press – Cambridge: Cambridge University Press 1999, 67-92.

Brown, Peter, „Tělo a město“, „Od apoštola k apologetovi: Sexuální pravidla a sexuální zdrženlivost v prvotní církvi“, in: id., Tělo a společnost: Muži, ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2000, 15-35, 36-59.

Budin, Stephanie Lynn, „Introduction“, „The Ancient Near Eastern Data“, „The So-Called Evidence“, „Last Myths“, in: ead., The Myth of Sacred Prostitution in Antiquity, Cambridge: Cambridge University Press 2008, 1-13, 14-47, 48-57, 287-336.

Burrus, Virginia, „The Heretical Woman as Symbol in Alexander, Athanasius, Epiphanius, and Jerome“, Harvard Theological Review 84/3, 1991, 229-248.

Burrus, Virginia, „‚Gnostic‘: Priscillian Reinterpreted by Sulpicius Severus and Jerome“, in: ead., The Making of a Heretic: Gender, Authority and the Priscillianist Controversy, (Transformation of the Classical Heritage 24), Berkeley – Los Angeles: University of California Press 1995, 126-159 (218-231).

Castelli, Elisabeth A., „Gender, Theory, and The Rise of Christianity: A Response to Rodney Stark“, Journal of Early Christian Studies 6/2, 1998, 227-257.

Clark, Elisabeth A., „Holy Women, Holy Words: Early Christian Women, Social History, and the ‚Linguistic Turn‘“, Journal of Early Christian Studies 6/2, 1998, 413-430.

Corley, Kathleen, „Women in Early Christianity and Early Christian Communal Meals“, in: ead., Private Women, Public Meals: Social Conflict in the Synoptic Tradition, Peabody: Hendrickson Publishers 1993, 3-23.

Doležalová, Iva, „Vznik kultu Marie v kontextu pozdního starověku“, Religio: Revue pro religionistiku 4/2, 1996, 149-156.

Dowden, Ken, „Approaching Women through Myth: Vital Tool or Self-Delusion?“, in: Richard Hawley – Barbara Levick (eds.), Women in Antiquity: New Assessment, London: Routledge 1995, 44-57.

Heyob, Sharon Kelly, „Isis as Perceived by Women in the Graeco-Roman World“, „The Participation of Women in the Cult of Isis“, in: ead., The Cult of Isis among Women in the Graeco-Roman World,(Études préliminaires aux religions orientailes dans l’Empire romain 51), Leiden: E. J. Brill 1975, 53-80, 81-110.

Horst, Pieter van der, „Images of Women in Ancient Judaism“, in: Ria Kloppenborg – Wouter J. Hanegraaff (eds.), Female Stereotypes in Religious Traditions, (Studies in the History of Religions 66), Leiden – New York: E. J. Brill 1995, 43-60.

Chalupa, Aleš, „Hyenas or Lionesses? Mithraism and Women in the Religious World of the Late Antiquity“, Religio: Revue pro religionistiku 13/2, 2005, 198-230.

Chlup, Radek, „Formování pojmu duše v Řecku archaické a klasické doby“, in: id. (ed.), Pojetí duše v náboženských tradicích světa, (Svět archaických kultur 2), Praha: DharmaGaia 2007, 39-88.

Janák, Jiří, „Pojetí ‚duše‘ ve starém Egyptě“, in: Radek Chlup (ed.), Pojetí duše v náboženských tradicích světa, (Svět archaických kultur 2), Praha: DharmaGaia 2007, 89-116.

Kippenberg, Hans G. – Kocku von Stuckrad, „Geschlechterperspektiven: Auf der Suche nach der Muttergottheit“, in: iid., Einführung in die Religionswissenschaft: Gegenstände und Begriffe, München: C. H. Beck 2003, 81-91.

Kraemer, Ross S., „Implicating Herodias and Her Daughter in the Death of John the Baptizer: A (Christian) Theological Strategy?“, Journal of Biblical Literature 125/2, 2006, 321-349.

Léon-Portilla, Miguel, „Nahuaské představy o člověku“, in: id., Aztécká filosofie: Myšlení Nahuů na základě původních pramenů, (Capricorn 9), Praha: Argo 2002, 169-202.

Lieu, Judith M., „Embodiment and Gender“, in: ead., Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World, Oxford – New York: Oxford University Press 2006, 178-210.

Meeks, Wayne A., „The Image of the Androgyne: Some Uses of a Symbol in Earliest Christianity“, Journal of the History of Religions 13/1, 1973, 165-208 [= Wayne A. Meeks, In Search of the Early Christians: Selected Essays, edited by Allen R. Hilton and H. Gregory Snyder, New Haven – London: Yale University Press 2002, 3-54].

Moore, Stephen, „Sex and the Single Apostle“, in: Scott S. Elliott – Matthew Waggoner (eds.), Readings in the Theory of Religion: Map, Text, Body, London: Equinox 2009, 274-320. [Pojetí homosexuality v díle Pavla z Tarsu.]

Pagels, Elaine, „Adam and Eve and the Serpent in Genesis 1-3“, in: Karen L. King (ed.), Images of the Feminine in Gnosticism, (Studies in Antiquity and Christianity), Philadelphia: Fortress Press 1988, 412-423.

Renberg, Gil – Heike Sternberg – Tzvi Abusch – Susan Ackerman – Hector Avalos – Billie Jean Collins – Jamsheed K. Choksy – Helen King – Vedia Izzet – John J. Pilch, „Illness and Other Crises“, in: Sarah Iles Johnston (ed.), Religions of the Ancient World: A Guide, Cambridge – London: The Belknap Press of Harvard University Press 2004, 452-469.

Sawyer, Deborah F., „Women in Narrative and Religious Practice“, „Religion and Gender“, in: ead., Women and Religion in the First Christian Centuries, (Religion in the First Christian Centuries 1), London: Routledge 1996, 49-118, 119-157.

Schäfer, Peter, „Abstinence from Pork“, in: id., Judeophobia: Attitudes toward the Jews in the Ancient World, Cambridge – London: Harvard University Press 1997 (paperback 1998), 66-81 (237-242).

Stark, Rodney, „The Role of Women in Christian Growth“, in: id., The Rise of Christianity: A Sociologist Reconsiders History, Princeton: Princeton University Press 1996, 95-128.

Taussig, Hal, „Meals and Early Christian Social Experimentation“, in: id., In the Beginning Was the Meal: Social Experimentation and Early Christian Identity, Minneapolis: Fortress Press 2009,145-171 (234-238).

Toorn, Karel van der, „Female Prostitution in Payment of Vows in Ancient Israel“, Journal of Biblical Literature 108/2, 1989, 193-205.

Townsend, Joan B., „The Goddess: Fact, Fallacy and Revitalization Movement“, in: Larry W. Hurtado (ed.), Goddesses in Religions and Modern Debate, (University of Manitoba Studies in Religion 1), Atlanta: Scholar Press 1990, 179-203.

Tresmontant, Claude, „Hlavní rysy biblické antropologie“, in: id., Bible a antická tradice: Esej o hebrejském myšlení, Praha: Vyšehrad 1970 (21998), 81-105. [Neexistence duality duše a těla v hebrejském pojetí.]

Williams, Michael A., „Variety in Gnostic Perspectives on Gender“, in: Karen L. King (ed.), Images of the Feminine in Gnosticism, (Studies in Antiquity and Christianity), Philadelphia: Fortress Press 1988, 2-22.

Wilson, Anna, „Female Sanctity in the Greek Calendar: The Synaxarion of Constantinople“, in: Richard Hawley – Barbara Levick (eds.), Women in Antiquity: New Assessment, London: Routledge 1995, 233-247.

Wire, Antoinette Clark, „The Social Function of Women’s Asceticism in the Roman East“, in: Karen L. King (ed.), Images of the Feminine in Gnosticism, (Studies in Antiquity and Christianity), Philadelphia: Fortress Press 1988, 308-323.

Witherington, Ben, „Women and the Family of Faith in the Pauline Epistles“, „Trajectories beyond the New Testament Era“, in: id., Women in the Earliest Churches, (Society for New Testament Studies Monograph Series 58), Cambridge: Cambridge University Press 1988, 76-127 (253-265), 183-210 (281-286).

Zeitlin, Froma I., „Signifying Difference: The Myth of Pandora“, in: Richard Hawley – Barbara Levick (eds.), Women in Antiquity: New Assessment, London: Routledge 1995, 58-74.

8) Začátek, konec, zrození, smrt

 • náboženské symbolizace a rituální zvládání narození a smrti v archaických náboženstvích
 • živí a mrtví v archaických náboženstvích: komunikace, vazby a odlišení, reciprocita a hierarchie, jejich projevy v hmotné kultuře; pohřbívání jako nejstarší doklad religiozity člověka
 • smrt, paměť a identita: techniky a rituální formy připomínání/uctívání zemřelých a jejich funkce v konstruování identity v archaických náboženstvích
 • tělesné ostatky a zacházení s nimi v archaických náboženstvích: nečistota a oddělení, uchovávání, ničení, kostrový a žárový ritus, nedotknutelnost/neporušitelnost versus druhotné manipulace, pojídání, bránění v návratu, uctívání, sociální a politické zhodnocování
 • smrt a životní cíle v archaických náboženstvích: smrt jako oběť, sebeusmrcení a jeho náboženské zhodnocení, přetrvávání a nesmrtelnost, nesmrtelnost jako cíl, tělo a přetrvávání/nesmrtelnost, posmrtná odměna, disciplinace těla a spása, sociální vázanost životních cílů, neodvratnost údělu smrti
 • smrt mimořádné bytosti v archaických náboženstvích: smrt náčelníků a panovníků, zakladatelů, šamanů, proroků, náboženských učitelů, smrt mučedníků a světců aj.
 • smrt a znovuzrození božstev (smrt a nesmrtelnost božstva, analogie Krista a helénistických spasitelských božstev apod.)
 • sestupy božstev a heroických postav do podsvětí: srovnání a interpretace
 • různá pojetí posmrtné existence v archaických náboženstvích (zásvětí a problém posmrtné odměny, pojetí spásy v judaismu a křesťanství, mesianismus aj.)
 • sociální a politické kořeny a aspekty eschatologie a apokalyptiky: apokalyptika jako reakce na sociálně-kulturní změny, rozvoj apokalyptiky u pronásledovaných skupin, apokalyptika a mudrosloví
 • mýtus a historie v interpretaci apokalyptické literatury: apokalyptika jako vaticinatio ex eventu, aktualizace a modifikace apokalyptických témat v obdobných historických situacích (deuteronomistická teologie, postava Syna člověka apod.)
 • apokalyptika v religionistickém zobecnění: apokalyptika mimo židovsko-křesťanskou tradici, židovská a křesťanská apokalyptika v helénistickém kontextu, varianty gnostické apokalyptiky, vázanost apokalyptiky na lineární pojetí času, cyklický zlom/zánik v mezoamerických náboženstvích apod.
 • eschatologie a kosmologie: obrazy světa a zásvětí v eschatologických představách archaických náboženství (nebe versus podsvětí, prostorové vyjádření principu posmrtné odměny, otázka transcendence apod.)

Kurzy:

Bakalářské

RLA05 Judaismus

RLA06 Křesťanství I

RLB33 Antropologie náboženství

RLB41 Biblická archeologie

RLB251 Gnosticismus

RLB273 Vývoj křesťanského kultu

Magisterské

RLB01 Hostina se zemřelými

RLB20 Náboženství starověkého Izraele ve světle archeologie

RLB43 Rané křesťanství mezi judaismem a helénismem

RLB46 Křesťanský kult v kontextu helénistických náboženství

RLB87 Eschatologie v religionistické perspektivě

Doporučená četba:

Assmann, Jan, „Tři egyptské obrazy smrti“, in: id., Smrt jako fenomén kulturní teorie: Obrazy smrti a zádušní kult ve starověkém Egyptě, (Světová náboženství), Praha: Vyšehrad 2003, 11-40.

Boyarin, Daniel, „Quo Vadis? Or, The Acts of the Tricksters“, in: id., Dying for God: Martyrdom and the Making of Christianity and Judaism, (Figurae: Reading Medieval Culture), Stanford: Stanford University Press – Cambridge: Cambridge University Press 1999, 42-66.

Boyarin, Daniel, „Thinking with Virgins: Engendering Judeo-Christian Difference“, in: id., Dying for God: Martyrdom and the Making of Christianity and Judaism, (Figurae: Reading Medieval Culture), Stanford: Stanford University Press – Cambridge: Cambridge University Press 1999, 67-92.

Cameron, Ron, „The Anatomy of a Discourse: On ,Eschatology‘ as a Category for Explaining Christian Origins“, Method and Theory in the Study of Religion 8/3, 1996, 231-245.

Cancik-Lindemaier, Hildegard, „Corpus: Some Philological and Anthropological Remarks upon Roman Funerary Customs“, in: Albert I. Baumgarten – Jan Assmann – Gedaliahu A. G. Stroumsa (eds.), Self, Soul, and Body in Religious Experience, (Studies in the History of Religion 78), Leiden: Brill 1998, 417-429.

Collins, John J., „The Apocalyptic Genre“, in: id., The Apocalyptic Imagination: An Introduction to Jewish Apocalyptic Literature, Grand Rapids – Cambridge: William B. Eerdmans 21998, 1-42.

Collins, John J. – John Taylor – Dominic Montserrat – Dina Katz – Tawny L. Holm – John J. Collins – Theo van den Hout – Philippe Gignoux - Sarah Iles Johnston – Vedia Izzet – John Bodel – Brian E. Daley, „Death, the Afterlife, and Other Last Things“, in: Sarah Iles Johnston (ed.), Religions of the Ancient World: A Guide, Cambridge – London: The Belknap Press of Harvard University Press 2004, 470-495.

Doležalová, Iva, „Hostina se zemřelými“, in: Milan Kováč – Attila Kovács – Tatiana Podolinská (eds.), Cesty na druhý breh: Smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta, (Central European Religious Studies 1), Bratislava: Katedra porovnávacej religionistiky FiF UK v Bratislave – Ústav etnológie SAV v Bratislave – Chronos 2005, 209-221. [Raně křesťanské rituální stolování, pojmy eucharistie a agapé.]

Douglas, Mary, „One God, No Ancestors, in a World Renewed“, in: ead., Jacob’s Tears: The Priestly Work of Reconciliation, Oxford – New York: Oxford University Press 2004, 176-195.

Felton, Debbie, „The Dead“, in: Daniel Ogden (ed.), A Companion to the Greek Religion, Malden – Oxford: Blackwell 2007, 86-99.

Humphreys, Sarah C., „Death and Time“, „Comparative Perspectives on Death“, in: ead., The Family, Woman and Death: Comparative Studies, London – Boston: Routledge – Kegan Paul 1983, 144-164, 165-176.

Lange, Armin, „‚They Burn Their Sons and Daughters. That Was No Command of Mine.‘ (Jer 7:31): Child Sacrifice in the Hebrew Bible and in the Deuteronomistic Jeremiah Redaction “, in: Karin Finsterbusch – Armin Lange – K. F. Diethard Römheld (eds.), Human Sacrifice in Jewish and Christian Tradition, (Numen Book Series 112), Leiden: Brill 2007, 109-132.

Magnes, Jodi, „Tombs and Burial Customs“, in: ead., Stone and Dung, Oil and Spit: Jewish Daily Life in the Time of Jesus, Grand Rapids – Cambridge: William B. Eerdmans 2011, 145-180 (245-267). [Židovský pohřební ritus v 1. století, včetně kritické analýzy tradic o Ježíšově smrti a pohřbu, Jakubova osuáře a Talpiotské hrobky.]

Papoušek, Dalibor, „Dobrovolná smrt obránců Masady a proměny její interpretace“, in: Milan Kováč – Attila Kovács – Tatiana Podolinská (eds.), Cesty na druhý svet: Smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta, (Central European Religious Studies 1), Bratislava: Katedra porovnávacej religionistiky FiF UK v Bratislave – Ústav etnológie SAV v Bratislave – Chronos 2005, 196-208.

Papoušek, Dalibor, „‚Nezůstane kámen na kameni‘: Pád Jeruzaléma v Markově evangeliu“, Religio: Revue pro religionistiku 18/2, 2010, 127-162.

Rudolph, Kurt, „Nauka o spáse a spasiteli“, in: id., Gnóze: Podstata a dějiny náboženského směru pozdní antiky, Praha: Vyšehrad 2010, 124-200.

Smith, Jonathan Z., „Wisdom and Apocalyptic“, in: id., Map Is Not Territory: Studies in the History of Religions, Chicago – London: The University of Chicago Press 21993, 67-87.

Werblowski, R. J. Zwi, „Jewish Messianism in Comparative Perspective“, in: Ithamar Gruenwald – Shaul Shaked – Gedaliahu G. Stroumsa (eds.), Messiah and Christos: Studies in the Jewish Origins of Christianity: Presented to David Flusser on the Occasion of His Seventy-Fifth Birthday, (Texte und Studien zum antiken Judentum 32), Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 1992, 1-13.

Wilken, Robert Louis, „Christianity as a Burial Society“, in: id., The Christians as the Romans Saw Them, New Haven – London: Yale University Press 22003, 31-47.

9) Mýtus

 • postavení a funkce mýtu v archaických náboženstvích: identifikace mytických vyprávění, zhodnocení, srovnání
 • mýtus a společenské vztahy v archaických náboženstvích: ustavování, legitimizace a delegitimizace společenských vztahů v mýtu, mýtus a identita, mytické klasifikace, mytické příběhy ve veřejných diskurzech, interakce mytických vyprávění, ideologizace mýtu
 • mýtus, paměť a identita v archaických náboženstvích: uchovávání, předávání, přetváření a zapomínání, opouštění mýtu
 • mýtus jako dějiny, dějiny jako mýtus: narativní konstrukce dějin a identita v archaických náboženstvích
 • mytické tradice o zakladatelských postavách: dominantní a okrajové proudy, interakce, reinterpretace
 • konstrukce mytické kontinuity v archaických náboženstvích: asyrská adaptace babylónského eposu Enuma eliš, propojování egyptských kosmogonií,trojský původ Římanů, perský původ mithraismu, mytické tradice o prvotní křesťanské církvi v Jeruzalémě, legitimizační mýtus o apoštolské sukcesi, toltecayotl aj.
 • postava Ježíše: pluralita mytických profilů Ježíše, historizace mýtů o Ježíšovi, trojí hledání „historického Ježíše“ a jeho kritické zhodnocení, popírání Ježíšovy historicity
 • křesťanský mýtus o Kristově smrti a zmrtvýchvstání v kontextu mýtů o helénistických božstvech: paralely, teoretické předpoklady, dějiny diskuse, zhodnocení
 • vědecké přístupy k mýtům v archaických náboženstvích (konfesní, politické a instituční překážky vědeckých interpretací aj.)
 • radikální mytické reinterpretace tradic: Achnatonova reforma, Nabonidova reforma, deuteronomistická reinterpretace dějin Izraele, prosazení monoteismu v kněžské redakci hebrejské Bible, helénistické proměny tradiční (klasické) mytologie a přijímání orientálních vlivů, rané křesťanství jako náhrada judaismu, gnostické reinterpretace starších kosmogonických představ, transformace mýtu o Quetzalcóatlovi aj.
 • protimytické, alegorizující a racionalizační tendence ve starověkých výkladech mýtů (euhemerismus, dichotomie mýtu a logu, alegorický výklad mýtu, mýtus v antickém divadle aj.)
 • vztah mýtu k rituálu v archaických náboženstvích

Kurzy:

Bakalářské

RLB251 Gnosticismus

RLB273 Vývoj křesťanského kultu

RLB295 Mytologie starověkého Předního východu

Magisterské

RLA17 Filozofie náboženství

RLA65 Teorie mýtu a rituálu

RLB42 Ženský princip v archaických náboženstvích

RLB43 Rané křesťanství mezi judaismem a helénismem

RLB81 Jeruzalém v náboženské konfrontaci

RLB88 Dějepisectví a dějiny náboženství

RLB92 Mircea Eliade a jeho současná kritika

RLB218 Historický Ježíš

RLB220 Marginální christologie

RLB245 Mýty a symboly v mayském náboženství

RLB272 Bohyně Velká Matka v antickém světě

Doporučená četba:

Anthes, Rudolf, „Mytologie ve Starém Egyptě“, in: Samuel Noah Kramer (ed.), Mytologie starověku, Praha: Orbis 1977, 13-78.

Bickel, Susanne – Bendt Alster – Simon B. Parker – Michael Fishbane – René Lebrun – Olga M. Davidson – Suzanne Said – Nancy de Grummond – Adela Yarbro Collins, „Myth and Sacred Narratives“, in: Sarah Iles Johnston (ed.), Religions of the Ancient World: A Guide, Cambridge – London: The Belknap Press of Harvard University Press 2004, 578-597.

Cameron, Ron, „Alternate Beginnings – Different Ends: Eusebius, Thomas, and the Construction of Christian Origins“, in: Lukas Borman – Kelly Del Tredici – Angela Standhartinger (eds.), Religious Propaganda and Missionary Competition in the New Testament World: Essays Honoring Dieter Georgi, (Novum Testamentum Supplements 74), Leiden: E. J. Brill 1994, 501-525.

Detienne, Marcel, „The Myth of ‚Honeyed Orpheus‘“, in: Richard L. Gordon (ed.), Myth, Religion and Society: Structuralist Essays, Cambridge: Cambridge University Press 1981, 95-109[in: Jeppe S. Jensen (ed.), Myth and Mythologies: A Reader, (Critical Categories in the Study of Religion), London – Oakville: Equinox 2009, 276-289.].

Graf, Fritz, „Myth“, in: Sarah Iles Johnston (ed.), Religions of the Ancient World: A Guide, Cambridge – London: The Belknap Press of Harvard University Press 2004, 45-58.

Chlup, Radek, „Illud tempus v řeckém rituálu“, Religio: Revue pro religionistiku 15/2, 2007, 183-210. [Kritické zhodnocení Eliadovy teorie mýtu a rituálu na příkladech řeckých rituálů.]

Johnston, Sarah Iles, „The Myth of Dionysus“, in: Fritz Graf – Sarah Iles Johnston (eds.), Ritual Texts for the Afterlife: Orpheus and the Bacchic Gold Tablets, London – New York: Routledge 2007, 66-93.

Lévi-Strauss, Claude, „Struktura mýtů“, in: id., Strukturální antropologie I, (Capricorn 18), Praha: Argo 2006, 182-204.

Lincoln, Bruce, „Mythos among the Greeks“, in: id., Theorizing Myth: Narrative, Ideology, and Scholarship, Chicago – London: The University of Chicago Press 1999, 3-43.

Mack, Burton L., „The Historical Jesus Hoopla“, in: id., The Christian Myth: Origins, Logic, and Legacy, New York – London: Continuum 2001, 25-40.

Mack, Burton L., „Explaining Christian Mythmaking: A Theory of Social Logic“, in: id., The Christian Myth: Origins, Logic, and Legacy, New York – London: Continuum 2001, 101-125.

Papoušek, Dalibor, „Pella a Javne: Dvě legendy o kontinuitě“, Religio: Revue pro religionistiku 6/2, 1998, 167-188.

Papoušek, Dalibor, „The Soviet School of Historians of Early Christianity and Its Influence in Former Czechoslovakia: The Question of Jesus’ Historicity“, in: Iva Doležalová – Luther H. Martin – Dalibor Papoušek (eds.), The Academic Study of Religion during the Cold War: East and West, (Toronto Studies in Religion 27), New York – Bern etc.: Peter Lang 2001, 119-135.

Roller, Lynn E., „The Myth of Cybele and Attis“, in: ead., In Search of God the Mother: The Cult of Anatolian Cybele, Berkeley – Los Angeles: University of California Press 1999, 237-259.

Smith, Jonathan Z., „On Comparing Stories“, in: id., Drudgery Divine: On the Comparison of Early Christianities and the Religions of Late Antiquity, (Chicago Studies in the History of Religion / Jordan Lectures in Comparative Religion 14), Chicago: The University of Chicago Press – London: School of Oriental and African Studies, University of London 1990 (paperback 1994), 85-115. [Srovnávání Krista s umírajícími a znovu ožívajícími božstvy.]

Tresmontant, Claude, „Stvoření a tvorstvo“, in: id., Bible a antická tradice: Esej o hebrejském myšlení, Praha: Vyšehrad 1970 (21998), 9-80. [Srovnání platónského a hebrejského pojetí stvoření.]

Trigger, Bruce G., „Cosmology and Cosmogony‘“, in: id., Understanding Early Civilizations: A Comparative Study, Cambridge – New York: Cambridge University Press 2003, 444-471.

Vlčková, Zuzana, „Gnostické interpretace biblického příběhu o stvoření člověka“, Religio: Revue pro religionistiku 14, 2006, 87-100.

10) Rituál

 • rituál a sociální vztahy v archaických náboženstvích: utváření, potvrzování a rušení sociálních vztahů, hierarchizace a stratifikace, koheze, konflikt, vyjednávání, oddělení, čisté a nečisté
 • rituál a moc v archaických náboženstvích: rituální legitimizace moci, rituál a politika, rituály loajality apod.
 • rituál a náboženská identita marginalizovaných a diasporních skupin (mysterijní kulty, Židé, křesťané, gnostikové aj.)
 • rituály archaických náboženství a komunikace: mnohovrstevnatost komunikace v rituálu (adresát, aktér, divák apod.), rituální manipulace s adresátem rituálu, oběť jako prostředek komunikace, vztah rituálu a modlitby
 • rituály archaických náboženství jako tělesný akt a performance: role tance, zpěvu, rytmizace, recitace apod., veřejná a neveřejná stránka rituálu, použití zvláštních předmětů
 • rituál a paměť v archaických náboženstvích: teoretické perspektivy a možnosti jejich aplikace
 • rituály archaických náboženství a symbolizace: ikonografie rituálu, rituál jako dramatizace mýtu
 • výklad rituálu v archaických náboženstvích: závazný význam, mnohovýznamovost a odlišnosti v interpretaci, význam naučený versus vnitřně produkovaný, spontánní exegetická reflexe, specializovaná vrstva autoritativních vykladačů rituálu
 • rituál jako nástroj strukturování prostoru a času v archaických náboženstvích: periodické a neperiodické rituály (rituál a kalendář, rituály životního cyklu, instalační rituály, krizové rituály), rituály vymezování prostoru
 • rituál a násilí v archaických náboženstvích: rituály a kletby ke zničení nepřátel, rituální aspekty války, rituální náhrada násilí, krvavá oběť a její opouštění / odmítání / symbolické proměny, domestikace násilí, lidská oběť, rituální antropofagie, sebeobětování a mučednictví aj.
 • pojetí oběti v archaických náboženstvích a jeho proměny: oběť jako prostředek komunikace, krvavá a nekrvavá oběť, násilná a nenásilná oběť, lidská oběť, alegorizace a zduchovnění oběti aj.
 • magie a magické rituály v archaických náboženstvích: příklady a teoretické perspektivy (léčitelství, erotická magie, neutralizace protivníka, magické zjednání spravedlnosti, věštění, astrologie aj.), emická kritika magie (problém idolatrie apod.)
 • křesťanský kult v kontextu helénistických náboženství: fakta a teoretické perspektivy
 • vztah rituálu k mýtu v archaických náboženstvích

Kurzy:

Bakalářské

RLB33 Antropologie náboženství

RLB248 Náboženství a násilí

RLB249 Věštění ve starověkých náboženstvích

RLB273 Vývoj křesťanského kultu

Magisterské

RLA65 Teorie mýtu a rituálu

RLB01 Hostina se zemřelými

RLB20 Náboženství starověkého Izraele ve světle archeologie

RLB46 Křesťanský kult v kontextu helénistických náboženství

RLB92 Mircea Eliade a jeho současná kritika

RLB207 Antická magie

RLB219 Rané křesťanství v sociálně vědné perspektivě

RLB223 Římský císařský kult

Doporučená četba:

Ascough, Richard S., „An Analysis of the Baptismal Ritual of the Didache“, Studia Liturgica 24, 1994, 201-213. [Sociálně vědná analýza, rituál přechodu, problém liminality.]

Bradshaw, Paul F., „Ten Principles for Interpreting Early Christian Liturgical Evidence“, in: Paul F. Bradshaw – Lawrence Hoffman (eds.), The Making of Jewish and Christian Worship, Notre Dame: University of Notre Dame Press 1991, 3-21. [Pramenná kritika a studium raně křesťanských rituálů.]

Bradshaw, Paul F., „ The Evolution of Eucharistic Rites“, in: id., The Search for Origins of Christian Worship: Sources and Methods for the Study of Early Liturgy, London: SPCK 22002, 118-143.

Bremmer, Jan N., „Ritual“, in: Sarah Iles Johnston (ed.), Religions of the Ancient World: A Guide, Cambridge – London: The Belknap Press of Harvard University Press 2004, 32-44.

Bremmer, Jan N. – Dominic Montserrat – J.-J. Glassner – Saul M. Olyan – Susan Ackerman – Billie Jean Collins – William Malandra – Jan N. Bremmer – Fritz Graf – Thomas M. Finn, „Rites of Passage“, in: Sarah Iles Johnston (ed.), Religions of the Ancient World: A Guide, Cambridge – London: The Belknap Press of Harvard University Press 2004, 438-451.

Burkert, Walter, „Eleusis“, in: id., Homo Necans: The Anthropology of Ancient Greek Sacrificial Ritual and Myth, Berkeley: University of California Press 1983, 248-297.

Burkert, Walter, „The Problem of Ritual Killing“, in: Robert G. Hamerton-Kelly (ed.), Violent Origins: Walter Burkert, René Girard, and Jonathan Z. Smith on Ritual Killing and Cultural Formation, Stanford: Stanford University Press 1987, 149-176 („Discussion“, 177-188).

Burkert, Walter – Harco Willems – Marcel Sigrist – Gregorio del Olmo Lete – Saul M. Olyan – Gary Beckman – James W. Boyd – F. M. Kotwal – Fritz Graf – Ingrid Edlund-Berry – Simon R. F. Price – Andrew McGowan, „Sacrifice, Offerings, and Votives“, in: Sarah Iles Johnston (ed.), Religions of the Ancient World: A Guide, Cambridge – London: The Belknap Press of Harvard University Press 2004, 325-348.

Collins, Adela Yarbro, „The Origin of Christian Baptism“, Studia Liturgica, 19, 1989, 28-46.

DeMaris, Richard E., „Introduction: Ritual Studies and the New Testament“, in: id., The New Testament in Its Ritual World, London – New York: Routledge 2008, 1-13.

Faraone, Christopher A. – Jan Assmann – Tzvi Abusch – Neal Walls – Eileen Schuller – René Lebrun – Gernot L. Windfuhr – Christopher A. Faraone – Jean MacIntosh Turfa – Carole Newlands – Derek Krueger, „Prayers, Hymns, Incantations, and Curses“, in: Sarah Iles Johnston (ed.), Religions of the Ancient World: A Guide, Cambridge – London: The Belknap Press of Harvard University Press 2004, 349-369.

Filoramo, Giovanni, „Baptismal Nudity as a Means of Ritual Purification in Ancient Christianity“, in: Jan Assman – Guy G. Stroumsa (eds.), Transformation of the Inner Self in Ancient Religion, (Studies in the History of Religion 83), Leiden: E. J. Brill 1999, 393-404.

Girard, René, „Generative Scapegoating“, in: Robert G. Hamerton-Kelly (ed.), Violent Origins: Walter Burkert, René Girard, and Jonathan Z. Smith on Ritual Killing and Cultural Formation, Stanford: Stanford University Press 1987, 73-105 („Discussion“, 106-145).

Gooch, Peter D., „For Whom is Idol-Food a Problem, and Why?“, in: id., Dangerous Food: 1 Corinthians 8-10 in Its Context, (Studies in Christianity and Judaism 5), Waterloo: Wilfried Laurier University Press 1993, 61-72.

Gordon, Dorcas J., „The Social Context of Corinthians 7: Marriage, a Description“, „Regressive Action: Paul’s Attempt to Restore Peace“, in: id., Sister or Wife?: 1 Corinthians 7 and Cultural Anthropology, (Journal of the Study of the New Testament Supplement Series 149), Sheffield: Sheffield Academic Press 1997, 59-98, 140-177. [Aplikace Turnerova modelu sociálního dramatu a modelu „sítě a skupiny“ Mary Douglasové.]

Hoffman, Lawrence A., „Reconstructing Ritual as Identity and Culture“, in: Paul F. Bradshaw – Lawrence Hoffman (eds.), The Making of Jewish and Christian Worship, Notre Dame: University of Notre Dame Press 1991, 22-41.

Chlup, Radek, „Illud tempus v řeckém rituálu“, Religio: Revue pro religionistiku 15/2, 2007, 183-210. [Kritické zhodnocení Eliadovy teorie mýtu a rituálu na příkladech řeckých rituálů.]

Johnston, Sarah Iles, „Magic“, in: ead. (ed.), Religions of the Ancient World: A Guide, Cambridge – London: The Belknap Press of Harvard University Press 2004, 139-152.

Kováč, Milan, „Rituály a ľudské obete“, in: id., Slnko jaguára: Náboženský svet Olmékov, Mayov a Aztékov, (Religionistická knižnica 1), Bratislava: Chronos 2002, 282-294 (365). [Lidské oběti v aztéckém náboženství.]

Lange, Armin, „‚They Burn Their Sons and Daughters. That Was No Command of Mine‘ (Jer 7:31): Child Sacrifice in the Hebrew Bible and in the Deuteronomistic Jeremiah Redaction“, in: Karin Finsterbusch – Armin Lange – K. F. Diethard Römheld (eds.), Human Sacrifice in Jewish and Christian Tradition, (Numen Book Series 112), Leiden: Brill 2007, 109-132.

Mack, Burton L., „Introduction: Religion and Ritual“, in: Robert G. Hamerton-Kelly (ed.), Violent Origins: Walter Burkert, René Girard, and Jonathan Z. Smith on Ritual Killing and Cultural Formation, Stanford: Stanford University Press 1987, 1-70.

Smith, Jonathan Z., „The Domestication of Sacrifice“, in: Robert G. Hamerton-Kelly (ed.), Violent Origins: Walter Burkert, René Girard, and Jonathan Z. Smith on Ritual Killing and Cultural Formation, Stanford: Stanford University Press 1987, 191-205 („Discussion“, 206-235).

Smith, Jonathan Z., „To Put in Place“, in: id., To Take Place: Toward Theory in Ritual, (Chicago Studies in the History of Judaism), Chicago – London: The Univer­sity of Chicago Press 1987 (paperback 1992), 47-73 (147-154). [Vztah místa a rituálu na příkladu Ezechielovy chrámové vize.]

Smith, Jonathan Z., „To Replace“, in: id., To Take Place: Toward Theory in Ritual, (Chicago Studies in the History of Judaism), Chicago – London: The Univer­sity of Chicago Press 1987 (paperback 1992), 77-95 (154-170). [Vztah místa a rituálu na příkladu raně křesťanských poutí a jeruzalémské liturgie.]

Stolz, Fritz, „Dimensions and Transformations of Purification Ideas“, in: Jan Assman – Guy G. Stroumsa (eds.), Transformation of the Inner Self in Ancient Religion, (Studies in the History of Religion 83), Leiden: E. J. Brill 1999, 211-229.

Taussig, Hal, „Ritual Analysis: A New Method for the Study of Early Christian Meals“, in: id., In the Beginning Was the Meal: Social Experimentation and Early Christian Identity, Minneapolis: Fortress Press 2009,55-86 (212-218).

Theissen, Gerd, „Die urchristliche Taufe und die soziale Konstruktion des neuen Menschen“, in: Jan Assman – Guy G. Stroumsa (eds.), Transformation of the Inner Self in Ancient Religion, (Studies in the History of Religion 83), Leiden: E. J. Brill 1999, 87-114.

Toorn, Karel van der – Rainer Albertz – Hripsime Haroutunian – Jamsheed K. Choksy – Louise Bruit Zaidman – L. B. van der Meer – Ken Dowden – Carolyn Osiek, „Religious Practices of the Individual and Family“, in: Sarah Iles Johnston (ed.), Religions of the Ancient World: A Guide, Cambridge – London: The Belknap Press of Harvard University Press 2004, 423-437.

Trigger, Bruce G., „Cult“, in: id., Understanding Early Civilizations: A Comparative Study, Cambridge – New York: Cambridge University Press 2003, 472-494.

11) Objekty kultu a úcty

 • představy o přítomnosti či nepřítomnosti, zasahování či nezasahování nadlidských intencionálních aktérů v archaických náboženstvích
 • pojetí boha / božství v archaických náboženstvích: vznik teistických představ, božstva a démoni, panteony a jejich hierarchizace
 • genderové vymezování objektů kultu a úcty v archaických náboženstvích: bohové a bohyně, androgynní božstva, hierarchizace a gender, výlučnost maskulinního božstva
 • artefakty jako objekty kultu a úcty: problém jejich identifikace, diskrepance v archeologické a literární evidenci, vztah mezi reprezentantem a reprezentovaným (problém idolatrie), multiplikace a distribuce objektů kultu a úcty
 • typy vztahů k objektům kultu a úcty v archaických náboženstvích a jejich regulace: podřízenost, adorace, láska, příbuzenství, partnerství, nápodoba, identifikace, strach, reciproční směna, manipulace, trest, popírání existence aj.
 • problém zobrazování a nezobrazování v archaických náboženstvích: „ikonodúlské“ a „ikonoklastické“ tendence
 • heroické postavy v archaických náboženstvích: zakladatelská funkce heroických postav, kult předků, křesťanský kult světců, tradice patriarchů, proroků a náboženských učitelů, kult mimořádných osobností, kult panovníka, charismatická autorita živých postav (proroci, poustevníci, svatí muži, divotvůrci apod.)
 • předávání a odnímání autority osobám a předmětům kultu a úcty: instalace vůdčích postav, vydělování osob a předmětů, zajištění kontinuity, role kánonu aj.
 • židovský mesianismus a jeho paralely
 • raně křesťanské christologie

Kurzy:

Bakalářské

RLB41 Biblická archeologie

RLB273 Vývoj křesťanského kultu

RLB251 Gnosticismus

RLB293 Manicheismus

Magisterské

RLB20 Náboženství starověkého Izraele ve světle archeologie

RLB42 Ženský princip v archaických náboženstvích

RLB43 Rané křesťanství mezi judaismem a helénismem

RLB44 Ortodoxie a hereze v raném křesťanství

RLB46 Křesťanský kult v kontextu helénistických náboženství

RLB66 Mithraismus

RLB218 Historický Ježíš

RLB220 Marginální christologie

RLB223 Římský císařský kult

RLB272 Bohyně Velká Matka v antickém světě

Doporučená četba:

Ando, Clifford, „Idols and Their Critics“, in: id., Matter of Gods: Religion and the Roman Empire, Berkeley – Los Angeles: University of California Press 2008, 21-42.

Antalík, Dalibor, „Jahve a jeho paredros v náboženství předexilního Izraele“, Religio: Revue pro religionistiku 4/2, 1996, 127-138.

Antalík, Dalibor, „Proměny kultu předků v náboženství Izraele“, in: Luboš Bělka – Milan Kováč (eds.), Normativní a žité náboženství, (Religionistika 9), Brno: Masarykova univerzita v Brně – Bratislava: Chronos 1999, 56-69.

Antalík, Dalibor, „Pojetí božství v předhelénistické Mezopotámii“, in: Radek Chlup (ed.), Bůh a bohové: Pojetí božství v náboženských tradicích světa, Praha: DharmaGaia 2004, 9-30.

Baumgarten, Joseph M., „Art in the Synagogue: Some Talmudic Views“, in: Steven Fine (ed.), Jews, Christians, and Polytheists in the Ancient Synagogue: Cultural Interaction during the Graeco-Roman Period, London – New York, Routledge 1999, 71-86.

Beard, Mary – John Baines – Frans Wiggermann – Izak Cornelius – Christoph Uehlinger – Gary Beckman – James W. Boyd – F. M. Kotwal – Mary Beard – Jürgen Zangenberg, „Visual Representations“, in: Sarah Iles Johnston (ed.), Religions of the Ancient World: A Guide, Cambridge – London: The Belknap Press of Harvard University Press 2004, 598-621.

Borgeaud, Philippe – Christian Leitz – Frans Wiggermann – Lowell K. Handy – Mark S. Smith – Billie Jean Collins – William Malandra – Philippe Borgeaud – L. B. van der Meer – James E. Goehring, „Deities and Demons“, in: Sarah Iles Johnston (ed.), Religions of the Ancient World: A Guide, Cambridge – London: The Belknap Press of Harvard University Press 2004, 392-422.

Brown, Peter, „Arbitři posvátného: Křesťanský svatý muž v pozdní antice“, in: id., Autorita a posvátné: Aspekty christianizace římského světa, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 1999, 68-91.

Doležalová, Iva, „Vznik kultu Marie v kontextu pozdního starověku“, Religio: Revue pro religionistiku 4/2, 1996, 149-156.

Dowden, Ken, „Olympian Gods, Olympian Pantheon“, in: Daniel Ogden (ed.), A Companion to the Greek Religion, Malden – Oxford: Blackwell 2007, 41-55.

Ekroth, Gunnel, „Heroes and Hero Cults“, in: Daniel Ogden (ed.), A Companion to the Greek Religion, Malden – Oxford: Blackwell 2007, 100-114.

Foster, John L., „The Hymn to Aten: Akhenaten Worships the Sole God“, in: Jack M. Sasson et al. (eds.), Civilizations of the Ancient Near East III: Religion and Science, New York: Charles Scribners’s Sons – Prentice Hall 1995, 1751-1761.

Gradel, Ittai, „Introduction“, „Before the Caesars“, in: id., Emperor Worship and Roman Religion, Oxford – New York: Oxford University Press 2002, 1-26, 27-53.

Chalupa, Aleš, „Roman Emperors: Gods, Men, Something Between Or An Unnecessary Dilemma?“, Religio: Revue pro religionistiku 15/2, 2007, 257-270.

Chlup, Radek, „Pojetí božství v Řecku“, in: id. (ed.), Bůh a bohové: Pojetí božství v náboženských tradicích světa, Praha: DharmaGaia 2004, 31-57.

Janáčová, Eva, „Ikonická a anikonická tradice v náboženství starověkého Izraele“, Religio: Revue pro religionistiku 14/1, 2006, 69-86.

Jensen, Robin M., „The Dura Europos Synagogue, Early-Christian Art, and Religious Life in Dura Europos“, in: Steven Fine (ed.), Jews, Christians, and Polytheists in the Ancient Synagogue: Cultural Interaction during the Graeco-Roman Period, London – New York, Routledge 1999, 174-189.

Jensen, Robin M., „The Invisible God and the Visible Image“, in: ead., Face to Face: Portraits of the Divine in Early Christianity, Minneapolis: Augsburg Press 2005, 69-99 (209-212).

Léon-Portilla, Miguel, „Metafyzické a teologické ideje Nahuů“, in: id., Aztécká filosofie: Myšlení Nahuů na základě původních pramenů, (Capricorn 9), Praha: Argo 2002, 125-168.

Mathews, Thomas F., „Christ Chameleon“, in: id., The Clash of Gods: A Reinterpretation of Early Christian Art, Princeton – Oxford: Princeton University Press 22003, 115-141 (210-213).

Nuffelen, Peter van, „Pagan Monotheism as a Religious Phenomenon“, in: Stephen Mitchell – Peter van Nuffelen (eds.), One God: Pagan Monotheism in the Roman Empire, Cambridge: Cambridge University Press 2010, 16-33.

Schäfer, Peter, „The Jewish God“, in: id., Judeophobia: Attitudes toward the Jews in the Ancient World, Cambridge – London: Harvard University Press 1997 (paperback 1998), 34-65 (224-237).

Smith, Mark S., Yahweh and Asherah“, in: id., The Early History of God: Yahweh and the Other Deities in Ancient Israel, Grand Rapids: William B. Eerdmans 22002, 108-147.

Smith, Mark S., „The Origins and Development of Israelite Monotheism “, in: id., The Early History of God: Yahweh and the Other Deities in Ancient Israel, Grand Rapids: William B. Eerdmans 22002, 182-199.

Snyder, Graydon F., „Early Christian Symbols“, „Pictorial Representations“, in: id., Ante Pacem: Archaeological Evidence of Church Life before Con­stantine, Macon: Mercer University Press 22003, 27-67, 68-89.

Trigger, Bruce G., „Conception of the Supernatural“, in: id., Understanding Early Civilizations: A Comparative Study, Cambridge – New York: Cambridge University Press 2003, 409-443.

Vegetti, Mario, „Člověk a bohové“, in: Jean-Pierre Vernant (ed.), Řecký člověk a jeho svět, Praha: Vyšehrad 2005, 223-247.

Versnel, Henk S., „Playing (the) God: Did (the) Greeks Believe in the Divinity of Their Rulers?“, in: id., Coping with the Gods: Wayward Readings in Greek Theology, (Religions in the Graeco-Roman World 173), Leiden – Boston: E. J. Brill 2011, 439-492.

Zaidman, Luise Bruit – Pauline Schmitt Pantel, „Systems for Representing the Divine“, in: eaed., Religion in the Greek Ancient City, Cambridge: Cambridge University Press 2005, 143-228.

12) Čas a prostor

 • zvláštní místa v archaických náboženstvích: vnímání prostoru a počátky jeho symbolizace, problém identifikace zvláštního místa, přístupnost a nepřístupnost, role zvláštních míst v konstrukci identity
 • mytické a rituální utváření a strukturování světa v archaických náboženstvích: kosmos a chaos, proměny archaických kosmologií (trojdomý svět, ptolemaiovský obraz kosmu, precese bodů rovnodennosti), symbolika světových stran, zabydlenost světa a její protějšky, kosmologické symbolizace sídlišť a volné krajiny
 • status zvláštního místa, jeho politické a ekonomické souvislosti v archaických náboženstvích: výlučnost zvláštního místa (zvláštní místa a objekty ve volné krajině, kultické stavby, věštírny, hroby, poutní místa aj.), role města a chrámu, vymezování hranic
 • zvláštní místa v sociální komunikaci: právo přístupu podle sociálního statusu, náboženské komunity založené na místní příslušnosti, univerzalizace zvláštního místa
 • mýtus, rituál a zvláštní místo: mýtus a status zvláštního místa, rituální provoz na zvláštním místě
 • přebývání a putování v archaických náboženstvích: status zvláštního místa v nomádských kulturách, náboženská procesí, poutnictví apod.
 • centrum a periferie v archaických náboženstvích: centralizace moci a její náboženské zdůvodnění, diaspora, exil a návrat
 • tvorba a přenos zvláštního místa: prostředky multiplikace zvláštního místa, lokativní a utopické aspekty archaických náboženství, utopické tendence a deteritorializace náboženství, koncept myšlené krajiny (mindscape)
 • pojetí času v archaických náboženstvích: náboženská konstrukce kalendáře, cyklické a lineární pojetí času, periodizace dějin, konec času a jeho obnova
 • zvláštní časy v archaických náboženstvích: rituální fázování kalendáře, kalibrování a reformy kalendáře, povinné a zapovězené činnosti v určitých časech
 • strukturování prostoru a času v rituálu a mýtu: kosmogonie a kosmologie, periodické rituály, rituály vymezení prostoru

Kurzy:

Bakalářské

RLB33 Antropologie náboženství

RLB41 Biblická archeologie

RLB249 Věštění ve starověkých náboženstvích

RLB273 Vývoj křesťanského kultu

Magisterské

RLA65 Teorie mýtu a rituálu

RLB20 Náboženství starověkého Izraele ve světle archeologie

RLB43 Rané křesťanství mezi judaismem a helénismem

RLB46 Křesťanský kult v kontextu helénistických náboženství

RLB81 Jeruzalém v náboženské konfrontaci

Doporučená četba:

Beckwith, Roger T., „The Three Cycles of the Christian Year“, in: id., Calendar, Chronology and Worship: Studies in Ancient Judaism and Early Christianity, (Ancient Judaism and Early Christianity / Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums und des Urchristentums 61), Leiden – Boston: E. J. Brill 2005, 91-98.

Bradshaw, Paul F. – Lawrence A. Hoffman, „Passover and Easter: The Symbolic Shaping of Time and Meaning“, in: iid. (eds.), Passover and Easter: The Symbo­lic Structuring of Sacred Seasons, Notre Dame: University of Notre Dame Press 1999, 1-12.

Collins, John J., „Cosmology: Time and History“, in: Sarah Iles Johnston (ed.), Religions of the Ancient World: A Guide, Cambridge – London: The Belknap Press of Harvard University Press 2004, 59-70.

Davies, Philip R., „Exile? What Exile? Whose Exile?“, in: Lester L. Grabbe (ed.), Leading Captivity Captive: „The Exile“ as History and Ideology, (Journal for the Study of the Old Testament, Supplement Series 278), Sheffield: Sheffield Academic Press 1998, 128-138.

Eliade, Mircea, „‚Neštěstí‘ a ‚dějiny‘“, in: id., Mýtus o věčném návratu: Archetypy a opakování, Praha: Oikúmené 1993, 65-90.

Graf, Fritz – Jan Assmann – Anthony Spalinger – David Frankfurter – Walther Sallaberger – Beate Pongratz-Leisten – Gregorio del Olmo Lete – Saul M. Olyan – Gary Beckman – James W. Boyd – F. M. Kotwal – Fritz Graf – Vedia Izzet – John Scheid – Bryan Spinks, „Sacred Times and Spaces“, in: Sarah Iles Johnston (ed.), Religions of the Ancient World: A Guide, Cambridge – London: The Belknap Press of Harvard University Press 2004, 243-287.

Hruška, Blahoslav, „Babylonská mapa světa a mezopotamské představy o Zemi“, Univerzitní noviny 9/5, 2002, 50-56.

Kováč, Milan, „Dvojdomé univerzum Popol Vuh“, Hieron 3, 1998, 113-132.

Kováč, Milan, „Posvätný priestor v náboženskom myslení starej Mezoameriky“, Religio: Revue pro religionistiku 7/1, 1999, 3-22.

Léon-Portilla, Miguel, „Nahuaský obraz světa“, in: id., Aztécká filosofie: Myšlení Nahuů na základě původních pramenů, (Capricorn 9), Praha: Argo 2002, 87-124.

Lewis-Williams, David – David Pearce, „Vnímání a utváření kosmu“, in: iid., Uvnitř neolitické mysli: Vědomí, vesmír a říše bohů, (Galileo 22), Praha: Academia 2008, 77-112 (345-347).

Papoušek, Dalibor, „Continuity and Discontinuity of the Jerusalem Temple: Locative and Utopian Aspects“, in: Milan Kováč – Tomáš Gál (eds.), Religious Change, (Central European Religious Studies 2), Bratislava: Chronos 2010, 15-25.

Prosecký, Jiří, „Archa jako ‚imago mundi‘“, Religio: Revue pro religionistiku 14/2, 2006, 193-207.

Smith, Jonathan Z., „The Wobbling Pivot“, in: id., Map Is Not Territory: Studies in the History of Religions, Chicago – London: The University of Chicago Press 21993, 88-103. [Kritika Eliadova pojetí posvátného prostoru; lokativní a utopické aspekty náboženství.]

Smith, Jonathan Z., „To Put in Place“, in: id., To Take Place: Toward Theory in Ritual, (Chicago Studies in the History of Judaism), Chicago – London: The Univer­sity of Chicago Press 1987 (paperback 1992), 47-73 (147-154). [Vztah místa a rituálu na příkladu Ezechielovy chrámové vize.]

Smith, Jonathan Z., „Here, There, and Anywhere“, in: Scott Noegel – Joel Walker – Brannon Wheeler (eds.), Prayer, Magic, and the Stars in the Ancient and Late Antique World, (Magic in History), University Park: Pennsylvania State University Press 2003, 21-36. [Vztah místa a sociální komunikace ve (starověkých) náboženstvích.]

Snyder, Graydon F., „Calendar“, in: id., Inculturation of the Jesus Tradition: The Impact of Jesus on Jewish and Roman Cultures, Harrisburg: Trinity Press International 1999, 119-128.

Trigger, Bruce G., „The Individual and the Universe“, in: idem, Understanding Early Civilizations: A Comparative Study, Cambridge – New York: Cambridge University Press 2003, 522-540.

Trigger, Bruce G., „Cosmology and Cosmogony‘“, in: id., Understanding Early Civilizations: A Comparative Study, Cambridge – New York: Cambridge University Press 2003, 444-471.

Yasin, Ann Marie, „Churches before Architecture: Approaches to Sacred Space in Early Christian World“, in: ead., Saints and Church Space in the Late Antique Mediterranean: Architecture, Cult, and Community, Cambridge: Cambridge University Press 2010, 14-45.

13) Interakce, komunikace, konflikt

 • mezikulturní a vnitrokulturní interakce v archaických náboženstvích: setkávání, výměny, komunikace, konflikt, vzájemné vlivy, akulturace, sdílení symbolů a témat a jejich přenášení do nového kontextu, synkretismus, distance a vymezení
 • interakce lidové a elitní vrstvy kultury v archaických náboženstvích: teoretické a definiční problémy, formy komunikace a problém jejich pramenného doložení, příklady vzájemného neporozumění a jejich důvody, historické příklady úspěšné či neúspěšné snahy o posílení kulturní hegemonie elit, nástroje kulturní hegemonie, historické příklady lidové resistence
 • archaická náboženství a konflikt: náboženské zdůvodnění a legitimizace konfliktu, role náboženství v prevenci, řešení a urovnávání konfliktů, konflikt jako součást náboženské změny, náboženské zdůvodnění míru a války, ritualizace míru a války
 • náboženství v konfliktu s dominantní mocí: archaická náboženství jako ideologie nepřizpůsobení nebo úsilí o společenskou změnu (problém resistence otroků, antické vegetariánství jako zpochybnění obětního systému, výlučnost judaismu a křesťanství, křesťanské hereze, pohanská reakce na christianizaci, kult Quetzalcóatla jako polemika s lidskými oběťmi, důraz na původní tradice v protikoloniálním odporu apod.)
 • hodnocení různosti v archaických náboženstvích: partikularismus versus univerzalismus, multikulturalismus a pluralita, pojmy superstitio, hereze, schizmatu a pohanství a jejich analogie apod.
 • náboženská legitimizace násilí, jeho nástrojů a institucí
 • problém tolerance v archaických náboženstvích
 • sdílené symboly, konfliktní interpretace: kontroverze a vyjednávání o symbolech v sociální komunikaci v archaických náboženstvích (helénismus, prolomení symbolického světa monoteismem apod.)
 • historický průběh šíření jednotlivých archaických náboženství a teoretické nástroje religionistiky k jeho popisu a interpretaci: hlavní teorie a pojmy
 • setkání s „jiným“ v dějinách šíření představ a praxí archaických náboženství: pojetí „jiného“, dopad šíření na „cizí“ tradici, proměny vlastní tradice pod vlivem setkání s „jiným“ (imperialismus a problém začlenění „jiného“, náboženský status cizinců, judaismus a helénismus, pronásledování křesťanství římským státem, šíření křesťanství mezi „barbarskými“ národy, Cortésovo využití mýtu o Quetzalcóatlovi, reakce na křesťanskou misii a koloniální výboje aj.)
 • prostředky komunikace v archaických náboženstvích: jazyk, obraz, písmo
 • Jeruzalém v náboženské konfrontaci starověkých náboženství

Kurzy:

Bakalářské

RLB33 Antropologie náboženství

RLB239 Helénistická náboženství

RLB248 Náboženství a násilí

Magisterské

RLB22 Křesťanství v době velkého stěhování národů

RLB43 Rané křesťanství mezi judaismem a helénismem

RLB81 Jeruzalém v náboženské konfrontaci

RLB219 Rané křesťanství v sociálně vědné perspektivě

RLB265 Proselytace a konverze v antických náboženstvích

Doporučená četba:

Ando, Clifford, „Exporting Roman Religion“, in: Jörg Rüpke (ed.), A Companion to Roman Religion, Malden – Oxford: Blackwell 2007, 429-445.

Beck, Roger, „The Religious Market of the Roman Empire: Rodney Stark and Christianity’s Pagan Competition“, in: Leif E. Vaage (ed.), Religious Rivalries in the Early Roman Empire and the Rise of Christianity, Waterloo: Wilfrid Laurier University Press 2006, 233-252.

Borgen, Peder, „Proselytes, Conquest, and Mission“, in: Peder Borgen – Vernon K. Robbins – David G. Gowler (eds.), Recruitment, Conquest, and Conflict: Strategies in Judaism, Early Christianity, and Graeco-Roman World, (Emory Studies in Early Christianity 6), Atlanta: Scholar Press 1998, 57-77.

Burkert, Walter, „‚Who Are Public Workers?‘: The Migrant Craftsmen“, in: id., The Orientalizing Revolution: Near Eastern Influence on Greek Culture in the Early Archaic Age, Cambridge: Harvard University Press 1992, 9-40.

Crawford, John S., „Jews, Christians, and Polytheists in Late-Antique Sardis“, in: Steven Fine (ed.), Jews, Christians, and Polytheists in the Ancient Synagogue: Cultural Interaction during the Graeco-Roman Period, London – New York: Routledge 1999, 190-200.

Goodman, Martin, „The Diffusion of Cults and Philosophies in the Pagan Roman Empire“, in: id., Mission and Conversion: Proselytizing in the Religious History of the Roman Empire, Oxford: Clarendon Press 1994, 20-37.

Horsley, Richard, „Conquest and Social Conflict in Galilee“, in: Peder Borgen – Vernon K. Robbins – David G. Gowler (eds.), Recruitment, Conquest, and Conflict: Strategies in Judaism, Early Christianity, and Graeco-Roman World, (Emory Studies in Early Christianity 6), Atlanta: Scholar Press 1998, 129-168.

Meeks, Wayne A., „Breaking Away: Three New Testament Pictures of Christianity’s Separation from the Jewish Community“, in: Jacob Neusner – Ernest Frerichs (eds.), „To See Ourselves as Others See Us“: Christians, Jews, „Others“ in Late Antiquity, Chico: Scholars Press 1985, 93-115.

Meijer, P. A., „Philosophers, Intellectuals and Religion in Hellas“, in: Henk S. Versnel (ed.), Faith, Hope and Worship: Aspects of Religious Mentality in the Ancient World, (Studies in Greek and Roman Religion 2), Leiden: E. J. Brill 1981, 216-263.

North, John A. „The Development of Religious Pluralism“, in: Judith Lieu – John A. North – Tessa Rajak (eds.), The Jews among Pagans and Christians: In the Roman Empire, London – New York: Routledge 1992, 174-193.

Schäfer, Peter, „Centers of Conflict“, in: id., Judeophobia: Attitudes toward the Jews in the Ancient World, Cambridge – London: Harvard University Press 1997 (paperback 1998), 163-195 (274-284). [Egypt, Syropalestina, Řím.]

Scheid, John, „Religions in Contact“, in: Sarah Iles Johnston (ed.), Religions of the Ancient World: A Guide, Cambridge – London: The Belknap Press of Harvard University Press 2004, 112-126.

Slee, Michelle, „The Conflict between the Hellenists and the Hebrews in Jerusalem“, „The Jerusalem Conference and the Incident in Antioch“, in: ead., The Church in Antioch in the First Century CE: Communion and Conflict, (Journal for the Study of the New Testament Supplementum Series 244), Sheffield: Sheffield Academic Press 2003, 12-23, 36-52.

Stark, Rodney, „Conversion and Christian Growth“, in: id., The Rise of Christianity: A Sociologist Reconsiders History, Princeton: Princeton University Press 1996, 3-27.

Smith, Jonathan Z., „What a Difference a Difference Makes“, in: Jacob Neusner – Ernest Frerichs (eds.), „To See Ourselves as Others See Us“: Christians, Jews, „Others“ in Late Antiquity, Chico: Scholars Press 1985, 3-48. [„Západní“ konstrukce kulturní jinakosti.]

Todorov, Tzvetan,„Moctezuma a znaky“, „Cortés a znaky“, in: id., Dobytí Ameriky: Problém druhého, Praha: Mladá fronta 1996, 78-117, 118-148.

Wilken, Robert Louis, „The Piety of Persecutors“, in: id., The Christians as the Romans Saw Them, New Haven – London: Yale University Press 22003, 48-67.

14) Náboženská změna

 • vznik jednotlivých náboženských tradic: teoretické perspektivy, dobový kontext, kontinuity a diskontinuity (podíl etruského a řeckého vlivu na utváření římského náboženství, judaismus a vlivy babylónského exilu na podobu židovské tradice, vznik křesťanství v kontextu helénistického a židovského světa, problém společného substrátu a diferenciace mezoamerických náboženství, současné rudimentární podoby archaických náboženství aj.)
 • zánik a „neúspěšný vznik“ náboženství a náboženských skupin: teoretická analýza a typologie vybraných příkladů z archaických náboženství
 • „vrcholy“, „zlaté věky“, „úpadky“, „temná staletí“, „obnovy“: teoretické aspekty a faktografická prokazatelnost periodizací archaických náboženství, problém přejímání potenciálně hodnotících emických periodizací
 • podmínky a faktory změny v archaických náboženstvích (ekologické a demografické limity, tradice versus náboženská změna, orální a literární charakter náboženství, problém kanonizace apod.)
 • proměny interpretací tradic a objektů kultu a úcty v archaických náboženstvích
 • proměny archaických náboženství v interkulturním setkávání
 • proměny archaických náboženství v setkávání různých vrstev kultury a společnosti
 • proměny archaických náboženství v souvislosti s rozvojem písma
 • reforma jako vývojový vzorec v dějinách archaických náboženství: reforma versus „programová“ neměnnost archaických náboženství
 • proměny identit a příslušností v archaických náboženstvích: větvení a štěpení, odklony a příklony
 • náboženství a proměna společnosti: klíčové teorie, příklady z archaických náboženství a jejich interpretace

Kurzy:

Bakalářské

RLB33 Antropologie náboženství

RLB239 Helénistická náboženství

Magisterské

RLB20 Náboženství starověkého Izraele ve světle archeologie

RLB22 Křesťanství v době velkého stěhování národů

RLB43 Rané křesťanství mezi judaismem a helénismem

RLB46 Křesťanský kult v kontextu helénistických náboženství

RLB75 Kontinuita a diskontinuita v náboženství Mayů

RLB81 Jeruzalém v náboženské konfrontaci

RLB88 Dějepisectví a dějiny náboženství

RLB219 Rané křesťanství v sociálně vědné perspektivě

RLB258 Řeč, písmo, tisk a náboženství

RLB265 Proselytace a konverze v antických náboženstvích

RLB272 Bohyně Velká Matka v antickém světě

Doporučená četba:

Burkert, Walter, „‚Or Also a Godly Singer‘: Akkadian and Early Greek Literature“, in: id., The Orientalizing Revolution: Near Eastern Influence on Greek Culture in the Early Archaic Age, Cambridge: Harvard University Press 1992, 88-127.

Cameron, Ron, „Alternate Beginnings – Different Ends: Eusebius, Thomas, and the Construction of Christian Origins“, in: Lukas Borman – Kelly Del Tredici – Angela Standhartinger (eds.), Religious Propaganda and Missionary Competition in the New Testament World: Essays Honoring Dieter Georgi, (Novum Testamentum Supplements 74), Leiden: E. J. Brill 1994, 501-525.

Chalupa, Aleš, „Vznik mithraismu: Orientální, nebo „orientální“ náboženství?“, in: Lukáš Pecha (ed.), Orientalia antiqua nova VII, Praha: Dryada 2007, 95-108.

Czachesz, István, „The Emergence of Early Christian Religion: A Naturalistic Approach“, in: Petri Luomanen – Ilkka Pyysiäinen – Risto Uro (eds.), Explaining Christian Origins and Early Judaism: Contribution from Cognitive and Social Science, (Biblical Interpretation Series 89), Leiden – Boston: Brill 2007, 73-94.

Davies, Philip R., „Exile? What Exile? Whose Exile?“, in: Lester L. Grabbe (ed.), Leading Captivity Captive: „The Exile“ as History and Ideology, (Journal for the Study of the Old Testament, Supplement Series 278), Sheffield: Sheffield Academic Press 1998, 128-138.

Chalupa, Aleš, Vzestup křesťanství a Boží města: Několik kritických poznámek k práci Rodneyho Starka“, Religio: Revue pro religionistiku 15/1, 2007, 69-86.

Kováč, Milan, „Antóniov lacandónsky panteón a starí Mayovia: Porovnávacia štúdia“, Religio: Revue pro religionistiku 8/2, 2000, 125-150. [Transformace předkolumbovského náboženství u současných lacandonských Mayů.]

Stroumsa, Guy G., „Transformation of Ritual“, „From Civic Religion to Community Religion“, in: id., The End of Sacrifice: Religious Transformations in Late Antiquity, Chicago – London: University of Chicago Press 2009, 56-83, 84-109.

15) Společenství, moc, autorita, politika

 • způsoby organizace náboženského života v archaických náboženstvích na úrovni příbuzenství, genderu, sociální nerovnosti, státu, osobní religiozity aj.
 • náboženství jako prostředek legitimizace a delegitimizace politických vztahů v dějinách archaických náboženství
 • starověká náboženství a státní moc: typy vztahu (vznik státu a náboženské základy státnosti; náboženská legitimizace a sakralizace moci; státní náboženství; vyjednávání o kompetencích; náboženská tradice jako vládnoucí, nebo utlačovaná a pronásledovaná menšina aj.)
 • náboženství a sociální řád: příklady z archaických náboženství, aplikace a analýza teorií
 • narušitelé sociálního řádu: způsoby reprezentace a potlačování jinakosti a náboženského nesouhlasu; podoby, důvody a následky marginalizace a pronásledování v archaických náboženstvích
 • role sdílených symbolů v konstituování společenství a komunitních identit v dějinách archaických náboženství
 • moc a hierarchie v archaických náboženstvích: ustavování a zpochybňování hierarchií, strategie ovládání a odporu, vztahy úcty a neúcty
 • vůdcovství v archaických náboženstvích: typy, pojem charismatu, profesionalizace a deprofesionalizace, legitimita moci, vůdcovství a hierarchie v místním a globálním měřítku, panovník, velekněz aj.
 • jedinec a sociální struktura: rodina a domácnost, rodová a teritoriální příslušnost, dobrovolná společenství (voluntary associations), aplikovatelnost pojmů „církev, sekta, kult“, problém individualismu
 • vyjednávání o moci, autoritě a prostoru k jednání: teoretické koncepce a analýza příkladů z archaických náboženství
 • výchova k sebekontrole a zvnitřnění norem jako nástroj sociální stability v archaických náboženstvích
 • náboženství a ekonomika, ekonomické fungování archaických náboženství: náboženské aspekty směny, chrám jako centrum ekonomické aktivity, euergetismus, mutualismus a charita v archaických náboženstvích, otázka náboženského trhu

Kurzy:

Bakalářské

RLB31 Sociologie náboženství

RLB33 Antropologie náboženství

RLB227 Příbuzenské systémy v náboženstvích světa

Magisterské

RLB44 Ortodoxie a hereze v raném křesťanství

RLB219 Rané křesťanství v sociálně vědné perspektivě

RLB223 Římský císařský kult

Doporučená četba:

Brown, Peter, „Christianity and Empire“, in: id., The Rise of Western Christendom: Triumph and Diversity AD200-1000, Oxford: Blackwell 1996, 18-33.

Clauss, Manfred, „Uspořádání kultu“, in: id., Konstantin Veliký: Římský císař mezi pohanstvím a křesťanstvím, Praha: Vyšehrad 2005, 74-93.

Čech, Pavel, „Česká knížata a ugaritští králové“, in: id. (ed.), Pocta profesoru Jaroslavu Oliveriovi, (Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 2, 2001), Praha: Karolinum 2003, 43-58.

Finkelstein, Israel – Neil Asher Silberstein, „Temple and Dynasty: Hezekiah, the Remaking of Judah and the Rise of the Pan-Israelite Ideology“, Journal for the Study of the Old Testament 30/3, 2006, 259-285.

Frankfort, Henri, „Introduction: Concepts of Kingship in the Ancient Near East“, in: id., Kingship and the Gods: A Study of Ancient Near Eastern Religion as the Integration of Society and Nature, Chicago – London: The University of Chicago Press 21978, 3-12.

Graf, Fritz – Robert Meyer – Rainer Albertz – Theo van den Hout – William Malandra – Robert Parker – Keith Hopkins – David Brakke, „Controlling Religion“, in: Sarah Iles Johnston (ed.), Religions of the Ancient World: A Guide, Cambridge – London: The Belknap Press of Harvard University Press 2004, 565-577.

Gruen, Erich S., „Hellenistic Kingship: Puzzles, Problems, and Possibilities“, in: Per Bilde et al. (eds.), Aspects of Hellenistic Kingship, (Studies in Hellenistic Civilization 7), Aarhus: Aarhus University Press 1996, 116-125.

Hanson, Kenneth C. – Douglas E. Oakman, „Was Bigger Better? Political Economy in Roman Palestine“, in: iid., Palestine in the Time of Jesus: Social Structures and Social Conflicts, Minneapolis Fortress Press 1998, 131-160. [Politický, sociální a ekonomický význam Jeruzalémského chrámu.]

Kee, Howard Clark, „Sociological Insights into the Development of Christian Leadership Roles and Community Formation“, in: Anthony J. Blasi – Jean Duhaime – Paul-André Turcotte (eds.), Handbook of Early Christianity: Social Science Approaches, Walnut Creek – Lanham – New York – Oxford: AltaMira Press 2002,337-360.

Kippenberg, Hans G. – Joachim Friedrich Quack – Joan Westenholz – Gregorio del Olmo Lete – Philip Alexander – Hripsime Haroutunian – Philippe Gignoux – Angelos Chaniotis – John North – Charles A. Bobertz, „Religious Organizations and Bodies“, in: Sarah Iles Johnston (ed.), Religions of the Ancient World: A Guide, Cambridge – London: The Belknap Press of Harvard University Press 2004, 311-324.

Kloppenborg, John S., „Collegia and Thiasoi: Issues in Function, Taxonomy and Membership“, in: John S. Kloppenborg – Stephen G. Wilson (eds.), Voluntary Associations in the Graeco-Roman World, London – New York: Routledge 1996, 16-30.

Léon-Portilla, Miguel, „Tlacaélelovo mysticko-válečnické pojetí světa“, in: id., Aztécká filosofie: Myšlení Nahuů na základě původních pramenů, (Capricorn 9), Praha: Argo 2002, 225-233 (251-252).

Lincoln, Bruce – David Silverman – Susan Ackerman – Norman Gottwald – Theo van den Hout – William Malandra – Simon R. F. Price – James Rives – Steven J. Friesen, „Religion and Politics“, in: Sarah Iles Johnston (ed.), Religions of the Ancient World: A Guide, Cambridge – London: The Belknap Press of Harvard University Press 2004, 547-563.

Martin, Luther H., „Kingship and the Consolidation of Religio-Political Power during the Hellenistic Period“, Religio: Revue pro religionistiku 8/2, 2000, 151-160.

Martin, Luther H., „The Very Idea of Globalization: The Case of Hellenistic Empire“, in: Luther H. Martin – Panayotis Pachis (eds.), Hellenisation, Empire and Globalisation: Lessons from Antiquity: Acts of the Panel Held during the 3rd Congress of the European Association for the Study of Religion, Bergen, Norway, 8-10 May 2003, Thessaloniki: Vanias 2004, 123-139.

Meeks, Wayne A., „The Social Level of Pauline Christians“, „Governance“, in: id., The First Urban Christians: The Social World of the Apostle Paul, New Haven: Yale University Press 22003, 51-73, 111-139.

Osiek, Carolyn – David Balch, „Social Location of Early Christians“, „Family Life, Meals, and Hospitality“, in: iid., Families in the New Testament World: Households and House Churches, Louisville: Westminster John Knox Press 1997, 91-102 (251-254), 193-214 (281-286).

Pagels, Elaine, „Whose Church is the ‚True Church‘?“, in: ead., The Gnostic Gospels, New York: Vintage Books 1989, 102-118.

Papoušek, Dalibor, „Večeře Páně v Korintu: K archeologii sociálního konfliktu“, Religio: Revue pro religionistiku 14/2, 2006, 207-224. [Otázky chudoby a sociální stratifikace v raném křesťanství.]

Rosenberg, Veit, „Republican Nobiles: Controlling the Res Publica“, in: Jörg Rüpke (ed.), A Companion to Roman Religion, Malden – Oxford: Blackwell 2007, 292-303.

Stewart, Eric C., „Social Stratification and Patronage in Ancient Mediterranean Societies“, in: Dietmar Neufeld – Richard E. DeMaris (eds.), Understanding the Social World of the New Testament, London – New York: Routledge 2010, 156-166. [Vztah patrona a klienta v raném křesťanství.]

Trigger, Bruce G., „Kingship“, in: id., Understanding Early Civilizations: A Comparative Study, Cambridge – New York: Cambridge University Press 2003, 71-91.

Tropper, Amram, „Tractate Avot and Early Christian Succession List“, in: Adam H. Becker – Annette Yoshiko Reed (eds.), The Ways That Never Parted: Jews and Christians in Late Antiquity and the Early Middle Ages, Minneapolis: Fortress Press 2007,159-188.

Zaidman, Luise Bruit – Pauline Schmitt Pantel, „Authority, Control, Crisis“, in: eaed., Religion in the Greek Ancient City, Cambridge: Cambridge University Press 2005, 67-88.

16) Specializace, odbornost, laickost a autorita

 • specialisté a laici v archaických náboženstvích: otázka hranic a vztahů, podíl na vytváření a užívání kulturních zdrojů, sdílených symbolů a hodnot, interakce a konflikt
 • společenská role specialisty v různých archaických náboženstvích: povaha a zdroj náboženské specializace, předpoklady, kompetence a jejich nabývání
 • postavení, funkce, zdroje autority a legitimity náboženských specialistů v archaických náboženstvích: historický vývoj a srovnání
 • typy náboženských specialistů v archaických náboženstvích: kritéria typologizace (šaman, kněz, kněžka, obětník, prorok, věštec, léčitel, vědma, zasvěcenec aj.), dělba práce a kompetencí, otázka prestiže a sociálního statusu
 • autorita specialistů v archaických náboženstvích: formy legitimizace, náboženská specializace a vůdcovství, formální postupy předávání autority náboženským specialistům a vnější znaky jejich postavení (zvláštní oděv, úprava zevnějšku aj.), sdružování a hierarchizace náboženských specialistů
 • role specialistů a laiků v udržování a proměnách tradice: příklady z archaických náboženství
 • role náboženských specialistů v orální a chirografické kultuře: příklady z archaických náboženství
 • specialisté a laici v náboženské praxi: rozdílné role specialistů a laiků v domácnostním a státním kultu, význam specialistů v osobní a komunitní náboženské praxi, specialisté a laici v esoterní a exoterní rovině náboženské praxe
 • gender a specializace v archaických náboženstvích: přístup k náboženské specializaci, genderová diferenciace specialistů a laiků podle objektu úcty, stírání genderových hranic
 • náboženské expertní systémy a adaptabilita kultury: vliv náboženských expertních systémů na vývoj kultury (analýza kontrastních příkladů z archaických náboženství), typy náboženských expertních systémů v archaických náboženstvích (vzdělávání jako náboženský expertní systém, kalendář a chronologie, věštění jako způsob rozhodování a zvládání krizových situací, problém teologie ve starověkých náboženstvích aj.)

Kurzy:

Bakalářské

RLB31 Sociologie náboženství

RLB33 Antropologie náboženství

RLB205 Náboženství a léčitelství

RLB273 Vývoj křesťanského kultu

RLB249 Věštění ve starověkých náboženstvích

Magisterské

RLA65 Teorie mýtu a rituálu

RLB42 Ženský princip v archaických náboženstvích

RLB44 Ortodoxie a hereze v raném křesťanství

RLB46 Křesťanský kult v kontextu helénistických náboženství

RLB66 Mithraismus

RLB207 Antická magie

RLB218 Historický Ježíš

RLB219 Rané křesťanství v sociálně vědné perspektivě

RLB223 Římský císařský kult

RLB265 Proselytace a konverze v antických náboženstvích

RLB272 Bohyně Velká Matka v antickém světě

Doporučená četba:

Beard, Mary, „Priesthood in the Roman Republic“, in: Mary Beard – John North (eds.), Pagan Priests: Religion and Power in the Ancient World, London: Duckworth 1990, 19-48.

Belayche, Nicole, „Religious Actors in Daily Life: Practices and Related Beliefs“, in: Jörg Rüpke (ed.), A Companion to Roman Religion, Malden – Oxford: Blackwell 2007, 275-291.

Bradshaw, Paul F., „Ministry and Ordination“, in: id., The Search for the Origins of Christian Worship: Sources and Methods for the Study of Early Liturgy, Oxford – New York: Oxford University Press 22002, 192-210.

Flower, Michael A., „Who is a Seer?“, in: id., The Seer in Ancient Greece, Berkeley – Los Angeles: University of California Press 2008, 22-71.

Horster, Marietta, „Living On Religion“, in: Jörg Rüpke (ed.), A Companion to Roman Religion, Malden – Oxford: Blackwell 2007, 331-341.

Chalupa, Aleš, „Seven Mithraic Grades: An Initiatory or Priestly Hierarchy?“ Religio: Revue pro religionistiku 16/2, 2008, 177-201.

Kee, Howard Clark, „Sociological Insights into the Development of Christian Leadership Roles and Community Formation“, in: Anthony J. Blasi – Jean Duhaime – Paul-André Turcotte (eds.), Handbook of Early Christianity: Social Science Approaches, Walnut Creek – Lanham – New York – Oxford: AltaMira Press 2002,337-360.

Kováč, Milan, „Tlamatinime a ľudová zbožnosť u starých Aztékov“, in: Luboš Bělka – Milan Kováč (eds.), Normativní a žité náboženství, (Religionistika 9), Brno: Masarykova univerzita v Brně – Bratislava: Chronos 1999, 44-55.

North, John, „Diviners and Divination at Rome“, in: Mary Beard – John North (eds.), Pagan Priests: Religion and Power in the Ancient World, London: Duckworth 1990, 49-71.

North, John – Joachim Friedrich Quack – Joan Westenholz – Gregorio del Olmo Lete – Saul M. Olyan – Hripsime Haroutunian – William Malandra – Simon R. F. Price – Mario Torelli – John Bodel – Paul F. Bradshaw, „Religious Personnel“, in: Sarah Iles Johnston (ed.), Religions of the Ancient World: A Guide, Cambridge – London: The Belknap Press of Harvard University Press 2004, 288-310.

Swartz, Michael, „Sage, Priest, and Poet: Typologies of Religious Leadership in the Ancient Synagogue“, in: Steven Fine (ed.), Jews, Christians, and Polytheists in the Ancient Synagogue: Cultural Interaction during the Graeco-Roman Period, London – New York: Routledge 1999, 101-117.

Toorn, Karel van der, „In Search of the Scribes II: The Biblical Evidence“, in: id., Scribal Culture and the Making of the Hebrew Bible, Cambridge – London: Harvard University Press 2007 (paperback 2009), 75-108 (296-307).

Trigger, Bruce G., „Priests, Festivals, and the Politics of the Supernatural“, in: id., Understanding Early Civilizations: A Comparative Study, Cambridge – New York: Cambridge University Press 2003, 495-521.

17) Norma a odchylka

 • problém normativnosti archaických náboženství: tradice a inovace, normativní a žité náboženství, svoboda a povinnost
 • pojmy pověry, pohanství, lidového náboženství, magie, hereze, autenticity, idolatrie / modloslužebnictví, úpadku, synkretismu v kontextu religionistické reflexe normality a sociálních vztahů: příklady z archaických náboženství
 • čisté a nečisté v archaických náboženstvích: fyzická, morální a sociální nečistota
 • morálka a regulace chování v archaických náboženstvích, vymezování cti a hanby, pojetí hříchu, „alternativní“ morálky
 • prostor pro individuální náboženské jednání a představy, vyjednávání jeho hranic v archaických náboženstvích, osobní religiozita v archaických náboženstvích
 • náboženské právo: otázka kodifikace norem do podoby náboženského práva, problém vymahatelnosti, provázanost náboženského práva s konceptem světového řádu
 • jinakost v archaických náboženstvích: mechanismy konstrukce jiného ve vztahu k normalitě (vytěsňování, integrace, glorifikace), jinakost jako zdroj inovace, jinakost a represe

Kurzy:

Bakalářské

RLB31 Sociologie náboženství

RLB33 Antropologie náboženství

RLB41 Biblická archeologie

Magisterské

RLB20 Náboženství starověkého Izraele ve světle archeologie

RLB43 Rané křesťanství mezi judaismem a helénismem

RLB44 Ortodoxie a hereze v raném křesťanství

RLB219 Rané křesťanství v sociálně vědné perspektivě

RLB265 Proselytace a konverze v antických náboženstvích

Doporučená četba:

Assmann, Jan, „Ursprung und Krise der Ma’at“, in: id., Ma’at: Gerechtigkeit und Unsterblichkeit im alten Ägypten, München: C. H. Beck 22006, 237-272.

Attridge, Harold W., „Pollution, Sin, Atonement, Salvation“, in: Sarah Iles Johnston (ed.), Religions of the Ancient World: A Guide, Cambridge – London: The Belknap Press of Harvard University Press 2004, 71-83.

Bendlin, Andreas, „Purity and Pollution“, in: Daniel Ogden (ed.), A Companion to the Greek Religion, Malden – Oxford: Blackwell 2007, 178-189.

Burrus, Virginia, „‚A Strange Man‘: Opposition Emerges at the Council of Saragossa“, „Conclusions“, in: ead., The Making of a Heretic: Gender, Authority and the Priscillianist Controversy, (Transformation of the Classical Heritage 24), Berkeley – Los Angeles: University of California Press 1995, 25-46 (174-187), 161-164 (231).

De Jong, Albert, „Preliminary Questions“, in: id., Traditions of the Magi: Zoroastrianism in Greek and Latin Literature, (Religions in the Graeco-Roman World 133), Leiden: E. J. Brill 1997, 5-38. [Užitečné shrnutí důsledků starověkého a moderního orientalismu pro badatelské interpretace zoroastrismu.]

Douglas, Mary, „Uncleanness and Taboo Draw the Lines of the World“, in: ead., Jacob’s Tears: The Priestly Work of Reconciliation, Oxford – New York: Oxford University Press 2004, 159-175. [Čisté a nečisté v kněžské vrstvě Pentateuchu.]

Gordon, Richard, „Institutionalized Religious Options: Mithraism“, in: Jörg Rüpke (ed.), A Companion to Roman Religion, Malden – Oxford: Blackwell 2007, 392-405.

Lorton, David – Barry Eichler – Richard J. Clifford – Eckart Otto – Richard Beal – Jamsheed K. Choksy – David Hahm – Christopher Gill – John T. Fitzgerald, „Ethics and Law Codes“, in: Sarah Iles Johnston (ed.), Religions of the Ancient World: A Guide, Cambridge – London: The Belknap Press of Harvard University Press 2004, 514-530.

Mastrocinque, Attilio, „Creating One’s Own Religion: Intellectual Choices“, in: Jörg Rüpke (ed.), A Companion to Roman Religion, Malden – Oxford: Blackwell 2007, 378-391.

Meijer, P. A., „Philosophers, Intellectuals and Religion in Hellas“, in: Henk S. Versnel (ed.), Faith, Hope and Worship: Aspects of Religious Mentality in the Ancient World, (Studies in Greek and Roman Religion 2), Leiden: E. J. Brill 1981, 216-263.

Otto, Eckart, „Law and Ethics“, in: Sarah Iles Johnston (ed.), Religions of the Ancient World: A Guide, Cambridge – London: The Belknap Press of Harvard University Press 2004, 84-97.

Rohrbaugh, Richard L., „Honor: Core Value in the Biblical World“, in: Dietmar Neufeld – Richard E. DeMaris (eds.), Understanding the Social World of the New Testament, London – New York: Routledge 2010, 109-125. [Čest a hanba v raném křesťanství.]

Smith, Jonathan Z., „Differential Equations: On Constructing ‚the Other‘“, in: id., Relating Religion: Essays in the Study of Religion, Chicago – London: University of Chicago Press 2004, 230-250.

Trigger, Bruce G., „Values and Personal Aspirations“, in: id., Understanding Early Civilizations: A Comparative Study, Cambridge – New York: Cambridge University Press 2003, 626-637.

Vidal-Naquet, Pierre, „Slavery and the Rule of Women in Tradition, Myth and Utopia“, in: Richard L. Gordon (ed.), Myth, Religion and Society: Structuralist Essays by M. Detienne, L. Gernet, J.-P. Vernant and P. Vidal-Naquet, London: Cambridge University Press 1981, 187-200 (262-265).

Wright, David P. – Paul John Frandsen – Karel van der Toorn – Saul M. Olyan – Israel Knohl – Billie Jean Collins – Jamsheed K. Choksy – Robert Parker – Roger Beck – Virginia Burrus, „Sin, Pollution, and Purity“, in: Sarah Iles Johnston (ed.), Religions of the Ancient World: A Guide, Cambridge – London: The Belknap Press of Harvard University Press 2004, 496-513.

18) Přístupy a dějiny bádání

 • dějiny výzkumu jednotlivých archaických náboženství: střet oborů, institucí a paradigmat
 • etický a emický přístup: příklady ze studia archaických náboženství
 • role „velkých teorií“ ve studiu archaických náboženství: dějiny, současnost, perspektivy
 • význam pramenné kritiky ve studiu archaických náboženství: zevrubná analýza vybraných příkladů z archaických náboženství
 • fenomenologie náboženství a studium archaických náboženství: důrazy, důsledky, problémy
 • příspěvek sociologie a sociologizujících přístupů k výzkumu archaických náboženství
 • strukturální analýza ve studiu archaických náboženství: přínosy a limity
 • realita a reprezentace: postmodernismus a jazykový obrat a jejich příspěvek ke studiu archaických náboženství
 • kognitivní přístupy ve studiu archaických náboženství, kognitivní historiografie
 • teorie rituálního násilí v konfrontaci s materiálem z archaických náboženství
 • problém historicity náboženských postav v archaických náboženstvích
 • dějiny bádání o magii: konfrontace přístupů
 • studium feminního aspektu archaických náboženství a jeho kritická reflexe

Kurzy:

Bakalářské

RLA12 Dějiny religionistiky

RLA13 Úvod do metodologie výzkumu v religionistice

RLB29 Srovnávací religionistika

RLB31 Sociologie náboženství

RLB32 Psychologie náboženství

RLB33 Antropologie náboženství

RLB67 Kognitivní religionistika

RLB243 Náboženství a jazyk

RLB248 Náboženství a násilí

RLB260 Religionistika v kontextu společenských věd

RLB312 Proseminář k Dějinám religionistiky

RLB313 Proseminář k Úvodu do metodologie výzkumu v religionistice

Magisterské

RLA17 Filozofie náboženství

RLA65 Teorie mýtu a rituálu

RLB20 Náboženství starověkého Izraele ve světle archeologie

RLB42 Ženský princip v archaických náboženstvích

RLB43 Rané křesťanství mezi judaismem a helénismem

RLB88 Dějepisectví a dějiny náboženství

RLB92 Mircea Eliade a jeho současná kritika

RLB207 Antická magie

RLB218 Historický Ježíš

RLB219 Rané křesťanství v sociálně vědné perspektivě

RLB258 Řeč, písmo, tisk a náboženství

RLB262 Foucault, analýza diskurzu a teorie náboženství

RLB265 Proselytace a konverze v antických náboženstvích

RLB298 Náboženské reprezentace těla a tělesnosti

Doporučená četba:

Bradshaw, Paul F., „Ten Principles for Interpreting Early Christian Liturgical Evidence“, in: Paul F. Bradshaw – Lawrence Hoffman (eds.), The Making of Jewish and Christian Worship, Notre Dame: University of Notre Dame Press 1991, 3-21. [Pramenná kritika a studium raně křesťanských rituálů.]

Cameron, Ron – Merrill P. Miller, „Introduction: Ancient Myths and Modern Theories of Christian Origins“, in: iid. (eds.), Redescribing Christian Origins, (Society of Biblical Literature Symposium Series 28), Atlanta: Society of Biblical Literature 2004,1-30.

Finkelstein, Israel, „Digging for the Truth: Archaeology and the Bible“, in: Israel Finkelstein – Amihai Mazar, The Quest for the Historical Israel: Debating Archaeology and the History of Early Israel: Invited Lectures Delivered at the Sixth Biennial Colloquium of the International Institute for Secular Humanistic Judaism, Detroit, October 2005, edited by Brian B. Schmidt, (Society of Biblical Literature Archaeology and Biblical Studies 17), Atlanta: Society of Biblical Literature 2007, 9-20.

Kerényi, Karl, „The Myths of Arrival“, in: id., Dionysos: Archetypal Image of Indestructible Life, (Bollingen Series 65,2), Princeton: Princeton University Press 1976, 129-188.

Kerényi, Karl, „A Hermeneutical Essay on the Mysteries“, in: id., Eleusis: Archetypal Image of Mother and Daughter, (Bollingen Series 65,4), Princeton: Princeton University Press 1967, 105-174.

Martin, Luther H., „The Promise of Cognitive Science for the Study of Early Christianity“, in: Petri Luomanen – Ilkka Pyysiäinen – Risto Uro (eds.), Explaining Christian Origins and Early Judaism: Contribution from Cognitive and Social Science, (Biblical Interpretation Series 89), Leiden – Boston: Brill 2007, 37-56.

Mack, Burton L., „The Historical Jesus Hoopla“, in: id., The Christian Myth: Origins, Logic, and Legacy, New York – London: Continuum 2001, 25-40.

Meeks, Wayne A., „Judaism, Hellenism and the Birth of Christianity“, in: Troels Engberg-Pedersen (ed.), Paul Beyond the Judaism/Hellenism Divide, Louisville – London – Leiden: Westminster John Knox Press 2001, 17-27.

Neumann, Erich, „The Functional Spheres of the Feminine“, „The Phenomenon of Reversal and the Dynamic of the Archetype“, in: id., The Great Mother: An Analysis of the Archetype, (Bollingen Series 47), Princeton: Princeton University Press 1983, 64-74, 75-83.

Smith, Jonathan Z., „Religion Up and Down, Out and In“, in: Barry M. Gittlen (ed.), Sacred Time, Sacred place: Archaeology and the Religion of Israel, Winona Lake: Eisenbrauns 2001, 3-10. [Vztah archeologie a textových (biblických) studií při výzkumu staroizraelského náboženství.]

Stark, Rodney, „Conversion and Christian Growth“, „Christianizing the Urban Empire: A Quantitative Approach“, in: id., The Rise of Christianity: A Sociologist Reconsiders History, Princeton: Princeton University Press 1996, 3-27, 129-145.

Vidal-Naquet, Pierre, „Athens and Atlantis: Structure and Meaning of a Platonic Myth“, in: Richard L. Gordon (ed.), Myth, Religion and Society: Structuralist Essays by M. Detienne, L. Gernet, J.-P. Vernant and P. Vidal-Naquet, London: Cambridge University Press 1981, 201-214 (265-270).

Základní literatura k jednotlivým náboženským tradicím

Pravěká náboženství

Hodder, Ian (ed.), Religion in the Emergence of Civilization: Çatalhöyök as a Case Study, Cambridge – New York: Cambridge University Press 2010.

Lewis-Williams, David, Mysl v jeskyni: Vědomí a původ umění, (Galileo 9), Praha: Academia 2007.

Lewis-Williams, David – David Pearce, Uvnitř neolitické mysli: Vědomí, vesmír a říše bohů, (Galileo 22), Praha: Academia 2008.

Mithen, Steven J., The Prehistory of the Mind: The Cognitive Origins of Art, Religion and Science, London: Thames and Hudson 1996.

Podborský, Vladimír, Náboženství pravěkých Evropanů, Brno: Masarykova univerzita 2006.

Wunn, Ina, Die Religionen in vorgeschichtlicher Zeit, (Die Religionen der Menschheit 2), Stuttgart: W. Kohlhammer 2005.

Starověká náboženství Předního východu

Obecná pojednání

Heller, Jan, Starověká náboženství: Náboženské systémy starého Egypta, Mezopotámie a Kenaanu, Neratovice: Verbum 32010.

Johnston, Sarah Iles (ed.), Religions of the Ancient World: A Guide, Cambridge – London: The Belknap Press of Harvard University Press 2004.

Sasson, Jack M. S. (ed.), Civilizations of the Ancient Near East III: Religion and Science, New York: Charles Scribner’s Sons 1995.

Trigger, Bruce G., Understanding Early Civilizations: A Comparative Study, Cambridge – New York: Cambridge University Press 2003.

Egypt

Dunand, Françoise – Christiane Zivie-Coche, Gods and Men in Egypt: 3000 BCE to 395 CE, Ithaca: Cornell University Press 2004.

Frankfurter, David, Religion in Roman Egypt: Assimilation and Resistance, Princeton: Princeton University Press 1998.

Janák, Jiří, Staroegyptské náboženství I: Bohové na zemi a v nebesích, (Oikúmené 151), Praha: Oikúmené 2009.

Morenz, Siegfried, Egyptian Religion, Ithaca: Cornell University Press 1992.

Shafer, Byron E. (ed.), Náboženství ve starověkém Egyptě: Bohové, mýty a náboženská praxe, Neratovice: Verbum 2009.

Verner, Miroslav, Pyramidy, Praha: Academia 22008.

Verner, Miroslav, Chrám světa: Svatyně, kulty a mysteria starověkého Egypta, Praha: Academia 2010.

Wilkinson, Richard H., The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt, London: Thames and Hudson 2003.

Syropalestina

Day, John (ed.), Temple and Worship in Biblical Israel, London – New York: T. & T. Clark 2005.

Finkelstein, Israel – Neil Asher Silberman, Objevování Bible: Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie, Praha: Vyšehrad 2007.

Fohrer, Georg, Geschichte der israelitischen Religion, (Herder-Spektrum 4144), Freiburg im Breisgau: Herder 1992.

Olmo Lete, Gregorio del, Canaanite Religion: According to the Liturgical Texts of Ugarit, Winona Lake: Eisenbrauns 2004.

Smith, Mark S., The Early History of God: Yahweh and the Other Deities in Ancient Israel, Grand Rapids: W. B. Eerdmans 22002.

Stehlík, Ondřej, Ugaritské náboženské texty: Kanaanské mýty, legendy, žalmy, liturgie, věštby a zaříkávání pozdní doby bronzové, Praha: Vyšehrad 2003.

Toorn, Karel van der, Scribal Culture and the Making of the Hebrew Bible, Cambridge: Harvard University Press, 2007.

Zevit, Ziony, The Religions of Ancient Israel: A Synthesis of Parallactic Approaches, London – New York 2001.

Anatolie

Haas, Volkert, Geschichte der hethitischen Religion, (Handbuch der Orientalistik, Abt. 1: Der Nahe und Mittlere Osten, Bd. 15), Leiden: E. J. Brill 1994.

Popko, Maciej, Religions of Asia Minor, Warsaw: Dialog 1995.

Taracha, Piotr, Religions of Second Millennium Anatolia, (Dresdner Beiträge zur Hethitologie 27), Wiesbaden: O. Harrassowitz 2009.

Mezopotámie

Bottéro, Jean, Nejstarší náboženství Mezopotámie, Praha: Academia 2005.

Jacobsen, Thorkild, The Treasures of Darkness: A History of Mesopotamian Religion, New Heaven – London: Yale University Press 1976.

Prosecký, Jiří, Slova do hlíny vepsaná: Mýty a legendy Babylónu, (Orient 9), Praha: Academia 2010.

Schneider, Tammi J., An Introduction to Ancient Mesopotamian Religion, Grand Rapids: W. B. Eerdmans 2011.

Írán

Boyce, Mary, Zoroastrians: Their Religious Beliefs and Practices, London: Routledge – Kegan Paul 1979.

Klíma, Otakar, Oběti ohňům: Výběr z památek staroíránské a středoíránské literatury, (Živá díla minulosti 102), Praha: Odeon 1985.

Stausberg, Michael, Zarathustra and Zoroastrianism: A Short Introduction, London – Oakville: Equinox 2008.

Antická náboženství

Řecké náboženství

Burkert, Walter, Greek Religion, Cambridge: Harvard University Press 1985.

Hošek, Radislav, Náboženství antického Řecka, Praha: Vyšehrad 2004.

Ogden, Daniel (ed.), A Companion to the Greek Religion, Malden – Oxford: Blackwell 2007.

Price, Simon, Religions of the Ancient Greeks, Cambridge: Cambridge University Press 1999.

Zaidman, Luise Bruit – Pauline Schmitt Pantel, Religion in the Greek Ancient City, Cambridge: Cambridge University Press 2005.

Římské náboženství

Beard, Mary – John North – Simon Price, Religions of Rome I: A History, Cambridge: Cambridge University Press 1998.

Beard, Mary – John North – Simon Price, Religions of Rome II: A Sourcebook, Cambridge: Cambridge University Press 1998.

Rüpke, Jörg, Římské náboženství, Praha: Vyšehrad 2007.

Rüpke, Jörg (ed.), A Companion to Roman Religion, Malden – Oxford: Blackwell 2007.

Scheid, John, An Introduction to Roman Religion, Edinburgh: Edinburgh University Press 2003.

Helénistická náboženství

Martin, Luther H., Helénistická náboženství, (Religionistika 4), Brno: Masarykova univerzita 1997.

Antické mysterijní kulty

Bowden, Hugh, Mystery Cults of the Ancient World, Princeton: Princeton University Press 2010.

Burkert, Walter, Ancient Mystery Cults, Cambridge: Harvard University Press 1987.

Dostálová, Růžena – Radislav Hošek, Antická mystéria, Praha: Vyšehrad 1997.

Turcan, Robert, The Cults of the Roman Empire, Oxford: Blackwell Publishers 1996.

Eleusínská mystéria

Clinton, Kevin, Myth and Cult: The Iconography of the Eleusinian Mysteries, Stockholm: Swedish Institute at Athens 1992.

Mylonas, George E., Eleusis and the Eleusinian Mysteries, Princeton: Princeton University Press 1961.

Mithraismus

Beck, Roger, The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire: Mysteries of the Unconquered Sun, Oxford – New York: Oxford University Press 2006.

Clauss, Manfred, The Roman Cult of Mithras: The God and His Mysteries, Edinburgh: Edinburgh University Press 2000.

Turcan, Robert, Mithra a mithraismus, Praha: Vyšehrad 2004.

Kult Velké Matky a Attida

Borgeaud, Philippe, Mother of the Gods: From Cybele to the Virgin Mary, Baltimore: John Hopkins University Press 2004.

Roller, Lynn E., In Search of God the Mother: The Cult of Anatolian Cybele, Berkeley – Los Angeles: University of California Press 1999.

Vermaseren, Maarten J., Cybele and Attis: The Myth and the Cult, London: Thames and Hudson 1977.

Kult Ísidy a Sarápida

Takács, Sarolta A., Isis and Sarapis in the Roman World, (Religions in the Graeco-Roman World 124), Leiden – New York: E. J. Brill 1995.

Witt, Reginald E., Isis in the Graeco-Roman World, Ithaca: Cornell University Press 1971.

Orfismus

Graf, Fritz –Sarah Iles Johnston, Ritual Texts for the Afterlife: Orpheus and the Bacchic Gold Tablets, London – New York: Routledge 2007.

Raný judaismus

Grabbe, Lester L., Judaic Religion in the Second Temple Period: Belief and Practice from the Exile to Yavneh, London – New York: Routledge 2000.

Grabbe, Lester L., An Introduction to Second Temple Judaism: History and Religion of the Jews in the Time of Nehemiah, the Maccabees, Hillel and Jesus, London: T & T Clark 2010.

Jaffee, Martin S., Early Judaism, Upper Saddle River: Prentice Hall 1997.

Sanders, E. P., Judaism: Practice and Belief 63 B.C.E. – 66 C.E., Philadelphia: Trinity Press International 1992.

Schäfer, Peter, Dějiny Židů v antice: Od Alexandra Velikého po arabskou nadvládu, Praha: Vyšehrad 2003.

Stemberger, Günter, Klasické židovství: Kultura a historie rabínské doby, Praha: Vyšehrad 2011.

Rané křesťanství

Hazlett, Ian (ed.), Rané křesťanství: Počátky a vývoj církve do roku 600, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2009.

Mack, Burton L., Who Wrote the New Testament?: The Making of the Christian Myth, San Francisco: HarperSanFrancisco 1995.

Pokorný, Petr, Literární a teologický úvod do Nového zákona, Praha: Vyšehrad 1993.

Snyder, Graydon F., Ante Pacem: Archaeological Evidence of Church Life before Constantine, Macon: Mercer University Press 22003.

Stark, Rodney, The Rise of Christianity: A Sociologist Reconsiders History, Princeton: Princeton University Press 1996.

Vouga, François, Dějiny raného křesťanství, Praha: Vyšehrad – Brno: Centrum pro studium demokracie 1997.

Gnosticismus

Filoramo, Giovanni, A History of Gnosticism, Cambridge – Oxford: Blackwell 1990.

Markschies, Christoph, Gnosis: An Introduction, London: T & T Clark 2003.

Rudolph, Kurt, Podstata a dějiny náboženského směru pozdní antiky, Praha: Vyšehrad 2010.

Manicheismus

Lieu, Samuel N. C., Manichaeism in the Later Roman Empire and Medieval China: A Historical Survey, Manchester: Manchester University Press 1985.

Tardieu, Michel, Manichaeism, Urbana – Chicago: University of Illinois Press 2008.

Předkolumbovská náboženství Ameriky

Obecná pojednání

Carrasco, Davíd, Náboženství Mezoameriky: Kosmovize a obřadní centra, (Náboženské tradice světa 6), Praha: Prostor 1998.

Carrasco, David (ed.), The Oxford Encyclopedia of Mesoamerican Cultures: The Civilizations of Mexico and Central America I-III, New York: Oxford University Press 2001.

Kováč, Milan, Slnko jaguára: Náboženský svet Olmékov, Mayov a Aztékov, (Religionistická knižnica 1), Bratislava: Chronos 2002.

Todorov,Tzvetan, Dobytí Ameriky: Problém druhého, Praha: Mladá fronta 1996.

Náboženství Mayů

Coe, Michael D., The Maya, London: Thames and Hudson 72005.

Demarest, Arthur, Ancient Maya: The Rise and Fall of a Rainforest Civilization, Cambridge: Cambridge University Press 2004.

Drew, David, Ztracené kroniky mayských králů, Praha: BB art 2001.

Schele, Linda – Peter Mathews, The Code of Kings: The Language of Seven Sacred Maya Temples and Tombs, New York: Simon & Schuster 1998.

Náboženství Aztéků

Léon-Portilla, Miguel, Aztécká filosofie: Myšlení Nahuů na základě původních pramenů, (Capricorn 9), Praha: Argo 2002.

Moctezuma, Eduardo Matos, Life and Death in the Templo Mayor, Niwot: University Press of Colorado 1995.

Smith, Michael E., The Aztecs, London: Blackwell 22003.

Náboženství Inků

Bauer, Brian S., Ancient Cuzco: Heartland of the Inca, Austin: University of Texas Press 2004.

Burger, Richard L. – Lucy C. Salazar (eds.), Machu Picchu: Unveiling the Mystery of the Incas, New Haven – London: Yale University Press 2004.

D’Altroy, Terence N., The Incas, London: Blackwell 2002.

Moseley, Michael E., The Incas and Their Ancestors: The Archaeology of Peru, London: Thames & Hudson 22001.

C

Západní náboženské tradice

1) Pojem náboženství

 • esencialistický (realistický, objektivistický) a konstruktivistický (nominalistický) přístup k tvorbě pojmů ve studiu západních náboženských tradic
 • politické a mocenské aspekty tvorby a užívání pojmů na příkladu západních náboženských tradic (pohanství, ortodoxie a hereze, nekřesťanská hnutí vycházející z křesťanství, fundamentalismus, extrémismus, terorismus, svatá válka, džihád aj.)
 • pojem západních náboženských tradic: východiska, dějiny a možné problematizace
 • problém vymezení jednotlivých západních náboženských tradic
 • pojem monoteismu: východiska, typologie (exkluzivní monoteismus, inkluzivní monoteismus, monolatrie, henoteismus), problémy
 • diskuse o původu monoteismu, jejich ideové předpoklady a proměny
 • archaizace monoteismu jako nábožensko-politická agenda v dějinách jednotlivých západních náboženských tradic (deuteronomistická vrstva Tenachu, hanífové, Urmonotheismus aj.)
 • „skryté polyteismy“ západních náboženských tradic, problematizace monoteismu jako jednoznačného základního rysu judaismu, křesťanství a islámu
 • otázka charakteristických rysů společností založených na monoteistických systémech (racionalita, tendence k centrální vládě, intolerance, upozaďování ženského elementu, utlačování menšin?)
 • problém hranic pojmu náboženství na příkladu západních náboženských tradic: náboženství a kultura, náboženství a společnost, náboženství a religiozita, náboženství a magie, náboženství a právo, náboženství a filozofie, náboženství a umění
 • pojem náboženství v raném novověku: proměna pojmu religio v kontextu protestantské teologie, konstituce pojmu přirozeného náboženství
 • vlivy sekularizace na vymezování pojmu náboženství
 • vlivy křesťanství na obsah pojmu náboženství v evropské kultuře a v religionistice, význam těchto vlivů pro otázku univerzálnosti pojmu náboženství
 • slabě institucionalizované formy religiozity, jejich podoby a interakce s náboženskými a společenskými institucemi v západních náboženských tradicích (osobní religiozita, domácí kult, lidové náboženství, magie, mystika, literatura aj.)

Kurzy:

Bakalářské

RLA01 Úvod do religionistiky

RLA12 Dějiny religionistiky

RLB16 Křesťanství a hereze

RLB51 Náboženství a literatura

RLB213 Magie ve středověkém křesťanství

RLB301 Proseminář k Úvodu do religionistiky

RLB312 Proseminář k Dějinám religionistiky

Magisterské

RLA17 Filozofie náboženství

RLA66 Současné religionistické teorie

RLA69 Religionistická typologie a taxonomie

RLB44 Ortodoxie a hereze v raném křesťanství

RLB231 Ortodoxie a hereze ve středověkém západním křesťanství

RLB275 Religionistická analýza textových subjektivit

Doporučená četba:

Antalík, Dalibor, „Jahve a jeho paredros v náboženství předexilního Izraele“, Religio: Revue pro religionistiku 4/2, 1996, 127-138.

Antes, Peter, „Monothéisme et intolérance: Un débat actuel en Allemagne“, in: Charles Guittard (ed.), Le monothéisme: Diversité, exclusivisme ou dialogue?, Paris: Société Ernest Renan 2010, 329-335.

Assmann, Jan, „The Mosaic Distinction and the Problem of Intolerance“, in: id., The Price of Monotheism, Stanford: Stanford University Press 2010, 8-30.

Bianchi, Ugo (ed.), The Notion of „Religion“ in Comparative Research: Selected Proceedings of the XVIth Congress of the International Association for the History of Religions (Rome, 3rd-8th September, 1990), (Storia delle religioni 8), Roma: „L’Erma“ di Bretschneider 1994. [Studie dle vlastního výběru.]

Břeňová, Klára, „Věřím v jednoho Boha: Ze současných pohledů na vznik izraelského monoteismu“, Religio: Revue pro religionistiku 12/1, 2004, 65-75.

Horyna, Břetislav, „Monoteismus: Krátké dějiny jedinobožství“, in: Helena Pavlincová – Břetislav Horyna (eds.), Judaismus, křesťanství, islám, Olomouc: Nakladatelství Olomouc 22003, 11-33.

Prandi, Carlo, „Monothéisme et polythéisme dans les traditions populaires chrétiennes“, in: Charles Guittard (ed.), Le monothéisme: Diversité, exclusivisme ou dialogue?, Paris: Société Ernest Renan 2010, 263-267.

Pye, Michael, „‚Polytheism‘ and ‚Monotheism‘ as a Problem in the Typology of Religions“, in: Charles Guittard (ed.), Le monothéisme: Diversité, exclusivisme ou dialogue?, Paris: Société Ernest Renan 2010, 25-32.

Rozehnalová, Jana, „Asijská náboženství v evropských středověkých cestopisech“, in: Petr Sommer – Vladimír Liščák (eds.), Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět: Setkávání na cestách Starého světa ve 13.-14. století, (Colloquia mediaevalia Pragensia 10), Praha: Filosofia 2008, 209-226.

Smith, Jonathan Z., „Fences and Neighbors: Some Contours of Early Judaism“, in: id., Imagining Religion: From Babylon to Jonestown, Chicago: University of Chicago Press – London 1988, 1-18.

Smith, Jonathan Z., „Religion, Religions, Religious“, in: Mark C. Taylor (ed.), Critical Terms for Religious Studies, Chicago: Chicago University Press 1998, 269-284.

Smith, Mark S., „Monotheism in Isaiah 40-55“, in: id., The Origins of Biblical Monotheism: Israel’s Polytheistic Background and the Ugaritic Texts, Oxford – New York: Oxford University Press 2001, 179-194, 298-302.

Smith, Mark S., „The Origins and Development of Israelite Monotheism “, in: id., The Early History of God: Yahweh and the Other Deities in Ancient Israel, Grand Rapids: William B. Eerdmans 22002, 182-199.

Václavík, David, „Klasifikace“, in: id., Sociologie nových náboženských hnutí, Praha: Malvern 2007, 11-33.

Valtrová, Jana, „Jinověrci v zrcadle křesťanství“, „Konceptualizace ‚náboženství‘ v kontextu křesťanských misií“, in: ead., Středověká setkání s „jinými“: Modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii, (Každodenní život 47), Praha: Argo 2011, 122-127, 134-141.

Weber, Max, „‚Objektivita‘ sociálněvědního a sociálněpolitického poznání“, in: id., Metodologie, sociologie a politika, Praha: Oikúmené 22009, 7-63.

Zbíral, David, „Osobní religiozita, náboženství a členství: Případ Armanna ‚Pungilupa‘ z Ferrary“, Religio: Revue pro religionistiku 19/2, 2011, 147-178.

2) Komparace, klasifikace, genealogie

 • komparace a postupy vytváření pojmů, typologií a genealogií na příkladu západních náboženských tradic
 • problém vymezení a popisu vrstev, proudů a skupin v rámci západních náboženských tradic: oficiální a lidové náboženství; teologie, filozofie, mystika; ortodoxie a hereze, minim, ghulát; náboženské právo; aj.
 • rozrůzňování západních náboženských tradic a jejich emické a etické interpretace: odpadlictví, rozkol, schizma, hereze, návrat k pohanství; koncept bratrství „abrahamovských“/biblických náboženství, mezináboženský dialog, ekumenismus, univerzalismus aj.
 • náboženské komparace, klasifikace a genealogie v západních náboženských tradicích: jejich zdroje, jejich důsledky pro podobu tradic a postojů k „jinému“, jejich překryvy a interakce s religionistickými komparacemi, klasifikacemi a genealogiemi (pohané a jinověrci, pověra a čarodějnictví, ortodoxie a hereze, sektářství aj.)
 • problém charakteristických rysů judaismu, křesťanství a islámu a rozlišení těchto náboženství (na různých úrovních zobecnění a v perspektivě různých přístupů)
 • vztah judaismu, křesťanství a islámu k jejich kulturním okolím s ohledem na problém tvorby pojmů, komparací, klasifikací a genealogií
 • pojem synkretismu
 • hodnotící taxonomie a genealogie konkurenčních („heretických“, „neautentických“) linií, nauk a praxí, jejich vliv na vědecké bádání
 • návrh, argumentační propracování a obhajoba polytetické taxonomie vybraného proudu v rámci západních náboženských tradic, otázka jejích výhod oproti monotetickému vymezení téhož proudu
 • genealogické a analogické komparace (J. Z. Smith): podstata rozdílu, příklady aplikací na západní náboženské tradice a jejich problémy
 • problém zvláštního postavení judaismu, křesťanství a islámu v typologiích náboženství (náboženství osové doby, světová náboženství, etická náboženství aj.)
 • srovnání zakladatelských postav s jinými historickými a mytickými postavami z jejich kulturního okolí v religionistickém diskurzu (Mojžíš a Achnaton, Ježíš a kynikové, Ježíš a Apollónios z Tyany, Ježíš a Jan Křtitel, Ježíš a Učitel spravedlnosti, Ježíš a Hilel, Ježíš a Attis, Ježíš a Muhammad, Jochanan ben Zakaj a Josephus Flavius, cadikové v chasidských legendách, srovnání postavy Abrahama/Ibrahíma a jeho role v židovském, křesťanském a muslimském kontextu a konstrukci identity apod.)
 • komparace křesťanského mýtu o Kristově smrti a zmrtvýchvstání s mýty o helénistických božstvech: paralely, teoretické předpoklady, zhodnocení

Kurzy:

Bakalářské

RLB29 Srovnávací religionistika

RLB45 Žena v křesťanství

Magisterské

RLA17 Filozofie náboženství

RLA69 Religionistická typologie a taxonomie

RLB15 Bahá‘í

RLB44 Ortodoxie a hereze v raném křesťanství

RLB99 Katarství

RLB220 Marginální christologie

RLB231 Ortodoxie a hereze ve středověkém západním křesťanství

Doporučená četba:

Asad, Talal, „The Construction of Religion as an Anthropological Category“, in: id., Genealogies of Religion: Discipline and Reason of Power in Christianity and Islam, Baltimore: Johns Hopkins University Press 1993, 27-55.

Brock, Sebastian, „The ‚Nestorian‘ Church: A Lamentable Misnomer“, Bulletin of John Rylands University Library of Manchester 78/1996, 23-35.

Cohen, Shaye J. D., „Was Herod Jewish?“, in: id., The Beginnings of Jewishness: Boundaries, Varieties, Uncertainties, (Hellenistic Culture and Society 31), Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press 1999, 13-24.

Dinzelbacher, Peter, „Světice versus čarodějky“, in: id., Světice, nebo čarodějky? Osudy „jiných“ žen ve středověku a novověku, Praha: Vyšehrad 2003, 127-173.

Ehrman, Bart D., „Heresies and Orthodoxies“, in: id., Lost Christianities: The Battles for Scripture and the Faiths We Never Knew, Oxford University Press 2003, 91-157.

Ehrman, Bart D., „Winners and Loosers“, in: id., Lost Christianities: The Battles for Scripture and the Faiths We Never Knew, Oxford University Press 2003, 159-257.

Hamar, Eleonóra, „Moderní židovské identity“, in: ead., Vyprávěná židovství: O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit, Praha: Sociologické nakladatelství 2008, 69-115. [Typologie moderních židovských identit.]

Lowin, Shari, The Making of a Forefather: Abraham in Islamic and Jewish Exegetical Narratives, Leiden: E. J. Brill 2006, 223-256.

Martin, Luther H., „Historicism, Syncretism, Comparativism“, in: Iva Doležalová – Břetislav Horyna – Dalibor Papoušek (eds.), Religions in Contact: Selected Proceedings of the Special IAHR Conference Held in Brno, August 23-26, 1994, Brno: Czech Society for the Study of Religions – Masaryk University 1996, 31-37.

Martin, Luther H. – Anita Maria Leopold, „New Approaches to the Study of Syncretism“, in: Peter Antes – Armin W. Geertz – Randi R. Warne (eds.), New Approaches to the Study of Religion II: Textual, Comparative, Sociological, and Cognitive Approaches, Berlin: Walter de Gruyter 2004, 93-107.

Moore, Robert I., „Classification“, in: id., The Formation of a Persecuting Society: Power and Deviance in Western Europe, 950-1250, Oxford: Blackwell 22007, 62-93.

Pye, Michael, „‚Polytheism‘ and ‚Monotheism‘ as a Problem in the Typology of Religions“, in: Charles Guittard (ed.), Le monothéisme: Diversité, exclusivisme ou dialogue?, Paris: Société Ernest Renan 2010, 25-32.

Smith, Jonathan Z., „Differential Equations: On Constructing ‚the Other‘“, in: id., Relating Religion: Essays in the Study of Religion, Chicago – London: University of Chicago Press 2004, 230-250.

Smith, Jonathan Z., „On Comparison“, in: id., Drudgery Divine: On the Comparison of Early Christianities and the Religions of Late Antiquity, (Chicago Studies in the History of Religion / Jordan Lectures in Comparative Religion 14), Chicago: The University of Chicago Press – London: School of Oriental and African Studies, University of London 1990 (paperback 1994), 36-53. [Analogické a genealogické komparace.]

Smith, Jonathan Z., „On Comparing Settings“, in: id., Drudgery Divine: On the Comparison of Early Christianities and the Religions of Late Antiquity, (Chicago Studies in the History of Religion / Jordan Lectures in Comparative Religion 14), Chicago: The University of Chicago Press – London: School of Oriental and African Studies, University of London 1990 (paperback 1994), 116-143. [Analogické a genealogické komparace v raném křesťanství.]

Smith, Jonathan Z., „On Comparing Stories“, in: id., Drudgery Divine: On the Comparison of Early Christianities and the Religions of Late Antiquity, (Chicago Studies in the History of Religion / Jordan Lectures in Comparative Religion 14), Chicago: The University of Chicago Press – London: School of Oriental and African Studies, University of London 1990 (paperback 1994), 85-115. [Srovnávání Krista s umírajícími a znovu ožívajícími božstvy.]

Václavík, David, „Historicko-genealogické klasifikace nových náboženských hnutí“, Religio: Revue pro religionistiku 11/2, 2003, 241-258.

Václavík, David, „Klasifikace“, in: id., Sociologie nových náboženských hnutí, Praha: Malvern 2007, 11-33.

Valtrová, Jana, „Středověká konceptualizace nestoriánství a moderní bádání“, in: ead., Středověká setkání s „jinými“: Modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii, (Každodenní život 47), Praha: Argo 2011, 84-90.

Zbíral, David, „Hereze a abnormalita“, in: id., Největší hereze: Dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské Evropy, (Každodenní život 37), Praha: Argo 2007, 99-104.

Zbíral, David, „Označení, typologie a genealogie středověkých herezí: Inspirace a výzvy pro teorii religionistiky“, Religio: Revue pro religionistiku 18/2, 2010, 163-190.

3) Jazyk, význam, interpretace

 • náboženství jako prostředek interpretace světa a konstrukce významů na příkladu západních náboženských tradic
 • interpretace jako součást náboženské praxe: výklad posvátných textů, společenská vrstva osobující si právo výkladu, kanonizace náboženských textů
 • typy a cíle výkladu textů v západních náboženských tradicích: vztah mezi doktrinálním a nábožensko-právním výkladem v jednotlivých tradicích, „fundamentalismus“ a „liberalismus“ ve výkladu textů, alegorický a mystický výklad textu
 • jazyk, identita, autorita: přijímání a odmítání lokálních jazyků a interpretací v západních náboženských tradicích
 • slovo a čin, moc slova v západních náboženských tradicích: rituály, magie, propaganda
 • postavení filozofického myšlení v západních náboženských tradicích: podoby, proměny, příčiny, následky
 • jazyk a symbol v interakcích mezi různými vrstvami kultury: ovládání a neporozumění
 • překlad textu a překlad kultury: překlady náboženských textů a pojmů v dějinách šíření západních náboženských tradic a proměny významů v procesu překladu

Kurzy:

Bakalářské

RLA06 Křesťanství I

RLB33 Antropologie náboženství

RLB213 Magie ve středověkém křesťanství

Magisterské

RLA65 Teorie mýtu a rituálu

RLB275 Religionistická analýza textových subjektivit

Doporučená četba:

Baker, Coleman A., „A Narrative-Identity Approach to Biblical Interpretation“, in: id., Identity, Memory, and Narrative in Early Christianity: Peter, Paul, and Recategorization in the Book of Acts, Eugene: Pickwick 2011, 1-30.

Braun, Willi, „Rhetoric, Rhetoricality, and Discourse Performances“, in: id. (ed.), Rhetoric and Reality in Early Christianities, (Studies in Christianity and Judaism / Études sur le christianisme et le judaïsme 16), Waterloo: Wilfrid Laurier University Press 2005, 1-26: 1-11.

Bray, John, „Language, Tradition and the Tibetan Bible“, The Tibet Journal 14/4, 1991, 28-58.

Dohmen, Christoph, „Koncepty smyslu Starého zákona“, in: Christoph Dohmen – Günter Stemberger, Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona, Praha: Vyšehrad 2007, 207-229.

Heller, Jan, „Překladatelský postup Septuaginty“, in: id., Hlubinné vrty: Rozbory biblických statí a pojmů, Praha: Kalich 2008, 80-120.

Heller, Jan, „Říkání a mluvení ve Starém zákoně“, in: id., Hlubinné vrty: Rozbory biblických statí a pojmů, Praha: Kalich 2008, 121-129.

Idel, Moše, „Kabalistická hermeneutika“, in: id., Kabala: Nové pohledy, (Světová náboženství), Praha: Vyšehrad 2004, 237-288 (401-417).

Krupa, Viktor, „The Bible in Polynesia: Bridging the Cultural Distance“, Religio: Revue pro religionistiku 12/1, 2004, 45-64.

Mack, Burton L., „Philo Judaeus and Exegetical Traditions in Alexandria“, in: Hildegard Temporini – Wolfgang Haase (eds.), Aufstieg und Niedergang der römischen Welt: Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung II 21,1, Berlin – New York: Walter de Gruyter 1984, 227-271.

Mack, Burton L., „Conclusion: The Promise of Rhetorical Criticism“, in: id., Rhetoric and the New Testament, Minneapolis: Fortress Press 1990, 93-102.

Messick, Brinkley, „The Mufti, the Text and the World: Legal Interpretation in Yemen“, Man 21/1, 1986, 102-119.

Pěnáz, Petr, „Original Value or Traditional Meaning? Some Remarks on Different Conceptions of Translation“, in: Helena Pavlincová – Dalibor Papoušek (eds.), The Bible in Cultural Context, Brno: Czech Society for the Study of Religions – Masaryk University 1994, 229-237.

Todorov, Tzvetan,„Moctezuma a znaky“, „Cortés a znaky“, in: id., Dobytí Ameriky: Problém druhého, Praha: Mladá fronta 1996, 78-117, 118-148.

Saeed, Abdullah, „The Context of the Debate on Interpretation“, in: id., Interpreting the Qur’an: Towards a Contemporary Approach, London – New York: Routledge 2005, 8-25.

Stemberger, Günter, „Překlad jako výklad“, in: Christoph Dohmen – Günter Stemberger, Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona, Praha: Vyšehrad 2007, 67-83.

Županov, Ines G., „Counter-reading Jesuit Sources“, in: ead., Disputed Mission: Jesuit Experiments and Brahmanical Knowledge in Seventeenth-Century India, New Delhi: Oxford University Press 1999, 31-42.

4) Identita a reprezentace

 • osobní a kolektivní náboženská identita v západních náboženských tradicích: překryvy, vazby, napětí, střety
 • představa vyvolenosti a náboženský exkluzivismus v západních náboženských tradicích
 • důležitost monoteismu v identitě jednotlivých západních náboženských tradic: kritická reflexe
 • symboly a hmotná kultura v konstrukci identity a reprezentace v západních náboženských tradicích
 • západní náboženské tradice a jinakost (náboženská, kulturní, sexuální)
 • dějiny a mechanismy pojímání „cizích náboženství“ v západních náboženských tradicích
 • utváření „pronásledujících společností“ (R. I. Moore): definiční potřeba „jiných“ v procesu budování a vyhraňování vlastní identity, jejich marginalizace, segregace a pronásledování (konstantinovský obrat, latinská Evropa v 11.-13. století, Almorávidé a Almohádé, reconquista Iberského poloostrova, objevení Ameriky a problém „jiného“, hon na čarodějnice v kontextu boje protestantismu a katolicismu, menšiny v dějinách západních náboženských tradic, různí „nepřátelé národa“ v dobách národních hnutí, proměny antisemitismu, obraz judaismu a islámu v křesťanských kulturách, obraz Západu a státu Izrael v islámském fundamentalismu aj.)
 • západní náboženské tradice a partikularismus (etnické a lokální varianty, nacionalismus aj.)
 • západní náboženské tradice a univerzalismus (misie, hledání společných kořenů, pojem „světových náboženství“ aj.)
 • symbolické a politické napětí mezi centrem a periferií v dějinách západních náboženských tradic
 • židovství jako identita: proměny židovských identit ve starověku (otázka etnicity, centrum a diaspora, judaismus a helénismus, diferenciace raného judaismu; paradigma chrámu a kněžství a jeho nahrazení synagogálně-rabínským paradigmatem), srovnání sefardského a aškenázského židovství (srovnání sociokulturních kontextů; halacha, kabala, filozofie – paralely a rozdíly; míra integrace a segregace; vnucené konverze), moderní židovské identity (vlivy osvícenství, sionismu, šo’a aj.)
 • centralita města a utváření identity v západních náboženských tradicích: judaismus, křesťanství a islám jako projevy urbánní kultury; lokativní a utopické aspekty „centrálních měst“ (J. Z. Smith); „centrální města“ a konstrukce identity v dějinách a současnosti západních náboženských tradic (Jeruzalém, Řím, Mekka, druhý a třetí Řím – Konstantinopol a Moskva)
 • interkulturní transformace západních náboženských tradic (babylónský exil, rané křesťanství mezi judaismem a helénismem, romanizace raného křesťanství, christianizace evropského barbarika, středověký islám v konfrontaci s judaismem a křesťanstvím, transformace islámu a křesťanství v Indii, islám v koloniální a postkoloniální době aj.)
 • heroické postavy a konstrukce identity: tradice patriarchů, proroků a náboženských učitelů v judaismu a islámu; křesťanský kult světců (identita obecně křesťanská, lokální, osobní, státní – svatí a identita města, přijímání jmen svatých a služba svatým, státní patroni); mesianismus v mezináboženském srovnání
 • reprezentace chudoby a bohatství a jejich náboženské zhodnocení v západních tradicích
 • tradice kritiky moderního racionalismu, západního imperialismu a kolonialismu, její utváření a zužitkování
 • západní náboženské tradice v menšině: podoby, adaptace a proměny židovských, křesťanských a islámských identit v podmínkách minority (babylónský exil, judaismus a křesťanství v Římské říši, židé a křesťané na muslimských územích, židovská diaspora v Evropě, křesťanství v Indii, proměny islámu v Indii, islám na Západě, křesťanské církve v sekulární společnosti aj.)
 • pojetí přináležitosti/členství v západních náboženských tradicích a různé způsoby jejího určování, aplikace teoretických koncepcí na dějiny západních náboženských tradic (É. Durkheim vs. pojem náboženského trhu aj.)
 • národní identita a náboženství (anglikánská církev, gallikanismus, sionismus a stát Izrael, „národní“ církve, otázka nacionalismu jako implicitního náboženství aj.)

Kurzy:

Bakalářské

RLA06 Křesťanství I

RLB33 Antropologie náboženství

RLB94 Novokřtěnci

RLB215 Náboženství v Polsku

RLB254 Současné indické křesťanství

RLB259 Sexualita v dějinách křesťanství

RLB270 Náboženství v USA

RLB294 Islám v západní Evropě

Magisterské

RLB81 Jeruzalém v náboženské konfrontaci

RLB89 Náboženství a nacionalismus

RLB43 Rané křesťanství mezi judaismem a helénismem

RLB44 Ortodoxie a hereze v raném křesťanství

RLB74 Islámský reformismus v moderním světě

RLB93 Židovské identity a modernita

RLB219 Rané křesťanství v sociálně vědné perspektivě

RLB231 Ortodoxie a hereze ve středověkém západním křesťanství

RLB247 Křesťané a jinověrci ve středověku

RLB257 Svatost a autorita v dějinách křesťanství

RLB275 Religionistická analýza textových subjektivit

Doporučená četba:

Baker, Coleman A., „A Narrative-Identity Approach to Biblical Interpretation“, in: id., Identity, Memory, and Narrative in Early Christianity: Peter, Paul, and Recategorization in the Book of Acts, Eugene: Pickwick 2011, 1-30.

Ben Rafael, Eliezer, „Izraeli-Jewish Identities“, in: Eliezer Ben Rafael – Josef Gorny – Yaacov Ro’i, Contemporary Jewries: Convergence and Divergence, (Jewish Identities in a Changing World 2), Leiden – Boston: E. J. Brill 2003, 93-117.

Biddick, Kathleen, „The Devil’s Anal Eye: Inquisitorial Optics and Ethnographic Authority“, in: ead., The Shock of Medievalism, Durham – London: Duke University Press 1998, 105-134. [Esej o paralelách v pojetí „jiného“ v inkvizičním a badatelském diskurzu, vychází z jazykového obratu a postkoloniální kritiky vědy.]

Brown, Peter, „Neviditelný společník“, in: The Cult of the Saints: Its Rise and Function in Latin Christianity, Chicago: University of Chicago Press 1981, 50-68.

Cohen, Shaye J. D., „The Matrilineal Principle“, in: id., The Beginnings of Jewishness: Boundaries, Varieties, Uncertainties, (Hellenistic Culture and Society 31), Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press 1999, 263-307.

Cohen, Shaye J. D., „Was Herod Jewish?“, in: id., The Beginnings of Jewishness: Boundaries, Varieties, Uncertainties, (Hellenistic Culture and Society 31), Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press 1999, 13-24.

Eaton, Joseph W., „Controlled Acculturation: A Survival Technique of the Hutterites“, Americal Sociological Review 17/3, 1952, 331-340.

Hamar, Eleonóra, „Moderní židovské identity“, in: ead., Vyprávěná židovství: O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit, Praha: Sociologické nakladatelství 2008, 69-115.

Lewis, Herbert S., „Jewish Ethnicity in Israel: Ideologies, Policies, and Outcomes“, in: Judith Toland (ed.), Ethnicity and the State, New Brunswick: Transaction Books 1993, 201-229.

Lieu, Judith M., „Introduction: The Emergence of Christian Identity“, in: ead., Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World, Oxford – New York: Oxford University Press 2006, 1-26.

Kovács, Attila, „Ší’itský étos v obrazech“, „Jeruzalem / al-Quds“, in: Alláhovi bojovníci: Vizuálna kultúra islámského radikalismu, Bratislava: Chronos 2009, 40-49, 235-242.

Lužný, Dušan, „Jsme v menšině a chceme přežít“, in: Dušan Lužný – Zdeněk R. Nešpor a kol., Náboženství v menšině: Religiozita a spiritualita v současné české společnosti, Praha: Malvern 2008, 95-101.

Marková, Dagmar, „Zelená v záplavě oranžové: Osudy islámu v Indii“, in: Ľubica Obuchová (ed.), Variace na Korán: Islám v diaspoře, Praha: Orientální ústav AV ČR 1999, 87-134.

McCready, Wayne O., „Ekklēsia and Voluntary Associations“, in: John S. Kloppenborg – Stephen G. Wilson (eds.), Voluntary Associations in the Graeco-Roman World, London – New York: Routledge 1996, 59-73.

Meeks, Wayne A., „Judaism, Hellenism and the Birth of Christianity“, in: Troels Engberg-Pedersen (ed.), Paul Beyond the Judaism/Hellenism Divide, Louisville – London – Leiden: Westminster John Knox Press 2001, 17-27.

Mendel, Miloš, „Křesťanský sionismus“, in: id., Náboženství v boji o Palestinu: Judaismus, islám a křesťanství jako ideologie etnického konfliktu, Brno: Atlantis 2000, 199-233.

Moore, Robert I., „Purity and Danger“, in: id., The Formation of a Persecuting Society: Power and Deviance in Western Europe, 950-1250, Oxford: Blackwell 22007, 94-116.

Mourad, Suleiman A., „The Symbolism of Jerusalem in Early Islam“, in: Tamar Meyer – Suleiman A. Mourad (eds.), Jerusalem: Idea and Reality, London – New York: Routledge 2008, 86-102.

Nash, David, „Last Temptations and Visions of Ecstasy: Blasphemy and Film“, in: id., <Blasphemy in the Christian World: A History, Oxford – New York: Oxford University Press 2007, 208-232.

North, John A., „The Development of Religious Pluralism“, in: Judith Lieu – John A. North – Tessa Rajak (eds.), The Jews among Pagans and Christians: In the Roman Empire, London – New York: Routledge 1992, 174-193.

Papoušek, Dalibor, „Continuity and Discontinuity of the Jerusalem Temple: Locative and Utopian Aspects“, in: Milan Kováč – Tomáš Gál (eds.), Religious Change, (Central European Religious Studies 2), Bratislava: Chronos 2010, 15-25.

Papoušek, Dalibor, „Večeře Páně v Korintu: K archeologii sociálního konfliktu“, Religio: Revue pro religionistiku 14/2, 2006, 207-224. [Otázky chudoby a sociální stratifikace v raném křesťanství.]

Rozehnalová, Jana, „Asijská náboženství v evropských středověkých cestopisech“, in: Petr Sommer – Vladimír Liščák (eds.), Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět: Setkávání na cestách Starého světa ve 13.-14. století, (Colloquia mediaevalia Pragensia 10), Praha: Filosofia 2008, 209-226. [Pojem náboženství, reprezentace jinakosti.]

Smith, Antony D., „The ‚Sacred‘ Dimension of Nationalism“, Millennium: Journal of International Studies 29/3, 2000, 791-814.

Smith, Jonathan Z., „To Put in Place“, in: id., To Take Place: Toward Theory in Ritual, (Chicago Studies in the History of Judaism), Chicago – London: The Univer­sity of Chicago Press 1987 (paperback 1992), 47-73, 147-154. [Vztah místa a rituálu na příkladu Ezechielovy chrámové vize.]

Smith, Jonathan Z., „To Replace“, in: id., To Take Place: Toward Theory in Ritual, (Chicago Studies in the History of Judaism), Chicago – London: The Univer­sity of Chicago Press 1987 (paperback 1992), 77-95, 154-170. [Vztah místa a rituálu na příkladu raně křesťanských poutí a jeruzalémské liturgie.]

Smith, Jonathan Z., „What a Difference a Difference Makes“, in: Jacob Neusner – Ernest Frerichs (eds.), „To See Ourselves as Others See Us“: Christians, Jews, „Others“ in Late Antiquity, Chicago: Scholars Press 1985, 3-48. [Obecné pojednání o „západní“ konstrukci kulturní jinakosti.]

Valtrová, Jana, „‚Modloslužebníci mnoha různých sekt‘“, in: ead., Středověká setkání s „jinými“: Modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii, Praha: Argo 2011, 110-133.

Zbíral, David, „Osobní religiozita, náboženství a členství: Případ Armanna ‚Pungilupa‘ z Ferrary“, Religio: Revue pro religionistiku 19/2, 2011, 147-178.

5) Prožívání, zkušenost, kognice, emoce

 • prožívání a zkušenost v západních náboženských tradicích: typy, reprezentace, regulace
 • individuální a kolektivní formy zbožnosti, jejich hranice a vztahy (účast na rituálech, modlitba, pouť, mystika, pietismus aj.)
 • pojem mystiky ve studiu západních náboženských tradic: obsah, rozsah, problémy, příklady neurčitého a neujasněného užívání, zhodnocení
 • extatické a „abnormální“ zkušenosti, jejich reprezentace (strukturální nahodilost interpretace extatických projevů Božím vnuknutím či posednutím, mystikou či čarodějnictvím, aj.), jejich regulace
 • vztah duše a Boha/božství v mystických interpretacích: mystikové a mystičky na pokraji hereze/rouhání?
 • zkušenost odchodu a izolace (exodus, poustevnictví, mnišství a odchod z nečistého světa, hidžra z bezvěrecké společnosti aj.)
 • prožívání a standardizované reprezentace konverze (křesťanské hagiografické archetypy konverze – Pavel z Tarsu a Augustin, mnišské „odvraty od světa“, Valdès, František z Assisi a křesťanská reformní hnutí, proces přijetí křtu v novokřtěneckých společenstvích, role konverze u letničních skupin, konverze v islámu, problém vnucených/násilných konverzí aj.)
 • role emocí v západních náboženských tradicích
 • problém „nudnosti“ rituálů (H. Whitehouse) v západních náboženských tradicích a jeho kompenzace/řešení: teoretická reflexe
 • vyhodnocení teorie dvou modů náboženskosti (H. Whitehouse) na příkladech ze západních náboženských tradic

Kurzy:

Bakalářské

RLA05 Judaismus

RLA06 Křesťanství I

RLB32 Psychologie náboženství

RLB45 Žena v křesťanství

RLB67 Kognitivní religionistika

RLB270 Náboženství v USA

Doporučená četba:

Bynum, Caroline W., „The Mysticism and Asceticism of Medieval Women: Some Comments on the Typologies of Max Weber and Ernst Troeltsch“, in: ead., Fragmentation and Redemption: Essays on Gender and the Human Body in Medieval Religion, New York: Zone Books 1991, 53-78.

Cameron, Euan, The European Reformation, Oxford: Clarendon Press 1991, 400-411.

Dinzelbacher, Peter, „Světice versus čarodějky“, in: id., Světice, nebo čarodějky? Osudy „jiných“ žen ve středověku a novověku, Praha: Vyšehrad 2003, 127-173.

Hostetler, John A., „The Social Problems of Communal Living“, „Hostility“, „Fraternization with Outsiders“, „Compulsory State Education“, „Mental Health and Medical Care“, „Affluence“, „Colony Failure“, „Apostasy and Defection“, „Legal Predicaments“, in: id., Hutterite Society, Baltimore – London: The Johns Hopkins University Press 1974, 255-277.

Idel, Moshe, „Models in Jewish Mysticism“, in: id., Hasidism: Between Ecstasy and Magic, (SUNY Series in Judaica: Hermeneutics, Mysticism, and Religion), New York: State University of New York Press 1995, 45-102, 271-305. [Mysticko-extatický model, magicko-talismanový model, jejich propojení v mysticko-magickém modelu.]

Idel, Moše, „Mystické techniky“, in: id., Kabala: Nové pohledy, (Světová náboženství), Praha: Vyšehrad 2004, 106-145, 345-360.

Mendel, Miloš, „Emigrace jako náboženské paradigma“, „Historicko-kulturní kořeny emigrace v islámu“, „Exegetické reflexe hidžry podle Koránu“, „Hidžra v prorocké tradici“, „Hidžra v islámské právní vědě“, in: id., Hidžra: Náboženská emigrace v dějinách islámských zemí, Praha: Orientální ústav AV ČR 2006, 7-22, 94-126.

Sanders, Jack T., „Conversion in Early Christianity“, in: Anthony J. Blasi – Jean Duhaime – Paul-André Turcotte (eds.), Handbook of Early Christianity: Social Science Approaches, Walnut Creek – Lanham – New York – Oxford: AltaMira Press 2002,619-641.

Shantz, Coleen, „Paul’s Practice: Discerning Ecstasies in Practice“, in: ead., Paulin Ecstasy: The Neurobiology of the Apostle’s Life and Thought, Cambridge: Cambridge University Press 2009, 145-203. [Změněné stavy vědomí, posednutí duchy, cestování duší, charismata.]

Vaněk, David, „O redukci a vylučování ve studiu mystiky“, Religio: Revue pro religionistiku 6/1, 1998, 49-60.

Whitehouse, Harvey, „Teorie dvou modů náboženskosti“, Religio: Revue pro religionistiku 17/2, 2009, 209-230.

6) Paměť, tradice, obraz, text

 • přenos náboženských představ a praxí: teoretické uchopení příkladů ze západních náboženských tradic, faktory úspěchu či neúspěchu
 • ústní a písemná tradice, lidová a učená kultura: šíření, uchovávání, proměny, mezigenerační přenos
 • otázka vzdělanosti, učená a lidová kultura, pojem lidového náboženství
 • kontinuita a diskontinuita ve vývoji západních náboženských tradic
 • formy externalizace paměti v západních náboženských tradicích: obraz, text, tělo, artefakt, stavba, kulturní krajina
 • význam hmotné kultury pro studium západních náboženských tradic
 • paměť a identita v západních náboženských tradicích: sdílená paměť a identita, přenos vzpomínek a identita, externalizovaná paměť a identita
 • paměť a tělo v západních náboženských tradicích: ritualizovaná činnost, zpěv, recitace (monotónní modlitby, litanie, recitace Božích jmen aj.), zdobení, oděv (prostota rituálního oděvu versus rituální oděv jako zápisové médium mýtů a identit, speciální označení jako připomínka stigmatizované identity aj.), poznačování a pozměňování těla
 • autorita, závaznost, uzavřenost, kanonicita textů; situačnost, nahodilost, kontextualita a pragmatismus jejich interpretace
 • kanonizace a politika jejího popisu: kánon versus „apokryfní“ a „neautentické“ texty
 • nadměrný důraz na „posvátné texty“ ve studiu západních náboženských tradic, jeho důsledky a alternativy
 • text a společenství: text a jeho sdílený výklad jako ústřední prvek identity (vliv babylonského exilu na utváření židovské skripturální kultury, kánon hebrejské Bible jako náhrada Chrámu, souvislost mezi vznikáním křesťanského kánonu a utvářením univerzalizující křesťanské identity, „návrat k evangeliu“ v Evropě v 11.-13. století v mnišských a nesouhlasných hnutích, Brian Stock a teorie textových společenství, důsledky sola scriptura na počátku reformace, protestantská ortodoxie ve střetu s pietismem, křesťanský fundamentalismus a kreacionismus ve 20.-21. století v konfrontaci se sekulární společností, text a moderní židovský, křesťanský a islámský fundamentalismus aj.)
 • kontrola nad textem: omezení přístupu k textům, výhradní nárok na jejich závazný výklad, příklady centralizace a decentralizace kontroly nad texty (charakteristiky, podmínky, důsledky)
 • kontrola skrze text – text jako nástroj moci, politického ovládání a represe (systémy písemně fixovaného náboženského práva, soudní a inkviziční záznamy, polemiky proti konkurenčním proudům aj.)
 • text a osobní religiozita: textová reprezentace osobní religiozity, osobní religiozita v soudních (inkvizičních) záznamech, náboženství a literatura (problém studia osobní religiozity autora z literárního textu, problém relevance takto získaných poznatků), čtení a psaní textu jako náboženské prožívání
 • text jako artefakt: role hmotné podoby textů v každodenní i mimořádné náboženské praxi, text jako „magický“ předmět
 • obraz, tisk a písmo jako technologie a jejich vliv na proměny západních náboženských tradic
 • překlad textu a překlad kultury: překlady náboženských textů a pojmů v dějinách šíření západních náboženských tradic a posuny významů v procesu překladu
 • obraz a text v procesu šíření představ (zaujetí, misie, propaganda, blasfemie aj.)
 • problém zobrazování a nezobrazování v jednotlivých proudech a vývojových obdobích západních náboženských tradic

Kurzy:

Bakalářské

RLB51 Náboženství a literatura

RLB52 Náboženství a evoluce

RLB270 Náboženství v USA

Magisterské

RLB99 Katarství

RLB220 Marginální christologie

RLB258 Řeč, písmo, tisk a náboženství

RLB261 Vizuální projev radikálních islámských hnutí

RLB265 Proselytace a konverze v antických náboženstvích

RLB275 Religionistická analýza textových subjektivit

Doporučená četba:

Aichele, George, „The Imperial Bible“, in: id., The Control of Biblical Meaning: Canon as Semiotic Mechanism, Harrisburg: Trinitiy Press International 2001, 84-104 [in: Scott S. Elliot – Matt Waggoner (eds.), Readings in the Theory of Religion: Map, Text, Body, (Critical Categories in the Study of Religion), London: Equinox 2009, 181-200.]

Arnal, William E., „Q’s Rhetoric of Uprootedness“, in: id., Jesus and the Village Scribes: Galilean Conflicts and the Setting of Q, Minneapolis: Fortress Press 2001, 157-203, 244-257. [Založení Tiberiady a podíl vykořeněných vesnických písařů na vzniku Q.]

Arnold, John H., „The Construction of the Confessing Subject“, in: id., Inquisition and Power: Catharism and the Confessing Subject in Medieval Languedoc, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2001, 74-110. [Kontrola nad laickou kulturou, kontrola skrze text a distribuci identit, zpovědní kultura inkvizice a výkon moci.]

Avray, David L. d’, „The Value-Instrumental Interface in the Middle Ages“, in: id., Medieval Religious Rationalities: A Weberian Analysis, Cambridge – New York: Cambridge University Press 2010, 93-121: 93-106. [Reprodukce představ ve středověkém křesťanství (případová studie na základě představy o jednom Bohu ve třech osobách).]

Barlas, Asma, „Believing Women“ in Islam Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur’ān, Austin: University of Texas Press 2002, 31-62.

Bruna, Denis, „L’anneau, l’infamie dans la chair“, in: id., Piercing: Sur les traces d’une infamie médiévale, Paris: Textuel 2001, 69-114. [Piercing a sociální stigma ve středověkém západním křesťanství.]

Bruschi, Caterina – Biller, Peter, „Texts and the Repression of Heresy: Introduction“, in: Caterina Bruschi – Peter Biller (eds.), Texts and the Repression of Medieval Heresy, York: York Medieval Press 2003, 3-19.

Cameron, Ron, „Alternate Beginnings – Different Ends: Eusebius, Thomas, and the Construction of Christian Origins“, in: Lukas Borman – Kelly Del Tredici – Angela Standhartinger (eds.), Religious Propaganda and Missionary Competition in the New Testament World: Essays Honoring Dieter Georgi, (Novum Testamentum Supplements 74), Leiden: E. J. Brill 1994, 501-525.

Cameron, Euan, „Imposing New ‚Piety‘ and ‚Godliness‘“, in: id., The European Reformation, Oxford: Clarendon Press 1991, 400-411.

Denny, Frederick M., „Recitace Koránu“, in: id., Islám a muslimská obec, Praha: Prostor, 1999, 114-126.

Ehrman, Bart D., „Forgeries and Discoveries“, in: id., Lost Christianities: The Battles for Scripture and the Faiths We Never Knew, Oxford University Press 2003, 9-89.

Eisenstein, Elizabeth L., „Defining the Initial Shift: Some Features of Print Culture“, in: ead., The Printing Press as an Agent of Change: Communications and Cultural Transformations in Early-Modern Europe, Cambridge: Cambridge University Press 1979, 43-71.

Finkelstein, Israel – Neil Asher Silberman, „Vzpomínky na zlatý věk?“, in: iid., Objevování Bible: Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie, (Teologie), Praha: Vyšehrad 2007, 117-135. [Biblický mýtus o Davidově a Šalomounově království ve světle archeologie.]

Ginzburg, Carlo, „Předmluva“, in: id., Sýr a červi: Svět jednoho mlynáře kolem roku 1600, (Každodenní život 26), Praha: Argo 2000, 11-27. [O lidové a učené kultuře.]

Goody, Jack, „The Word of God“, „The Concept of ‚a‘/‚the‘ Religion”, „Boundaries”, „Change“, „Obsolescence“, „Incorporation or Conversion“, „Universalism and Particularism“, „Cognitive Contradictions in the General and the Specific“, „Specialization: Priests and Intellectuals“, „Endowment and Alienation“, „The Twin Bureaucracies“, „Organizational and Structural Autonomony“, „The Great and Little Traditions: Spirit Cults and World Religions“, „Writing and Religion in Ancient Egypt“, „Writing and Religion in Other Early Civilizations“, „Ritual and Writing“, in: id., The Logic of Writing and the Organization of Society, Cambridge: Cambridge University Press 1996, 1-44.

Halbwachs, Maurice, „Individuální a kolektivní paměť“, in: id., Kolektivní paměť, Praha: Sociologické nakladatelství 2009, 50-92.

Halbwachs, Maurice, „Kolektivní a historická paměť“, in: id., Kolektivní paměť, Praha: Sociologické nakladatelství 2009, 93-135.

Hurowitz, Victor Avigdor, „YHWH’s Exalted House: Aspects of the Design and Symbolism of Solomon’s Temple“, in: John Day (ed.), Temple and Worship in Biblical Israel: Proceedings of the Oxford Old Testament Seminar, (Library of Hebrew Bible / Old Testament Studies 422), London – New York: T. & T. Clark 2007, 63-110.

Hurtado, Larry W., „The Early Christian Preference for the Codex“, in: id., The Earliest Christian Artifacts: Manuscripts and Christian Origins, Grand Rapids – Cambridge: William B. Eerdmans 2006, 43-93.

Hurtado, Larry W., „The Staurogram“, in: id., The Earliest Christian Artifacts: Manuscripts and Christian Origins, Grand Rapids – Cambridge: William B. Eerdmans 2006, 135-154. [Ježíšův monogram v podobě kříže.]

Janáčová, Eva, „Deformace a náhrady lidských tváří v aškenázských iluminovaných rukopisech 13. a 14. století“, Religio: Revue pro religionistiku 19/1, 2011, 81-106.

Janáčová, Eva, „Ikonická a anikonická tradice v náboženství starověkého Izraele“, Religio: Revue pro religionistiku 14/1, 2006, 69-86.

Jensen, Robin Margaret, „Images of the Suffering Redeemer“, in: ead., Understanding Early Christian Art, London – New York: Routledge 2000, 130-155, 204-208.

Kovács, Attila, „Ší‘itský étos v obrazech“, „Identifikačné znaky a symboly: farby, vlajky, gestá, emblémy a logá“, in: id., Alláhovi bojovníci: Vizuálna kultúra islámského radikalismu, Bratislava: Chronos 2009, 40-48, 123-138.

Krupa, Viktor, „The Bible in Polynesia: Bridging the Cultural Distance“, Religio: Revue pro religionistiku 12/1, 2004, 45-64.

Lieu, Judith M., „Text and Identity“, in: ead., Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World, Oxford – New York: Oxford University Press 2006, 27-61.

Lieu, Judith M., „History, Memory, and the Invention of Tradition“, in: ead., Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World, Oxford – New York: Oxford University Press 2006, 62-97.

Mathews, Thomas F., „Christ Chameleon“, in: id., The Clash of Gods: A Reinterpretation of Early Christian Art, Princeton – Oxford: Princeton University Press 22003, 115-141 (210-213).

Papoušek, Dalibor, „Pella a Javne: Dvě legendy o kontinuitě“, Religio: Revue pro religionistiku 6/2, 1998, 167-188.

Schimmel, Annemarie, Calligraphy and Islamic Culture, London: I. B. Tauris 1984, 77-114.

Silber, Michael, „The Emergence of Ultra-Orthodoxy: The Invention of Tradition“, in: Jack Wertheimer (ed.), The Uses of Tradition: Jewish Community in the Modern Era, New York – Jerusalem: The Jewish Theological Seminary of America 1992, 23-84.

Smith, Jonathan Z., „Sacred Persistence: Toward a Redescription of Canon“, in: id., Imagining Religion: From Babylon to Jonestown, Chicago: University of Chicago Press – London 1988, 36-52.

Stock, Brian, „Introduction“, „Oral and Written“, „Textual Communities“ [část], in: id., The Implications of Literacy: Written Language and Models of Interpretation in the Eleventh and Twelfth Centuries, Princeton: Princeton University Press 1983, 3-92.

Toorn, Karel van der, „Constructing the Canon: The Closure of the Hebrew Bible“, in: id., Scribal Culture and the Making of the Hebrew Bible, Cambridge – London: Harvard University Press 2007 (paperback 2009), 233-264, 351-366.

Toorn, Karel van der, „The Teaching of Moses: Scribal Culture in the Mirror of Deuteronomy“, in: id., Scribal Culture and the Making of the Hebrew Bible, Cambridge – London: Harvard University Press 2007 (paperback 2009), 143-172, 321-334.

Tropper, Amram, „Tractate Avot and Early Christian Succession List“, in: Adam H. Becker – Annette Yoshiko Reed (eds.), The Ways That Never Parted: Jews and Christians in Late Antiquity and the Early Middle Ages, Minneapolis: Fortress Press 2007,159-188.

7) Tělo, tělesnost, sexualita, gender

 • způsoby reprezentace a symbolického zhodnocení těla a tělesnosti v západních náboženských tradicích
 • srovnání pojetí tělesnosti a sexuality v jednotlivých západních náboženských tradicích a jejich jednotlivých vývojových fázích
 • asketické, neasketické a protiasketické tendence v západních náboženských tradicích: podoby, srovnání, interpretace
 • jídlo, sexualita a identita: asketické disciplinace těla v západních náboženských tradicích, jejich účel, sociální kontext a možné typologie
 • sexuální morálky a regulace sexuality v jednotlivých západních náboženských tradicích: představy, symboly, instituce, mechanismy (manželství, mimomanželská sexualita, homosexualita aj.)
 • reprezentace a praktické fungování genderové dichotomie v západních náboženských tradicích
 • otázka genderové odlišnosti religiozity v západních náboženských tradicích (mystika a gender, podpora nekonformních skupin ženami aj.)
 • postavení žen v židovských, křesťanských a islámských společnostech: teoretické a kontextuální souvislosti
 • gender a autorita v západních náboženských tradicích: provádění rituálů, náboženská výuka, duchovní autorita, svatost, přístup do hierarchie
 • gender a náboženské hranice přístupu ke kulturním zdrojům: text a jeho výklad, čtení a psaní, rituál
 • žena jako předmět kultu v západních náboženských tradicích: žena jako matka, žena jako panna, žena jako bojovnice
 • tělo jako prostředek náboženského prožitku, mystika a tělo
 • tělo jako metafora, její náboženské zhodnocení v západních tradicích
 • dualita duše a těla v západních náboženských tradicích: vývoj představ, srovnání, důsledky; možnosti a limity terminologické adaptace duality duše a těla v religionistice
 • nemocné tělo: pojetí nemoci, náboženská integrace či marginalizace nemocných
 • tělesné ostatky a zacházení s nimi v západních náboženských tradicích: nečistota a oddělení, uchovávání, ničení, uctívání, politické zhodnocování, stabilita versus mobilita
 • paměť a tělo v západních náboženských tradicích: ritualizovaná činnost, zpěv, recitace, zdobení, oděv, poznačování a pozměňování těla
 • oděv a identita v západních náboženských tradicích: dobrovolné a vynucené vyjádření identit oděvem (mniši, panny, muslimky a muslimové, speciální oděv a označení), zahalování těla, „šátkové aféry“ a kulturní konflikt, náboženský význam nahoty
 • náboženské zhodnocení a symbolické transformace jídla v západních náboženských tradicích, jídlo jako prostředek vytváření společenství a vymezování jeho hranic

Kurzy:

Bakalářské

RLB45 Žena v křesťanství

RLB94 Novokřtěnci

RLB259 Sexualita v dějinách křesťanství

RLB306 Proseminář ke Křesťanství I

Magisterské

RLB42 Ženský princip v archaických náboženstvích

RLB44 Ortodoxie a hereze v raném křesťanství

RLB219 Rané křesťanství v sociálně vědné perspektivě

RLB231 Ortodoxie a hereze ve středověkém západním křesťanství

RLB257 Svatost a autorita v dějinách křesťanství

RLB298 Náboženské reprezentace těla a tělesnosti

Doporučená četba:

Abels, Richard – Harrison, Ellen, „The Participation of Women in Languedocian Catharism“, Mediaeval Studies 41, 1979, 215-251.

Aghaie, Kamran Scot, „Gendered Aspects of the Emergence and Historical Development of Shi‘i Symbols and Rituals“, in: Kamran Scot Aghaie (ed.), The Women of Karbala: Ritual Performance and Symbolic Discourses in Modern Shi‘i Islam, Austin: University of Texas Press 2005, 1-24.

Boyarin, Daniel, „Different Eves: Myths of Female Origins and the Discourse of Married Sex“, in: id., Carnal Israel: Reading Sex in Talmudic Culture, (The New Historicism: Studies in Cultural Poetics 25), Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press 1993, 77-106.

Boyarin, Daniel, „‚There Is No Male and Female‘: Galatians and Gender Trouble“, in: id., A Radical Jew: Paul and the Politics of Identity, (Contraversions: Critical Studies in Jewish Literature, Culture, and Society 1), Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press 1994, 180-200.

Boyarin, Daniel, „Thinking with Virgins: Engendering Judeo-Christian Difference“, in: id., Dying for God: Martyrdom and the Making of Christianity and Judaism, (Figurae: Reading Medieval Culture), Stanford: Stanford University Press – Cambridge: Cambridge University Press 1999, 67-92. [Rozdílná pojetí panenství v genderovém utváření judaismu a křesťanství.]

Brown, Peter, „Tělo a město“, „Od apoštola k apologetovi: Sexuální pravidla a sexuální zdrženlivost v prvotní církvi“, in: id., Tělo a společnost: Muži, ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2000, 15-35, 36-59.

Bynum, Caroline W., „Food as Control of Self“, in: ead., Holy Feast and Holy Fast: The Religious Significance of Food to Mediaeval Women, Berkeley: California University Press 1987, 189-218 a obrazové přílohy.

Bynum, Caroline W., „The Mysticism and Asceticism of Medieval Women: Some Comments on the Typologies of Max Weber and Ernst Troeltsch“, in: ead., Fragmentation and Redemption: Essays on Gender and the Human Body in Medieval Religion, New York: Zone Books 1991, 53-78.

Bynum, Caroline Walker, „Why All the Fuss about the Body?: A Medievalist’s Perspective“, Critical Inquiry 22/1, 1995, 1-33.

Clark, Anne L., „Repression or Collaboration? The Case of Elisabeth and Ekbert of Schönau“, in: Scott L. Waugh – Peter D. Diehl (eds.), Christendom and its Discontents: Exclusion, Persecution, and Rebellion, 1000-1500, Cambridge: Cambridge University Press 1996, 151-167. [Otázka genderové dominance a prostoru k jednání.]

Doležalová, Iva, „Vznik kultu Marie v kontextu pozdního starověku“, Religio: Revue pro religionistiku 4/2, 1996, 149-156.

El Guindi, Fadwa, Veil, Modesty, Privacy and Resistance, Oxford – New York: Berg 1999, 123-157.

Erler, Mary C. – Kowaleski, Maryanne, „A New Economy of Power Relations: Female Agency in the Middle Ages“, in: eaed. (eds.), Gendering the Master Narrative: Women and Power in the Middle Ages, Ithaca – London: Cornell University Press 2003, 1-16.

Fetzer, Joel S. – Soper, Christopher J., „France: Laïcité and the Hijāb“, in: iid., Muslims and the State in Britain, France, and Germany, Cambridge: Cambridge University Press 2005, 62-98.

Gilman, Sander, The Jew’s Body, New York – London: Routledge 1991, 9-37.

Hamar, Eleonóra, „Význam symbolických praktik kašer stravování pro utváření židovských identit“, in: Tomáš Bubík – Martin Fárek (eds.), Náboženství a jídlo, (Central European Religious Studies 2), Pardubice: Univerzita Pardubice 2005, 57-66.

Hostetler, John A., „Adoscelent Personality Patterns“, „Adult Life Patterns“, „Admission to Adulthood“, „Marriage“, „Kinship and Naming Patterns“, „Adult Life“, in: id., Hutterite Society, Baltimore – London: The Johns Hopkins University Press 1974, 224-247.

Kouřilová, Iveta, „Žena a sexualita – fatální téma islámu“, in: Iveta Kouřilová – Miloš Mendel (eds.), Cesta k prameni: Fatwy islámských učenců k otázkám všedního dne, Praha: Orientální ústav AV ČR 2003, 33-65. [Tetragynie, ženská obřízka, závoj.]

Kropáček, Luboš, „Žena v islámské kultuře“, Religio: Revue pro religionistiku 4/2, 1996, 157-165.

Lansing, Carol, „Sexed Bodies, Married Bodies, and Dead Bodies“, in: ead., Power and Purity: Cathar Heresy in Medieval Italy, New York – Oxford: Oxford University Press 1998, 106-134. [Pojetí těla a tělesnosti v interakci myšlenkových proudů Itálie 13. století.]

Le Goff, Jacques – Nicolas Truong, „Tělo jako metafora“, in: iid., Tělo ve středověké kultuře, Praha: Vyšehrad 2006, 115-129.

Lindberg, Carter, „Culture“, „The Reformations and Women“, in: id., The European Reformations, Oxford: Blackwell Publishing 1996, 363-366.

Lieu, Judith M., „Embodiment and Gender“, in: ead., Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World, Oxford – New York: Oxford University Press 2006, 178-210.

Macháček, Štěpán, „‘Ulamá’ tváří v tvář plánování rodiny“, in: Iveta Kouřilová – Miloš Mendel (eds.), Cesta k prameni: Fatwy islámských učenců k otázkám všedního dne, Praha: Orientální ústav AV ČR 2003, 67-97.

Meeks, Wayne A., „The Image of the Androgyne: Some Uses of a Symbol in Earliest Christianity“, Journal of the History of Religions 13/1, 1973, 165-208.

Mendel, Miloš, „Alkohol jako problém islámského práva“, in: Iveta Kouřilová – Miloš Mendel (eds.), Cesta k prameni: Fatwy islámských učenců k otázkám všedního dne, Praha: Orientální ústav AV ČR 2003, 99-133.

Moore, Robert I., „Introduction“, „Lepers“, „The Common Enemy“, in: id., The Formation of a Persecuting Society: Power and Deviance in Western Europe, 950-1250, Oxford: Blackwell 22007, 1-5, 42-56, 57-61. [O sociálním vyloučení malomocných v širších souvislostech.]

Portfield, Amanda, „Gender Consciousness, Body Awareness, and the Humazitaion of Religion“, in: ead., The Transformation of American Religion: The Story of a Late-Twentieth-Century Awakening, Oxford: Oxford University Press 2001, 163-202.

Řepová, Kateřina, „Žena v rituálním životě současného reformního judaismu“, Religio: Revue pro religionistiku 12/2, 2004, 213-227.

Schäfer, Peter, „Abstinence from Pork“, in: id., Judeophobia: Attitudes toward the Jews in the Ancient World, Cambridge – London: Harvard University Press 1997 (paperback 1998), 66-81, 237-242.

Stark, Rodney, „The Role of Women in Christian Growth“, in: id., The Rise of Christianity: A Sociologist Reconsiders History, Princeton: Princeton University Press 1996, 95-128.

Taussig, Hal, „Meals and Early Christian Social Experimentation“, in: id., In the Beginning Was the Meal: Social Experimentation and Early Christian Identity, Minneapolis: Fortress Press 2009,145-171, 234-238.

Tresmontant, Claude, „Hlavní rysy biblické antropologie“, in: id., Bible a antická tradice: Esej o hebrejském myšlení, Praha: Vyšehrad 1970 (21998), 81-105. [Vyloučení duality duše a těla v hebrejském pojetí.]

Tucker, Judith E., „Woman and man in Gendered Space: Submitting“, „Space, Sexuality, and the Islamic Juridical Tradition“, „The Regulation of Space and Sexuality Prior to the Twentieth Century“, „Reform, Space, and Sexuality“, „Recent Developments“, „Conclusion“, in: ead., Women, Family, and Gender in Islamic Law, Cambridge: Cambridge University Press 2008, 175-217.

Wiesner-Hanks, Merry E., „Protestantism in Europe“, in: ead., Christianity and Sexuality in the Early Modern World: Regulating Desire, Reforming Practice, London – New York: Routledge 2000, 60-100.

Zbíral, David, „‚Bylo a bude, svět tak běží, že s ženou jiného, kdo může, leží‘: ‚Alternativní‘ sexuální morálky a jejich regulace v inkvizičním registru Jakuba Fourniera“, Dějiny – teorie – kritika 5/2, 2008, 191-217.

Zbíral, David, „Relikvie, nebo hnijící maso? Spor o výklad mrtvol Petra Parenza a Amanna Pungilupa“, in: Iva Doležalová – Eleonóra Hamar – Luboš Bělka (eds.), Náboženství a tělo, (Central European Religious Studies 3), Praha: Malvern – Brno: Masarykova univerzita 2006, 89-94.

8) Začátek, konec, zrození, smrt

 • náboženské symbolizace a rituální zvládání narození a smrti v západních náboženských tradicích
 • živí a mrtví v západních náboženských tradicích: komunikace, vazby a odlišení, hierarchie, jejich projevy v hmotné kultuře
 • smrt, paměť a identita: techniky a rituální formy připomínání zemřelých a jejich funkce v konstrukci identity v západních náboženských tradicích
 • tělesné ostatky a zacházení s nimi v západních náboženských tradicích: nečistota a oddělení, uchovávání, ničení, bránění v návratu, nedotknutelnost, uctívání, odmítání uctívání, politické zhodnocování, stabilita versus mobilita
 • smrt a životní cíle v západních náboženských tradicích: přetrvávání a nesmrtelnost, nesmrtelnost jako cíl, tělo a přetrvání/nesmrtelnost, disciplinace těla a spása, odměna, sociální vázanost životních cílů
 • smrt mimořádné bytosti v západních náboženských tradicích (smrt zakladatelů a proroků, smrt mučedníků, mystiků a světců aj.)
 • sebevrazi, nebo hrdinové? (pevnost Masada, antický koncept vznešené smrti, křesťanské mučednictví, mučednictví v Koránu, asasíni, kiduš ha-Šem, demonstrativní sebevražda v sekulárně humanistické tradici, Jonestown, Waco, sebevražedné atentáty šuhadá aj.)
 • základní pojmy eschatologie v západních náboženských tradicích, jejich původ, využití a problémy (individuální a kolektivní eschatologie, prézentní a futurální eschatologie, apokalyptika, soteriologie, ráj, peklo, očistec aj.)
 • různá pojetí spásy v západních náboženských tradicích (různé proudy v židovství, křesťanství a islámu, gnosticismus, katarství, postava spasitele/mesiáše, spása a predestinace, koncepce mahdího aj.)
 • sociální a politické kořeny a aspekty eschatologie a apokalyptiky (apokalyptika jako reakce na sociokulturní otřesy, rozvoj apokalyptiky u pronásledovaných skupin, židovská a křesťanská apokalyptika v helénistickém kontextu, apokalyptika a mudrosloví – J. Z. Smith, varianty gnostické apokalyptiky, koncepce očistce a proměna křesťanské společnosti ve 12.-13. století, apokalyptika v politické teologii radikálních reformistů, spirituálních františkánů a vilemínitů, novokřtěnecká apokalyptika, adventistické hnutí aj.)
 • mýtus a historie v interpretaci apokalyptické literatury (apokalyptika jako vaticinium ex eventu, aktualizace a modifikace apokalyptických témat v různých historických situacích)
 • eschatologie a kosmologie: modely světa a zásvětí v eschatologických představách židovských, křesťanských a islámských proudů

Kurzy:

Bakalářské

RLA05 Judaismus

RLA06 Křesťanství I

RLA07 Křesťanství II

RLA08 Islám

RLB251 Gnosticismus

RLB273 Vývoj křesťanského kultu

Magisterské

RLB01 Hostina se zemřelými

RLB87 Eschatologie v religionistické perspektivě

RLB99 Katarství

RLB231 Ortodoxie a hereze ve středověkém západním křesťanství

Doporučená četba:

Ariès, Philippe, „Ochočená smrt“, in: id., Dějiny smrti [I: Doba ležících], (Každodenní život 7), Praha: Argo 2000, 17-47.

Boyarin, Daniel, „Quo Vadis? Or, The Acts of the Tricksters“, in: id., Dying for God: Martyrdom and the Making of Christianity and Judaism, (Figurae: Reading Medieval Culture), Stanford: Stanford University Press – Cambridge: Cambridge University Press 1999, 42-66.

Boyarin, Daniel, „Thinking with Virgins: Engendering Judeo-Christian Difference“, in: id., Dying for God: Martyrdom and the Making of Christianity and Judaism, (Figurae: Reading Medieval Culture), Stanford: Stanford University Press – Cambridge: Cambridge University Press 1999, 67-92.

Cameron, Ron, „The Anatomy of a Discourse: On ,Eschatology‘ as a Category for Explaining Christian Origins“, Method and Theory in the Study of Religion 8/3, 1996, 231-245.

Collins, John J., „The Apocalyptic Genre“, in: id., The Apocalyptic Imagination: An Introduction to Jewish Apocalyptic Literature, Grand Rapids – Cambridge: William B. Eerdmans 21998, 1-42.

Cook, David, „Introduction to Muslim Apocalyptic“, in: id., Studies in Muslim Apocalyptic, Princeton – New Jersey: Darwin Press 2002, 1-33.

Dinzelbacher, Peter, „Poslední soud a zmrtvýchvstání“, „Výklady“, in: id., Poslední věci člověka: Nebe, peklo, očistec ve středověku, Praha: Vyšehrad 2004, 109-119, 121-124.

Doležalová, Iva, „Hostina se zemřelými“, in: Milan Kováč – Attila Kovács – Tatiana Podolinská (eds.), Cesty na druhý svet: Smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta, (Central European Religious Studies 1), Bratislava: Katedra porovnávacej religionistiky FiF UK v Bratislave – Ústav etnológie SAV v Bratislave – Chronos 2005, 209-221.

Douglas, Mary, „One God, No Ancestors, in a World Renewed“, in: ead., Jacob’s Tears: The Priestly Work of Reconciliation, Oxford – New York: Oxford University Press 2004, 176-195.

Kovács, Attila, „Šuhadá’: Cesty palestínskych mučeníkov na druhý svet“, in: Milan Kováč – Attila Kovács – Tatiana Podolinská (eds.), Cesty na druhý svet: Smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta, (Central European Religious Studies 1), Bratislava: Katedra porovnávacej religionistiky FiF UK v Bratislave – Ústav etnológie SAV v Bratislave – Chronos 2005, 148-162.

Le Goff, Jacques, „Logika očistce“, in: id., Zrození očistce, Praha: Vyšehrad 2003, 204-227.

Magnes, Jodi, „Tombs and Burial Customs“, in: ead., Stone and Dung, Oil and Spit: Jewish Daily Life in the Time of Jesus, Grand Rapids – Cambridge: William B. Eerdmans 2011, 145-180 (245-267). [Židovský pohřební ritus v 1. století, včetně kritické analýzy tradic o Ježíšově smrti a pohřbu, Jakubova osuáře a Talpiotské hrobky.]

Papoušek, Dalibor, „Dobrovolná smrt obránců Masady a proměny její interpretace“, in: Milan Kováč – Attila Kovács – Tatiana Podolinská (eds.), Cesty na druhý svet: Smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta, (Central European Religious Studies 1), Bratislava: Katedra porovnávacej religionistiky FiF UK v Bratislave – Ústav etnológie SAV v Bratislave – Chronos 2005, 196-208.

Papoušek, Dalibor, „‚Nezůstane kámen na kameni‘: Pád Jeruzaléma v Markově evangeliu“, Religio: Revue pro religionistiku 18/2, 2010, 127-162.

Rudolph, Kurt, „Nauka o spáse a spasiteli“, in: id., Gnóze: Podstata a dějiny náboženského směru pozdní antiky, Praha: Vyšehrad 2010, 124-200.

Schmitt, Jean-Claude, „Úvod“, „Čas, prostor a společnost“, in: id., Revenanti: Živí a mrtví ve středověké společnosti, (Každodenní život 15), Praha: Argo 2002, 14-22, 166-186. [Kategorie času a prostoru v příbězích o revenantech ve středověké západní Evropě; postavení revenantů ve společnosti.]

Smith, Jane Idleman – Haddad, Yvonne Yazbeck, „From Death to Ressurection: Classical Islam“, „From Death to Ressurection: Modern Islam“, in: eaed., The Islamic Understanding of Death and Resurrection, New York: Oxford University Press 2002, 31-62, 99-126.

Smith, Jonathan Z., „The Devil in Mr. Jones“, in: id., Imagining Religion: From Babylon to Jonestown, Chicago: The University of Chicago Press 1982, 102-120.

Smith, Jonathan Z., „Wisdom and Apocalyptic“, in: id., Map Is Not Territory: Studies in the History of Religions, Chicago – London: The University of Chicago Press 21993, 67-87.

Walz, Rainer, „The Collective Suicides in the Persecutions of 1096 as Sacrificial Acts“, in: Karin Finsterbusch – Armin Lange – K. F. Diethard Römheld (eds.), Human Sacrifice in Jewish and Christian Tradition, (Numen Book Series 112), Leiden: Brill 2007, 213-236.

Werblowski, R. J. Zwi, „Jewish Messianism in Comparative Perspective“, in: Ithamar Gruenwald – Shaul Shaked – Gedaliahu G. Stroumsa (eds.), Messiah and Christos: Studies in the Jewish Origins of Christianity: Presented to David Flusser on the Occasion of His Seventy-Fifth Birthday, (Texte und Studien zum antiken Judentum 32), Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 1992, 1-13.

Zbíral, David, „Relikvie, nebo hnijící maso? Spor o výklad mrtvol Petra Parenza a Amanna Pungilupa“, in: Iva Doležalová – Eleonóra Hamar – Luboš Bělka (eds.), Náboženství a tělo, (Central European Religious Studies 3), Praha: Malvern – Brno: Masarykova univerzita 2006, 89-94.

9) Mýtus

 • postavení a funkce mýtu v západních náboženských tradicích: identifikace mytických vyprávění, zhodnocení, srovnání
 • mýtus a společenské vztahy v západních náboženských tradicích: ustavování, legitimizace a delegitimizace společenských vztahů v mýtu, mýtus a identita, mytické klasifikace, mytické příběhy ve veřejných diskurzech, interakce mytických vyprávění
 • mýtus, paměť a identita v západních náboženských tradicích: uchovávání, předávání, přetváření a zapomínání
 • mýtus jako historie, historie jako mýtus: narativní konstrukce historie a identita v západních náboženských tradicích
 • význam a funkce aitiologických vyprávění v západních náboženských tradicích
 • mytické tradice o zakladatelských postavách v západních náboženských tradicích: dominantní a okrajové proudy, interakce, reinterpretace
 • mytická vyprávění mimo „posvátné texty“: podoby a funkce „nekanonických“ mýtů ve vývoji západních náboženských tradic a jejich lidové a učené kultuře
 • konstrukce mytické kontinuity v západních náboženských tradicích (Abraham a Mojžíš, mytické tradice o „prvotní církvi“, legitimizační mýtus o apoštolské sukcesi, mytická návaznost na prvotní církev a apoštoly v radikálních křesťanských reformních proudech, návaznost reformace na středověké reformní proudy, dovolávání se „původní ummy“ v islámském reformismu aj.)
 • Ježíš: mýtotvorba, historizace mýtu, trojí hledání „historického Ježíše“ a jeho kritické zhodnocení
 • křesťanský mýtus o Kristově smrti a zmrtvýchvstání v kontextu mýtů o helénistických božstvech: paralely, teoretické předpoklady, dějiny diskuse, zhodnocení
 • vědecké přístupy k mýtům v západních náboženských tradicích (konfesní, politické, instituční a emoční překážky vědeckých interpretací, váhavý nástup pramenné kritiky v bádání o posvátných textech aj.)
 • radikální mytické reinterpretace tradic (deuteronomistická reinterpretace dějin Izraele, prosazení monoteismu v kněžské redakci hebrejské Bible, helénistické proměny hebrejské mytologie, pojetí raného křesťanství jako náhrady judaismu, marginální christologie, gnostické a katarské reinterpretace starších kosmogonických představ, reinterpretace mýtů v novokřtěnectví a radikálních reformačních hnutích, islám jako završení monoteismu, transformace monoteismu v Mughalské říši, transkulturní Ježíš v Indii aj.)
 • protimytické, alegorizující a racionalizační tendence v exegezi a vývoji tradic (lidový racionalismus, proces racionalizace a „odkouzlování světa“ – M. Weber, osvícenství, deismus, teologické demytologizace a existenciální či estetizující reinterpretace křesťanství, demytizace katolických rituálů ve 20. století, moderní reinterpretace křesťanských mýtů o pekle, ateismus aj.)
 • vztah mýtu k rituálu v dějinách západních náboženských tradic

Kurzy:

Bakalářské

RLA06 Křesťanství I

RLA07 Křesťanství II

RLA08 Islám

RLB94 Novokřtěnci

RLB251 Gnosticismus

RLB273 Vývoj křesťanského kultu

Magisterské

RLA17 Filozofie náboženství

RLA65 Teorie mýtu a rituálu

RLB99 Katarství

RLB218 Historický Ježíš

RLB220 Marginální christologie

Doporučená četba:

Cameron, Ron, „Alternate Beginnings – Different Ends: Eusebius, Thomas, and the Construction of Christian Origins“, in: Lukas Borman – Kelly Del Tredici – Angela Standhartinger (eds.), Religious Propaganda and Missionary Competition in the New Testament World: Essays Honoring Dieter Georgi, (Novum Testamentum Supplements 74), Leiden: E. J. Brill 1994, 501-525.

Horský, Jan, „Novověká racionalizace a odkouzlení světa: Několik poznámek k možnosti pojednat proces kulturně-dějinné proměny“, in: id., Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním: Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy, (Historické myšlení 46), Praha: Argo 2009, 206-220, 305-310.

Mack, Burton L., „Explaining Christian Mythmaking: A Theory of Social Logic“, in: id., The Christian Myth: Origins, Logic, and Legacy, New York – London: Continuum 2001, 101-125.

Mack, Burton L., „The Historical Jesus Hoopla“, in: id., The Christian Myth: Origins, Logic, and Legacy, New York – London: Continuum 2001, 25-40.

Mahroof, M. M. M., „Toward the Islamization of History: A Historical Survey“, The American Journal of Islamic Social Sciences 17/1, 2000, 65-83.

Papoušek, Dalibor, „Pella a Javne: Dvě legendy o kontinuitě“, Religio: Revue pro religionistiku 6/2, 1998, 167-188.

Papoušek, Dalibor, „The Soviet School of Historians of Early Christianity and Its Influence in Former Czechoslovakia: The Question of Jesus’ Historicity“, in: Iva Doležalová – Luther H. Martin – Dalibor Papoušek (eds.), The Academic Study of Religion during the Cold War: East and West, (Toronto Studies in Religion 27), New York – Bern etc.: Peter Lang 2001, 119-135.

Smith, Jonathan Z., „On Comparing Stories“, in: id., Drudgery Divine: On the Comparison of Early Christianities and the Religions of Late Antiquity, (Chicago Studies in the History of Religion / Jordan Lectures in Comparative Religion 14), Chicago: The University of Chicago Press – London: School of Oriental and African Studies, University of London 1990 (paperback 1994), 85-115. [Srovnávání Krista s umírajícími a znovu ožívajícími božstvy.]

Tresmontant, Claude, „Stvoření a tvorstvo“, in: id., Bible a antická tradice: Esej o hebrejském myšlení, Praha: Vyšehrad 1970 (21998), 9-80. [Srovnání platónského a hebrejského pojetí stvoření.]

Vlčková, Zuzana, „Gnostické interpretace biblického příběhu o stvoření člověka“, Religio: Revue pro religionistiku 14, 2006, 87-100.

10) Rituál

 • rituál jako tělesný akt a performance: role tance, zpěvu, rytmizace, recitace aj. v dějinách západních náboženských tradic
 • výklad rituálu v různých proudech západních náboženských tradic: závazný význam, smysl a absence smyslu rituálu, mnohovýznamovost a odlišnosti v interpretaci, význam naučený versus vnitřně produkovaný, spontánní exegetická reflexe, specializovaná vrstva autoritativních vykladačů rituálu
 • rituál a sociální vztahy v západních náboženských tradicích: utváření, potvrzování a rušení sociálních vztahů, hierarchie, koheze, konflikt, vyjednávání, oddělení
 • rituál a sociální koheze v západních náboženských tradicích: nástroj udržování společenské a kulturní soudržnosti, nebo zdroj rozdělení a konfliktů?
 • různé druhy postojů a vztahů k rituálu u jejich účastníků v dějinách západních náboženských tradic
 • rituál jako nástroj strukturování prostoru a času v západních náboženských tradicích (rituály životního cyklu, rituály vymezení prostoru)
 • rituál a politika, rituál a ovládání
 • rituál a násilí v západních náboženských tradicích (konfrontace teorií rituálního násilí s materiálem ze západních náboženských tradic, rituály a kletby ke zničení nepřátel, rituální podpora války, rituální náhrada skutečného násilí, krvavá oběť a její opouštění / odmítání / symbolické proměny, odmítání lidské oběti, sebeobětování a mučednictví aj.)
 • magie a magické rituály v dějinách západních náboženských tradic: příklady a teoretické perspektivy (přetrvávání pohanství, integrální součást západních náboženských tradic, součást lidové kultury, představy vládnoucí kultury promítnuté na kulturu lidovou?)
 • magie v lidové versus učené vrstvě západních náboženských tradic: teoretické vyhodnocení kulturní odlišnosti a interakce (lidová a učená tradice magie ve středověké Evropě, čarodějnice mezi přírodní a satanskou magií, agrární rituály benandantů a jejich střet s učenými představami o sabatu, teurgie, alchymie, kabala aj.)
 • neoficiální rituály a jejich role ve fungování a udržování náboženské tradice (magie, votivní dary, amulety aj.)
 • rituál a náboženská identita menšinových skupin (gnostici, kataři, novokřtěnci, Jednota bratrská, súfíové, chasidé aj.)
 • kult v různých dobových kontextech ve vývoji západních náboženských tradic (křesťanský kult v kontextu helénistických náboženství, islámský kult a staroarabské rituály aj.)
 • rituál a paměť: vyhodnocení teorie dvou modů náboženskosti na základě rituální frekvence (H. Whitehouse) na příkladech rituálů západních náboženských tradic
 • pojetí oběti v náboženstvích Západu a jeho proměny (chrámová oběť v judaismu, odmítání lidské oběti, alegorizace a zduchovnění oběti v křesťanství, návraty „fyzických“ pojetí v dobách rostoucího důrazu na Kristovo lidství, odmítnutí obětní symboliky eucharistie v protestantských proudech a jeho důvody aj.)
 • možnosti využití konceptu tabu v západních náboženských tradicích
 • rituální manipulace s adresátem rituálu, „účelové“ pojetí rituálu (do ut des), jeho kritika a přítomnost v západních náboženských tradicích
 • vztah rituálu k mýtu v dějinách západních náboženských tradic

Kurzy:

Bakalářské

RLB94 Novokřtěnci

RLB213 Magie ve středověkém křesťanství

RLB251 Gnosticismus

RLB273 Vývoj křesťanského kultu

Magisterské

RLB46 Křesťanský kult v kontextu helénistických náboženství

RLB99 Katarství

RLB46 Křesťanský kult v kontextu helénistických náboženství

Doporučená četba:

Bradshaw, Paul F., „Ten Principles for Interpreting Early Christian Liturgical Evidence“, in: Paul F. Bradshaw – Lawrence Hoffman (eds.), The Making of Jewish and Christian Worship, Notre Dame: University of Notre Dame Press 1991, 3-21. [Pramenná kritika a studium raně křesťanských rituálů.]

Burkert, Walter, „The Problem of Ritual Killing“, „Discussion“, in: Robert G. Hamerton-Kelly (ed.), Violent Origins: Walter Burkert, René Girard, and Jonathan Z. Smith on Ritual Killing and Cultural Formation, Stanford: Stanford University Press 1987, 149-176, 177-188.

Coleman, Simon, „On Mirrors, Masks and Traps: Ambiguity, Risk and ‚Lateral Participation‘ in Ritual“, Journal of Ritual Studies 23/2, 2009, 43-52.

DeMaris, Richard E., „Introduction: Ritual Studies and the New Testament“, in: id., The New Testament in Its Ritual World, London – New York: Routledge 2008, 1-13.

Ginzburg, Carlo, „Benandanti na sabatu“, in: id., Benandanti: Čarodějnictví a venkovské kulty v 16. a 17. století, Praha: Argo 2002, 134-183.

Girard, René, „Generative Scapegoating“, „Discussion“, in: Robert G. Hamerton-Kelly (ed.), Violent Origins: Walter Burkert, René Girard, and Jonathan Z. Smith on Ritual Killing and Cultural Formation, Stanford: Stanford University Press 1987, 73-105, 106-145.

Girard, René, „Guillaume de Machaut a Židé“, „Perzekuční stereotypy“, „Co je to mýtus?“, in: id., Obětní beránek, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 1997, 7-18, 19-30, 31-55.

Hostetler, John A., „Community Integration“, „Ritual Integration“, „Hutterite Identity Symbols“, in: id., Hutterite Society, Baltimore – London: The Johns Hopkins University Press 1974,166-176.

Kieckhefer, Richard, „Lidová tradice středověké magie“, „Nekromantie v církevním podsvětí“, in: id., Magie ve středověku, Praha: Argo 2005, 76-117, 179-204. [K magii v lidové a učené vrstvě středověké křesťanské kultury.]

Kranemann, Benedikt, „Liturgy and Violence in Christianity: A Case Study“, Journal of Religion in Europe 3/2, 2010, 241-255. [Případová studie na základě modlitební knížky z doby 1. světové války.]

Lange, Armin, „‚They Burn Their Sons and Daughters. That Was No Command of Mine‘ (Jer 7:31): Child Sacrifice in the Hebrew Bible and in the Deuteronomistic Jeremiah Redaction“, in: Karin Finsterbusch – Armin Lange – K. F. Diethard Römheld (eds.), Human Sacrifice in Jewish and Christian Tradition, (Numen Book Series 112), Leiden: Brill 2007, 109-132.

Mack, Burton L., „Introduction: Religion and Ritual“, in: Robert G. Hamerton-Kelly (ed.), Violent Origins: Walter Burkert, René Girard, and Jonathan Z. Smith on Ritual Killing and Cultural Formation, Stanford: Stanford University Press 1987, 1-70.

Palazzo, Éric, „La liturgie et le politique“, in: id., Liturgie et société au Moyen Âge, Paris: Aubier 2000, 194-212.

Smith, Jonathan Z., „The Domestication of Sacrifice“, „Discussion“, in: Robert G. Hamerton-Kelly (ed.), Violent Origins: Walter Burkert, René Girard, and Jonathan Z. Smith on Ritual Killing and Cultural Formation, Stanford: Stanford University Press 1987, 191-205, 206-235.

Smith, Jonathan Z., „To Put in Place“, in: id., To Take Place: Toward Theory in Ritual, (Chicago Studies in the History of Judaism), Chicago – London: The Univer­sity of Chicago Press 1987 (paperback 1992), 47-73, 147-154. [Vztah místa a rituálu na příkladu Ezechielovy chrámové vize.]

Smith, Jonathan Z., „To Replace“, in: id., To Take Place: Toward Theory in Ritual, (Chicago Studies in the History of Judaism), Chicago – London: The Univer­sity of Chicago Press 1987 (paperback 1992), 77-95, 154-170. [Vztah místa a rituálu na příkladu raně křesťanských poutí a jeruzalémské liturgie.]

Staal, Frits, „The Meaninglessness of Ritual“, Numen 26, 1979, 2-22.

Taussig, Hal, „Ritual Analysis: A New Method for the Study of Early Christian Meals“, in: id., In the Beginning Was the Meal: Social Experimentation and Early Christian Identity, Minneapolis: Fortress Press 2009,55-86, 212-218.

Whitehouse, Harvey, „Teorie dvou modů náboženskosti“, Religio: Revue pro religionistiku 17/2, 2009, 209-230.

11) Objekty kultu a úcty

 • představy o přítomnosti či nepřítomnosti, zasahování či nezasahování nadlidských intencionálních aktérů v západních náboženských tradicích
 • pojetí Boha/božství v různých vrstvách a proudech židovství, křesťanství a islámu
 • ženské objekty kultu a úcty v západních náboženských tradicích, jejich přítomnost, nepřítomnost, regulace (Jahveho družka ve staroizraelském náboženství, mariánský kult a jeho proměny, živoucí světice a spory o jejich svatost, ženské prvky v obrazu božství, feministické teologie aj.)
 • artefakty jako objekty kultu a úcty: archeologická a historická realita oficiálního a neoficiálního kultu v západních náboženských tradicích, jeho teologické legitimizace a delegitimizace
 • typy vztahů mezi materiálním objektem a objektem kultu v západních náboženských tradicích (diskurzy o zástupnosti, odlišnosti, totožnosti, fyzické kontra symbolické přítomnosti, nepřítomnosti)
 • rituální aktivity a dostupnost předmětů kultu v západních náboženských tradicích
 • typy vztahů k objektům kultu v západních náboženských tradicích: podřízení se, uctívání, láska, příbuzenství, partnerství, nápodoba, identifikace, strach, směna, manipulace, ovládání, odstup, lhostejnost, popírání aj.
 • problém zobrazování a nezobrazování v jednotlivých proudech a vývojových obdobích západních náboženských tradic: „ikonodúlské“ a „ikonoklastické“ tendence
 • „skryté polyteismy“ západních náboženských tradic, jejich společenské a psychické funkce, jejich kritika ze strany konkurenčních a reformních proudů (kult předků a jeho transformace v poexilním Izraeli, kult svatých a dalších mimořádných osob, mariánský kult, kult míst a předmětů, představy o „zabydlenosti“ světa anděly, ďábly, duchy a revenanty, pojetí křesťanského trojičního dogmatu v islámu, „obrazoborecké“ tendence v judaismu, křesťanství a islámu aj.)
 • svatost a charismatická autorita: proroci, poustevníci, mystikové, živoucí světci, kazatelé, spasitelé
 • náboženská legitimizace a delegitimizace výkonu moci: představa posvátné a Bohem posvěcené vlády a její zpochybňování v historických proměnách
 • formální postupy předávání a odnímání autority osobám a předmětům: antropologické perspektivy (pomazání na krále, svěcení a vydělování osob a předmětů, kanonizační procedura aj.)
 • dominantní a marginální christologie, jejich podoby, společenské kořeny a interakce (christologické diskuse ve 4.-5. století, gnosticismus, manicheismus, katarství, islám, ahmadíja, mesiánští Židé, marxismus, mormonství, esoterismus, kontrakultura aj.)

Kurzy:

Bakalářské

RLB41 Biblická archeologie

RLB45 Žena v křesťanství

RLB273 Vývoj křesťanského kultu

RLB251 Gnosticismus

RLB293 Manicheismus

RLB303 Religionistická exkurze

Magisterské

RLB20 Náboženství starověkého Izraele ve světle archeologie

RLB42 Ženský princip v archaických náboženstvích

RLB99 Katarství

RLB220 Marginální christologie

RLB231 Ortodoxie a hereze ve středověkém západním křesťanství

RLB257 Svatost a autorita v dějinách křesťanství

Doporučená četba:

Antalík, Dalibor, „Jahve a jeho paredros v náboženství předexilního Izraele“, Religio: Revue pro religionistiku 4/2, 1996, 127-138.

Antalík, Dalibor, „Proměny kultu předků v náboženství Izraele“, in: Luboš Bělka – Milan Kováč (eds.), Normativní a žité náboženství, (Religionistika 9), Brno: Masarykova univerzita v Brně – Bratislava: Chronos 1999, 56-69.

Brown, Peter, „Arbitři posvátného: Křesťanský svatý muž v době pozdního starověku“, in: id.,Autorita a posvátné: Aspekty christianizace římského světa, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 1999, 68-91.

Bynum, Caroline Walker, „Jesus as Mother and Abbot as Mother: Some Themes in Twelfth-Century Cistercian Writing“, in: ead., Jesus as Mother: Studies in the Spirituality of the High Middle Ages, Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press 1982, 110-169.

Dinzelbacher, Peter, „Světice versus čarodějky“, in: id., Světice, nebo čarodějky? Osudy „jiných“ žen ve středověku a novověku, Praha: Vyšehrad 2003, 127-173.

Doležalová, Iva, „Vznik kultu Marie v kontextu pozdního starověku“, Religio: Revue pro religionistiku 4/2, 1996, 149-156.

Geary, Patrick J., „Coercion of Saints in Medieval Religious Practice“, in: id., Living with the Dead in the Middle Ages, Ithaca – London: Cornell University Press 1994, 116-124.

Idel, Moše, „Unio mystica v židovské mystice“, in: id., Kabala: Nové pohledy, (Světová náboženství), Praha: Vyšehrad 2004, 90-105, 336-345.

Janáčová, Eva, „Ikonická a anikonická tradice v náboženství starověkého Izraele“, Religio: Revue pro religionistiku 14/1, 2006, 69-86.

Janáčová, Eva, „Deformace a náhrady lidských tváří v aškenázských iluminovaných rukopisech 13. a 14. století“, Religio: Revue pro religionistiku 19/1, 2011, 81-106.

Mathews, Thomas F., „Christ Chameleon“, in: id., The Clash of Gods: A Reinterpretation of Early Christian Art, Princeton – Oxford: Princeton University Press 22003, 115-141, 210-213.

Nechutová, Jana, „Prameny předhusitské a husitské ikonofóbie“, Husitský Tábor 8, 1985, 29-37.

Ostlin, Richard N. – Ostling, Joan, K., „‚How God Came to Be God‘“, in: iid., The Power and Promise: Mormon America, San Francisco: HarperSan Francisco 1999, 295-315.

Schäfer, Peter, „The Jewish God“, in: id., Judeophobia: Attitudes toward the Jews in the Ancient World, Cambridge – London: Harvard University Press 1997 (paperback 1998), 34-65, 224-237.

Smith, Mark S., Yahweh and Asherah“, in: id., The Early History of God: Yahweh and the Other Deities in Ancient Israel, Grand Rapids: William B. Eerdmans 22002, 108-147.

Smith, Mark S., „The Origins and Development of Israelite Monotheism “, in: id., The Early History of God: Yahweh and the Other Deities in Ancient Israel, Grand Rapids: William B. Eerdmans 22002, 182-199.

Turner, Victor – Turner, Edith, „Iconophily and Iconoclasm in Marian Pilgrimage“, in: iid., Image and Pilgrimage in Christian Culture: Anthropological Perspectives, New York: Columbia University Press 1995, 140-171.

12) Čas a prostor

 • zvláštní místa, přebývání, putování, exil a návrat v západních náboženských tradicích: vztah ke zvláštním místům, přicházení a odcházení, přístupnost a nepřístupnost, povinnost a zapovězenost, motivace, role zvláštních míst v konstrukci identity
 • status zvláštního místa (centra náboženské moci, poutní místa, pustiny, kultické stavby, náboženské společenství a jeho prostor aj.) a jeho politické a ekonomické souvislosti v západních náboženských tradicích, prosazování a odmítání výlučnosti zvláštního místa
 • souvislost „lokality“ a autority (etablovaná hierarchie disponující stavbami versus osobní autorita mystiků, putujících kazatelů a poustevníků aj.)
 • mýtus, rituál a zvláštní místo: mýtus a status zvláštního místa, rituální provoz na zvláštním místě
 • tvorba a přenos zvláštního místa (utváření mocenských center, vytváření a rozpracovávání mýtů, shromažďování relikvií, koncepce zaslíbené země aj.)
 • centrum a periferie v západních náboženských tradicích: oblasti a místa v centru a na periferii politické a symbolické moci
 • náboženské symbolizace krajiny: koncept myšlené krajiny (mindscape) a jeho přínos ve studiu západních náboženských tradic
 • mytické a rituální utváření a strukturování krajiny v západních náboženských tradicích
 • náboženské symbolizace architektury v západních náboženských tradicích
 • lokativní a utopické aspekty západních náboženských tradic (J. Z. Smith); utopické tendence a deteritorializace náboženství
 • pojetí času v jednotlivých západních náboženských tradicích a jejich různých úrovních, proudech a skupinách: charakteristiky, srovnání, vývoj
 • problém lineárního pojetí času a jeho náboženského zhodnocení: specifikum západních tradic?
 • zvláštní časy: členění a fázování času podle významu a kvality, pravidelnost, kalendář, povinné a zapovězené činnosti v určitých časech, čas a rituál
 • strukturování prostoru a času v rituálu a mýtu (kosmologie, rituály životního cyklu, rituály vymezení prostoru)

Kurzy:

Bakalářské

RLB94 Novokřtěnci

RLB270 Náboženství v USA

RLB273 Vývoj křesťanského kultu

RLB303 Religionistická exkurze

Magisterské

RLA65 Teorie mýtu a rituálu

RLB231 Ortodoxie a hereze ve středověkém západním křesťanství

RLB254 Současné indické křesťanství

RLB257 Svatost a autorita v dějinách křesťanství

Doporučená četba:

Beckwith, Roger T., „The Three Cycles of the Christian Year“, in: id., Calendar, Chronology and Worship: Studies in Ancient Judaism and Early Christianity, (Ancient Judaism and Early Christianity / Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums und des Urchristentums 61), Leiden – Boston: E. J. Brill 2005, 91-98.

Davies, Philip R., „Exile? What Exile? Whose Exile?“, in: Lester L. Grabbe (ed.), Leading Captivity Captive: „The Exile“ as History and Ideology, (Journal for the Study of the Old Testament, Supplement Series 278), Sheffield: Sheffield Academic Press 1998, 128-138.

Eliade, Mircea, „‚Neštěstí‘ a ‚dějiny‘“, in: id., Mýtus o věčném návratu: Archetypy a opakování, Praha: Oikúmené 1993, 65-90.

Goodman, Lenn E., „Time in Islam“, in: Anindita Niyogi Balslev – Jitendra N. Mohanty (eds.), Religion and Time, (Studies in the History of Religions 54), Leiden – New York – Köln: E. J. Brill 1993, 138-162.

Gurevič, Aron Jakovlevič, „Středověké představy o prostoru a času“, in: id., Kategorie středověké kultury, (Most 17), Praha: Mladá fronta 1978, 25-118.

Hostetler, John A., „Colony Organization“, „Spatial Arrangements“, „Time Patterns“, „Authority Patterns“, „Community Integration“, in: id., Hutterite Society, Baltimore – London: The Johns Hopkins University Press 1974, 153-167.

Le Goff, Jacques, „Prostor a čas“, in: id., Středověká imaginace, (Historické myšlení 5), Praha: Argo 1998, 60-113.

Manchester, Peter, „Time in Christianity“, in: Anindita Niyogi Balslev – Jitendra N. Mohanty (eds.), Religion and Time, (Studies in the History of Religions 54), Leiden – New York – Köln: E. J. Brill 1993, 109-137.

Mendel, Miloš, „Emigrace jako náboženská reflexe politické reality“, in: id., Hidžra: Náboženská emigrace v dějinách islámských zemí, Praha: Orientální ústav Akademie věd ČR 2006, 7-22.

Mourad, Suleiman A., „The Symbolism of Jerusalem in Early Islam“, in: Tamar Meyer – Suleiman A. Mourad (eds.), Jerusalem: Idea and Reality, London – New York: Routledge 2008, 86-102.

Papoušek, Dalibor, „Continuity and Discontinuity of the Jerusalem Temple: Locative and Utopian Aspects“, in: Milan Kováč – Tomáš Gál (eds.), Religious Change, (Central European Religious Studies 2), Bratislava: Chronos 2010, 15-25.

Schimmel, Annemarie, „Sacred Geography in Islam“, in: Scott, Jamie S. – Simpson-Housley, Paul (eds.), Sacred Places and Profane Spaces: Essays in the Geographics of Judaism, Christianity, and Islam: Contributions to the Study of Religion, New York – Westport: Greenwood Press 1991, 163-176.

Smith, Jonathan Z., „Here, There, and Anywhere“, in: Scott Noegel – Joel Walker – Brannon Wheeler (eds.), Prayer, Magic, and the Stars in the Ancient and Late Antique World, Pennsylvania: Pennsylvania University Press 2003, 21-36.

Smith, Jonathan Z., „The Wobbling Pivot“, in: id., Map Is Not Territory: Studies in the History of Religions, Chicago – London: The University of Chicago Press 21993, 88-103. [Kritika Eliadova pojetí posvátného prostoru; lokativní a utopické aspekty náboženství.]

Smith, Jonathan Z., „To Put in Place“, in: id., To Take Place: Toward Theory in Ritual,Chicago: The Univer­sity of Chicago Press 1987, 47-73.

Smith, Martyn, „How to Build Places with Words“, in: id., Religion, Culture, and Sacred Space, New York: Palgrave Macmillan 2008, 1-37. [Kritika Eliadova a Ottova pojetí vztahu mezi posvátným místem, zkušeností a mýtem/vyprávěním, propojení vyprávění o místě a identity.]

Snyder, Graydon F., „Calendar“, in: id., Inculturation of the Jesus Tradition: The Impact of Jesus on Jewish and Roman Cultures, Harrisburg: Trinity Press International 1999, 119-128.

Steensgaard, P., „Time in Judaism“, in: Anindita Niyogi Balslev – Jitendra N. Mohanty (eds.), Religion and Time, (Studies in the History of Religions 54), Leiden – New York – Köln: E. J. Brill 1993, 63-108.

13) Interakce, komunikace, konflikt

 • mezikulturní a vnitrokulturní interakce v dějinách západních náboženských tradic: setkávání, výměny, komunikace, konflikt, vzájemné vlivy, akulturace, sdílení symbolů a témat a jejich přenášení do nového kontextu, „synkretismus“, distance a vymezení
 • vztah židovských, křesťanských a muslimských společenství k jejich kulturním okolím v dějinách a současnosti: dialog a konvergence, napětí a konflikt
 • interakce „lidové“ a „učené“ vrstvy kultury v dějinách západních náboženských tradic: formy komunikace, příklady neporozumění a jejich důvody, teoretické a definiční problémy, historické příklady úspěšné či neúspěšné snahy o posílení kulturní hegemonie, nástroje kulturní hegemonie
 • západní náboženské tradice a konflikt: náboženství v konfliktu, náboženské zdůvodnění a legitimizace konfliktu, role náboženství v prevenci, řešení a urovnávání konfliktů, konflikt jako součást náboženské změny
 • Jeruzalém v náboženské konfrontaci: dějiny a současnost
 • teorie „střetu civilizací“ a její vyhodnocení
 • náboženství v konfliktu s majoritní společností a převažujícími etickými systémy v dějinách západních tradic: náboženství jako ideologie nepřizpůsobení, odporu a úsilí o společenskou změnu (či zamezení změně)
 • „radikální“ skupiny a konflikt v rámci jednotlivých západních tradic (radikálně protisvětské skupiny, křesťanská hereze, minim, ghulát, asasíni, fundamentalismus, radikální reformace aj.)
 • hodnocení různosti v dějinách západních tradic (pojmy hereze, schizmatu a pohanství a jejich analogie, relativismus, univerzalismus, multikulturalismus aj.)
 • problém „násilných náboženství“: lze některým náboženstvím či jejich vývojovým fázím připisovat násilnou povahu a intoleranci?
 • náboženství a utváření „pronásledujících společností“ (R. I. Moore): náboženská legitimizace násilí a utlačování, jeho nástrojů a institucí
 • náboženský pluralismus v kontextu monoteistických náboženství: konflikt výlučnosti a plurality, formy náboženského pluralismu v novověké evropské a americké společnosti
 • tolerance v netolerantních společnostech: systémové prvky, skupiny a jednotlivci tíhnoucí k náboženské toleranci v „méně tolerantních“ obdobích dějin západních náboženských tradic, srovnání těchto náboženských pojetí a projevů náboženské tolerance s pojetím demokraticko-liberálním
 • sdílené symboly, konfliktní interpretace: kontroverze a vyjednávání o symbolech v sociální komunikaci v západních náboženských tradicích
 • teologické koncepce a historický průběh šíření jednotlivých západních náboženských tradic, teoretické nástroje (teorie, pojmy) k jeho popisu a interpretaci
 • setkání s „jiným“ v dějinách šíření představ a praxí západních náboženských tradic: pojetí „jiného“, dopad šíření na „cizí“ tradici, proměny vlastní tradice pod vlivem setkání s „jiným“ (judaismus a helénismus, pronásledování křesťanství římským státem, šíření křesťanství mezi „barbarskými“ národy, islám v Persii a Indii, křížové výpravy a kulturní interakce, objevení Ameriky, křesťanské misie v Indii a Číně a politika akomodace, inkulturace aj.)
 • komunikační prostředky a západní náboženské tradice (písmo a tisk a jejich vliv na šíření a podobu tradic, informační globalizace, propagace náboženských myšlenek na internetu, mediální obraz jednotlivých náboženství aj.)

Kurzy:

Bakalářské

RLA06 Křesťanství I

RLB21 Náboženství a politika

RLB94 Novokřtěnci

RLB210 Křesťanské misie

RLB239 Helénistická náboženství

RLB294 Islám v západní Evropě

Magisterské

RLB15 Bahá‘í

RLB22 Křesťanství v době velkého stěhování národů

RLB43 Rané křesťanství mezi judaismem a helénismem

RLB81 Jeruzalém v náboženské konfrontaci

RLB95 Křesťanské misie v Indii

RLB254 Současné indické křesťanství

RLB265 Proselytace a konverze v antických náboženstvích

Doporučená četba:

Barša, Pavel, Západ a islamismus: Střet civilizací, nebo dialog kultur?, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2001, 137-160.

Boer, Wietse de, „Discipline of the Soul: Confession, Conversion, Coercion“, in: id., The Conquest of the Soul: Confession, Discipline, and Public Order in Counter-Reformation Milan, Leiden – Boston – Köln: Brill 2001, 43-83.

Caldwell, Christine Ellen, „Dominican Inquisitors as ‚Doctors of Souls‘: The Spiritual Discipline of Inquisition, 1231-1331“, Heresis 40, 2004, 23-40.

Cohen, Mark R., „Persecution, Response, and Collective Memory“, in: id., Under Crescent and Cross: The Jews in the Middle Ages, Princeton: Princeton University Press 1994, 162-194.

Ginzburg, Carlo, „Benandanti na sabatu“, in: id., Benandanti: Čarodějnictví a venkovské kulty v 16. a 17. století, Praha: Argo 2002, 134-183. [Interakce lidové a učené kultury: lidové agrární rituály a inkviziční představa sabatu.]

Goodman, Martin, „The Diffusion of Cults and Philosophies in the Pagan Roman Empire“, in: id., Mission and Conversion: Proselytizing in the Religious History of the Roman Empire, Oxford: Clarendon Press 1994, 20-37.

Huntington, Samuel P., „Nová éra ve světové politice“, „Globální politika civilizací“, in: id., Střet civilizací: Boj kultur a proměna světového řádu, Praha: Rybka 2001, 11-30, 245-296.

Hutchinson, William R., Religious Pluralism in America: The Contentious History of Founding Ideal, New Heaven – London: Yale University Press 2003, 30-59.

Kochuprampil, Jose, „How Far Inculturated is the Syro-Malabar Liturgy? Further Possibilities of Inculturation“, in: Bosco Puthur (ed.), Inculturation and the Syro-Malbar Church, Kochi: L.R. C. Publications, 105-126.

Kovács, Attila, „Virtuální umma: Islám a islámští radikálové v kyberprostoru“, Religio: Revue pro religionistiku 9/2, 2001, 181-188.

Kropáček, Luboš, „Muslimové tváří v tvář Západu“, „Islamofobie“, in: id., Islám a Západ: Historická paměť a současná krize, Praha: Vyšehrad 2002, 126-146.

Lansing, Carol, „Sexed Bodies, Married Bodies, and Dead Bodies“, in: ead., Power and Purity: Cathar Heresy in Medieval Italy, New York – Oxford: Oxford University Press 1998, 106-134. [Pojetí těla a tělesnosti v interakci myšlenkových proudů Itálie 13. století.]

Löhr, Gebhard, „Militantní islám – pokojný buddhismus? Podpora násilí a jeho odmítání v náboženství“, Religio: Revue pro religionistiku 10/1, 2002, 45-66.

Marková, Dagmar, „Zelená v záplavě oranžové: Osudy islámu v Indii“, in: Ľubica Obuchová (ed.), Variace na Korán: Islám v diaspoře, Praha: Orientální ústav AV ČR 1999, 87-134.

Mendel, Miloš, „Džihád v proudu islámského reformismu“, in: id., Džihád: Islámské koncepce šíření víry, Brno: Atlantis 1997, 133-223.

Mendel, Miloš, „Islámský fundamentalismus“, in: id., Náboženství v boji o Palestinu: Judaismus, islám a křesťanství jako ideologie etnického konfliktu, Brno: Atlantis 2000, 143-195.

Moore, Robert I., „Purity and Danger“, in: id., The Formation of a Persecuting Society: Power and Deviance in Western Europe, 950-1250, Oxford: Blackwell 22007, 94-116.

Nederman, Cary J., „Introduction: Toward a More Tolerant Middle Ages“, in: id., Worlds of Difference: European Discourses of Toleration, c. 1100-c. 1550, University Park: The Pennsylvania State University Press 2000, 1-10.

Schäfer, Peter, „Centers of Conflict“, in: id., Judeophobia: Attitudes toward the Jews in the Ancient World, Cambridge – London: Harvard University Press 1997 (paperback 1998), 163-195, 274-284. [Egypt, Syropalestina, Řím.]

Smith, Jonathan Z., „What a Difference a Difference Makes“, in: Jacob Neusner – Ernest Frerichs (eds.), „To See Ourselves as Others See Us“: Christians, Jews, „Others“ in Late Antiquity, Chicago: Scholars Press 1985, 3-48. [Obecné pojednání o „západní“ konstrukci kulturní jinakosti.]

Todorov, Tzvetan,„Moctezuma a znaky“, „Cortés a znaky“, in: id., Dobytí Ameriky: Problém druhého, Praha: Mladá fronta 1996, 78-117, 118-148.

Wilensky, Mordecai L., „Hasidic-Mitnaggedic Polemics in the Jewish Communities of Eastern: The Hostile Phase“, in: Gershon David Hundert (ed.), Essential Papers on Hasidism: Origins and Present, (Essential Papers on Jewish Studies), New York – London: New York University Press 1991, 244-271.

Wilken, Robert Louis, „The Piety of Persecutors“, in: id., The Christians as the Romans Saw Them, New Haven – London: Yale University Press 22003, 48-67.

14) Náboženská změna

 • vznik náboženství: teoretické perspektivy, dobový kontext (vlivy, reinterpretace, odlišnosti), kontinuity a diskontinuity, identita a mytické konstrukce kontinuit/diskontinuit (judaismus a vlivy babylónského exilu na podobu židovské tradice, vznik křesťanství v kontextu helénistického a židovského světa, vznik islámu a transformace židovských, křesťanských a arabských tradic, vznik dílčích proudů a skupin v rámci jednotlivých západních náboženských tradic aj.)
 • zánik a „neúspěšný vznik“ náboženství a náboženských skupin: teoretická analýza a typologie vybraných příkladů ze západních náboženských tradic
 • „vrcholy“, „zlaté věky“, „úpadky“, „temná staletí“, „obnovy“: teoretické aspekty a faktografická vykazatelnost periodizací dějin západních náboženských tradic, problém přejímání potenciálně hodnotících emických periodizací
 • podmínky a faktory přetrvávání a změny v západních náboženských tradicích
 • proměny interpretací tradic a objektů kultu a úcty v západních náboženských tradicích
 • proměny západních náboženských tradic v interkulturním setkávání
 • proces globalizace a proměny západních náboženských tradic
 • proměny západních náboženských tradic v setkávání různých vrstev kultury a společnosti
 • proměny západních náboženských tradic v souvislosti s mediálními revolucemi (vývoj kazatelských technik, šíření gramotnosti, tisk, rozhlas, televize, nahrávka, internet)
 • reforma jako vývojový vzorec v dějinách západních náboženských tradic
 • proměny identit a příslušností v západních náboženských tradicích: větvení a štěpení, odklony a příklony, politika konverzí, osobní konverze
 • náboženství a proměna společnosti: klíčové teorie (K. Marx, M. Weber, R. Bellah, N. Luhmann, R. I. Moore, B. L. Mack aj.), příklady ze západních náboženských tradic a jejich interpretace
 • společenské kořeny náboženské změny, náboženské kořeny společenské změny: podoby kauzálních vztahů na příkladech ze západních náboženských tradic
 • náboženské racionality a kulturní změna: racionalizační procesy a „odkouzlování světa“ (M. Weber), společensky konstruktivní racionalita jako faktor kulturní změny ve 12.-13. stol. (D. Zbíral), otázka souvislostí mezi racionalizací, „odkouzlením světa“ a reformací (M. Weber, Z. R. Nešpor, J. Horský), haskala a její vliv na formování moderních židovských identit, islámský reformismus aj.
 • náboženství a modernizační procesy v evropské společnosti: podíl náboženství na modernizačních procesech, dlouhá historie modernizačních procesů (M. Weber, R. I. Moore), proměny náboženství v modernizačních procesech, privatizace/individualizace náboženství, sekularizace
 • podstata, obecně teoretický význam a možné aplikace teorie M. Webera o souvislosti protestantské etiky a „ducha kapitalismu“
 • subjekt a proces zvnitřňování norem v západních náboženských tradicích (proměny v pojetí subjektu, inkviziční a zpovědnická výchova k náboženskému sebezpytování a sebekontrole, sebekontrola subjektu a výkon moci – M. Foucault, W. de Boer aj.)
 • paradox „tradicionalistických inovací“: reformní hnutí kombinující „fundamentalistický“ tradicionalismus a radikální inovaci (židokřesťanské proudy, katarství, novokřtěnci, křesťanská probuzenecká hnutí, chasidismus a židovská neoortodoxie, islámský fundamentalismus a využívání moderních komunikačních prostředků aj.)

Kurzy:

Bakalářské

RLA06 Křesťanství I

RLB94 Novokřtěnci

RLB210 Křesťanské misie

RLB270 Náboženství v USA

RLB294 Islám v západní Evropě

RLB303 Religionistická exkurze

PH0135 Česká reformace

Magisterské

RLB43 Rané křesťanství mezi judaismem a helénismem

RLB46 Křesťanský kult v kontextu helénistických náboženství

RLB95 Křesťanské misie v Indii

RLB254 Současné indické křesťanství

RLB99 Katarství

RLB231 Ortodoxie a hereze ve středověkém západním křesťanství

Doporučená četba:

Arnold, John H., „The Construction of the Confessing Subject“, in: id., Inquisition and Power: Catharism and the Confessing Subject in Medieval Languedoc, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2001, 74-110. [Kontrola nad laickou kulturou, kontrola skrze text a distribuci identit, zpovědní kultura inkvizice a výkon moci.]

Boer, Wietse de, „Discipline of the Soul: Confession, Conversion, Coercion“, in: id., The Conquest of the Soul: Confession, Discipline, and Public Order in Counter-Reformation Milan, Leiden – Boston – Köln: Brill 2001, 43-83.

Cameron, Ron, „Alternate Beginnings – Different Ends: Eusebius, Thomas, and the Construction of Christian Origins“, in: Lukas Borman – Kelly Del Tredici – Angela Standhartinger (eds.), Religious Propaganda and Missionary Competition in the New Testament World: Essays Honoring Dieter Georgi, (Novum Testamentum Supplements 74), Leiden: E. J. Brill 1994, 501-525.

Czachesz, István, „The Emergence of Early Christian Religion: A Naturalistic Approach“, in: Petri Luomanen – Ilkka Pyysiäinen – Risto Uro (eds.), Explaining Christian Origins and Early Judaism: Contribution from Cognitive and Social Science, (Biblical Interpretation Series 89), Leiden – Boston: Brill 2007, 73-94.

Davies, Philip R., „Exile? What Exile? Whose Exile?“, in: Lester L. Grabbe (ed.), Leading Captivity Captive: „The Exile“ as History and Ideology, (Journal for the Study of the Old Testament, Supplement Series 278), Sheffield: Sheffield Academic Press 1998, 128-138.

Eaton, Joseph W., „Controlled Acculturation: A Survival Technique of the Hutterites“, American Sociological Review 17/3, 1952, 331-340.

Gorski, Philip S., „Historicizing the Secularization Debate: Church, State, and Society in Late Medieval and Early Modern Europe, ca. 1300 to 1700“, American Sociological Review 65/1, 2000, 138-167. [Teorie sekularizace, jejich pojímání náboženské změny a přechodu od středověkého křesťanství k reformační době, pojetí reformace jako racionalizace náboženství, shrnutí literatury o konfesionalizaci a sociální disciplinaci v raném novověku.]

Horský, Jan, „Novověká racionalizace a odkouzlení světa: Několik poznámek k možnosti pojednat proces kulturně-dějinné proměny“, in: id., Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním: Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy, (Historické myšlení 46), Praha: Argo 2009, 206-220, 305-310.

Hostetler, John A., „Anabaptism“, „South German and Austrian Anabaptists“, „Moravia, the Land of Promise“, „Fragmentation and Purification“, „Persecution and Dispersion“, „Leadership after Hutter“, „Summary of the Founding Period“, in: id., Hutterite Society, Baltimore – London: The Johns Hopkins University Press 1974, 5-14, 21-28.

Kovács, Attila, „Virtuální umma: Islám a islámští radikálové v kyberprostoru“, Religio: Revue pro religionistiku 9/2, 2001, 181-188.

Lužný, Dušan, „Sekularizace“, in: id., Náboženství a moderní společnost: Sociologické teorie modernizace a sekularizace, Brno: Masarykova univerzita 1999, 61-106.

Moore, Robert I., „Order Restored“, in: id., The First European Revolution, c. 970-1215, Oxford: Blackwell 2000, 160-198.

Neher, André, „Stupně myšlenky“, in: id., Studna exilu: Tradice a modernost: Myšlenkový svět Jehudy ben Becalel – rabi Löwa, pražského MaHaRaLa (1512-1609), (Judaika 4), Praha: Sefer 1993, 32-53. [Maharalova diagonála středu (emca).]

Papoušek, Dalibor, „John Paul II and Mikhail Gorbachev: The Process of Globalization in Multidimensional Comparison“, in: Luther H. Martin (ed.), Religious Transformations and Socio-Political Change: Eastern Europe and Latin America, (Religion and Society 33), Berlin – New York: Mouton de Gruyter 1993, 97-107.

Weber, Max, „Protestantská etika a duch kapitalismu“, in: id., Metodologie, sociologie a politika, Praha: Oikúmené 22009, 182-242.

Zbíral, David, „Středověcí intelektuálové, disidence a prosazování společensky konstruktivní racionality“, in: id., Největší hereze: Dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské Evropy, (Každodenní život 37), Praha: Argo 2007, 91-98.

15) Společenství, moc, autorita, politika

 • způsoby organizace náboženského života v západních tradicích na úrovni příbuzenství, genderu, vztahu poskytovatel-příjemce služby, státu, individualizované religiozity aj.
 • vůdcovství v západních náboženských tradicích: typy, pojem charismatu, profesionalizace a deprofesionalizace, legitimita moci
 • náboženství jako prostředek ospravedlnění a zpochybnění politických vztahů v dějinách západních náboženských tradic
 • náboženství a státní moc: typy vztahu v dějinách západních náboženských tradic (náboženské základy státnosti, náboženská legitimizace a sakralizace moci, státní náboženství, vyjednávání o kompetencích, „odluka církve a státu“, náboženská tradice jako utlačovaná a pronásledovaná menšina, náboženství jako kontrakulturní a „rozvratný“ živel aj.)
 • náboženství a sociální řád: představy, příklady z dějin západních náboženských tradic, aplikace a analýza teorií (É. Durkheim, M. Douglasová)
 • narušitelé sociálního řádu: způsoby reprezentace a potlačování jinakosti a náboženského nesouhlasu, podoby, důvody a následky marginalizace a vyobcování v dějinách západních náboženských tradic
 • role sdílených symbolů v konstituování společenství a kolektivních identit v dějinách západních náboženských tradic
 • moc, hierarchie a vyprávění v západních náboženských tradicích: ustavování a zpochybňování hierarchií, strategie ovládání a odporu, vztahy úcty a neúcty
 • vůdcovství a hierarchie v místním a globálním měřítku
 • církev, sekta, kult
 • jedinec a struktura: předvedení teoretických problémů na příkladech ze západních náboženských tradic
 • vyjednávání o moci, autoritě a prostoru k jednání: teoretické koncepce a analýza příkladů jednotlivců a skupin z dějin západních náboženských tradic
 • výchova k sebekontrole a zvnitřnění norem jako forma mocenského ovládání (inkviziční a zpovědnická výchova k náboženskému sebezpytování a sebekontrole, subjekt ve zpovědní kultuře – M. Foucault, W. de Boer, aj.)
 • politika identity
 • odchod a izolace jako politický manifest (Kumrán, křesťanské mnišství a odchod z nečistého světa, hidžra z bezvěrecké společnosti v dějinách islámu aj.)
 • náboženství a ekonomika, ekonomické fungování západních náboženských tradic: Jeruzalémský chrám jako ekonomické těžiště raného judaismu, ekonomika marginálních skupin (kumránská komunita, novokřtěnecké kolonie, katarská společenství aj.), společné vlastnictví v západních náboženských tradicích (idealizované pojetí raného křesťanství, mnišská hnutí, táborité, novokřtěnecké komunity, súfijská bratrstva aj.), vztah nábožensky motivované dobrovolné chudoby a nové ziskové ekonomiky v západní Evropě v 11.-13. století (L. K. Little), protestantská etika a „duch kapitalismu“ (M. Weber)

Kurzy:

Bakalářské

RLB21 Náboženství a politika

RLB31 Sociologie náboženství

RLB94 Novokřtěnci

RLB227 Příbuzenské systémy v náboženstvích světa

RLB270 Náboženství v USA

RLB294 Islám v západní Evropě

Magisterské

RLB44 Ortodoxie a hereze v raném křesťanství

RLB99 Katarství

RLB219 Rané křesťanství v perspektivě sociálních věd

RLB231 Ortodoxie a hereze ve středověkém západním křesťanství

Doporučená četba:

Arnold, John H., „The Construction of the Confessing Subject“, in: id., Inquisition and Power: Catharism and the Confessing Subject in Medieval Languedoc, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2001, 74-110. [Kontrola nad laickou kulturou, kontrola skrze text a distribuci identit, zpovědní kultura inkvizice a výkon moci.]

Ben-Rafael, Eliezer, „Izraeli-Jewish Identities“, in: Eliezer Ben-Rafael – Josef Gorny – Yaacov Ro’i, Contemporary Jewries: Convergence and Divergence, Leiden – Boston: Brill 2003, 93-117.

Biller, Peter, „Through a Glass Darkly: Seeing Medieval Heresy“, in: Peter Linehan – Janet L. Nelson (eds.), The Medieval World, London – New York: Routledge 2001, 308-326: 320-323. [Sociologické přístupy ke studiu středověké hereze.]

Boer, Wietse de, „Discipline of the Soul: Confession, Conversion, Coercion“, in: id., The Conquest of the Soul: Confession, Discipline, and Public Order in Counter-Reformation Milan, Leiden – Boston – Köln: Brill 2001, 43-83.

Clark, Anne L., „Repression or Collaboration? The Case of Elisabeth and Ekbert of Schönau“, in: Scott L. Waugh – Peter D. Diehl (eds.), Christendom and its Discontents: Exclusion, Persecution, and Rebellion, 1000-1500, Cambridge: Cambridge University Press 1996, 151-167. [Vyjednávání o prostoru k jednání.]

Finkelstein, Israel – Neil Asher Silberstein, „Temple and Dynasty: Hezekiah, the Remaking of Judah and the Rise of the Pan-Israelite Ideology“, Journal for the Study of the Old Testament 30/3, 2006, 259-285.

Hanson, Kenneth C. – Douglas E. Oakman, „Was Bigger Better? Political Economy in Roman Palestine“, in: iid., Palestine in the Time of Jesus: Social Structures and Social Conflicts, Minneapolis Fortress Press 1998, 131-160. [Politický, sociální a ekonomický význam Jeruzalémského chrámu.]

Hostetler, John A., „The Distribution of Goods“, „Consumptive Austerity“, „The Individual and Property“, „The Strategy of Hutterite Survival“, „Uncompromising Beliefs“, „Comprehensive Socialization“, „Reconciliation of Delinquents“, „Biological Vitality“, „The Management of Innovation“, in: id., Hutterite Society, Baltimore – London: The Johns Hopkins University Press 1974, 190-200, 285-303. [Ekonomické aspekty života hutteritských komunit, sociální problémy a strategie jejich řešení.]

Kee, Howard Clark, „Sociological Insights into the Development of Christian Leadership Roles and Community Formation“, in: Anthony J. Blasi – Jean Duhaime – Paul-André Turcotte (eds.), Handbook of Early Christianity: Social Science Approaches, Walnut Creek – Lanham – New York – Oxford: AltaMira Press 2002,337-360.

Little, Lester K., „Introduction“, „From Gift Economy to Profit Economy“, „Adapting to the Profit Economy“, Religious Poverty and the Profit Economy in Medieval Europe, London: Paul Elek 1978, ix-xi, 3-18, 19-41.

Mendel, Miloš, „Emigrace jako náboženská reflexe politické reality“, in: id., Hidžra: Náboženská emigrace v dějinách islámských zemí, Praha: Orientální ústav Akademie věd ČR 2006, 7-22.

Moore, Laurence R., „How to Become a People: The Mormon Scenario“, in: id., Religious Outsiders and the Making of Americas, New York – Oxford: Oxford University Press 1986, 25-48.

Moore, Robert I., „Purity and Danger“, in: id., The Formation of a Persecuting Society: Power and Deviance in Western Europe, 950-1250, Oxford: Blackwell 22007, 94-116.

Stewart, Eric C., „Social Stratification and Patronage in Ancient Mediterranean Societies“, in: Dietmar Neufeld – Richard E. DeMaris (eds.), Understanding the Social World of the New Testament, London – New York: Routledge 2010, 156-166. [Vztah patrona a klienta v raném křesťanství.]

Takim, Liyakat N., „‚The Scholars Are Heirs of the Prophets‘“, „Routinization of Charismatic Authority: The Shi‘i Case“, in: id., The Heirs of the Prophet: Charisma and Religious Authority in Shicite Islam, Albany: State University of New York Press 2006, 1-35, 78-108.

Tropper, Amram, „Tractate Avot and Early Christian Succession List“, in: Adam H. Becker – Annette Yoshiko Reed (eds.), The Ways That Never Parted: Jews and Christians in Late Antiquity and the Early Middle Ages, Minneapolis: Fortress Press 2007,159-188.

Weber, Max, „Protestantská etika a duch kapitalismu“, in: id., Metodologie, sociologie a politika, Praha: Oikúmené 22009, 182-242.

16) Specializace, odbornost, laickost a autorita

 • odborník a laik v západních náboženských tradicích: otázka hranice a vztahu, otázka produkování a konzumace kulturních zdrojů, sdílených symbolů a hodnot
 • odborník jako společenská role v různých proudech západních náboženských tradic: povaha náboženské odbornosti, předpoklady, kvalifikace a její nabývání, kompetence a jejich získávání
 • postavení, funkce, zdroje autority a legitimity náboženských odborníků v jednotlivých proudech západních tradic: historický vývoj a srovnání
 • typy náboženských odborníků v západních tradicích, dělba práce a kompetencí, konkurence
 • charismatické, legální a neformální vůdcovství v dějinách západních náboženských tradic: nahrazování, napětí, konkurence
 • formální postupy předávání autority náboženským odborníkům v západních náboženských tradicích a odznaky jejich postavení (zvláštní oděv, úprava vlasů aj.)
 • náboženští odborníci mimo oficiální struktury (věštci, vědmy, extatici, léčitelé aj.)
 • role odborníků a laiků v udržování a proměnách tradice: příklady z judaismu, křesťanství a islámu
 • role náboženského odborníka v orální, chirografické, typografické a elektronické kultuře: příklady ze západních náboženských tradic
 • sebepochopení náboženských odborníků a laiků v dějinách západních náboženských tradic
 • náboženští odborníci a laici: interakce, konflikt, rozdíly v hodnotových systémech, mytologiích, pojetí posvátných textů, chápání náboženských pojmů, hierarchii předmětů kultu a úcty a náboženské praxi
 • upozaďování náboženských odborníků: příklady z dějin západních náboženských tradic a jejich kauzální analýza (reformní hnutí a jejich odmítání etablované vrstvy náboženských odborníků, ústup kněžské vrstvy po pádu Jeruzalémského chrámu, mystické tendence osobní zbožnosti, prosazování všeobecného kněžství v protestantských skupinách a apoštolátu laiků v římskokatolické církvi, oslabení pozice rabínů v chasidismu, literární prožívání náboženství aj.)
 • gender a přístup k náboženské odbornosti a náboženskému vedení v západních náboženských tradicích
 • náboženské expertní systémy a ovládání prostředí (léčení, věštění, měření času, kalendář, astrologie aj.)

Kurzy:

Bakalářské

RLA05 Judaismus

RLA06 Křesťanství I

RLA07 Křesťanství II

RLA08 Islám

RLB205 Náboženství a léčitelství

RLB273 Vývoj křesťanského kultu

Magisterské

RLB14 New Age

RLB275 Religionistická analýza textových subjektivit

Doporučená četba:

Bradshaw, Paul F., „Ministry and Ordination“, in: id., The Search for the Origins of Christian Worship: Sources and Methods for the Study of Early Liturgy, Oxford – New York: Oxford University Press 22002, 192-210.

Idel, Moshe, „Ẓaddiq as ‚Vessel‘ and ‚Channel‘ in Hasidism“, in: id., Hasidism: Between Ecstasy and Magic, (SUNY Series in Judaica: Hermeneutics, Mysticism, and Religion), New York: State University of New York Press 1995, 189-207, 365-376.

Kee, Howard Clark, „Sociological Insights into the Development of Christian Leadership Roles and Community Formation“, in: Anthony J. Blasi – Jean Duhaime – Paul-André Turcotte (eds.), Handbook of Early Christianity: Social Science Approaches, Walnut Creek – Lanham – New York – Oxford: AltaMira Press 2002,337-360.

Macy, Gary, „The State of the Question“, „Conclusion“, in: id., The Hidden History of Women’s Ordination: Female Clergy in the Medieval West, Oxford – New York: Oxford University Press 2007, 3-22, 111-127.

Sherwin, Byron L., „Golem a jeho předkové“, in: Alexandr Putík (ed.), Cesta života: Rabi Jehuda Leva ben Becalel (kol. 1525-1609), Praha: Academia – Židovské muzeum v Praze 2009, 273-291. [Kritické zhodnocení legendy o rabim Löwovi jako tvůrci golema.]

Toorn, Karel van der, „In Search of the Scribes II: The Biblical Evidence“, in: id., Scribal Culture and the Making of the Hebrew Bible, Cambridge – London: Harvard University Press 2007 (paperback 2009), 75-108, 296-307.

Walbridge, Linda S., „The Counterreformation: Becoming a Marja‘ in the Modern World“, in: Linda S. Walbridge (ed.), The Most Learned of the Shi‘a: The Institution of the Marja‘ Taqlid, New York – Oxford: Oxford University Press 2001, 230-246.

Winter, Michael, „Ulama Between the State and the Society in Pre-modern Sunni Islam“, in: Meir Hatina (ed.), Guardians of Faith in Modern Times: ‘Ulama’ in the Middle East, Leiden – Boston: Brill 2009, 21-46.

17) Norma a odchylka

 • normativní a žité náboženství, učená a lidová kultura v západních náboženských tradicích
 • pojmy pověry, pohanství, lidového náboženství, magie, hereze, autenticity (pravé a nepravé náboženství, náboženství a kvazináboženství/kryptonáboženství aj.), modloslužebnictví, úpadku, synkretismu v kontextu religionistické reflexe normality a sociálních vztahů: příklady ze západních náboženských tradic
 • představa překonávání a přetrvávání pohanství v západních náboženských tradicích: ideové základy, střety, rozpor mezi ideálem a skutečností
 • čisté a nečisté v západních náboženských tradicích: fyzická, morální a sociální nečistota
 • morálka a regulace chování v západních náboženských tradicích, vymezování cti a hanby
 • „alternativní“ morálky: morální systémy neelitní kultury a okrajových skupin v západních náboženských tradicích a jejich míjení a interakce s morálkou elit a náboženských odborníků
 • zvnitřňování a vyjednávání norem v západních náboženských tradicích: strategie a kompetence a jejich osvojování
 • prostor pro individuální jednání a představy, vyjednávání jeho hranic v západních náboženských tradicích
 • osobní religiozita v západních náboženských tradicích v kontextu vyjednávání hranic prostoru k jednání
 • náboženské právo: represe, nebo konstruktivní distribuce typologií a identit?
 • hledání původnosti: norma a odchylka v kontextu náboženského reformismu a fundamentalismu
 • jinakost v dějinách západních náboženských tradic: mechanismy konstrukce a technologie zvládání
 • interpretace represe náboženské odchylky a inovace: narušení sociálního řádu a následná reakce společnosti (É. Durkheim aj.) versus produkce a represe „jiného“ jako součást budování vlastní identity (M. Foucault, J. Z. Smith, R. I. Moore aj.)
 • normy a specifické sociální kategorie v západních náboženských tradicích: zvláštní požadavky a zvláštní možnosti

Kurzy:

Bakalářské

RLA06 Křesťanství I

RLB36 Lidová religiozita

RLB41 Biblická archeologie

RLB83 Romská religiozita

RLB213 Magie ve středověkém křesťanství

RLB259 Sexualita v dějinách křesťanství

RLB270 Náboženství v USA

RLB303 Religionistická exkurze

Magisterské

RLB20 Náboženství starověkého Izraele ve světle archeologie

RLB44 Ortodoxie a hereze v raném křesťanství

RLB99 Katarství

RLB231 Ortodoxie a hereze ve středověkém západním křesťanství

RLB254 Současné indické křesťanství

RLB275 Religionistická analýza textových subjektivit

Doporučená četba:

Arnold, John H., „The Construction of the Confessing Subject“, in: id., Inquisition and Power: Catharism and the Confessing Subject in Medieval Languedoc, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2001, 74-110. [Kontrola nad laickou kulturou, kontrola skrze text a distribuci identit, zpovědní kultura inkvizice a výkon moci.]

Boer, Wietse de, „Discipline of the Soul: Confession, Conversion, Coercion“, in: id., The Conquest of the Soul: Confession, Discipline, and Public Order in Counter-Reformation Milan, Leiden – Boston – Köln: Brill 2001, 43-83.

Doniger, Wendy, „Foreword: The View from the Other Side: Postpostcolonialism, Religious Syncretism, and Class Conflict“, in: Selva J. Raj – Corrine G. Dempsey, Popular Christianity in India: Riting between the Lines, New York: State University of New York Press 2002, xi-xix.

Douglas, Mary, „Uncleanness and Taboo Draw the Lines of the World“, in: ead., Jacob’s Tears: The Priestly Work of Reconciliation, Oxford – New York: Oxford University Press 2004, 159-175. [Čisté a nečisté v kněžské vrstvě Pentateuchu.]

Given, James B., „Technologie trestání“, in: id., Inkvizice a středověká společnost: Moc, kázeň a odpor v Languedocu, přel. Eva Doležalová – František Doležal, Neratovice: Verbum 2008, 101-133. [Kritika durkheimovské linie výkladu represe, trestní systém jako nástroj mravní převýchovy a společenského ovládání.]

Moore, Laurence R., „The Protestant Majority as a Lost Generation – A Look at Fundamentalism“, in: id., Religious Outsiders and the Making of Americas, New York – Oxford: Oxford University Press 1986, 150-173.

Moore, Robert I., „Purity and Danger“, in: id., The Formation of a Persecuting Society: Power and Deviance in Western Europe, 950-1250, Oxford: Blackwell 22007, 94-116.

Rohrbaugh, Richard L., „Honor: Core Value in the Biblical World“, in: Dietmar Neufeld – Richard E. DeMaris (eds.), Understanding the Social World of the New Testament, London – New York: Routledge 2010, 109-125. [Čest a hanba v raném křesťanství.]

Smith, Jonathan Z., „Differential Equations: On Constructing ‚the Other‘“, in: id., Relating Religion: Essays in the Study of Religion, Chicago – London: University of Chicago Press 2004, 230-250.

Spunar, Pavel, „Napětí mezi oficiálním a ‚lidovým‘ náboženstvím ve středověku“, in: Luboš Bělka – Milan Kováč (eds.), Normativní a žité náboženství, (Religionistika 9), Brno: Masarykova univerzita – Bratislava: Chronos 1999, 90-102.

Waardenburg, Jacques, „Official, Popular, and Normative Religion in Islam“, „A Medieval Muslim View“, „Popular Religion in Islam“, „Popular Forms“, „Popular Movements“, „Some Characteristics of Popular Islam“, „Popular Islam Within the Framework of Practiced Islam“, „Official Religion and its Representatives in Islam“, „The Concept of Normative Islam“, „Conclusion“, „Appendix: A Note on the Contexts of Earlier Research on Official and Popular Islam“, in: id., Islam: Historical, Social, and Political Perspectives, Berlin – New York: Walter de Gruyter 2002, 85-110.

Zbíral, David, „‚Bylo a bude, svět tak běží, že s ženou jiného, kdo může, leží‘: ‚Alternativní‘ sexuální morálky a jejich regulace v inkvizičním registru Jakuba Fourniera“, Dějiny – teorie – kritika 5/2, 2008, 191-217.

Zbíral, David, „Středověcí intelektuálové, disidence a prosazování společensky konstruktivní racionality“, „Hereze a abnormalita“, „Od dualismu k uctívání Satana“, in: id., Největší hereze: Dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské Evropy, (Každodenní život 37), Praha: Argo 2007, 91-98, 99-104, 105-109.

18) Přístupy a dějiny bádání

 • dějiny výzkumu jednotlivých západních náboženských tradic: střet oborů, institucí a paradigmat
 • hranice a interakce etického a emického přístupu: příklady ze studia západních náboženských tradic
 • role „velkých teorií“ ve studiu západních náboženských tradic: dějiny, současnost, perspektivy
 • klíčové „velké teorie“ o vývoji západních náboženských tradic, uvedení do diskuse, zhodnocení: revize biblického obrazu předexilního Izraele výsledky archeologie (I. Finkelstein, N. A. Silberman), dichotomie judaismu a helénismu jako výkladového rámce vznikajícího křesťanství (M. Hengel) a její kritika, religionistický přepis počátků křesťanství (B. L. Mack), společná kontextualizace reformních náboženských hnutí v Evropě 12.-13. století a překonání dichotomie ortodoxie-hereze (H. Grundmann), utváření evropské „pronásledující společnosti“ (R. I. Moore), náboženská chudoba a zisková ekonomika (L. K. Little), středověké kořeny reformace (klasická protestantská historiografie), protestantská etika a „duch kapitalismu“ (M. Weber), odkouzlení světa (M. Weber), sekularizace, individualizace náboženství, koncept „střetu civilizací“ (S. P. Huntington) a jeho kritika aj.
 • význam pramenné kritiky v religionistice: zevrubná analýza vybraného příkladu (příkladů) ze západních náboženských tradic
 • fenomenologie náboženství a studium západních tradic: důrazy, důsledky, problémy
 • příspěvek sociologie a sociologizujících přístupů k výzkumu západních náboženských tradic (rané křesťanství, židovské identity, nesouhlasné proudy ve středověkém křesťanství, protestantismus aj.)
 • realita a reprezentace: postmodernismus a jazykový obrat a jejich příspěvek ke studiu západních náboženských tradic
 • vyhodnocení dosavadního příspěvku a perspektiv kognitivních přístupů ke studiu západních náboženských tradic; aplikace vybrané teorie kognitivní vědy na materiál ze západních náboženských tradic
 • hledání „historického Ježíše“: kritické zhodnocení

Kurzy:

Bakalářské

RLA06 Křesťanství I

RLA07 Křesťanství II

RLA12 Dějiny religionistiky

RLA13 Úvod do metodologie výzkumu v religionistice

RLB31 Sociologie náboženství

RLB67 Kognitivní religionistika

RLB260 Religionistika v kontextu společenských věd

RLB262 Foucault, analýza diskurzu a teorie náboženství

RLB312 Proseminář k Dějinám religionistiky

Magisterské

RLA17 Filozofie náboženství

RLA65 Teorie mýtu a rituálu

RLB01 Hostina se zemřelými

RLB214 Proměny židovských studií

RLB218 Historický Ježíš

RLB219 Rané křesťanství v sociálně vědné perspektivě

RLB231 Ortodoxie a hereze ve středověkém západním křesťanství

RLB275 Religionistická analýza textových subjektivit

Doporučená četba:

Asad, Talal, „Medieval Heresy: An Anthropological View“, Social History 11/3, 1986, 345-362.

Biddick, Kathleen, „The Devil’s Anal Eye: Inquisitorial Optics and Ethnographic Authority“, in: ead., The Shock of Medievalism, Durham – London: Duke University Press 1998, 105-134. [Kritika mocenských vztahů mezi badateli a jejich objekty z perspektivy postkoloniálních filozofií, paralely mezi badateli a inkvizitory, kritika přetrvávání objektivistické epistemologie a pojmu autentického hlasu, „jiné“ v inkvizičním a badatelském diskurzu.]

Biller, Peter, „Through a Glass Darkly: Seeing Medieval Heresy“, in: Peter Linehan – Janet L. Nelson (eds.), The Medieval World, London – New York: Routledge 2001, 308-326. [Problémy studia středověké hereze: prameny a jejich omezení, odkaz starší historiografie, nedostatky a přínos jednotlivých přístupů.]

Bradshaw, Paul F., „Ten Principles for Interpreting Early Christian Liturgical Evidence“, in: Paul F. Bradshaw – Lawrence Hoffman (eds.), The Making of Jewish and Christian Worship, Notre Dame: University of Notre Dame Press 1991, 3-21. [Pramenná kritika a studium raně křesťanských rituálů.]

Cameron, Ron – Miller, Merrill P., „Introduction: Ancient Myths and Modern Theories of Christian Origins“, in: iid. (eds.), Redescribing Christian Origins, (Society of Biblical Literature Symposium Series 28), Atlanta: Society of Biblical Literature 2004,1-30.

Ehrman, Bart D., „Heresies and Orthodoxies“, in: id., Lost Christianities: The Battles for Scripture and the Faiths We Never Knew, Oxford University Press 2003, 91-157.

Finkelstein, Israel, „Digging for the Truth: Archaeology and the Bible“, in: Israel Finkelstein – Amihai Mazar, The Quest for the Historical Israel: Debating Archaeology and the History of Early Israel: Invited Lectures Delivered at the Sixth Biennial Colloquium of the International Institute for Secular Humanistic Judaism, Detroit, October 2005, edited by Brian B. Schmidt, (Society of Biblical Literature Archaeology and Biblical Studies 17), Atlanta: Society of Biblical Literature 2007, 9-20.

Horský, Jan, „Místo (velkých) teorií v historických vědách v době narativistické kritiky a mikrohistorických bádání“, in: id., Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním: Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy, (Historické myšlení 46), Praha: Argo 2009, 70-97, 253-264.

Huntington, Samuel P., „Nová éra ve světové politice“, „Globální politika civilizací“, in: id., Střet civilizací: Boj kultur a proměna světového řádu, Praha: Rybka 2001, 11-30, 245-296.

Little, Lester K., „Introduction“, „From Gift Economy to Profit Economy“, „Adapting to the Profit Economy“, Religious Poverty and the Profit Economy in Medieval Europe, London: Paul Elek 1978, ix-xi, 3-18, 19-41.

Mack, Burton L., „The Historical Jesus Hoopla“, in: id., The Christian Myth: Origins, Logic, and Legacy, New York – London: Continuum 2001, 25-40.

Martin, Luther H., „The Promise of Cognitive Science for the Study of Early Christianity“, in: Petri Luomanen – Ilkka Pyysiäinen – Risto Uro (eds.), Explaining Christian Origins and Early Judaism: Contribution from Cognitive and Social Science, (Biblical Interpretation Series 89), Leiden – Boston: Brill 2007, 37-56.

Meeks, Wayne A., „Judaism, Hellenism and the Birth of Christianity“, in: Troels Engberg-Pedersen (ed.), Paul Beyond the Judaism/Hellenism Divide, Louisville – London – Leiden: Westminster John Knox Press 2001, 17-27.

Moore, Robert I., „Purity and Danger“, in: id., The Formation of a Persecuting Society: Power and Deviance in Western Europe, 950-1250, Oxford: Blackwell 22007, 94-116.

Smith, Jonathan Z., „Religion Up and Down, Out and In“, in: Barry M. Gittlen (ed.), Sacred Time, Sacred place: Archaeology and the Religion of Israel, Winona Lake: Eisenbrauns 2001, 3-10. [Obecné pojednání o vztahu archeologie a textových (biblických) studií při výzkumu staroizraelského náboženství.]

Vido, Roman, „Od pojmu k paradigmatu“ in: id., Konec velkého vyprávění? Sekularizace v sociologické perspektivě, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury – Masarykova univerzita 2011, 13-32.

Weber, Max, „Protestantská etika a duch kapitalismu“, in: id., Metodologie, sociologie a politika, Praha: Oikúmené 22009, 182-242.

White, Hayden, „Fikce faktické reprezentace“, in. id., Tropika diskursu: Kulturně kritické eseje, Praha: Karolinum 2010, 153-168.

Požadovaná znalost pramenů

Judaismus

Starověk

Tenach, in: Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona, ekumenický pře­klad, Praha: Česká biblická společnost 31985 (1. vyd. ÚCN 1979).

Aristeův list, přel. Jiří Farský, in: Zdeněk Soušek (ed.), Knihy tajemství a moudrosti: Mimobiblické židovské spisy: pseude­pigrafy I, překlad Starozákonní překladatelské komise ČBS, Praha: Vyšehrad 1995, 19-77. [Legenda o vzniku Septuaginty, popis Jeruzaléma.]

Mišna, traktát Brachot, in: Petr Sláma (ed.), Tanu rabanan: Antologie rabínské literatury, Praha: Vyšehrad 2010, 160-189. [Provolání Slyš (Šema) a Modlitba Osmnácti požehnání (Amida)]

Mišna, traktát (Pirkej) Avot, in: Pirkej avot – Výroky otců: Traktát Babylónského talmudu s pa­ralelním českým překladem a komentářem, (Texty 1), přel. Bedřich Nosek, Praha: Sefer 1994; nebo Petr Sláma (ed.), Tanu rabanan: Antologie rabínské literatury, Praha: Vyšehrad 2010, 189-214.

Avot de-rabi Natan, in: Petr Sláma (ed.), Tanu rabanan: Antologie rabínské literatury, Praha: Vyšehrad 2010, 354-361. [Jochanan ben Zakaj, útěk z obleženého Jeruzaléma, založení školy v Javne.]

Středověk

Šlomo ben Jehuda ibn Gabirol (Avicebron), Keter malchut (Koruna království), in: Koruna kráľovstva rabi Šlomo ben Gabirola, přel. Mária Mičaninová a Jossi Steiner, Praha: Bergman 2010 (1. vyd. Košice: Produkčná dielňa AVE Košice 2003).

Moše ben Maimon (Maimonides), komentář k Mišně, úvod ke kapitole „Chelek“ [traktátu Sanhedrin] (1161-1168), in: Joel L. Kraemer, Maimonides: Život a dílo, Praha: Bergman 2010, 239-249. [Třináct článků víry(Šloša asar ikarim).]

Moše ben Maimon (Maimonides), komentář k Mišně, úvod k traktátu Avot (1161-1168), in: Moše ben Majmon, Osm kapitol o lidské duši a mravním konání, přel. Bedřich Nosek, Praha: Sefer 2001.

Jehuda Liva ben Becalel (Rabi Löw), Ner micva (Světlo přikázání, 1600), in: Maharal (Rabi Löw), Ner micva: O svátku Chanuka, (Sifrej Maharal 1), přel. Jan Divecký, Praha: P3K 2006.

Novověk

Pittsburg Platform, 1885, in: Paul Mendes-Flohr – Jehuda Reinharz, The Jew in the Modern World: A Documentary History, Oxford: Oxford University Press 1995, 468-469, nebo http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/pittsburgh_program.html , [18. 11. 2011].

Columbus Platform, 1936, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/Columbus_platform.html, [18. 11. 2011].

Theodor Herzl, Der Judenstaat (Židovský stát, 1896), in: Theodor Herzl, Židovský stát: Pokus o moderní řešení židovské otázky, přel. Ondřej Buddeus, Praha: Academia 2009.

Protestrabbiner, „Protest Against Zionism“ (1897), in: Paul Mendes-Flohr – Jehuda Reinharz, The Jew in the Modern World: A Documentary History, Oxford: Oxford University Press 1995, 538-539.

The Mizrahi, „Manifesto“ (1902), in: Paul Mendes-Flohr – Jehuda Reinharz, The Jew in the Modern World: A Documentary History, Oxford: Oxford University Press 1995, 546.

Max Nordau, „Jewry of Muscle“ (1903), in: Paul Mendes-Flohr – Jehuda Reinharz, The Jew in the Modern World: A Documentary History, Oxford: Oxford University Press 1995, 547.

Martin Buber, Ich und Du (Já a ty, 1923), in: Martin Buber, Já a ty, Praha: Kalich 32005 (s úvodem Jana Hellera; 1. vyd. Praha: Mladá fronta 1969).

Křesťanství

Starověk

„Nový zákon“, in: Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona, ekumenický pře­klad, Praha: Česká biblická společnost 31985 (1. vyd. ÚCN 1979).

„Tomášovo evangelium“, přel. Petr Pokorný, in: Jan A. Dus – Petr Pokorný (eds.), Novozákonní apokryfy I, Neznámá evangelia, Praha: Vyšehrad 2001, 77-153.

„Protoevangelium Jakubovo“, in: Jan A. Dus – Petr Pokorný (eds.), Novozákonní apokryfy I, Neznámá evangelia, Praha: Vyšehrad 2001, 257-269.

„Skutky Pavla a Thekly“, in: Jan A. Dus (ed.), Novozákonní apokryfy II, Příběhy apoštolů, Praha: Vyšehrad 2003, 185-197.

„Učení dvanácti apoštolů (Didaché)“, in: Spisy apoštolských otců, přel. Ladislav Varcl – Dan Drápal – Jan Sokol, Praha: Kalich 1986, 13-24.

Aurelius Augustinus, „Kniha VII.“; „Kniha VIII.“, in: Aurelius Augustinus, Vyznání, Praha: Kalich 1990, 186-224; 224-260.

Aurelius Augustinus, „O svobodném rozhodování“, in: Aurelius Augustinus, Říman – člověk – světec, 124-251.

Středověk

Benedikt z Nursie, Řehole Benediktova, přel. Alžběta Franecová, Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty 1998.

Zakládací listina Cluny, http://www.fordham.edu/halsall/source/chart-cluny.html, [18. 11. 2011].

„Charta caritatis“, http://www.osb.org/cist/charta.html, [18. 11. 2011].

Dopis Štěpána z Blois manželce Adéle; dopis Godefroie, Rajmunda a Daimberta papežovi, http://www.fordham.edu/halsall/source/cde-letters.html, [18. 11. 2011].

Anselm z Canterbury, „Proslogion“, přel. Lenka Karfíková, in: Sokol, Jan, Mistr Eckhart a středověká mystika, Vyšehrad, Praha 22000, 73-94.

„Otázky Janovy“, přel. David Zbíral, in: Jan A. Dus (ed.), Novozákonní apokryfy III, Proroctví a apokalypsy, Praha: Vyšehrad 2007, 198-203, 217-229.

Rainer Sacconi, „Summa de catharis et leonistis“, Franjo Šanjek (ed.), „Raynerius Sacconi O.P. Summa de Catharis“, Archivum Fratrum Praedicatorum 44, 1974, 42-60 (český překlad: David Zbíral, učební materiály kurzu RLA06 Křesťanství I).

Novověk

Kuschel, Karl-Josef (ed.), Teologie 20. století: Antologie, Praha: Vyšehrad 1995.

„Lumen gentium“, „Gaudium et spes“, „Unitatis redintegratio“, „Nostra aetate“, in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon 1995, 31-100, 175-265, 435-457, 541-555.

Luther, Martin, Malý katechismus Martina Luthera, Praha: Státní nakladatelství 1937.

„Majestát Rudolfa na náboženské svobody“, http://www.psp.cz/eknih/snemy/majestat.htm nebo Karel Doskočil (ed.), Listy a listiny z dějin československých, 869-1938, Praha: Státní nakladatelství 1938, 62-67.

„Rerum novarum“, in: Sociální encykliky (1891-1991), Praha: Zvon 1996.

Říčan, Rudolf et al. (eds.), Čtyři vyznání: Vyznání augsburské, bratrské, helvetské a české se čtyřmi vyznáními staré církve a se čtyřmi články pražskými, (Spisy Komenského evangelické fakulty bohoslovecké 15), Praha: Komenského evangelická fakulta bohoslovecká 1951.

Svatá Terezie od Ježíše, Hrad v nitru, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2003.

„The Book of Common Prayer“, www.bcponline.org, [18. 11. 2011].

Wilkerson, David, Dýka a kříž, Albrechtice: Křesťanský život 2003.

Islám

Chomejní, Ruholláh, Velájat-e faqíh (Vláda faqíha), Islámská vláda, Tehrán: Institut pro uspořádání a vydávání děl imáma Chomejního, 2004.

al-Ghazzálí, Abú Hámid Muhammad, Zachránce bloudícího, přel. Luboš Kropáček, Praha: Vyšehrad 2005.

Ibn ‘Arabí, Šajch Muhjiddín, „Úradky boží pro nápravu lidského království“, in: Bronislav Ostřanský, Dokonalý človek a jeho svět islámské mystiky, Praha: Orientální ústav AV ČR 2004.

Ibn Chaldún, Čas království a říší: Mukaddima, Praha: Odeon 1972.

Ibn Ishák, Život Muhammada Posla Božieho, přel. Ján Paulíny, Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví 22003. [Vyšel i český překlad, ale slovenský je kvalitnější.]

Ibn Tufajl – Abú Bakr, Živý, syn Bdícího, přel. Ivan Hrbek, Praha: SNKLHU 1957.

al-Kisá‘í, Abú ’l-Hasan, Kniha o počiatku a konci: Islamské mýty a legendy, přel. Ján Paulíny, Bratislava: Tatran 1980.

Korán, přel. Ivan Hrbek, Academia, Praha 32000.

an-Nawawí, Imán Jahjá, Zahrady spravedlivých: Sbírka výroků proroka Muhammada, Praha: AMB 2008.

Qutb, Sayyid, Milestones: Ma’alim fi’l-tareeq, Birmingham: Maktabah 2006. [Vyjde český překlad (Miloš Mendel).]

Rúmí, Džaláleddín Balchí, Masnaví, Praha: Protis 1995.

D

Východní náboženské tradice

1) Pojem náboženství

 • esencialistický a konstruktivistický přístup k tvorbě pojmů: esencialismus, konstruktivismus a diskuse o pojmech „Orient“, „hinduismus“, „buddhismus“, „bön“, „šintoismus“, „taoismus“, „konfucianismus“, „náboženství Číny“ aj.
 • náboženství jako vědecký pojem: teoretické problémy základních pojmů vztahujících se k „východním náboženským tradicím“
 • ideologické a mocenské aspekty tvorby a užívání pojmů, ideologizace pojmu náboženství: antiklerikalismus, orientální a esoterická renesance a interpretace „náboženství Východu“ v moderní Evropě
 • dějiny pojmu náboženství: vznik, vývoj a problematika užívání pojmů hinduismus, buddhismus atd.
 • problém univerzálnosti pojmu náboženství: praktické a teoretické problémy a implikace uplatňování pojmu „náboženství“ v pozdně středověkém, raně novověkém a koloniálním kontextu (se zohledněním role a problémů misií) a v kontextu recepce tzv. východních náboženství v Evropě
 • hranice pojmu náboženství: problém hranic náboženského a nenáboženského – rozbor na příkladu vybrané „východní“ tradice
 • pojem náboženství a posvátno: role „posvátna“ v interpretaci tzv. východních náboženství a meze jeho užívání jako definičního znaku v kontextu asijských tradic

Doporučená četba:

Derris, Karen – Gummer, Natalie (eds.), „Introduction: Defining Buddhism(s)“, in:Karen Derris – Natalie Gummer (eds.), Defining Buddhism(s): A Reader (Critical Categories in the Study of Religion), London: Equinox Publishing 2007, 1-13.

Fárek, Martin, „Hinduismus: Skutečné náboženství nebo konstrukt koloniální vědy?“, Religio: Revue pro religionistiku 14/2, 2006, 97-112.

Fitzgerald, Timothy, „A Critique of ‚Religion‘ as a Cross-Cultural Category“, Method and Theory in the Study of Religion 9/2, 1997, 91-110.

King, Richard, „Disciplining Religion“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge, 35-61.

King, Richard, „Orientalism and the Modern Myth of Hinduism“, Numen 46, 1999, 146-185.

King, Richard, „The Modern Myth of Hinduism“, in: id., Orientalism and Religion, London – New York 1999, 96-117.

Lenoir, Frédéric, „Renesance Orientu“, „První překlady“, „Oreint romantiků“, „Obrazy buddhismu v Evropě na začátku 19. století“, „Vědecký objev buddhismu“, „Velký rival křesťanství“, „Paralely mezi buddhismem a křesťanstvím“, „‚Moderní‘ buddhismus proti ‚dogmatickému‘ křesťanství“, „Schopenhauer a ‚buddhistický pesimismus‘“, „Svět jako vůle a představa“, „Schopenhauer buddhistický filosof?“, „‚Buddhistický pesimismus‘“, „Nietzsche a ‚buddhistický nihilismus‘“, „Buddhismus: spojenec Nietzscheho proti křesťanství“, „Hrozba ‚nového, evropského buddhismu‘“, „‚Ateistický Kristus Indie‘ a ‚prorok nicoty‘“, „Je buddhismus ateismem?“, „Je buddhismus náboženstvím nicoty?“, „Buddhsitický esoterismus a modernismus (1875 – 1960)“, „Buddhismus romantiků“, „Světlo Asie“, „Odmítnutí materialismu a návrat k zájmu o magii“, „Ezoterický buddhismus“, „Helena Blatavská a ‚učitelé‘ prvotní moudrosti“, „Krize a další vývoj Teosofické společnosti“, „Přizpůsobení buddhismu teosofii“, „Co přišlo po Teosofické společnosti: ‚sekty‘ a ‚New Age‘“, „‚Buddhistický modernismus‘ a první konverze“, „Henry Olcott, Alexandra David-Néelová a ‚buddhistický modernismus‘“, „Kudy se ubíral vývoj propagace buddhismu na Západě“, in: id., Setkávání buddhismu se Západem, Praha: Volvox Globator 2002, 65-167.

Lopez, Donald, „Úvod“, in: id., Příběh buddhismu, Brno: Barrister and Principal 2003, 7-21.

Lužný, Dušan, „Stručné dějiny buddhismu na Západě“, in: Edward Conze, Stručné dějiny buddhismu, Brno: Jota 1997, 155-173.

Michaels, Axel, „What is Hinduism?“, „Hinduism and Hindu-ness“, „Religion and Dharma“, „Hindu Religions and Hindu Religiosity“, „Great and Little Hinduism“, „Continuity and Change“, in: id., Hinduism: Past and Present, Princeton 2004, 12-30.

Rozehnalová, Jana, „Czech Perspectives on Buddhism, 1860-1989“, Journal of Religion in Europe 1/2, 2009, 156-181.

Stietencorn, Heinrich von, „Religious Configuration in Medieval India and the Modern Concept of Hinduism“, in: Vasudha Dalmia – Heinrich von Stietencorn, The Oxford India Hinduism Reader, New Delhi: Oxford University Press 2007, 50-89.

Valtrová, Jana, „‚Modloslužebníci mnoha různých sekt‘“, „Konceptualizace ‚náboženství‘ v kontextu křesťanských misií“, in: ead., Středověká setkání s „jinými“: Modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii, Praha: Argo 2011,110-133, 134-141.

2) Komparace, klasifikace, genealogie

 • komparace a postupy vytváření pojmů, typologií a genealogií: problémy pojmu „světová náboženství“ a s ním spjatých klasifikací (místo asijských tradic v klasifikacích „světových náboženství“; otázky kritérií umístění konkrétních tradic v taxonomickém systému „světových náboženství“; dějiny klasifikací asijských tradic)
 • religionistické komparace křesťanství/dalších „západních“ a „východních“ tradic: perspektivy, historie, motivy a cíle
 • ideologické a náboženské klasifikace a komparace: dichotomie my a oni, posvátné a profánní, čisté a nečisté, původní a odvozené, pravé a falešné v dynamice asijských kultur a v dynamice vědecké reflexe asijských kultur
 • tradiční evropská klasifikace lidských společenství (křesťané, „mohamedáni“, židé, „pohané“) a její vliv na poli religionistického studia východních náboženství; ideál „zbožného pohana“ v evropské intelektuální tradici
 • koncept „světových náboženství“ a jeho vliv na poli religionistického studia východních náboženství (důsledky pro teorii a empirický výzkum)
 • etické a emické klasifikace reality, problém dominance a respektu badatelů vůči aktérským výpovědím, vztah mezi světem aktéra a světem vědce: západní vědci a reflexe emických klasifikací v asijských studiích; pramenné zdroje vědeckých klasifikací „východních“ tradic a jejich teoretické implikace; sociální a kulturní důsledky prolínání etických a emických klasifikací v pozdně středověkém, raně novověkém a koloniálním kontextu

Doporučená četba:

Baumann, Martin, „Culture and Valuation: Early German Buddhists and the Creation of a ‚Buddhism in Protestant Shape‘“, Numen 44, 1997, 270-295.

Bharati, Agehananda, „The Hindu Renaissance and its Apologetic Pattern“, The Journal of Asian Studies 29/2, 1970, 267-287.

Bharati, Agehananda, „Fictitious Tibet: The Origin and Persistence of Rampaism“, Tibet Society Bulletin 7, 1974, http://www.serendipity.li/baba/rampa.html [18. 9. 2011].

Cohn, Bernard, „Law and the Colonial State in India“, in: id., Colonialism and its Forms of Knowledge: The British in India, Oxford: Oxford University Press 1997, 57-75 (přetisk v: The Bernard Cohn Omnibus, New Delhi: Oxford University Press 2004).

Cohn, Bernard, „The Census, Social Structure and Objectification in South Asia“, in: An Anthropologist among the Historians and Other Essays, Oxford University Press 1987, 224–254 (přetisk v: The Bernard Cohn Omnibus, New Delhi: Oxford University Press 2004).

Derris, Karen – Gummer, Natalie (eds.), „Defining Buddhist Histories: Introduction“, in:Karen Derris – Natalie Gummer (eds.), Defining Buddhism(s): A Reader (Critical Categories in the Study of Religion), London: Equinox Publishing 2007, 14-23.

Derris, Karen – Gummer, Natalie (eds.), „Defining Buddhist Ideologies: Introduction“, in:Karen Derris – Natalie Gummer (eds.), Defining Buddhism(s): A Reader (Critical Categories in the Study of Religion), London: Equinox Publishing 2007, 118-125.

Ghosh, Anindita, „Social Profile of a Language“, in: ead., Power in Print: Popular Publishing and the Politics of Language in a Colonial Society, New Delhi: Oxford University Press 2006, 29-65.

Holba, Jiří, „Počátky mahájánového buddhismu v Indii“, Studia Orientalia Slovaca 3, 2004, 109-126.

Chakrabarty, Dipesh, „Modernity and Ethnicity in India“, in: David Bennet (ed.), Multicultural States: Rethinking Difference and Identity, London – New York: Routledge 1998, 91-110.

King, Richard, „The Power of Definitions: A Genealogy of the idea of the ‚Mystical‘“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge, 7-34.

King, Richard, „The Politics of Privatization: Indian Religion and the Study of Mysticism“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge, 161-186.

Klostermaier, Klaus K., „Hindu Nationalist Politics and Hinduism as a World Religion“, in: id., A Survey of Hinduism, Albany: State University of New York Press 1994, 461-476.

Lopez, Donald S., „The Name“, „The Book“, in: id., Prisoners of Shangri-la, London – Chicago: The University of Chicago Press 1998, 15-85.

Lužný, Dušan – Bělka, Luboš, „Doslov: Podoby buddhismu na Západě“, in: Lopez, Donald Jr., Příběh buddhismu, Brno: Barrister & Principal 2003, 209-221.

Masuzawa, Tomoko, „‚The Religions of the World‘ before ‚World Religions‘“, „‚World Religions‘ in the Age of World Wars“, „Early Modern Taxonomy, or the Order of Nations“, „Before the Birth of Science“, „The Legacy of Comparative Theology“, „Two Pioneers: Frederick Denison Maurice and James Freeman Clarke“, „Strategies for Representation“, „A Critic: Charles Hardwick“, „The Variety of Parascientific Comparativism“, „Philologist Out of Season: F. Max Müller on the Classification of Language and Religion“, „The Aristocracy of Book Religions“, „On the Possibility of the Common Origin of Languages“, „The Trouble with the Turanian“, „The Real Trouble with the Turanian“, „A Tale of Two Burnoufs“, in: id., The Invention of World Religions: Or, How European Universalism Was Preserved in the Language of Pluralism, Chicago: University of Chicago Press 2005, 37-106, 207-258.

Rozehnalová, Jana, „Asijská náboženství v evropských středověkých cestopisech“, in: Petr Sommer – Vladimír Liščák (eds.), Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět: Setkávání na cestách Starého světa ve 13.-14. století, (Colloquia mediaevalia Pragensia 10), Praha: Filosofia 2008, 209-226.

Rozehnalová, Jana, „Czech Perspectives on Buddhism, 1860-1989“, Journal of Religion in Europe1/2, 2008, 156-181.

Smith, Jonathan Z., „Nothing Human is Alien to Me“, Religion 26, 1996, 297-309.

Stietencorn, Heinrich von, „Religious Configuration in Medieval India and the Modern Concept of Hinduism“, in: Vasudha Dalmia – Heinrich von Stietencorn, The Oxford India Hinduism Reader, New Delhi: Oxford University Press 2007, 50-89.

Thapar, Romila, „Ideology and the Interpretation of Early Indian History“, „Imagined Religious Communities? Ancient History and the Modern Search for a Hindu Identity“, in: ead., Interpreting Early India, New Delhi: OUP 2006, 1-22, 60-88.

Trávníček, Zdeněk, „Úvod“, „Nové náboženství?“, „Krize náboženství na přelomu 19. a 20. století“, „Pionýři Buddhova učení na Západě“, „Evropští pionýři buddhistického mnišství na Východě“, „Thera Nyanasatta“, in: id., Leopold Procházka: První český buddhista, Brno: Masarykova univerzita, 15-32.

Valtrová, Jana, „Úvod“, „‚Modloslužebníci mnoha různých sekt‘“, Středověká setkání s „jinými“: Modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii, Praha: Argo 2011, 9-14, 110-133: 110-113.

Zavos, John, „Defending Hindu Tradition: Sanatana Dharma as a Symbol of Orthodoxy in Colonial India“, Religion 31, 2001, 109-123.

Zbavitel, Dušan – Vacek, Jaroslav, „Literatura buddhismu a džinismu“, „Buddhistický kánon“, „Koš řádové disciplíny“, „Koš pouček“, „Dhammapada“, „Písně starých mnichů a mnišek“, „Džátaky“, „Koš víry“, „Pálijská nekanonická literatura“, „Komentáře a kroniky“, „Sanskrtský buddhistický kánon“, „Nekanonické buddhistické texty v sanskrtu“, „Džinistická literatura“, in: iid., Průvodce dějinami staroindické literatury, Třebíč: Arca JiMfa 1996, 73-104.

Županov, Ines G., „Counter-reading Jesuit Sources“, in: ead., Disputed Mission: Jesuit Experiments and Brahmanical Knowledge in Seventeenth-century India, New Delhi: Oxford University Press 1999, 31-42.

3) Jazyk, význam, interpretace

 • promluva jako jednání a analýza diskurzu: diskurzivní analýza a teoreticky spřízněné přístupy ve studiu asijských tradic (postmodernismus a postkolonialismus v historiografii, sociologii a antropologii Asie)
 • jazyk, promluva a mlčení v náboženských teoriích a praxích Asie
 • jednání jako promluva: příklady antropologických a sociologických přístupů ke studiu asijských tradic
 • znak a význam: proměny interpretací sdílených symbolů ve studiu asijských tradic; přístupy z hlediska psychoanalýzy, strukturalismu, symbolické antropologie, kulturálních studií a postkoloniální teorie ve studiu asijských tradic: vybraný příklad, možnosti, meze
 • role náboženství v interpretaci/konstrukci světa: náboženské symboly jako prostředek rozumění světu, sociálního vyjednávání a sociální mobilizace – příklad z dějin a současnosti tradic Asie (příklad má objasnit všechny uvedené aspekty: rozumění, vyjednávání a mobilizaci)
 • narativita a konstrukce skutečnosti v pramenech: charakteristiky pramenné základny a datových zdrojů pro studium asijských tradic, teoreticky relevantní specifika pramenů a dalších datových zdrojů
 • narativita a konstrukce skutečnosti ve vědeckém textu: dominantní narativy ve vědecké reflexi asijských tradic (charakteristiky, dějiny, kontexty)
 • interpretace tradice v asijských společnostech: emické a etické postupy, formy, autority
 • problémy překladu pramenů asijských tradic: převody pojmů a formy, selekce

Doporučená četba:

Alper, Harvey P. (ed.), „Introduction“, in: id., Understanding Mantras, Delhi: Motilal Banarsidass 2002, 1-14.

Bandyopadhyay, Sekhar, „Caste and Popular Religion: Revolt against Hierarchy and its Limits“, in: id., Caste, Culture and Hegemony, New Delhi: Sage 2004, 77-107.

Basu, Shamita, „The Metastasis of Enlightenment: The Place of Science, Ethics, and Philosophy in Neo-Hinduism“, „Conclusion“, in: ead., Religion as Nationalist Discourse: Swami Vivekananda and New Hinduism in Nineteenth-Century Bengal, Delhi: OUP, 165-202.

Bijlert, Victor A. van, „Bankim’s Mother: Imagery of the Indian Nation“, in: Heinz Werner Wessler – Lars Kjaerholm – Niels Brimnes, The Avatars of Modernity: Vasco da Gama’s Discovery and Indian Identities in Perspective, New Delhi: Munishram Manoharlal 2003, 93-117.

Cohn, Bernard, „The Command of Language and the Language of Command“, in: id., Colonialism and its Forms of Knowledge: The British in India,Oxford: Oxford University Press 1997, 16-56 (přetisk v: The Bernard Cohn Omnibus, New Delhi: Oxford University Press 2004).

Collins, Steven, „Nirvāna, Time, and Narrative“, History of Religions 31/3, 1992, 215-246 .

Freitag, Sandria B., „Contesting Public: Colonial Legacies and Contemporary Communalism“, in: David Ludden (ed.), Making India Hindu: Religion, Community, and the Politics of Democracy in India, New Delhi: OUP 22005, 211-234.

Ghosh, Anindita, „Social Profile of a Language“, in: Anindita Ghosh, Power in Print: Popular Publishing and the Politics of Language in a Colonial Society, New Delhi: Oxford University Press 2006, 29-65.

Gorringe, Hugo – Rafanell, Irene, „The Embodiment of Caste: Oppression, Protest and Change“, Sociology 41/1, 2007, 97-114.

Gupta, Sanjukta, „The Domestication of a Godess: Caraņa-tīrtha Kālīghāṭ, the Mahāpīṭha of Kālī“, in: R. F. McDermott – J. J. Kripal, Encountering Kālī: In the Margins, at the Center, in the West, Delhi: Motilal Banarsidass 2005, 60-79.

Guru, Gopal, „Understanding Multiple Images of B.R. Ambedkar“, in: Manu Bhagavan – Anne Feldhaus (eds.), Speaking Truth to Power: Religion, Caste, and the Subaltern Question in India, New Delhi OUP 2009, 205-220.

Halbfass, Wilhelm, „Rammohan Roy and His Hermeneutic Situation“, in: id., India and Europe: An Essay in Philosophical Understanding, Delhi: Motilal Banarsidass 1999, 197-216.

Chatterjee, Partha, „Religion of Urban Domesticity“, in: Partha Chatterjee, Gyanendra Pandey (eds.), Subaltern Studies VII: Writings on South Asian History and Society, Delhi: OUP 2005, 40-68.

Ilaih, Kancha, „Productive Labour, Consciousness and History: The Dalitbahujan Alternative“, in: Shahid Amin – Dipesh Chakrabarty (eds.), Subaltern Studies IX: Writings on South Asian History and Society, New Delhi: Oxford University Press, 1996, 165-200.

Kapoor, Kapil, „Language and Interpretation“, „Language and Reality“, „Linguistic Thought and Grammar“, „Texts and Commentary Tradition“, „The Interpretative Tradition“, „Characteristics of the Tradition“, „Types of Interpretation“, „The Commentary Tradition“, „Types of Commentaries“, „Purpose and Value of Commentaries“, „Status of the Text“, „Nature of the Texts“, „Task and Types of Interpretation“, in: id., Text and Interpretation: The Indian Tradition, New Delhi: D.K. Printworld 2005, 1-96.

Lopez, Donald S., Jr., „Authority and Orality in the Mahāyāna“, Numen 42/1, 1995, 21-47.

Lutgendorf, Philip, „All in the (Raghu) Family: A Video Epic in Cultural Context“, in: L. A. Babb – S. S. Wadley (eds.), Media and the Transformation of Religion in South Asia, Delhi: Motilal Banarsidass 1997, 217-253.

Mathur, K. S., „Hindu Values of Life: Karma and Dharma“, in: T. S. Madan (ed.), Religion in India, New Delhi: OUP 112008, 63-77.

Neufeldt, Roland W., „A Lesson in Allegory: Theosophical Interpretations of the Bhagavadgita“, in: R. E. Minor (ed.), Modern Indian Interpreters of the Bhagavadgita, Delhi: Sri Satguru Publications 1991 (původní vydání State University of New York Press 1986), 11-33.

O’Flaherty, Wendy Doniger (ed.), „Karma and Rebirth in the Vedas and Purāṇas“, „Karma and Rebirth in the Dharmaśāstras“, „Karma, Apūrva, and ‚Natural‘ Causes: Observations on the Growth and Limits of the Theory of Saṃsāra“, in: ead. (ed.), Karma and Rebirth in Classical Indian Traditions, Delhi: Motilal Banarsidass 1983, 3-37, 61-89, 268-302.

O’Toole, Therese, „Secularizing the Sacred Cow: The Relationship between Religious Reform and Hindu Nationalism“, in: Antony Copley (ed.), Hinduism in Public and Private: Reform, Hindutva, Gender, and Sampraday, New Delhi: OUP 2003, 84-109.

Padoux, André, „Mantras – What Are They?“, in: Harvey P. Alper (ed.), Understanding Mantras, Delhi: Motilal Banarsidass 2002, 295-318.

Pandey, Gyanendra, „Mobilizing the Hindu Community“, in: id., The Construction of Communalism in Colonial North India, New Delhi: OUP 22006, 158-200.

Sarkar, Sumit, „The Decline of the Subaltern in Subaltern Studies“, in: id., Writing Social History,New Delhi: Oxford University Press 1998, 82-108.

Sarkar, Sumit, „Renaissance and Kalijyuga: Time, Myth and History in Colonial Bengal“, in: id., Writing Social History,New Delhi: Oxford University Press 1998, 186-215.

Schopen, Gregory, „Archeology and Protestant Presupositions in the Study of Indian Buddhism“, in: id., Bones, Stones, and Buddhist Monks: Collected Papers on the Archeology, Epigraphy, and Texts of Monastic Buddhism in India, Honolulu: University of Hawaii Press 1997, 1-22.

Sil, Narasingha P., „Vivekānanda’s Rāmakṛṣṇa: An Untold Story of Mythmaking and Propaganda“, Numen 40, 1993, 38-62.

Tartakov, Gary M., „Art and Identity: The Rise of a New Buddhist Imagery“, in: Manu Bhagavan – Anne Feldhaus (eds.), Speaking Truth to Power: Religion, Caste, and the Subaltern Question in India, New Delhi: OUP 2009, 180-204.

Thapar, Romila, „Ideology and the Interpretation of Early Indian History“, „Imagined Religious Communities? Ancient History and the Modern Search for a Hindu Identity“, in: ead., Interpreting Early India, New Delhi: OUP 2006, 1-22, 60-88.

Thapar, Romila, „In Defence of the Variant“, in: ead., Cultural Pasts: Essays in Early Indian History, New Delhi: OUP 82009, 1089-1095.

Thapar, Romila, „The Ramayana: Theme and Variation“, in: ead., Cultural Pasts: Essays in Early Indian History, New Delhi: OUP 82009, 647-679.

Thapar, Romila, „A Historical Perspective on the Story of Rama“, in: ead., Cultural Pasts: Essays in Early Indian History, New Delhi: OUP 82009, 1055-1078.

Valtrová, Jana, „Jazyková bariéra a její překonávání“, in: ead., Středověká setkání s „jinými“: Modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii, Praha: Argo 2011, 41-48.

Walters, Jonathan S., „Suttas as History: Four Approaches to the Sermon on the Noble Quest (Ariyapariyesanasutta)“, in: Karen Derris – Natalie Gummer (eds.), Defining Buddhism(s): A Reader (Critical Categories in the Study of Religion), London: Equinox Publishing 2007, 44-80.

Wright, Dale S., „Historical Understanding: The Ch'an Buddhist Transmission Narratives and Modern Historiography“, in: Karen Derris – Natalie Gummer (eds.), Defining Buddhism(s): A Reader (Critical Categories in the Study of Religion), London: Equinox Publishing 2007, 81-91.

Županov, Ines G., „Of Men, Letters, and Cultural Latitudes“, „Counter-reading Jesuit Sources“, in: ead., Disputed Mission: Jesuit Experiments and Brahmanical Knowledge in Seventeenth-century India, New Delhi: Oxford University Press 1999, 1-42.

Županov, Ines G., „In the Search of Utopia: Karma and Rebirth in the Theosophical Movement“, in: Karma and Rebirth: Post Classical Development, Delhi: Sri Satguru Publications 1995, 247-248 (první vydání: New York: State University of New York 1986).

4) Identita a reprezentace

 • náboženství, identita, reprezentace – role, vztahy, prostředky: ucelená ilustrace komplexního teoretického problému na příkladu vybrané asijské tradice
 • náboženství a etnicita, náboženský univerzalismus a náboženský partikularismus: etnické a sociální souvislosti skupinových identit v Asii (příklad); universalismus a partikularismus v ideologických a politických střetech v Asii (příklad)
 • problém příslušnosti k jediné/více tradicím: exkluzivita identity a členství (kritická reflexe možností uplatnění pojmu exkluzivity a inkluzivity ve vztahu k identitě a členství v asijských společnostech)
 • kolektivní, osobní a situační aspekty náboženské identity (příklad z vybrané asijské tradice)
 • politika identity: reprezentace, marginalizace, hybridita v kontextu asijských tradic (asijští křesťané, Asiaté v emigraci, reprezentace a marginalizace na základě genderu, třídy, kasty, etnické přináležitosti, kulturní příslušnosti aj.)
 • hranice reprezentace a sebeprezentace (gender, třída, kasta, etnická přináležitost a kulturní příslušnost v asijském kontextu)
 • reprezentace „jiného“, etnocentrismus, stereotypní představy o náboženských menšinách a konkurenčních náboženstvích (obsahy a mechanismy jejich utváření): příklady z asijských společností
 • sebeprezentace, úloha „jiného“ v budování vlastní náboženské identity: příklady z asijských společností
 • identita badatele a její význam v kontextu studia asijských kultur v dějinách a současnosti: rozbor vybraného příkladu

Doporučená četba:

Bandyopadhyay, Sekhar, „Caste and Popular Religion: Revolt against Hierarchy and its Limits“, in: id., Caste, Culture and Hegemony, New Delhi: Sage 2004, 77-107.

Basu, Shamita, „The Metastasis of Enlightenment: The Place of Science, Ethics, and Philosophy in Neo-Hinduism“, „Conclusion“, in: ead., Religion as Nationalist Discourse: Swami Vivekananda and New Hinduism in Nineteenth-Century Bengal, Delhi: OUP, 165-202.

Basu, Shamita, „Religion and Nationalism in Nineteenth Century Bengal“, in: ead., Religious Revivalism as Nationalist Discourse: Swami Vivekananda and New Hinduism in Nineteenth-Century Bengal, Delhi: Oxford University Press 2002, 12-39.

Basu, Shamita, „The Universalization of Hinduism and the Construction of the Nation“, in: ead., Religious Revivalism as Nationalist Discourse: Swami Vivekananda and New Hinduism in Nineteenth-Century Bengal, Delhi: Oxford University Press 2002, 67-93.

Bhattacharya, Tithi, „The Curious Case of the Bhadralok: Class or Sentiment?“, in: ead., The Sentinels of Culture, New Delhi: OUP 2005, 35-67.

Bijlert, Victor A. van, „Bankim’s Mother: Imagery of the Indian Nation“, in: Heinz Werner Wessler – Lars Kjaerholm – Niels Brimnes, The Avatars of Modernity: Vasco da Gama's Discovery and Indian Identities in Perspective, New Delhi: Munishram Manoharlal 2003, 93-117.

Cohn, Bernard, „The Census, Social Structure and Objectification in South Asia“, in: An Anthropologist among the Historians and Other Essays, Oxford University Press 1987, 224–254 (přetisk v: The Bernard Cohn Omnibus, New Delhi: Oxford University Press 2004).

Dalmia, Vasudha, „‚The Only Real Religion of the Hindus‘: Vaiṣṇava Self-representation in the Late Nineteenth Century“, in: Vasudha Dalmia – Heinrich von Stietencorn (eds.), The Oxford India Hinduism Reader, New Delhi: Oxford University Press 2007, 91-125.

Deák, Dušan, „Kam patríme? Hinduizmus a islám v rodine potomkov Šejcha Muhammada zo Šrígóndy“, in: id., Indickí svätci medzi minulosťou a prítomnosťou: Hľadanie hinduistov a muslimov v Južnej Ázii, Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2010, 174-199.

Dempsey, Corinne G., „Me, St. George, and Other Foreigners“, „Sr. Alphonsa: Indian/Roman Catholic Saint and Champion of Syrian Christian Self-Identification“, „St. George, the Indigenous Foreigner“, in: ead., Kerala Christian Sainthood: Collisions of Culture and Worldview in South India, New Delhi: Oxford University Press 2001, 18-51.

Derris, Karen – Gummer, Natalie (eds.), „Defining Buddhist Identities: Introduction“, in:Karen Derris – Natalie Gummer (eds.), Defining Buddhism(s): A Reader (Critical Categories in the Study of Religion), London: Equinox Publishing 2007, 216-224.

Do, Thien, „The Quest for Enlightenment and Cultural Identity: Buddhism in Contemporary Vietnam“, in: Harris Ian, Buddhism and Politics in Twentieth-century Asia, London: Pinter 1999, 254-284.

Freitag, Sandria B., „Contesting Public: Colonial Legacies and Contemporary Communalism“, in: David Ludden (ed.), Making India Hindu: Religion, Community, and the Politics of Democracy in India, New Delhi: OUP 22005, 211-234.

Fuller, Jason, D., „Re-membering the Tradition: Bhaktivinoda Thākura’s Sajjanaṭosanī and the Construction of a Middle-Class Vaiṣṇava Sampradāya in Nineteenth-Century Bengal“, in: A. Copley (ed.), Hinduism in Public and Private: Reform, Hindutva, Gender, and Sampraday, New Delhi: Oxford University Press 2003, 173-210.

Ghosh, Anindita, „Social Profile of a Language“, in: ead., Power in Print: Popular Publishing and the Politics of Language in a Colonial Society, New Delhi: Oxford University Press 2006, 29-65.

Guru, Gopal, „Understanding Multiple Images of B.R. Ambedkar“, in: Manu Bhagavan – Anne Feldhaus (eds.), Speaking Truth to Power: Religion, Caste, and the Subaltern Question in India, New Delhi OUP 2009, 205-220.

Halbfass, Wilhelm, „Dharma in the Self-Understanding of Traditional Hinduism“, „Reinterpretations of Dharma in Modern Hinduism“, in: id., India and Europe: An Essay in Understanding, Delhi, Motilal Banarsidas 1990, 310-333, 334-348.

Halbfass, Wilhelm, „Neo-Hinduism, Modern Indian Traditionalism and the Presence of Europe“, in id., India and Europe: An Essay in Philosophical Understanding, Delhi: Motilal Banarsidas 1990, 217-246.

Halbfass, Wilhelm, „Rammohan Roy and His Hermeneutic Situation“, in: id., India and Europe, An Essay in Philosophical Understanding, Delhi: Motilal Banarsidass 1999, 197-216.

Hawley, John S., „The Saints Subdued: Domestic Virtue and National Integration in Amar Chitra Katha“, in: Lawrence A. Babb – Susan S. Wadley (eds.), Media and the Transformation of Religion in South Asia, Delhi: Motilal Banarsidass 1997, 107-134.

Heehs, Peter, „Bengali Religious Nationalism and Communalism“, in: id., Nationalism, Terrorism, Communalism, New Delhi: Oxford University Press 32006, 96-123.

Chakrabarty, Dipesh, „Modernity and Ethnicity in India“, in: David Bennet (ed.), Multicultural States, Rethinking Difference and Identity, London – New York: Routledge 1998, 91-110.

Chatterjee, Partha, „A Religion of Urban Domesticity: Sri Ramakrishna and the Calcutta Middle Class“, in: Partha Chatterjee – Gyanendra Pandey (eds.), Subaltern Studies VII: Writings on South Asian History and Society,New Delhi: Oxford University Press 2005, 40-68.

Chatterjee, Partha, „Caste and Subaltern Consciousness“, in: Ranjit Guha (ed.), Subaltern Studies VI: Writings on South Asian History and Society, New Delhi: Oxford University Press 62005, 169-209.

Ilaih, Kancha, „Productive Labour, Consciousness and History: The Dalitbahujan Alternative“, in: Shahid Amin – Dipesh Chakrabarty (eds.), Subaltern Studies IX: Writings on South Asian History and Society, New Delhi: Oxford University Press, 1996, 165-200.

Killingley, David, „Vivekananda’s Western Message from the East“, in: William Radice (ed.), Swami Vivekananda and the Modernization of Hinduism, Delhi: Oxford University Press 1998, 138-157.

King, Richard, „The Politics of Privatization: Indian Religion and the Study of Mysticism“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 161-186.

King, Richard, „TheModern Myth of Hinduism“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 96-117.

King, Richard, „Orientalism and the Modern Myth of Hinduism“, Numen 46, 1999, 146-185.

King, Richard, „Orientalism and Indian Religions“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 82-95.

King, Richard, „‚Mystic Hinduism‘: Vedānta and the Politics of Representation“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 118-142.

King, Richard, „Orientalism and the Dicovery of ‚Buddhism‘“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 143-160.

King, Richard, „Beyond Orientalism? Religion and Comparativism in a Postcolonial Era“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 187-218.

Kopf, David, „The Cultural Policy of Warren Hastings“, „The Orientalist in Search of a Golden Age“, in: id., British Orientalism and Bengal Renaissance, Calcutta: Firma K.L. Mukopahyay 1969, 13-22.

Kopf, David, „Rammohun Roy and the Bengal Renaissance: An Historiographical Essay“, in: V. C. Joshi (ed.), Rammohun Roy and the Process of Modernization in India, Delhi – Bombay – Bangalore – Kanpur: Vikas Publishing, 1975, 21-45.

Neufeldt, Roland W., „A Lesson in Allegory: Theosophical Interpretations of the Bhagavadgita“, in: R. E. Minor (ed.), Modern Indian Interpreters of the Bhagavadgita, Delhi: Sri Satguru Publications 1991 (původní vydání State University of New York Press 1986), 11-33.

O’Toole, Therese, „Secularizing the Sacred Cow: The Relationship between Religious Reform and Hindu Nationalism“, in: Antony Copley (ed.), Hinduism in Public and Private: Reform, Hindutva, Gender, and Sampraday, New Delhi: OUP 2003, 84-109.

Pandey, Gyanendra, „Mobilizing the Hindu Community“, in: id., The Construction of Communalism in Colonial North India, New Delhi: OUP 22006, 158-200.

Rozehnalová, Jana, „Zrcadlo orientalismu – obrazy Tibetu v českém prostředí“, Mezinárodní vztahy 3, 2005, 44-62.

Rozehnalová, Jana, „Počátky portugalských misií v jižní Indii: století zápasů“,Nový Orient 62/1, 2007, 9-12.

Rozehnalová, Jana, „Asijská náboženství v evropských středověkých cestopisech“, in: Petr Sommer – Vladimír Liščák (eds.), Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět: Setkávání na cestách Starého světa ve 13.-14. století, (Colloquia mediaevalia Pragensia 10), Praha: Filosofia 2008, 209-226.

Said, Edward, Orientalismus: Západní koncepce Orientu, Praha: Paseka 2006.

Sarkar, Sumit, „Kaliyuga, Chakri and Bhakti: Ramakrishna and His Times“, in: id., Writing Social History,New Delhi: Oxford University Press 1998, 282-357.

Sarkar, Sumit, „The Many Worlds of Indian History“, in: id., Writing Social History,New Delhi: Oxford University Press 1998, 1-49.

Sarkar, Sumit, „The Decline of the Subaltern in Subaltern Studies“, in: id., Writing Social History,New Delhi: Oxford University Press 1998, 82-108.

Sarkar, Sumit, „Identity and Difference: Caste in the Formation of the Ideologies of Nationalism and Hindutva“, in: id., Writing Social History,New Delhi: Oxford University Press 1998, 358-390.

Sen, Amiya P., „Introduction“, in: id. (ed.), Social and Religious Reform: The Hindus of British India, New Delhi: OUP 2003, 3-63.

Shakya, Tsering, „Tibet and the Occident: The Myth of Shangri-la“, Tibetan Review 27/1, 1992, 13-16.

Shell, Orville, „Lhasa at Last“, in: id., Virtual Tibet: Searching for Shangri-La from the Himalayas to Hollywood, New York: Metropolitan Books 2000, 162-181.

Sil, Narasingha P., „Vivekānanda’s Rāmakṛṣṇa: An Untold Story of Mythmaking and Propaganda“, Numen 40, 1993, 38-62.

Tartakov, Gary M., „Art and Identity: The Rise of a New Buddhist Imagery“, in: Manu Bhagavan – Anne Feldhaus (eds.), Speaking Truth to Power: Religion, Caste, and the Subaltern Question in India, New Delhi: OUP 2009, 180-204.

Thapar, Romila, „Ideology and the Interpretation of Early Indian History“, „Imagined Religious Communities? Ancient History and the Modern Search for a Hindu Identity“, in: ead., Interpreting Early India, New Delhi: OUP 2006, 1-22, 60-88.

Thapar, Romila, „Society and Historical Consciousness: The Itihāsa-purāṇa Tradition“, in: ead., Interpreting Early India, New Delhi: OUP 2006, 1-22, 60-88.

Todorov, Tzvetan, „Typologie vztahů k druhému“, in: id., Dobytí Ameriky: Problém druhého, Praha: Mladá Fronta 1996, 217-236.

Valtrová, Jana, „Úvod“, „Poznávání ‚jiného‘ – očekávání, pozorování, komunikace“, in: ead., Středověká setkání s „jinými“: Modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii, Praha: Argo 2011, 9-14, 22-48: 22-41.

Webster, John C. B., „Christian Dalits and Compensatory Discrimination“, „Social Change“, „Caste Within the Christian Community and Churches“, „Political Action“, „Conclusions“, in: id., The Dalit Christians: A History, Delhi: Indian Society for Promoting Christian Knowledge 2000, 170-198.

5) Prožívání, zkušenost, kognice, emoce

 • možnosti odlišení náboženské a nenáboženské zkušenosti a problém definice „náboženského“ a „zkušenosti“ s ohledem na emické reprezentace vlastního jednání v Asii
 • typy náboženské zkušenosti (tanec, zpěv, změněné stavy vědomí, vidění, trans, bolest, disciplinace těla, sounáležitost se společenstvím, víra, mystika, zhnusení, konverze, pochybnost, prožívání porušení norem, vina aj.): rozbor významu konkrétního typu a relevance pojmu takového typu na konkrétním případě asijské tradice
 • „autenticita“ prožitku v emických a etických perspektivách v asijských kontextech
 • různé typy náboženské zkušenosti a tělo: tělo jako prostředek osvojování specifické zkušenosti a prostředky jejího dosahování; učení a kreativita v souvislosti s dosahováním specifické zkušenosti; jedinec a svět (tělo jako mikrokosmos); tělesné projevy náboženských zkušeností
 • „tělesné“ a „netělesné“: konceptualizace prožívání, zkušeností a emocí v asijských tradicích (analýza konkrétního případu)
 • zkušenost, jazyk a řeč: otázka sdělitelnosti a způsobů sdělování, řeč jako prostředek specifické zkušenosti
 • náboženství a emoce: podpora a potlačování, ovládání a rozvíjení, reprezentování a symbolizace, opěvování a znevažování v emických a etických perspektivách v asijských kontextech

Doporučená četba:

Alper, Harvey P. (ed.), „Introduction“, in: id., Understanding Mantras, Delhi: Motilal Banarsidass 2002, 1-14.

Basu, Shamita, „The Universalization of Hinduism and the Construction of the Nation“, in: ead., Religious Revivalism as Nationalist Discourse: Swami Vivekananda and New Hinduism in Nineteenth-Century Bengal, Delhi: Oxford University Press 2002, 67-93.

Brauen, Martin, „Jiná mandala: Tantrická metoda“, „Vzájemné protětí vesmíru a jednotlivce během rituálu mandaly“, „Analogické myšlení a konání“, „Nepochopení tantrického buddhismu – unio mystica“, „Vizualizace Buddhovy přirozenosti – jóga božství“, „Zjevení se světla“, „Centrální kompozice obrazů božstev a mandal“, „Palác mandaly“, „Rituální přípravy“, „Meditační příprava rituálu mandaly“, „Fáze utváření“, „Fáze uskutečnění“, in: id., Mandala: Posvátný kruh tibetského buddhismu, Praha: Volvox Globator 1998, 61-118.

Fujda, Milan, „Indická renesance a hinduismus: Svámí Vivékánanda a výzvy moderny“, in: id., Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity: K sociálním dějinám českého okultismu, Praha: Malvern 2010, 93-125.

Fujda, Milan, „Teosofie a interpretace indických pramenů“, in: id., Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity: K sociálním dějinám českého okultismu, Praha: Malvern 2010, 198-213.

Halbfass, Wilhelm, „Rammohan Roy and His Hermeneutic Situation“, in: id., India and Europe: An Essay in Philosophical Understanding, Delhi: Motilal Banarsidass 1999, 197-216.

Halbfass, Wilhelm, „The Concept of Experience in the Encounter Between India and the West“, in: id., India and Europe: An Essay in Understanding, Delhi: Motilal Banarsidas 1990, 378-402.

Hopkins, Jeffrey, „Tantric Buddhism, Degeneration or Enhancement: The Viewpoint of a Tibetan Tradition“, Buddhist-Christian Studies 10, 1990, 87-96.

Killingley, David, „Vivekananda’s Western Message from the East“, in: William Radice (ed.), Swami Vivekananda and the Modernization of Hinduism, Delhi: Oxfrod University Press 1998, 138-157.

King, Richard, „The Power of Definitions: A Genealogy of the Idea of the ‚Mystical‘“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 7-34.

King, Richard, „The Politics of Privatization: Indian Religion and the Study of Mysticism“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 161-186.

King, Richard, „‚Mystic Hinduism‘: Vedānta and the Politics of Representation“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 118-142.

Little, John T., „Video Vacana: Swadhyaya and Sacred Tapes“, in: Lawrence A. Bab – Susan S. Wadley (eds.), Media and the Transformation of Religion in South Asia, Delhi: Motilal Banarsidass 1997, 254-283.

Marcus, Scott L., „On Cassette Rather Than Live: Religious Music in India Today“, in: Lawrence A. Babb – Susan S. Wadley (eds.), Media and the Transformation of Religion in South Asia, Delhi: Motilal Banarsidass 1997, 167-185.

Mathur, K. S., „Hindu Values of Life: Karma and Dharma“, in: T. S. Madan (ed.), Religion in India, New Delhi: OUP 112008, 63-77.

Lopez, Donald, „Probuzení“, „Tantra“, „Čistá země“, „Zen“, „Meditace o prázdnotě“, in: id., Příběh buddhismu, Brno: Barrister and Principal 2003, 169-206.

O’Toole, Therese, „Secularizing the Sacred Cow: The Relationship between Religious Reform and Hindu Nationalism“, in: Antony Copley (ed.), Hinduism in Public and Private: Reform, Hindutva, Gender, and Sampraday, New Delhi: OUP 2003, 84-109.

Padoux, André, „Mantras – What Are They?“, in: Harvey P. Alper (ed.), Understanding Mantras, Delhi: Motilal Banarsidass 2002, 295-318.

Sarkar, Sumit, „Kaliyuga, Chakri and Bhakti: Ramakrishna and His Times“, in: id., Writing Social History,New Delhi: Oxford University Press 1998, 282-357.

Smith, Daniel H., „Impact of ‚God Posters‘ on Hindus and Their Devotional Tradition“, in: Lawrence A. Babb – Susan S. Wadley (eds.), Media and the Transformation of Religion in South Asia, Delhi: Motilal Banarsidass 1997, 24-75.

Trainor, Kevin, „Seeing, Feeling, Doing: Ethics and Emotions in South Asian Buddhism“, Journal of the American Academy of Religion 71/3, 2003, 523-529.

Urban, Hugh B., „The Extreme Orient: The Construction of ‚Tantrism( as a Category in the Orientalist Imagination“, Religion 29/2, 1999, 107-191.

White, David G., „Introduction: Tantra in Practice: Mapping a Tradition“, in: id. (ed.), Tantra in Practice, Delhi: Motilal Banarsidas 2001, 3-40.

6) Paměť, tradice, obraz, text

 • ústní a písemná tradice: šíření, uchovávání, proměny, mezigenerační přenos v Asii (učitelské linie, rodinné posloupnosti, kastovní, třídní, etnické, genderové, lokální a jiné vazby; formy přenosu; přenášené obsahy)
 • sdílená paměť, tradice a sociální vyjednávání
 • kontinuita a diskontinuita tradice: reinterpretace, nové formulace a nové praxe a jejich legitimizace (prostřednictvím textu, obrazu a artefaktu, rituálu, vyprávění a další sociálních institucí)
 • hmotná kultura jako externalizovaná paměť: artefakt, stavba, kulturní krajina (rozbor příkladu z vybrané asijské tradice)
 • paměť a tělo: ritualizovaná činnost, zpěv, tanec, recitace, zdobení, oděv, poznačování a pozměňování těla v Asii
 • obraz, tisk a písmo jako technologie a jejich vliv na proměny tradice (rozbor příkladu z vybrané asijské tradice)
 • autorita, závaznost, uzavřenost, kanonicita textu; situačnost, nahodilost, kontextualita a pragmatismus jeho interpretace (rozbor příkladu z vybrané asijské tradice)
 • textualismus: nadměrný důraz na „posvátné texty“ ve studiu asijských tradic
 • věda jako tradice a problém orientalismu

Doporučená četba:

Babb, Lawrence A., „Introduction“, in: Lawrence A. Babb – Susan S. Wadley (eds.), Media and the Transformation of Religion in South Asia, Delhi: Motilal Banarsidass 1997, 1-18.

Bandyopadhyay, Sekhar, „Caste and Popular Religion: Revolt against Hierarchy and its Limits“, in: id., Caste, Culture and Hegemony, New Delhi: Sage 2004, 77-107.

Basu, Shamita, „The Universalization of Hinduism and the Construction of the Nation“, in: ead., Religious Revivalism as Nationalist Discourse: Swami Vivekananda and New Hinduism in Nineteenth-Century Bengal, Delhi: Oxford University Press 2002, 67-93.

Baumann, Martin, „Culture and Valuation: Early German Buddhists and the Creation of a ‚Buddhism in Protestant Shape‘“, Numen 44, 1997, 270-295.

Bell, Sandra, „Being Creative With Tradition: Rooting Theravāda Buddhism in Britain“, Journal of Global Buddhism 1, 2000, 1-23.

Bhattacharya, Tithi, „The Forms and Uses of Print“, in: ead., The Sentinels of Culture, New Delhi: OUP 2005, 108-152.

Bijlert, Victor A. van, „Bankim’s Mother: Imagery of the Indian Nation“, in: Heinz Werner Wessler – Lars Kjaerholm – Niels Brimnes, The Avatars of Modernity: Vasco da Gama's Discovery and Indian Identities in Perspective, New Delhi: Munishram Manoharlal 2003, 93-117.

Bray, John, „Language, Tradition and the Tibetan Bible“, The Tibet Journal 14/4, 1991, 28-58.

Dalmia, Vasudha, „‚The Only Real Religion of the Hindus‘: Vaiṣṇava Self-representation in the Late Nineteenth Century“, in: Vasudha Dalmia – Heinrich von Stietencorn (eds.), The Oxford India Hinduism Reader, New Delhi: Oxford University Press 2007, 91-125.

Eschmann, Anncharlott, „Religion, Reaction and Change: The Role of Sect in Hinduism“, in: Günther-Dietz Sontheimer – Hermann Kulke (eds.): Hinduism Reconsidered,New Delhi: Manohar 2005, 108-120.

Freitag, Sandria B., „Contesting Public: Colonial Legacies and Contemporary Communalism“, in: David Ludden (ed.), Making India Hindu: Religion, Community, and the Politics of Democracy in India, New Delhi: OUP 22005, 211-234.

Fuller, Jason, D., „Re-membering the Tradition: Bhaktivinoda Thākura’s Sajjanaṭosanī and the Construction of a Middle-Class Vaiṣṇava Sampradāya in Nineteenth-Century Bengal“, in: A. Copley (ed.), Hinduism in Public and Private: Reform, Hindutva, Gender, and Sampraday, New Delhi: Oxford University Press 2003, 173-210.

Gombrich, Richard, „The Consecration of a Buddhist Image“, Journal of Asian Studies 26/1, 1966, 23-36.

Goody, Jack, „Oral Composition and Oral Transmission: The Case of the Vedas“, in: id., The Interface Between the Written and the Oral, Cambridge: Cambridge University Press 1993, 110-122.

Gupta, Krishna Prakash, „Religious Evolution and Social Change in India: A Study of the Ramakrishna Mission Movement“, Contributions to Indian Sociology 8, 1974, 26-50.

Gupta, Sanjukta, „The Domestication of a Godess: Caraņa-tīrtha Kālīghāṭ, the Mahāpīṭha of Kālī“, in: R. F. McDermott – J. J. Kripal, Encountering Kālī: In the Margins, at the Center, in the West, Delhi: Motilal Banarsidass 2005, 60-79.

Guru, Gopal, „Understanding Multiple Images of B.R. Ambedkar“, in: Manu Bhagavan – Anne Feldhaus (eds.), Speaking Truth to Power: Religion, Caste, and the Subaltern Question in India, New Delhi: OUP 2009, 205-220.

Halbfass, Wilhelm, „Neo-Hinduism, Modern Indian Traditionalism and the presence of Europe“, in id., India and Europe: An Essay in Philosophical Understanding, Delhi: Motilal Banarsidas 1990, 217-246.

Halbfass, Wilhelm, „Rammohan Roy and His Hermeneutic Situation“, in: id., India and Europe: An Essay in Philosophical Understanding, Delhi: Motilal Banarsidass 1999, 197-216.

Hansen, Anne, „The Image of an Orphan: Cambodian Narrative Sites for Buddhist Ethical Reflection“, in: Karen Derris – Natalie Gummer (eds.), Defining Buddhism(s): A Reader (Critical Categories in the Study of Religion), London: Equinox Publishing 2007, 225-251.

Harris, Ian, „Buddhism and Politics in Asia: The Textual and Historical Roots“, in: Ian Harris, Buddhism and Politics in Twentieth-century Asia, London: Pinter 1999, 1-25.

Hawley, John S., „The Saints Subdued: Domestic Virtue and National Integration in Amar Chitra Katha“, in: Lawrence A. Babb – Susan S. Wadley (eds.), Media and the Transformation of Religion in South Asia, Delhi: Motilal Banarsidass 1997, 107-134.

Hooja, Rima, „Icons, Artefacts and Interpretations of the Past: Early Hinduism in Rajasthan“, World Archaeology 36/3, 2004, 360-377.

Chatterjee, Partha, „A Religion of Urban Domesticity: Sri Ramakrishna and the Calcutta Middle Class“, in: Partha Chatterjee – Gyanendra Pandey (eds.), Subaltern Studies VII: Writings on South Asian History and Society,New Delhi: Oxford University Press 2005, 40-68.

Christof, Martin, „The Legitimation of Textual Authority in the Bhāgavatapurāṇa“,in: Vasudha Dalmia – Angelika Malinar – Martin Christof (eds.), Charisma and Canon: Essays on the Religious History of the Indian Subcontinent,New Delhi: Oxford University Press 2001, 62-76.

Inglis, Stephen R., „Suitable for Framing: The Work of a Modern Master", in: L. A. Babb - S. S. Wadley (eds.), Media and the Transformation of Religion in South Asia, Delhi: Motilal Banarsidass 1997, 51-75.

Kapoor, Kapil, „Language and Interpretation“, „Language and Reality“, „Linguistic Thought and Grammar“, „Texts and Commentary Tradition“, „The Interpretative Tradition“, „Characteristics of the Tradition“, „Types of Interpretation“, „The Commentary Tradition“, „Types of Commentaries“, „Purpose and Value of Commentaries“, „Status of the Text“, „Nature of the Texts“, „Task and Types of Interpretation“, in: id., Text and Interpretation: The Indian Tradition, New Delhi: D.K. Printworld 2005, 1-96.

Killingley, David, „Vivekananda’s Western Message from the East“, in: William Radice (ed.), Swami Vivekananda and the Modernization of Hinduism, Delhi: Oxford University Press 1998, 138-157.

Klostermaier, Klaus K., „Revelation and Scripture in Hinduism“, in: A Survey of Hinduism, Albany: State University of New York Press 1994, 65-80.

Little, John T., „Video Vacana: Swadhyaya and Sacred Tapes“, in: Lawrence A. Babb – Susan S. Wadley (eds.), Media and the Transformation of Religion in South Asia, Delhi: Motilal Banarsidass 1997, 254-283.

Lutgendorf, Philip, „All in the (Raghu) Family: A Video Epic in Cultural Context“, in: L. A. Babb – S. S. Wadley (eds.), Media and the Transformation of Religion in South Asia, Delhi: Motilal Banarsidass 1997, 217-253.

Marcus, Scott L., „On Cassette Rather Than Live: Religious Music in India Today“, in: Lawrence A. Babb – Susan S. Wadley (eds.), Media and the Transformation of Religion in South Asia, Delhi: Motilal Banarsidass 1997, 167-185.

Morgan, David, „Visual Religion“, Religion 30/1, 2000, 41-53.

Neufeldt, Roland W., „A Lesson in Allegory: Theosophical Interpretations of the Bhagavadgita“, in: R. E. Minor (ed.), Modern Indian Interpreters of the Bhagavadgita, Delhi: Sri Satguru Publications 1991 (původní vydání State University of New York Press 1986), 11-33.

Neufeldt, Roland W., „In the Search of Utopia: Karma and Rebirth in the Theosophical Movement“, in: Karma and Rebirth: Post Classical Development, Delhi: Sri Satguru Publications 1995, 247-248 (první vydání: New York: State University of New York 1986).

O’Flaherty, Wendy Doniger (ed.), „Karma and Rebirth in the Vedas and Purāṇas“, „Karma and Rebirth in the Dharmaśāstras“, „Karma, Apūrva, and ‚Natural‘ Causes: Observations on the Growth and Limits of the Theory of Saṃsāra“, in: ead. (ed.), Karma and Rebirth in Classical Indian Traditions, Delhi: Motilal Banarsidass 1983, 3-37, 61-89, 268-302.

Ondračka, Lubomír, „Která Rámájana? Zamyšlení nad novou českou adaptací Rámájany“, Religio: Revue pro religionistiku 9/1, 2001, 79-90.

O’Toole, Therese, „Secularizing the Sacred Cow: The Relationship between Religious Reform and Hindu Nationalism“, in: Antony Copley (ed.), Hinduism in Public and Private: Reform, Hindutva, Gender, and Sampraday, New Delhi: OUP 2003, 84-109.

Pagel, Ulrich, „The Sacred Writings of Buddhism“, in: Peter Harvey (ed.), Buddhism, London – New York: 2001, 29-63.

Prebish, Charles – Baumann, Martin, „Profiling Global Buddhism: A Description of the Landscape“, in: Charles Prebish – Martin Baumann (eds.), Westward Dharma: Buddhism Beyond Asia, Berkely – Los Angeles – London: University of California Press 2002, 17-84.

Pritchet, Frances W., „The World of Amar Chitra Katha“, „The Saints Subdued: Domestic Virtue and National Integration in Amar Chitra Katha“, in: Lawrence A. Babb – Susan S. Wadley (eds.), Media and the Transformation of Religion in South Asia, Delhi: Motilal Banarsidass 1997, 76-106, 107-134.

Sarkar, Sumit, „Kaliyuga, Chakri and Bhakti: Ramakrishna and His Times“, in: id., Writing Social History,New Delhi: Oxford University Press 1998, 282-357.

Sarkar, Sumit, „Renaissance and Kalijyuga: Time, Myth and History in Colonial Bengal“, in: id., Writing Social History,New Delhi: Oxford University Press 1998, 186-215.

Sen, Amiya P., „Introduction“, id. (ed.), Social and Religious Reform: The Hindus of British India,New Delhi: OUP 2003, 3-63.

Schopen, Gregory, „Archeology and Protestant Presupositions in the Study of Indian Buddhism“, in: id., Bones, Stones, and Buddhist Monks: Collected Papers on the Archeology, Epigraphy, and Texts of Monastic Buddhism in India, Honolulu: University of Hawaii Press 1997, 1-22.

Schopen, Gregory, „On Monks,Nuns, and 'Vulgar' Practices: The Introduction of the Image Cult into Indian Buddhism“, in: id., Bones, Stones, and Buddhist Monks: Collected Papers on the Archeology, Epigraphy, and Texts of Monastic Buddhism in India, Honolulu: University of Hawaii Press 1997, 238-257.

Sil, Narasingha P., „Vivekānanda’s Rāmakṛṣṇa: An Untold Story of Mythmaking and Propaganda“, Numen 40, 1993, 38-62.

Smith, Daniel H., „Impact of ‚God Posters‘ on Hindus and Their Devotional Tradition“, in: Lawrence A. Babb – Susan S. Wadley (eds.), Media and the Transformation of Religion in South Asia, Delhi: Motilal Banarsidass 1997, 24-75.

Srinivas, Smriti, „The Advent of the Avatar: The Urban Following of Sathya Sai Baba and its Construction of Tradition“, in: Vasudha Dalmia – Angelika Malinar – Martin Christof (eds.), Charisma and Canon: Essays on the Religious History of the Indian Subcontinent,New Delhi: Oxford University Press 2001, 293-309.

Stietencron, Heinrich von, „Charisma and Canon: The Dynamics of Legitimization and Innovation in Indian Religions“, in: Vasudha Dalmia – Angelika Malinar – Martin Christof (eds.), Charisma and Canon: Essays on the Religious History of the Indian Subcontinent,New Delhi: Oxford University Press 2001, 14-38.

Stietencorn, Heinrich von, „Religious Configuration in Medieval India and the Modern Concept of Hinduism“, in: Vasudha Dalmia – Heinrich von Stietencorn, The Oxford India Hinduism Reader, New Delhi: Oxford University Press 2007, 50-89.

Tartakov, Gary M., „Art and Identity: The Rise of a New Buddhist Imagery“, in: Manu Bhagavan – Anne Feldhaus (eds.), Speaking Truth to Power: Religion, Caste, and the Subaltern Question in India, New Delhi: OUP 2009, 180-204.

Thapar, Romila, „Society and Historical Consciousness: The Itihāsa-purāṇa Tradition“, in: ead., Interpreting Early India, New Delhi: OUP 2006, 1-22, 60-88.

Thapar, Romila, „In Defence of the Variant“, in: ead., Cultural Pasts: Essays in Early Indian History, New Delhi: OUP 82009, 1089-1095.

Thapar, Romila, „The Ramayana: Theme and Variation“, in: ead., Cultural Pasts: Essays in Early Indian History, New Delhi: OUP 82009, 647-679.

Thapar, Romila, „A Historical Perspective on the Story of Rama“, in: ead., Cultural Pasts: Essays in Early Indian History, New Delhi: OUP 82009, 1055-1078.

Thapar, Romila, „The Oral and the Written in Early India“, in: ead., Cultural Pasts: Essays in Early Indian History, New Delhi: OUP 82009, 195-212.

Thapar, Romila, „Literacy and Communication: Some Thoughts on the Inscriptions of Asoka“, in: ead., Cultural Pasts: Essays in Early Indian History, New Delhi: OUP 82009, 439-452.

Williams, Georg M., „The Ramakrishna Movement: A Study in Religious Change“, in: R. D. Baird (ed.), Religion in Modern India,New Delhi: Manohar 52005, 55-85.

Zbavitel, Dušan – Vacek, Jaroslav, „Literatura buddhismu a džinismu“, „Buddhistický kánon“, „Koš řádové disciplíny“, „Koš pouček“, „Dhammapada“, „Písně starých mnichů a mnišek“, „Džátaky“, „Koš víry“, „Pálijská nekanonická literatura“, „Komentáře a kroniky“, „Sanskrtský buddhistický kánon“, „Nekanonické buddhistické texty v sanskrtu“, „Džinistická literatura“, „Národní eposy“, „Mahábhárata a její dějové jádro“, „Vložené části“, „Bhagavadgíta“, „Mahábhárata jako literární dílo“, „Datování Mahábháraty“, „Rámájana“, „‚První báseň‘“, „Doba a místo vzniku Rámájany“, in: iid., Průvodce dějinami staroindické literatury, Třebíč: Arca JiMfa 1996, 73-104, 134-170, 422-435.

7) Tělo, tělesnost, sexualita, gender

 • tělo, sexualita a řád: náboženská regulace tělesnosti a sexuality v asijských tradicích
 • náboženské regulace přijímání a překračování rolí a identit: pohlaví, gender, transgender, sexuální jinakost, homosexualita v asijských tradicích
 • náboženská marginalizace na základě genderu/pohlaví, veřejný diskurz a genderová dominance v asijských tradicích
 • tělo, identita a reprezentace: utváření sebe sama a utváření „jiného“ v praxích a diskursech orientovaných na tělo, genderové stereotypy a koloniální subjekt v asijském kontextu
 • emické antropologie v asijských tradicích: teorie těla a identity, formy tělesnosti, člověk, tělo, kosmos a ne-lidské bytosti
 • marginalizace těla a překonávání tělesných omezení v asijských tradicích
 • tělo a autorita v asijském kontextu: tělesná disciplína jako zdroj autority, odlišné tělo a moc, status, jeho tělesné znaky a jejich získávání
 • tělo a paměť (tělo jako médium): tělesné pohyby a učení; rituál jako performance; tělo, vyprávění, text a obraz; status, role, sociální řád a rituální poznačování těla v asijských tradicích
 • tělo a společenství: možnosti a regulace společenského styku (pohlavní styk, manželství, jídlo aj.) v asijských tradicích
 • dotek, stopa, esence: přenos, nakažlivost, magické a rituální působení, znečištění, posvěcení, zacházení s ostatky v asijských tradicích
 • sexuální symbolika a konstrukce světa v asijských tradicích
 • feministické interpretace náboženství (feministické kritiky tradic, feministické sociální teorie) a jejich kritika v asijských tradicích

Doporučená četba:

DeCaroli, Robert, „Policing the Monastery“, in: id., Haunting the Buddha: Indian Popular Religions and the Formation of Buddhism, Oxford: Oxford University Press 2004, 121-142.

Dumont, Louis, „From System to Structure: The Pure and the Impure“, in: id., Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications, New Delhi: Oxford University Press 1998, 33-64.

Dumont, Louis, „The Regulation of Marriage: Separation and Hierarchy“, in: id., Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications, New Delhi: Oxford University Press 1998, 109-129.

Dumont, Louis, „Rules Concerning Contact and Food“, in: id., Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications, New Delhi: Oxford University Press 1998, 130-151.

Fišer, Ivo, Filosofická koncepce nejstaršího buddhismu, Praha: DharmaGaia 1992.

Fuller, Jason D., „Re-membering the Tradition: Bhaktivinoda Thākura’s Sajjanaṭosanīand the Construction of a Middle-Class Vaiṣṇava Sampradāya in Nineteenth-Century Bengal“, in: A. Copley (ed.), Hinduism in Public and Private: Reform, Hindutva, Gender, and Sampraday, New Delhi: Oxford University Press 2003, 173-210.

Ghosh, Anindita, „Social Profile of a Language“, in: ead., Power in Print: Popular Publishing and the Politics of Language in a Colonial Society, New Delhi: Oxford University Press 2006, 29-65.

Gross, Rita M., „The Dharma of Gender“, Contemporary Buddhism 5/1, 2004, 3-13.

Gupta, Sanjukta, „The Domestication of a Godess: Caraņa-tīrtha Kālīghāṭ, the Mahāpīṭha of Kālī“, in: R. F. McDermott – J. J. Kripal, Encountering Kālī: In the Margins, at the Center, in the West, Delhi: Motilal Banarsidass 2005, 60-79.

Gyatso, Janet, „One Plus One Makes Three: Buddhist Gender, Monasticism, and the Law of the Non-Excluded Middle“, in: Karren Derris – Natalie Gummer (eds.), Defining Buddhism(s): A Reader (Critical Categories in the Study of Religion), London: Equinox Publishing 2007, 281-305.

Heroldová, Helena, „Čínský konfucianismus“, in: Blanka Čapková-Knotková (ed.), Obrazy ženství v náboženských kulturách, Litomyšl: Paseka 2008, 243-268.

Holba, Jiří, „Buddhova nauka o ne-Já (an-átman)“, in: Radek Chlup (ed.), Pojetí duše náboženských tradicích světa, Praha: DharmaGaia 2007, 295-329.

Jakubczak, Marzenna – Jakubczak, Krzysztof, „Buddhismus“, in: Blanka Čapková-Knotková (ed.), Obrazy ženství v náboženských kulturách, Litomyšl: Paseka 2008, 200-242.

Kraemerová, Alice, „Japonský šintoismus a synkretismus“, in: Blanka Čapková-Knotková (ed.), Obrazy ženství v náboženských kulturách, Litomyšl: Paseka 2008, 302-329.

Löwensteinová, Miriam, „Korejský konfuciánský synkretismus“, in: Blanka Čapková-Knotková (ed.), Obrazy ženství v náboženských kulturách, Litomyšl: Paseka 2008, 269-301.

O’Flaherty, Wendy Doniger (ed.), „Karma and Rebirth in the Vedas and Purāṇas“, „Karma and Rebirth in the Dharmaśāstras“, „Karma, Apūrva, and ‚Natural‘ Causes: Observations on the Growth and Limits of the Theory of Saṃsāra“, in: ead. (ed.), Karma and Rebirth in Classical Indian Traditions, Delhi: Motilal Banarsidass 1983, 3-37, 61-89, 268-302.

O’Toole, Therese, „Secularizing the Sacred Cow: The Relationship between Religious Reform and Hindu Nationalism“, in: Antony Copley (ed.), Hinduism in Public and Private: Reform, Hindutva, Gender, and Sampraday, New Delhi: OUP 2003, 84-109.

Padoux, André, „Mantras – What Are They?“, in: Harvey P. Alper (ed.), Understanding Mantras, Delhi: Motilal Banarsidass 2002, 295-318.

Quigley, Declan, „The Pure Brāhman and the Impure Priest“, in: id., The Interpretation of Caste, New Delhi: OUP 42002, 54-86.

Rozehnalová, Jana, „Lidská monstra ve středověkém řádu světa: Proměny evropského vztahu k jinému“, in: Iva Doležalová – Eleonóra Hamar – Luboš Bělka (eds.), Náboženství a tělo, Brno – Praha: Masarykova univerzita – Malvern 2006, 95-108.

Sarkar, Sumit, „Kaliyuga, Chakri and Bhakti: Ramakrishna and His Times“, in: id., Writing Social History,New Delhi: Oxford University Press 1998, 282-357.

Sarkar, Sumit, „The Decline of the Subaltern in Subaltern Studies“, in: id., Writing Social History,New Delhi: Oxford University Press 1998, 82-108.

Schopen, Gregory, „Monks and the Relic Cult in the Mahaparinibbana-sutta: An Old Misuderstanding in Regard to Monastic Buddhism “, in: id., Bones, Stones, and Buddhist Monks: Collected Papers on the Archeology, Epigraphy, and Texts of Monastic Buddhism in India, Honolulu: University of Hawaii Press 1997, 99-113.

Schopen, Gregory, „Burial Ad Sanctos and the Physical Presence of the Buddha in Early Indian Buddhism“, in: id., Bones, Stones, and Buddhist Monks: Collected Papers on the Archeology, Epigraphy, and Texts of Monastic Buddhism in India, Honolulu: University of Hawaii Press 1997, 114-147.

Sil, Narasingha P., „Vivekānanda’s Rāmakṛṣṇa: An Untold Story of Mythmaking and Propaganda“, Numen 40, 1993, 38-62.

Snellgrove, David L., „Celestial Buddhas and Bodhisattvas“, in: Joseph M. Kitagawa – Mark D. Cummings (eds.), Buddhism and Asian History, New York – London: Macmillan Publishing Company – Collier Macmillan Publishers 1989, 373-387.

Srinivas, M. N., „Some Reflections on the Nature of Caste Hierarchy“, in: R. S. Khare (ed.), Caste, Hierarchy, and Individualism: Indian Crituques on Louis Dumont's Contributions, New Delhi: OUP 2006, 93-109.

Stietencorn, Heinrich von, „Religious Configuration in Medieval India and the Modern Concept of Hinduism“, in: Vasudha Dalmia – Heinrich von Stietencorn, The Oxford India Hinduism Reader, New Delhi: Oxford University Press 2007, 50-89.

Werner, Karel, „Hierarchie bytostí v raném buddhismu“, in: id., Náboženské tradice Asie: Od Indie po Japonsko, Brno: Masarykova univerzita 2002, 139-142.

White, David G., „Introduction: Tantra in Practice: Mapping a Tradition“, in: id. (ed.), Tantra in Practice, Delhi: Motilal Banarsidas 2001, 3-40.

8) Začátek, konec, zrození, smrt

 • náboženské představy a praxe ve vztahu ke zvládání smrti v asijských tradicích
 • rituální zvládání smrti v asijských tradicích
 • živí a mrtví: komunikace, vazby a distinkce, hierarchie, jejich projevy v hmotné kultuře v asijských tradicích
 • smrt a životní cíle: přetrvávání a nesmrtelnost, nesmrtelnost jako cíl, tělo a přetrvání/nesmrtelnost, disciplinace, odměna, sociální vázanost životních cílů v asijských tradicích
 • zvláštní smrt: sebevražda, rituálně způsobená smrt, lidská oběť, sebeobětování, smrt mimořádné bytosti
 • smrt a kontinuita života: řetězce tradic, pokračování rodu v asijských tradicích
 • zrození a smrt v obřadech životního cyklu: kontinuita a diskontinuita života v asijských tradicích
 • rituální zvládání nečistoty „počátků“ a „konců“: plození, rození, nemoc, smrt, rozklad v asijských tradicích
 • zrození a smrt, vznik a zánik v mytologii a kultu v kontextu asijských tradic

Doporučená četba:

Bělka, Luboš, „Maitréja: buddhistická vize budoucnosti“, Studia Orientalia Slovaca 5, 2006, 97-114.

Bělka, Luboš, „Šambhalský mýtus“, „Tibetský šambhalský mýtus“, in: id., Buddhistická eschatologie: Šambhalský mýtus, Brno: Masarykova univerzita 2004, 18-62.

Brauen-Dolma, Martin, „Milenarianism in Tibetan religion“, in: Barbara Aziz Nimri – Matthew Kapstein (eds.), Soundings in Tibetan Civilization, New Delhi: Manohar 1985, 245-256.

Gupta, Sanjukta, „The Domestication of a Godess: Caraņa-tīrtha Kālīghāṭ, the Mahāpīṭha of Kālī“, in: R. F. McDermott – J. J. Kripal, Encountering Kālī: In the Margins, at the Center, in the West, Delhi: Motilal Banarsidass 2005, 60-79.

Neufeldt, Roland W., „In the Search of Utopia: Karma and Rebirth in the Theosophical Movement“, in: Karma and Rebirth: Post Classical Development, Delhi: Sri Satguru Publications 1995, 247-248 (první vydání: New York: State University of New York 1986).

Newman, John, „Eschatology in the Wheel of Time Tantra“, in: Donald Lopez (ed.), Buddhism in Practice, Princeton: Princeton University Press 1995, 284-289.

O’Flaherty, Wendy Doniger (ed.), „Karma and Rebirth in the Vedas and Purāṇas“, „Karma and Rebirth in the Dharmaśāstras“, „Karma, Apūrva, and ‚Natural‘ Causes: Observations on the Growth and Limits of the Theory of Saṃsāra“, in: ead. (ed.), Karma and Rebirth in Classical Indian Traditions, Delhi: Motilal Banarsidass 1983, 3-37, 61-89, 268-302.

Reader, Ian, „‚... Die Buddhist‘: Zen, Death and the Ancestors“, in: id., Religion in Contemporary Japan, Houndmills: Macmillan 1991, 77-106.

Sarkar, Sumit, „Renaissance and Kaliyuga: Time, Myth and History in Colonial Bengal“, in: id., Writing Social History,New Delhi: Oxford University Press 1998, 186-215.

Schopen, Gregory, „Burial Ad Sanctos and the Physical Presence of the Buddha in Early Indian Buddhism“, in: id., Bones, Stones, and Buddhist Monks: Collected Papers on the Archeology, Epigraphy, and Texts of Monastic Buddhism in India, Honolulu: University of Hawaii Press 1997, 114-147.

9) Mýtus

 • problémy pojmu mýtu v interpretaci asijských tradic, problém identifikace vyprávění označovaných jako „mytická“, společenská role a kulturní význam těchto vyprávění, otázky jejich formální výstavby, způsobů prezentace a reflexe a žánrových charakteristik
 • vyprávění jako prostředky prožívání a interpretace světa
 • mýtus a společenské vztahy: ustavování, legitimizace a delegitimizace společenských vztahů v mýtu, mýtus a identita, mytické klasifikace, mytické příběhy ve veřejných diskurzech, interakce mytických vyprávění v asijských společnostech
 • mýtus a paměť v asijských tradicích: uchovávání, předávání, přetváření a zapomínání
 • mýtus jako historie, historie jako mýtus v asijských tradicích: narativní konstrukce historie a přítomná identita
 • význam a funkce aitiologických vyprávění v emických a etických perspektivách
 • vyprávění, performance a rituál v asijských tradicích

Doporučená četba:

Babb, Lawrence A., „Introduction“, in: Lawrence A. Babb – Susan S. Wadley (eds.), Media and the Transformation of Religion in South Asia, Delhi: Motilal Banarsidass 1997, 1-18.

Bandyopadhyay, Sekhar, „Caste and Popular Religion: Revolt against Hierarchy and its Limits“, in: id., Caste, Culture and Hegemony, New Delhi: Sage 2004, 77-107.

Basu, Shamita, „The Metastasis of Enlightenment: The Place of Science, Ethics, and Philosophy in Neo-Hinduism“, „Conclusion“, in: ead., Religion as Nationalist Discourse: Swami Vivekananda and New Hinduism in Nineteenth-Century Bengal, Delhi: OUP, 165-202.

Basu, Shamita, „The Universalization of Hinduism and the Construction of the Nation“, in: ead., Religious Revivalism as Nationalist Discourse: Swami Vivekananda and New Hinduism in Nineteenth-Century Bengal, Delhi: Oxford University Press 2002, 67-93.

Bijlert, Victor A. van, „Bankim’s Mother: Imagery of the Indian Nation“, in: Heinz Werner Wessler – Lars Kjaerholm – Niels Brimnes, The Avatars of Modernity: Vasco da Gama's Discovery and Indian Identities in Perspective, New Delhi: Munishram Manoharlal 2003, 93-117.

Fuller, Jason, D., „Re-membering the Tradition: Bhaktivinoda Thākura’s Sajjanaṭosanī and the Construction of a Middle-Class Vaiṣṇava Sampradāya in Nineteenth-Century Bengal“, in: A. Copley (ed.), Hinduism in Public and Private: Reform, Hindutva, Gender, and Sampraday, New Delhi: Oxford University Press 2003, 173-210.

Guru, Gopal, „Understanding Multiple Images of B. R. Ambedkar“, in: Manu Bhagavan – Anne Feldhaus (eds.), Speaking Truth to Power: Religion, Caste, and the Subaltern Question in India, New Delhi: OUP 2009, 205-220.

Halbfass, Wilhelm, „Deism, the Enlightenment, and the Early History of Indology”, in: id., India and Europe: An Essay in Understanding, Delhi: Motilal Banarsidas 1990, 54-68.

Halbfass, Wilhelm, „India and the Romantic Critique of the Present“, in: id., India and Europe: An Essay in Understanding, Delhi: Motilal Banarsidas 1990, 69-83.

Halbfass, Wilhelm, „Rammohan Roy and His Hermeneutic Situation“, in: id., India and Europe: An Essay in Philosophical Understanding, Delhi: Motilal Banarsidass 1999, 197-216.

Hawley, John S., „The Saints Subdued: Domestic Virtue and National Integration in Amar Chitra Katha“, in: Lawrence A. Babb – Susan S. Wadley (eds.), Media and the Transformation of Religion in South Asia, Delhi: Motilal Banarsidass 1997, 107-134.

Chatterjee, Partha, „Religion of Urban Domesticity“, in: Partha Chatterjee - Gyanendra Pandey (eds.), Subaltern Studies VII: Writings on South Asian History and Society, Delhi: OUP 2005, 40-68.

Christof, Martin, „The Legitimation of Textual Authority in the Bhāgavatapurāṇa“,in: Vasudha Dalmia – Angelika Malinar – Martin Christof (eds.), Charisma and Canon: Essays on the Religious History of the Indian Subcontinent,New Delhi: Oxford University Press 2001, 62-76.

Ilaih, Kancha, „Productive Labour, Consciousness and History: The Dalitbahujan Alternative“, in: Shahid Amin – Dipesh Chakrabarty (eds.), Subaltern Studies IX: Writings on South Asian History and Society, New Delhi: Oxford University Press, 1996, 165-200.

Kapoor, Kapil, „Language and Interpretation“, „Language and Reality“, „Linguistic Thought and Grammar“, „Texts and Commentary Tradition“, „The Interpretative Tradition“, „Characteristics of the Tradition“, „Types of Interpretation“, „The Commentary Tradition“, „Types of Commentaries“, „Purpose and Value of Commentaries“, „Status of the Text“, „Nature of the Texts“, „Task and Types of Interpretation“, in: id., Text and Interpretation: The Indian Tradition, New Delhi: D.K. Printworld 2005, 1-96.

Killingley, David, „Vivekananda’s Western Message from the East“, in: William Radice (ed.), Swami Vivekananda and the Modernization of Hinduism, Delhi: Oxfrod University Press 1998, 138-157.

Klostermaier, Klaus K., „Revelation and Scripture in Hinduism“, in: A Survey of Hinduism, Albany: State University of New York Press 1994, 65-80.

Little, John T., „Video Vacana: Swadhyaya and Sacred Tapes“, in: Lawrence A. Babb – Susan S. Wadley (eds.), Media and the Transformation of Religion in South Asia, Delhi: Motilal Banarsidass 1997, 254-283.

Mackenzie, Clayton G., „Demythologizing the Missionaries: Reassesment of the Functions and Relationships of Christian Missionary education under Colonialism“, Comparative Education29/1, 1993, 45-66.

Maršálek, Jakub, „Daňové soupisy a neteční démoni: Mýtus a geografie ve starověké Číně“, in: Jiří Starý – Sylva Fischerová (eds.), Mýtus a geografie: Svět, prostor a jejich chápání ve starších a novějších kulturách, Praha: Herrmann a synové 2008, 19-41.

Mathur, K. S., „Hindu Values of Life: Karma and Dharma“, in: T. S. Madan (ed.), Religion in India, New Delhi: OUP 112008, 63-77.

Neufeldt, Roland W., „A Lesson in Allegory: Theosophical Interpretations of the Bhagavadgita“, in: R. E. Minor (ed.), Modern Indian Interpreters of the Bhagavadgita, Delhi: Sri Satguru Publications 1991 (původní vydání State University of New York Press 1986), 11-33.

Neufeldt, Roland W., „In the Search of Utopia: Karma and Rebirth in the Theosophical Movement“, in: Karma and Rebirth: Post Classical Development, Delhi: Sri Satguru Publications 1995, 247-248 (první vydání: New York: State University of New York 1986).

O’Flaherty, Wendy Doniger (ed.), „Karma and Rebirth in the Vedas and Purāṇas“, „Karma and Rebirth in the Dharmaśāstras“, „Karma, Apūrva, and ‚Natural‘ Causes: Observations on the Growth and Limits of the Theory of Saṃsāra“, in: ead. (ed.), Karma and Rebirth in Classical Indian Traditions, Delhi: Motilal Banarsidass 1983, 3-37, 61-89, 268-302.

O’Toole, Therese, „Secularizing the Sacred Cow: The Relationship between Religious Reform and Hindu Nationalism“, in: Antony Copley (ed.), Hinduism in Public and Private: Reform, Hindutva, Gender, and Sampraday, New Delhi: OUP 2003, 84-109.

Pritchet, Frances W., „The World of Amar Chitra Katha“, in: Lawrence A. Babb – Susan S. Wadley (eds.), Media and the Transformation of Religion in South Asia, Delhi: Motilal Banarsidass 1997, 76-106.

Sarkar, Sumit, „Kaliyuga, Chakri and Bhakti: Ramakrishna and His Times“, in: id., Writing Social History,New Delhi: Oxford University Press 1998, 282-357.

Sarkar, Sumit, „The Many Worlds of Indian History“, in: id., Writing Social History,New Delhi: Oxford University Press 1998, 1-49.

Sarkar, Sumit, „Renaissance and Kaliyuga: Time, Myth and History in Colonial Bengal“, in: id., Writing Social History,New Delhi: Oxford University Press 1998, 186-215.

Sil, Narasingha P., „Vivekānanda’s Rāmakṛṣṇa: An Untold Story of Mythmaking and Propaganda“, Numen 40, 1993, 38-62.

Srinivas, Smriti, „The Advent of the Avatar: The Urban Following of Sathya Sai Baba and its Construction of Tradition“, in: Vasudha Dalmia – Angelika Malinar – Martin Christof (eds.), Charisma and Canon: Essays on the Religious History of the Indian Subcontinent,New Delhi: Oxford University Press 2001, 293-309.

Stietencron, Heinrich von, „Charisma and Canon: The Dynamics of Legitimization and Innovation in Indian Religions“, in: Vasudha Dalmia – Angelika Malinar – Martin Christof (eds.), Charisma and Canon: Essays on the Religious History of the Indian Subcontinent,New Delhi: Oxford University Press 2001, 14-38.

Thapar, Romila, „A Historical Perspective on the Story of Rama“, in: ead., Cultural Pasts: Essays in Early Indian History, New Delhi: OUP 82009, 1055-1078.

Thapar, Romila, „Ideology and the Interpretation of Early Indian History“, „Imagined Religious Communities? Ancient History and the Modern Search for a Hindu Identity“, in: ead., Interpreting Early India, New Delhi: OUP 2006, 1-22, 60-88.

Thapar, Romila, „In Defence of the Variant“, in: ead., Cultural Pasts: Essays in Early Indian History, New Delhi: OUP 82009, 1089-1095.

Thapar, Romila, „Society and Historical Consciousness: The Itihāsa-purāṇa Tradition“, in: ead., Interpreting Early India, New Delhi: OUP 2006, 1-22, 60-88.

Thapar, Romila, „The Oral and the Written in Early India“, in: ead., Cultural Pasts: Essays in Early Indian History, New Delhi: OUP 82009, 195-212.

Thapar, Romila, „The Ramayana: Theme and Variation“, in: ead., Cultural Pasts: Essays in Early Indian History, New Delhi: OUP 82009, 647-679.

10) Rituál

 • pojem rituálu, ritualizované a neritualizované chování, náboženský a nenáboženský rituál v kontextu asijských společností
 • výklad rituálu a asijské tradice: význam, smysl a absence smyslu, mnohovýznamovost a odlišnosti v interpretacích
 • emické a etické, elitářské a lidové interpretace rituálu v kontextu asijských tradic
 • rituál jako nástroj strukturování prostoru a času v Asii: časové a prostorové přesuny pomocí rituálu, časová a prostorová multiplicita v rituálních performancích, periodické a neperiodické rituály, přechodové rituály, rituálně významná místa topografie krajiny
 • rituál jako tělesný akt a performance v asijských tradicích: role gest, tance, zpěvu, hudby, rytmizace, recitace, hry aj.
 • rituál a sociální vztahy v asijských společnostech: utváření, potvrzování a rušení sociálních vztahů, hierarchie, koheze, konflikt, vyjednávání, oddělení
 • rituál a komunikace v asijských společnostech: rituální jednání jako promluva, komunikace s lidskými a ne-lidskými aktéry
 • rituál a násilí v asijských tradicích: rituální násilí, ritualizace násilí
 • rituál, paměť, předávání a aktualizace tradice v Asii
 • vyprávění, performance a rituál v asijských tradicích

Doporučená četba:

Alper, Harvey P., „Introduction“, in: id. (ed.), Understanding Mantras, Delhi: Motilal Banarsidass 2002, 1-14.

Dumont, Louis, „From System to Structure: The Pure and the Impure“, in: id., Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications, New Delhi: Oxford University Press 1998, 33-64.

Dumont, Louis, „The Regulation of Marriage: Separation and Hierarchy“, in: id., Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications, New Delhi: Oxford University Press 1998, 109-129.

Dumont, Louis, „Rules Concerning Contact and Food“, in: id., Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications, New Delhi: Oxford University Press 1998, 130-151.

Fuller, Jason, D., „Re-membering the Tradition: Bhaktivinoda Thākura’s Sajjanaṭosanī and the Construction of a Middle-Class Vaiṣṇava Sampradāya in Nineteenth-Century Bengal“, in: A. Copley (ed.), Hinduism in Public and Private: Reform, Hindutva, Gender, and Sampraday, New Delhi: Oxford University Press 2003, 173-210.

Gupta, Sanjukta, „The Domestication of a Godess: Caraņa-tīrtha Kālīghāṭ, the Mahāpīṭha of Kālī“, in: R. F. McDermott – J. J. Kripal, Encountering Kālī: In the Margins, at the Center, in the West, Delhi: Motilal Banarsidass 2005, 60-79.

Halbfass, Wilhelm, „Neo-Hinduism, Modern Indian Traditionalism and the Presence of Europe“, in id., India and Europe: An Essay in Philosophical Understanding, Delhi: Motilal Banarsidas 1990, 217-246.

Chatterjee, Partha, „A Religion of Urban Domesticity: Sri Ramakrishna and the Calcutta Middle Class“, in: Partha Chatterjee – Gyanendra Pandey (eds.), Subaltern Studies VII: Writings on South Asian History and Society,New Delhi: Oxford University Press 2005, 40-68.

Little, John T., „Video Vacana: Swadhyaya and Sacred Tapes“, in: Lawrence A. Babb – Susan S. Wadley (eds.), Media and the Transformation of Religion in South Asia, Delhi: Motilal Banarsidass 1997, 254-283.

Lutgendorf, Philip, „All in the (Raghu) Family: A Video Epic in Cultural Context“, in: L. A. Babb – S. S. Wadley (eds.), Media and the Transformation of Religion in South Asia, Delhi: Motilal Banarsidass 1997, 217-253.

Marcus, Scott L., „On Cassette Rather Than Live: Religious Music in India Today“, in: Lawrence A. Babb – Susan S. Wadley (eds.), Media and the Transformation of Religion in South Asia, Delhi: Motilal Banarsidass 1997, 167-185.

Padoux, André, „Mantras – What Are They?“, in: Harvey P. Alper (ed.), Understanding Mantras, Delhi: Motilal Banarsidass 2002, 295-318.

Rozehnalová, Jana – Bělka, Luboš, „Slavnost Kálačakry v Grazu: Západní imaginace a tibetský buddhismus“, Religio: Revue pro religionistiku11/1, 2003, 53-76.

Schopen, Gregory, „The Ritual Obligations and Donor Roles of Monks in the Pali“, in: id., Bones, Stones, and Buddhist Monks: Collected Papers on the Archeology, Epigraphy, and Texts of Monastic Buddhism in India, Honolulu: University of Hawaii Press 1997, 72-85.

Smith, Daniel H., „Impact of ‚God Posters‘ on Hindus and Their Devotional Tradition“, in: Lawrence A. Babb – Susan S. Wadley (eds.), Media and the Transformation of Religion in South Asia, Delhi: Motilal Banarsidass 1997, 24-75.

Stietencorn, Heinrich von, „Religious Configuration in Medieval India and the Modern Concept of Hinduism“, in: Dalmia Vasudha - Heinrich von Stietencorn, The Oxford India Hinduism Reader, New Delhi: Oxford University Press 2007, 50-89.

11) Objekty kultu a úcty

 • emické a etické konceptualizace objektů kultu a úcty v Asii
 • co a proč se stává objektem kultu a úcty v asijských tradicích?
 • typy vztahů k objektům kultu v asijských tradicích: podřízení se, uctívání, láska, příbuzenství, partnerství, nápodoba, identifikace, strach, směna, manipulace, ovládání, odstup, lhostejnost, popírání aj.
 • význam „objektů“ kultu a úcty pro každodenní život v asijských tradicích
 • hmotná kultura kultu, materiální objekt a objekt kultu (totožnost, reprezentace), rituální aktivity a dostupnost předmětů kultu v asijských tradicích

Doporučená četba:

Alper, Harvey P., „Introduction“, in: id. (ed.), Understanding Mantras, Delhi: Motilal Banarsidass 2002, 1-14.

Deák, Dušan, „Indickí svätci a ich poslanie na subkontinente“, in: id., Indickí svätci medzi minulosťou a prítomnosťou: Hľadanie hinduistov a muslimov v Južnej Ázii, Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2010, 60-95.

Deák, Dušan, „Kam patríme? Hinduizmus a islám v rodine potomkov Šejcha Muhammada zo Šrígóndy“, in: id., Indickí svätci medzi minulosťou a prítomnosťou: Hľadanie hinduistov a muslimov v Južnej Ázii, Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2010, 174-199.

Deák, Dušan, „Sultán vo svete svätcov – hagiografické reprezentácie boja o autoritu“, in: id., Indickí svätci medzi minulosťou a prítomnosťou: Hľadanie hinduistov a muslimov v Južnej Ázii, Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2010, 138-173.

DeCaroli, Robert, „Policing the Monastery“, in: id., Haunting the Buddha: Indian Popular Religions and the Formation of Buddhism, Oxford: Oxford University Press 2004, 121-142.

Dempsey, Corinne G., „Me, St. George, and Other Foreigners“, „Sr. Alphonsa: Indian/Roman Catholic Saint and Champion of Syrian Christian Self-Identification“, „St. George, the Indigenous Foreigner“, in: ead., Kerala Christian Sainthood: Collisions of Culture and Worldview in South India, New Delhi: Oxford University Press 2001, 18-51.

Chatterjee, Partha, „A Religion of Urban Domesticity: Sri Ramakrishna and the Calcutta Middle Class“, in: Partha Chatterjee – Gyanendra Pandey (eds.), Subaltern Studies VII: Writings on South Asian History and Society, New Delhi: Oxford University Press 2005, 40-68.

Little, John T., „Video Vacana: Swadhyaya and Sacred Tapes“, in: Lawrence A. Babb – Susan S. Wadley (eds.), Media and the Transformation of Religion in South Asia, Delhi: Motilal Banarsidass 1997, 254-283.

Lutgendorf, Philip, „All in the (Raghu) Family: A Video Epic in Cultural Context“, in: L. A. Babb – S. S. Wadley (eds.), Media and the Transformation of Religion in South Asia, Delhi: Motilal Banarsidass 1997, 217-253.

Marcus, Scott L., „On Cassette Rather Than Live: Religious Music in India Today“, in: Lawrence A. Babb – Susan S. Wadley (eds.), Media and the Transformation of Religion in South Asia, Delhi: Motilal Banarsidass 1997, 167-185.

Oberfalzerová, Alena, „Hora s poraněným hřbetem: Příklad vnímání posvátnosti krajiny mongolskými nomády“, in: Jiří Starý – Sylva Fischerová (eds.), Mýtus a geografie: Svět, prostor a jejich chápání ve starších a novějších kulturách, Praha: Herrmann a synové 2008, 303-319.

Sarkar, Sumit, „Kaliyuga, Chakri and Bhakti: Ramakrishna and His Times“, in: id., Writing Social History, New Delhi: Oxford University Press 1998, 282-357.

Schopen, Gregory, „The Stupa Cult and the Extant Pali Vinaya“, in: id., Bones, Stones, and Buddhist Monks: Collected Papers on the Archeology, Epigraphy, and Texts of Monastic Buddhism in India, Honolulu: University of Hawaii Press 1997, 86-98.

Schopen, Gregory, „Monks and the Relic Cult in the Mahaparinibbana-sutta: An Old Misuderstanding in Regard to Monastic Buddhism “, in: id., Bones, Stones, and Buddhist Monks: Collected Papers on the Archeology, Epigraphy, and Texts of Monastic Buddhism in India, Honolulu: University of Hawaii Press 1997, 99-113.

Sil, Narasingha P., „Vivekānanda’s Rāmakṛṣṇa: An Untold Story of Mythmaking and Propaganda“, Numen 40,1993, 38-62.

Smith, Daniel H., „Impact of ‚God Posters‘ on Hindus and Their Devotional Tradition“, in: Lawrence A. Babb – Susan S. Wadley (eds.), Media and the Transformation of Religion in South Asia, Delhi: Motilal Banarsidass 1997, 24-75.

Stietencorn, Heinrich von, „Religious Configuration in Medieval India and the Modern Concept of Hinduism“, in: Vasudha Dalmia – Heinrich von Stietencorn, The Oxford India Hinduism Reader, New Delhi: Oxford University Press 2007, 50-89.

Trainor, Kevin M., „When Is a Theft Not a Theft? Relic Theft and the Cult of the Buddha's Relics in Sri Lanka“, Numen 39/1, 1992, 1-26.

12) Čas a prostor

 • náboženské zvýznamňování času a prostoru v asijských tradicích: členění, vztahovost, vázanost na situaci
 • zvláštní místa, přebývání, putování, osidlování, exil a rekonstrukce v asijských tradicích: vztah ke zvláštním místům, přicházení a odcházení, přístupnost a nepřístupnost, povinnost a zapovězenost, motivace, role zvláštních míst v konstrukci identity
 • zvláštní místa: status, politické a ekonomické souvislosti v Asii
 • mýtus, rituál a zvláštní místo v asijských tradicích: rituální provoz na zvláštním místě, mýtus a status zvláštního místa, konflikty a prolínání tradic
 • mytické a rituální utváření krajiny v Asii
 • kosmologie, kosmogonie, aitiologie a jejich funkce v aisjkých tradicích
 • zvláštní časy v asijských tradicích: členění a fázování času podle významu a kvality, pravidelnost, kalendář, povinné a zapovězené činnosti v určitých časech
 • rituál a členění času a formování krajiny v Asii: časové a prostorové přesuny, časová a prostorová multiplicita v rituálních performancích, periodické a neperiodické rituály, přechodové rituály, rituál a různé dimenze času a prostoru

Doporučená četba:

Brauen, Martin, „Vnější mandala: Vesmír“, „Válcovitý vesmír Abhidharmykóši“, „Božské ve středu každého systému světů“, „Pyrmidální vesmír Kálačakry“, „Obětování vesmíru – mandala vytvořená zrny“, „Architektonický model vesmíru – stúpa“, „Stúpa jako stupňovitá stezka k osvícení“, „Uspořádaný prostor jako replika vesmíru“, in: id., Mandala: Posvátný kruh tibetského buddhismu, Praha: Volvox Globator 1998, 18-50.

Collins, Steven, „Nirvāna, Time, and Narrative“, History of Religions 31/3, 1992, 215-246 .

Miltner, Vladimír, „Kult, obřady, svatyně“, in: id., Vznik a vývoj buddhismu, Praha: Vyšehrad 2001, 130-141.

„Předmluva“, „Úvod“, „Praxe poutí“, „Šťastná příležitost a správný okamžik“, „Cesta poutníka“, „Význam stúpy, „Poutě v dějinách“, „Záznamy poutí“, „Ikonografie pouti“, in: Posvátná místa buddhismu, Praha: Pragma 1994, ix-xxxi, 4-13.

Rozehnalová, Jana – Bělka, Luboš, „Slavnost Kálačakry v Grazu: Západní imaginace a tibetský buddhismus“, Religio: Revue pro religionistiku11/1, 2003, 53-76.

Sarkar, Sumit, „Renaissance and Kaliyuga: Time, Myth and History in Colonial Bengal“, in: id., Writing Social History,New Delhi: Oxford University Press 1998, 186-215.

Slobodník, Martin, „Tibet a obrazy pozemského raja“, Hieron 3, 1998, 133-143.

13) Interakce, komunikace, konflikt

 • náboženské interakce v Asii: setkávání, výměny, komunikace, konflikt, vzájemné vlivy, akulturace, akomodace, inkulturace, sdílení symbolů a témat a jejich přenášení do nového kontextu, „synkretismus“, distance a vymezení
 • misie a konverze v Asii: místo generických teorií „spásy“ a misijních tendencí, tradice, společenství a formy příslušnosti, formy šíření tradic a role misií, interkulturní komunikace a různé směry misijního působení, utváření, proměny, zhodnocení a kontroverze ohledně misie a konverze
 • náboženství a konflikt v Asii: náboženský konflikt, náboženství jako prostředek řešení konfliktu, konflikt jako součást náboženské změny
 • náboženství a společnosti v Asii: konformita, konflikt, svoboda a její vyjednávání
 • sdílené symboly a konfliktní interpretace v Asii: kontroverze a vyjednávání v sociální komunikaci
 • univerzalismus, perenialismus, symbolické ekvivalence a kulturní interakce v Asii: moc a rozumění v mezináboženské/mezikulturní komunikaci
 • badatelská tradice jako součást kulturní výměny mezi Evropou a Severní Amerikou a Asií: misionářské zprávy, orientalismus a počátky religionistiky, postkoloniální teorie

Doporučená četba:

Bandyopadhyay, Sekhar, „Caste and Popular Religion: Revolt against Hierarchy and its Limits“, in: id., Caste, Culture and Hegemony, New Delhi: Sage 2004, 77-107.

Basu, Shamita, „The Metastasis of Enlightenment: The Place of Science, Ethics, and Philosophy in Neo-Hinduism“, „Conclusion“, in: ead., Religion as Nationalist Discourse: Swami Vivekananda and New Hinduism in Nineteenth-Century Bengal, Delhi: OUP, 165-202.

Basu, Shamita, „Religion and Nationalism in Nineteenth Century Bengal“, in: ead., Religious Revivalism as Nationalist Discourse: Swami Vivekananda and New Hinduism in Nineteenth-Century Bengal, Delhi: Oxford University Press 2002, 12-39.

Basu, Shamita, „The Universalization of Hinduism and the Construction of the Nation“, in: ead., Religious Revivalism as Nationalist Discourse: Swami Vivekananda and New Hinduism in Nineteenth-Century Bengal, Delhi: Oxford University Press 2002, 67-93.

Baumann, Martin, „Global Buddhism: Developmental Periods, Regional Histories, and a New Analytical Perspective“, Journal of Global Buddhism 2, 2001, 1-43.

Baumann, Martin, „The Transplantation of Buddhism to Germany – Processive Modes and Strategies of Adaptation“, Method and Theory in the Study of Religion 6/1, 1994, 35-61.

Bhattacharya, Tithi, „The Curious Case of the Bhadralok: Class or Sentiment?“, in: ead., The Sentinels of Culture, New Delhi: OUP 2005, 35-67.

Bijlert, Victor A. van, „Bankim’s Mother: Imagery of the Indian Nation“, in: Heinz Werner Wessler – Lars Kjaerholm – Niels Brimnes, The Avatars of Modernity: Vasco da Gama's Discovery and Indian Identities in Perspective, New Delhi: Munishram Manoharlal 2003, 93-117.

Cohn, Bernard, „Law and the Colonial State in India“, in: id., Colonialism and its Forms of Knowledge: The British in India,Oxford: Oxford University Press 1997, 57-75 (přetisk v: The Bernard Cohn Omnibus, New Delhi: Oxford University Press 2004).

Cohn, Bernard, „The Command of Language and the Language of Command“, in: id., Colonialism and its Forms of Knowledge: The British in India,Oxford: Oxford University Press 1997, 16-56 (přetisk v: The Bernard Cohn Omnibus, New Delhi: Oxford University Press 2004).

Cohn, Bernard, „The Census, Social Structure and Objectification in South Asia“, in: An Anthropologist among the Historians and Other Essays, Oxford University Press 1987, 224–254 (přetisk v: The Bernard Cohn Omnibus, New Delhi: Oxford University Press 2004).

Conze, Edward, „Vývoj hínajány v Indii“, „Nepál a Kašmír“, „Cejlon“, in: id., Stručné dějiny buddhismu, Brno: Jota 1997, 60-68.

Demiéville, Paul, „Buddhism and War“, in: Michael K. Jerryson – Mark Juergensmeyer(eds.), Buddhist Warfare, Oxford: Oxford University Press 2010, 17-58.

Doniger, Wendy, „Foreword: The View from the Other Side: Postpostcolonialism, Religious Syncretism, and Class Conflict“, in: Selva J. Raj – Corinne C. Dempsey (eds.), Popular Christianity in India: Riting Between the Lines, New York: SUNY Press 2002, xi-xix.

Dumont, Louis, „The Division of Labour“, in: id., Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications, New Delhi: Oxford University Press 1998, 92-108.

Dumont, Louis, „The Regulation of Marriage: Separation and Hierarchy“, in: id., Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications, New Delhi: Oxford University Press 1998, 109-129.

Dumont, Louis, „Rules Concerning Contact and Food“, in: id., Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications, New Delhi: Oxford University Press 1998, 130-151.

Dumont, Louis, „Power and Territory“, in: id., Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications, New Delhi: Oxford University Press 1998, 152-166.

Dumont, Louis, „Caste Government: Justice and Authority“, in: id., Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications, New Delhi: Oxford University Press 1998, 167-183.

Eschmann, Anncharlott, „Religion, Reaction and Change: The Role of Sect in Hinduism“, in: Günther-Dietz Sontheimer – Hermann Kulke (eds.), Hinduism Reconsidered, New Delhi: Manohar 2005, 108-120.

Faure, Bernard, „Concluding Remarks: Afterthoughts“, in: Michael K. Jerryson – Mark Juergensmeyer (eds.), Buddhist Warfare, Oxford: Oxford University Press 2010, 211-226.

Fuller, Jason, D., „Re-membering the Tradition: Bhaktivinoda Thākura’s Sajjanaṭosanī and the Construction of a Middle-Class Vaiṣṇava Sampradāya in Nineteenth-Century Bengal“, in: A. Copley (ed.), Hinduism in Public and Private: Reform, Hindutva, Gender, and Sampraday, New Delhi: Oxford University Press 2003, 173-210.

Ghosh, Anindita, „Social Profile of a Language“, in: ead., Power in Print: Popular Publishing and the Politics of Language in a Colonial Society, New Delhi: Oxford University Press 2006, 29-65.

Gorringe, Hugo – Rafanell, Irene, „The Embodiment of Caste: Oppression, Protest and Change“, Sociology 41, 2007, 1, 97-114.

Gupta, Sanjukta, „The Domestication of a Godess: Caraņa-tīrtha Kālīghāṭ, the Mahāpīṭha of Kālī“, in: R. F. McDermott – J. J. Kripal, Encountering Kālī: In the Margins, at the Center, in the West, Delhi: Motilal Banarsidass 2005, 60-79.

Halbfass, Wilhelm, „Neo-Hinduism, Modern Indian Traditionalism and the Presence of Europe“, in id., India and Europe: An Essay in Philosophical Understanding, Delhi: Motilal Banarsidas 1990, 217-246.

Halbfass, Wilhelm, „Deism, the Enlightenment, and the Early History of Indology”, in: id., India and Europe: An Essay in Understanding, Delhi: Motilal Banarsidas 1990, 54-68.

Halbfass, Wilhelm, „India and the Romantic Critique of the Present“, in: id., India and Europe: An Essay in Understanding, Delhi: Motilal Banarsidas 1990, 69-83.

Halbfass, Wilhelm, „Rammohan Roy and His Hermeneutic Situation“, in: id., India and Europe: An Essay in Philosophical Understanding, Delhi: Motilal Banarsidass 1999, 197-216.

Halbfass, Wilhelm, „Dharma in the Self-Understanding of Traditional Hinduism“, „Reinterpretations of Dharma in Modern Hinduism“, in: id., India and Europe: An Essay in Understanding, Delhi: Motilal Banarsidas 1990, 310-333, 334-348.

Hallisey, Charles, „Roads Taken and Not Taken in the Study of Theravāda Buddhism“, in: Karen Derris – Natalie Gummer (eds.), Defining Buddhism(s): A Reader (Critical Categories in the Study of Religion), London: Equinox Publishing 2007, 92-117.

Heehs, Peter, „Bengali Religious Nationalism and Communalism“, in: id., Nationalism, Terrorism, Communalism, New Delhi: Oxford University Press 32006, 96-123.

Heehs, Peter, „Tryst with Destiny“, „Disunity and Loss of Freedom“, „The Decline of the Mughal Empire“, „The Coming of the Europeans“, „England’s Conquest of India“, „The Reasons for India’s Defeat”, „British Rule and Indian Revolt“, „The Administration of India under the East India Company“, „The Economic Ruination of India“, „The Change of Policy“, „The Great Revolt of 1857“, „The Birth of Modern India“, „The Rise of a New Leadership“, „The Rediscovery of India’s Past“, „Raja Rammohan Roy“, „Young Bengal and the Brahmo Samaj“, „The Significance of Social Reform“, „Cultural Awakening“, „Reform and Religious Revival after the Great Revolt“, „The Indian Renaissance – An Evaluation“, „The Rise of Nationalism 1858 – 1900“, „General Factors in the Growth of Nationalism“, „The Administration of India after 1858“, „Early Attempts at Nationalist Organization“, „Lord Ripon and the Ilbert Bill Controversy“, „The Indian National Congress“, in: id., India’s Freedom Struggle, Delhi: OUP, 62004, 1-56.

Chakrabarty, Dipesh, „Modernity and Ethnicity in India“, in: David Bennet (ed.), Multicultural States: Rethinking Difference and Identity, London – New York: Routledge 1998, 91-110.

Chatterjee, Partha, „A Religion of Urban Domesticity: Sri Ramakrishna and the Calcutta Middle Class“, in: Partha Chatterjee – Gyanendra Pandey (eds.), Subaltern Studies VII: Writings on South Asian History and Society,New Delhi: Oxford University Press 2005, 40-68.

Chatterjee, Partha, „Caste and Subaltern Consciousness“, in: Ranjit Guha (ed.), Subaltern Studies VI: Writings on South Asian History and Society, New Delhi: Oxford University Press 62005, 169-209.

Christof, Martin, „The Legitimation of Textual Authority in the Bhāgavatapurāṇa“, in: Vasudha Dalmia – Angelika Malinar – Martin Christof (eds.), Charisma and Canon: Essays on the Religious History of the Indian Subcontinent,New Delhi: Oxford University Press 2001, 62-76.

Ilaih, Kancha, „Productive Labour, Consciousness and History: The Dalitbahujan Alternative“, in: Shahid Amin – Dipesh Chakrabarty (eds.), Subaltern Studies IX: Writings on South Asian History and Society, New Delhi: Oxford University Press, 1996, 165-200.

Jerryson, Michael, „Introduction“, in: Michael K. Jerryson – Mark Juergensmeyer (eds.), Buddhist Warfare, Oxford: Oxford University Press 2010, 3-16.

Juergensmeyer, Mark, „Meč sikhismu“, „Simrandžit Singh Mann a atentáty v Indii“, „Sikhská a hinduistická ospravedlnění násilí“, „Armagedon v tokijském metru“, „Takeši Nakamura a útok Óm šinrikjó“, „Lze buddhistické násilí ospravedlnit?“, in: id., Teror v mysli boží: Globální vzestup náboženského násilí, Brno: CDK 2007, 115-152.

Kawanami, Hiroko, „Japanese Nationalism and the Universal Dharma“, in: Ian Harris, Buddhism and Politics in Twentieth-century Asia, London: Pinter 1999, 105-126.

Killingley, David, „Vivekananda’s Western Message from the East“, in: William Radice (ed.), Swami Vivekananda and the Modernization of Hinduism, Delhi: Oxfrod University Press 1998, 138-157.

King, Richard, „The Politics of Privatization: Indian Religion and the Study of Mysticism“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 161-186.

King, Richard, „Orientalism and Indian Religions“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 82-95.

King, Richard, „‚Mystic Hinduism‘: Vedānta and the Politics of Representation“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 118-142.

King, Richard, „Beyond Orientalism? Religion and comparativism in a postcolonial era“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 187-218.

Kopf, David, „The Cultural Policy of Warren Hastings“, „The Orientalist in Search of a Golden Age“, in: id., British Orientalism and Bengal Renaissance, Calcutta: Firma K.L. Mukopahyay 1969, 13-22.

Kopf, David, „Rammohun Roy and the Bengal Renaissance: An Historiographical Essay“, in: V. C. Joshi (ed.), Rammohun Roy and the Process of Modernization in India, Delhi – Bombay – Bangalore – Kanpur: Vikas Publishing, 1975, 21-45.

Lenoir, Frédéric, „Ezoterický buddhismus“, „Helena Blavatská a ‚učitelé‘ prvotní moudrosti“, „Krize a další vývoj Teosofické společnosti“, „Přizpůsobení buddhismu teosofii“, „Co přišlo po Teosofické společnosti: ‚sekty‘ a ‚New Age‘“, in: id., Setkávání buddhismu se Západem, Praha: Volvox Globator 2002, 141-157.

Narayanan, Vasudha, „Afterword: Diverse Hindu Responses to Diverse Christianities in India“, in: Selva J. Raj – Corinne C. Dempsey, (eds.), Popular Christianity in India: Riting Between the Lines, New York: SUNY Press 2002, 255-267.

Neufeldt, Roland W., „A Lesson in Allegory: Theosophical Interpretations of the Bhagavadgita“, in: R. E. Minor (ed.), Modern Indian Interpreters of the Bhagavadgita, Delhi: Sri Satguru Publications 1991 (původní vydání State University of New York Press 1986), 11-33.

Neufeldt, Roland W., „In the Search of Utopia: Karma and Rebirth in the Theosophical Movement“, in: Karma and Rebirth: Post Classical Development, Delhi: Sri Satguru Publications 1995, 247-248 (první vydání: New York: State University of New York 1986).

O’Toole, Therese, „Secularizing the Sacred Cow: The Relationship between Religious Reform and Hindu Nationalism“, in: Antony Copley (ed.), Hinduism in Public and Private: Reform, Hindutva, Gender, and Sampraday, New Delhi: OUP 2003, 84-109.

Palsetia, Jesse S., „Parsi and Hindu Traditional and Nontraditional Responses to Christian Conversion in Bombay, 1839-45“, Journal of the American Academyof Religion, 74/3, 2006, 615-645.

Pandey, Gyanendra, „Mobilizing the Hindu Community“, in: id., The Construction of Communalism in Colonial North India, New Delhi: OUP 22006, 158-200.

Rozehnalová, Jana, „Počátky portugalských misií v jižní Indii: století zápasů“, Nový Orient 62/1, 2007, 9-12.

Sarkar, Sumit, „Kaliyuga, Chakri and Bhakti: Ramakrishna and His Times“, in: id., Writing Social History,New Delhi: Oxford University Press 1998, 282-357.

Sarkar, Sumit, „The Many Worlds of Indian History“, in: id., Writing Social History,New Delhi: Oxford University Press 1998, 1-49.

Sarkar, Sumit, „The Decline of the Subaltern in Subaltern Studies“, in: id., Writing Social History,New Delhi: Oxford University Press 1998, 82-108.

Sarkar, Sumit, „Renaissance and Kaliyuga: Time, Myth and History in Colonial Bengal“, in: id., Writing Social History,New Delhi: Oxford University Press 1998, 186-215.

Sarkar, Sumit, „Identity and Difference: Caste in the Formation of the Ideologies of Nationalism and Hindutva“, in: id., Writing Social History,New Delhi: Oxford University Press 1998, 358-390.

Sen, Amiya P., „Introduction“, id. (ed.), Social and Religious Reform: The Hindus of British India,New Delhi: OUP 2003, 3-63.

Sil, Narasingha P., „Vivekānanda’s Rāmakṛṣṇa: An Untold Story of Mythmaking and Propaganda“, Numen 40, 1993, 38-62.

Stietencron, Heinrich von, „Charisma and Canon: The Dynamics of Legitimization and Innovation in Indian Religions“, in: Vasudha Dalmia – Angelika Malinar – Martin Christof (eds.), Charisma and Canon: Essays on the Religious History of the Indian Subcontinent,New Delhi: Oxford University Press 2001, 14-38.

Sundararajan, Immanuel, Indian Culture and Christianity, Secunderabad: Om Books 2002.

Waghorne, Joanne Punzo, „Chariots of the God/s: Riding Line Between Hindu and Christian“, in: Selva J. Raj – Corinne C. Dempsey, (eds.), Popular Christianity in India: Riting Between the Lines, New York: SUNY Press 2002, 11-38.

Zavos, John, „The State and the Hindu Religion in the Nineteenth Century”, in: id., The Emergence of Hindu Nationalism in India, New Delhi: Oxford University Press 2002, 24-67.

14) Náboženská změna

 • historické proměny asijských tradic: psaní koloniálních a postkoloniálních dějin
 • proměny identit a příslušností v asijských společnostech: formy příslušnosti k tradici; pluralita tradic a sdílený komunikační prostor; identity, příslušnosti a zásadní dějinné zvraty; identity, příslušnosti a interkulturní komunikace/interakce
 • kontinuita a diskontinuita, stabilita a proměnlivost tradic, faktory přetrvávání a změny v tradicích/náboženstvích Asie
 • proměny náboženských tradic v Asii v interkulturním setkávání
 • proměny náboženských tradic v Asii v setkávání různých vrstev kultury a společnosti
 • Asie a proměny tradic a identit v Evropě a Severní Americe: „Východ“ a evropské identity, „Východ“ a kritiky západní civilizace, „východní moudrost“ jako západní kulturní tradice, asijské misie v Evropě a Severní Americe, „Východ“, „Západ“ a asijská imigrace
 • Evropa a proměny tradic v Asii: evropská přítomnost v Asii, význam a role evropské cestovatelské a misijní tradice v Asii, okolnosti, průběh a důsledky evropské koloniální přítomnosti v Asii, protikoloniální odpor, koloniální identity a postkoloniální vývoj

Doporučená četba:

Bandyopadhyay, Sekhar, „Caste and Popular Religion: Revolt against Hierarchy and its Limits“, in: id., Caste, Culture and Hegemony, New Delhi: Sage 2004, 77-107.

Basu, Shamita, „Religion and Nationalism in Nineteenth Century Bengal“, in: ead., Religious Revivalism as Nationalist Discourse: Swami Vivekananda and New Hinduism in Nineteenth-Century Bengal, Delhi: Oxford University Press 2002, 12-39.

Basu, Shamita, „The Universalization of Hinduism and the Construction of the Nation“, in: ead., Religious Revivalism as Nationalist Discourse: Swami Vivekananda and New Hinduism in Nineteenth-Century Bengal, Delhi: Oxford University Press 2002, 67-93.

Baumann, Martin, „The Transplantation of Buddhism to Germany – Processive Modes and Strategies of Adaptation“, Method and Theory in the Study of Religion 6/1, 1994, 35-61.

Baumann, Martin, „Global Buddhism: Developmental Periods, Regional Histories, and a New Analytical Perspective“, Journal of Global Buddhism 2, 2001, 1-43.

Bhattacharya, Tithi, „The Curious Case of the Bhadralok: Class or Sentiment?“, in: ead., The Sentinels of Culture, New Delhi: OUP 2005, 35-67.

Cohn, Bernard, „Law and the Colonial State in India“, in: id., Colonialism and its Forms of Knowledge: The British in India,Oxford: Oxford University Press 1997, 57-75 (přetisk v: The Bernard Cohn Omnibus, New Delhi: Oxford University Press 2004).

Cohn, Bernard, „The Census, Social Structure and Objectification in South Asia“, in: An Anthropologist among the Historians and Other Essays, Oxford University Press 1987, 224–254 (přetisk v:The Bernard Cohn Omnibus, New Delhi: Oxford University Press 2004).

Cohn, Bernard, „The Command of Language and the Language of Command“, in: id., Colonialism and its Forms of Knowledge: The British in India,Oxford: Oxford University Press 1997, 16-56 (přetisk v: The Bernard Cohn Omnibus, New Delhi: Oxford University Press 2004).

Dalmia, Vasudha, „‚The Only Real Religion of the Hindus‘: Vaiṣṇava Self-representation in the Late Nineteenth Century“, in: Vasudha Dalmia – Heinrich von Stietencorn (eds.), The Oxford India Hinduism Reader, New Delhi: Oxford University Press 2007, 91-125.

Eschmann, Anncharlott, „Religion, Reaction and Change: The Role of Sect in Hinduism“, in: Günther-Dietz Sontheimer – Hermann Kulke (eds.), Hinduism Reconsidered, New Delhi: Manohar 2005, 108-120.

Freitag, Sandria B., „Contesting Public: Colonial Legacies and Contemporary Communalism“, in: David Ludden (ed.), Making India Hindu: Religion, Community, and the Politics of Democracy in India, New Delhi: OUP 22005, 211-234.

Fuller, Jason, D., „Re-membering the Tradition: Bhaktivinoda Thākura’s Sajjanaṭosanī and the Construction of a Middle-Class Vaiṣṇava Sampradāya in Nineteenth-Century Bengal“, in: A. Copley (ed.), Hinduism in Public and Private: Reform, Hindutva, Gender, and Sampraday, New Delhi: Oxford University Press 2003, 173-210.

Ghosh, Anindita, „Social Profile of a Language“, in: ead., Power in Print: Popular Publishing and the Politics of Language in a Colonial Society, New Delhi: Oxford University Press 2006, 29-65.

Gorringe, Hugo – Rafanell, Irene, „The Embodiment of Caste: Oppression, Protest and Change“, Sociology 41, 2007, 1, 97-114.

Gupta, Krishna Prakash, „Religious Evolution and Social Change in India: A Study of the Ramakrishna Mission Movement“, Contributions to Indian Sociology 8, 1974, 26-50.

Gupta, Sanjukta, „The Domestication of a Godess: Caraņa-tīrtha Kālīghāṭ, the Mahāpīṭha of Kālī“, in: R. F. McDermott – J. J. Kripal, Encountering Kālī: In the Margins, at the Center, in the West, Delhi: Motilal Banarsidass 2005, 60-79.

Halbfass, Wilhelm, „Neo-Hinduism, Modern Indian Traditionalism and the Presence of Europe“, in: id., India and Europe: An Essay in Philosophical Understanding, Delhi: Motilal Banarsidas 1990, 217-246.

Halbfass, Wilhelm, „Rammohan Roy and His Hermeneutic Situation“, in: id., India and Europe: An Essay in Philosophical Understanding, Delhi: Motilal Banarsidass 1999, 197-216.

Halbfass, Wilhelm, „Dharma in the Self-Understanding of Traditional Hinduism“, „Reinterpretations of Dharma in Modern Hinduism“, in: id., India and Europe: An Essay in Understanding, Delhi: Motilal Banarsidas 1990, 310-333, 334-348.

Heehs, Peter, „Tryst with Destiny“, „Disunity and Loss of Freedom“, „The Decline of the Mughal Empire“, „The Coming of the Europeans“, „England’s Conquest of India“, „The Reasons for India’s Defeat”, „British Rule and Indian Revolt“, „The Administration of India under the East India Company“, „The Economic Ruination of India“, „The Change of Policy“, „The Great Revolt of 1857“, „The Birth of Modern India“, „The Rise of a New Leadership“, „The Rediscovery of India’s Past“, „Raja Rammohan Roy“, „Young Bengal and the Brahmo Samaj“, „The Significance of Social Reform“, „Cultural Awakening“, „Reform and Religious Revival after the Great Revolt“, „The Indian Renaissance – An Evaluation“, „The Rise of Nationalism 1858 – 1900“, „General Factors in the Growth of Nationalism“, „The Administration of India after 1858“, „Early Attempts at Nationalist Organization“, „Lord Ripon and the Ilbert Bill Controversy“, „The Indian National Congress“, in: id., India’s Freedom Struggle, Delhi: OUP, 62004, 1-56.

Chakrabarty, Dipesh, „Modernity and Ethnicity in India“, in: David Bennet (ed.), Multicultural States: Rethinking Difference and Identity, London – New York: Routledge 1998, 91-110.

Chatterjee, Partha, „Religion of Urban Domesticity“, in: Partha Chatterjee, Gyanendra Pandey (eds.), Subaltern Studies VII: Writings on South Asian History and Society, Delhi: OUP 2005, 40-68.

Christof, Martin, „The Legitimation of Textual Authority in the Bhāgavatapurāṇa“, in: Vasudha Dalmia – Angelika Malinar – Martin Christof (eds.), Charisma and Canon: Essays on the Religious History of the Indian Subcontinent,New Delhi: Oxford University Press 2001, 62-76.

Jaffe, Richard M., „Seeking Śākyamuni: Travel and the Reconstruction of Japanese Buddhism“, in: Karen Derris – Natalie Gummer (eds.), Defining Buddhism(s): A Reader (Critical Categories in the Study of Religion), London: Equinox Publishing 2007, 252-280.

Jones, Kenneth W., „The Arya Samaj in British India“, in: R. D. Baird (ed.), Religion in Modern India, New Delhi: Manohar 52005, 26-54.

Killingley, David, „Vivekananda’s Western Message from the East“, in: William Radice (ed.), Swami Vivekananda and the Modernization of Hinduism, Delhi: Oxford University Press 1998, 138-157.

Lavan, Spencer, „The Brahmo Samaj: India’s First Modern Movement for Religious Reform“, in: R. D. Baird (ed.), Religion in Modern India, New Delhi: Manohar 52005, 1-25.

Mackenzie, Clayton G., „Demythologizing the Missionaries: Reassesment of the Functions and Relationships of Christian Missionary Education under Colonialism“, Comparative Education29/1, 1993, 45-66.

Miller, David, „Modernity in Hindu Monasticism: Swami Vivekananda and the Ramakrishna Movement“, Journal of Asian and African Studies 34/1, 1999, 111-125.

Oddie, Geoffrey A., „Indian Christians and National Identity, 1870-1947“, The Journal of Religius History 25/3, 2001, 346-366.

O’Toole, Therese, „Secularizing the Sacred Cow: The Relationship between Religious Reform and Hindu Nationalism“, in: Antony Copley (ed.), Hinduism in Public and Private: Reform, Hindutva, Gender, and Sampraday, New Delhi: OUP 2003, 84-109.

Pankratz, James N., „Rammohun Roy“, in: R. D. Baird (ed.), Religion in Modern India, New Delhi: Manohar 52005, 373-387.

Prebish, Charles – Baumann, Martin, „Profiling Global Buddhism: A Description of the Landscape“, in: Charles Prebish – Martin Baumann (eds.), Westward Dharma: Buddhism Beyond Asia, Berkely – Los Angeles – London: University of California Press 2002, 17-84.

Sarkar, Sumit, „Renaissance and Kaliyuga: Time, Myth and History in Colonial Bengal“, in: id., Writing Social History,New Delhi: Oxford University Press 1998, 186-215.

Sarkar, Sumit, „Kaliyuga, Chakri and Bhakti: Ramakrishna and His Times“, in: id., Writing Social History,New Delhi: Oxford University Press 1998, 282-357.

Sen, Amiya P., „Introduction“, in: id. (ed.), Social and Religious Reform: The Hindus of British India, New Delhi: OUP 2003, 3-63.

Sharma, Arvind, „Dayananda Sarasvati“, in: R. D. Baird (ed.), Religion in Modern India, New Delhi: Manohar 52005, 388-409.

Sil, Narasingha P., „Vivekānanda’s Rāmakṛṣṇa: An Untold Story of Mythmaking and Propaganda“, Numen 40, 1993, 38-62.

Srinivas, Smriti, „The Advent of the Avatar: The Urban Following of Sathya Sai Baba and its Construction of Tradition“, in: Vasudha Dalmia – Angelika Malinar – Martin Christof (eds.), Charisma and Canon: Essays on the Religious History of the Indian Subcontinent,New Delhi: Oxford University Press 2001, 293-309.

Stietencron, Heinrich von, „Charisma and Canon: The Dynamics of Legitimization and Innovation in Indian Religions“, in: Vasudha Dalmia – Angelika Malinar – Martin Christof (eds.), Charisma and Canon: Essays on the Religious History of the Indian Subcontinent,New Delhi: Oxford University Press 2001, 14-38.

Thapar, Romila, „The Ramayana: Theme and Variation“, in: ead., Cultural Pasts: Essays in Early Indian History, New Delhi: OUP 82009, 647-679.

Thapar, Romila, „A Historical Perspective on the Story of Rama“, in: ead., Cultural Pasts: Essays in Early Indian History, New Delhi: OUP 82009, 1055-1078.

Williams, Georg M., „The Ramakrishna Movement: A Study in Religious Change“, in: R. D. Baird (ed.), Religion in Modern India, New Delhi: Manohar 52005, 55-85.

Williams, George M., „Swami Vivekananda“, in: R. D. Baird (ed.), Religion in Modern India, New Delhi: Manohar 52005, 410-439.

Zavos, John, „The State and the Hindu Religion in the Nineteenth Century”, in: id., The Emergence of Hindu Nationalism in India, New Delhi: Oxford University Press 2002, 24-67.

15) Společenství, moc, autorita, politika

 • moc, autorita, politika a náboženství: uvedení do problému ve vybrané asijské společnosti
 • náboženství a společnost v Asii: náboženství a strukturace společnosti, náboženství a sociální koheze, náboženství a sociální řád
 • způsoby organizace náboženského života na úrovni příbuzenství, genderu, vztahu poskytovatel-příjemce služby, státu, individualizované religiozity aj. v asijských tradicích
 • vůdcovství a autorita v asijských tradicích: otázky legitimity, nabývání statusu a rolové performance, profesionální kompetence
 • moc, hierarchie a vyprávění v asijských tradicích: ustavování a zpochybňování hierarchií, strategie ovládání a odporu, vztahy úcty a neúcty
 • náboženství jako prostředek legitimizace a delegitimizace politických vztahů v Asii
 • role sdílených symbolů v konstituování společenství a kolektivních identit v asijských společnostech
 • moc a politika v sociálních vědách a problémy orientalismu: problém dominance ve vztahu badatele a jeho informátorů, problém etnocentrismu, teoretického imperialismu a respektu k emickým výpovědím, problém teorie, účelnosti teorie a mocenské asymetrie v koloniálním kontextu, asijské badatelské tradice a komunikace v sociálních vědách, postkoloniální perspektivy, globální sociální vědy a problémy vědeckého univerzalismu, objektivity a angažovanosti, situovanost badatele a informátora/pramene a problém reprezentace kultury a společnosti

Doporučená četba:

Bartholomeusz, Tessa, „First Among Equals: Buddhism and the Sri Lankan State“, in: Ian Harris (ed.), Buddhism and Politics in Twentieth-century Asia, London: Pinter 1999, 173-192.

Basu, Shamita, „The Metastasis of Enlightenment: The Place of Science, Ethics, and Philosophy in Neo-Hinduism“, „Conclusion“, in: ead., Religion as Nationalist Discourse: Swami Vivekananda and New Hinduism in Nineteenth-Century Bengal, Delhi: OUP, 165-202.

Basu, Shamita, „Religion and Nationalism in Nineteenth Century Bengal“, in: ead., Religious Revivalism as Nationalist Discourse: Swami Vivekananda and New Hinduism in Nineteenth-Century Bengal, Delhi: Oxford University Press 2002, 12-39.

Basu, Shamita, „The Universalization of Hinduism and the Construction of the Nation“, in: ead., Religious Revivalism as Nationalist Discourse: Swami Vivekananda and New Hinduism in Nineteenth-Century Bengal, Delhi: Oxford University Press 2002, 67-93.

Baumann, Martin, „Culture and Valuation: Early German Buddhists and the Creation of a ‘Buddhism in Protestant Shape’“, Numen 44, 1997, 270-295.

Baumann, Martin, „Global Buddhism: Developmental Periods, Regional Histories, and a New Analytical Perspective“, Journal of Global Buddhism 2, 2001, 1-43.

Bandyopadhyay, S., „Caste and Popular Religion: Revolt against Hierarchy and its Limits“, in: id., Caste, Culture and Hegemony, New Delhi: Sage 2004, 77-107.

Benická, Jana, „Postavenie buddhizmu v cisárskej Číne (6.-13. storočie)“, in: Martin Slobodník – Atitila Kovács (eds.), Politická moc verzus náboženská autorita v Ázii, Bratislava: Chronos 2006, 193-205.

Bhattacharya, Tithi, „The Curious Case of the Bhadralok: Class or Sentiment?“, in: ead., The Sentinels of Culture: New Delhi: OUP 2005, 35-67.

Bijlert, Victor A. van, „Bankim’s Mother: Imagery of the Indian Nation“, in: Heinz Werner Wessler – Lars Kjaerholm – Niels Brimnes, The Avatars of Modernity: Vasco da Gama's Discovery and Indian Identities in Perspective, New Delhi: Munishram Manoharlal 2003, 93-117.

Cohn, Bernard, „Law and the Colonial State in India“, in: id., Colonialism and its Forms of Knowledge: The British in India, Oxford: Oxford University Press 1997, 57-75 (přetisk v:The Bernard Cohn Omnibus, New Delhi: Oxford University Press 2004).

Cohn, Bernard, „The Census, Social Structure and Objectification in South Asia“, in: An Anthropologist among the Historians and Other Essays, Oxford University Press 1987, 224–254 (přetisk v: The Bernard Cohn Omnibus, New Delhi: Oxford University Press 2004).

Cohn, Bernard, „The Command of Language and the Language of Command“, in: id., Colonialism and its Forms of Knowledge: The British in India, Oxford: Oxford University Press 1997, 16-56 (přetisk v: The Bernard Cohn Omnibus, New Delhi: Oxford University Press 2004).

Dalmia, Vasudha, „‚The Only Real Religion of the Hindus‘: Vaiṣṇava Self-representation in the Late Nineteenth Century“, in: Vasudha Dalmia – Heinrich von Stietencorn (eds.), The Oxford India Hinduism Reader, New Delhi: Oxford University Press 2007, 91-125.

Dumont, Louis, „From System to Structure: The Pure and the Impure“, in: id., Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications, New Delhi: Oxford University Press 1998, 33-64.

Dumont, Louis, „The Division of Labour“, in: id., Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications, New Delhi: Oxford University Press 1998, 92-108.

Dumont, Louis, „The Regulation of Marriage: Separation and Hierarchy“, in: id., Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications, New Delhi: Oxford University Press 1998, 109-129.

Dumont, Louis, „Rules Concerning Contact and Food“, in: id., Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications, New Delhi: Oxford University Press 1998, 130-151.

Dumont, Louis, „Power and Territory“, in: id., Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications, New Delhi: Oxford University Press 1998, 152-166.

Dumont, Louis, „Caste Government: Justice and Authority“, in: id., Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications, New Delhi: Oxford University Press 1998, 167-183.

Eschmann, Anncharlott, „Religion, Reaction and Change: The Role of Sect in Hinduism“, in: Günther-Dietz Sontheimer – Hermann Kulke (eds.), Hinduism Reconsidered, New Delhi: Manohar 2005, 108-120.

Fitzgerald, Timothy, „Politics and Ambedkar Buddhism in Maharashtra“, in: Ian Harris (ed.), Buddhism and Politics in Twentieth-century Asia, London: Pinter 1999, 79-104.

Freitag, Sandria B., „Contesting Public: Colonial Legacies and Contemporary Communalism“, in: David Ludden (ed.), Making India Hindu: Religion, Community, and the Politics of Democracy in India, New Delhi: OUP 22005, 211-234.

Fuller, Jason D., „Re-membering the Tradition: Bhaktivinoda Thākura’s Sajjanaṭosanī and the Construction of a Middle-Class Vaiṣṇava Sampradāya in Nineteenth-Century Bengal“, in: A. Copley (ed.), Hinduism in Public and Private: Reform, Hindutva, Gender, and Sampraday, New Delhi: Oxford University Press 2003, 173-210.

Ghosh, Anindita, „Social Profile of a Language“, in: ead., Power in Print: Popular Publishing and the Politics of Language in a Colonial Society, New Delhi: Oxford University Press 2006, 29-65.

Gorringe, Hugo – Rafanell, Irene, „The Embodiment of Caste: Oppression, Protest and Change“, Sociology 41, 1/2007, 97-114.

Gupta, Sanjukta, „The Domestication of a Godess: Caraņa-tīrtha Kālīghāṭ, the Mahāpīṭha of Kālī“, in: R. F. McDermott – J. J. Kripal, Encountering Kālī: In the Margins, at the Center, in the West, Delhi: Motilal Banarsidass 2005, 60-79.

Guru, Gopal, „Understanding Multiple Images of B.R. Ambedkar“, in: Manu Bhagavan – Anne Feldhaus (eds.), Speaking Truth to Power: Religion, Caste, and the Subaltern Question in India, New Delhi: OUP 2009, 205-220.

Harris, Ian, „Buddhism in Extremis: The Case of Cambodia“, in: Ian Harris, Buddhism and Politics in Twentieth-century Asia, London: Pinter 1999, 54-78.

Heehs, Peter, „Bengali Religious Nationalism and Communalism“, in: id., Nationalism, Terrorism, Communalism, New Delhi: Oxford University Press 32006, 96-123.

Chakrabarty, Dipesh, „Modernity and Ethnicity in India“, in: David Bennet (ed.), Multicultural States: Rethinking Difference and Identity, London – New York: Routledge 1998, 91-110.

Chatterjee, Partha, „A Religion of Urban Domesticity: Sri Ramakrishna and the Calcutta Middle Class“, in: Partha Chatterjee – Gyanendra Pandey (eds.), Subaltern Studies VII: Writings on South Asian History and Society, New Delhi: Oxford University Press 2005, 40-68.

Chatterjee, Partha, „Caste and Subaltern Consciousness“, in: Ranjit Guha (ed.), Subaltern Studies VI: Writings on South Asian History and Society, New Delhi: Oxford University Press 62005, 169-209.

Christof, Martin, „The Legitimation of Textual Authority in the Bhāgavatapurāṇa“, in: Vasudha Dalmia – Angelika Malinar – Martin Christof (eds.), Charisma and Canon: Essays on the Religious History of the Indian Subcontinent, New Delhi: Oxford University Press 2001, 62-76.

Ilaih, Kancha, „Productive Labour, Consciousness and History: The Dalitbahujan Alternative“, in: Shahid Amin – Dipesh Chakrabarty (eds.), Subaltern Studies IX: Writings on South Asian History and Society, New Delhi: Oxford University Press 1996, 165-200.

King, Richard, „Orientalism and the Modern Myth of Hinduism“, Numen 46, 1999, 146-185.

King, Richard, „Orientalism and Indian Religions“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 82-95.

King, Richard, „The Modern Myth of Hinduism“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 96-117.

King, Richard, „‚Mystic Hinduism‘: Vedānta and the Politics of Representation“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 118-142.

King, Richard, „Orientalism and the Dicovery of ‚Buddhism‘“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 143-160.

King, Richard, „The Politics of Privatization: Indian Religion and the Study of Mysticism“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 161-186.

King, Richard, „Beyond Orientalism? Religion and Comparativism in a Postcolonial Era“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 187-218.

Kopf, David, „The Cultural Policy of Warren Hastings“, „The Orientalist in Search of a Golden Age“, in: id., British Orientalism and Bengal Renaissance, Calcutta: Firma K.L. Mukopahyay 1969, 13-22.

Lewis, Mark Edward, „The Suppression of the Three Stages Sect: Apocrypha as a Political Issue“, in: Karen Derris – Natalie Gummer (eds.), Defining Buddhism(s): A Reader (Critical Categories in the Study of Religion), London: Equinox Publishing 2007, 126-154.

Lužný, Dušan, Zelení bódhisattvové: Sociálně a ekologicky angažovaný buddhismus, Brno: Masarykova universita 2000.

Mackenzie, Clayton G., „Demythologizing the Missionaries: Reassesment of the Functions and Relationships of Christian Missionary education under Colonialism“, ComparativeEducation 29, 1/1993, 45-66.

Matthews, Bruce, „The Legacy of Tradition and Authority: Buddhism and the Nation in Myanmar“, in: Ian Harris, Buddhism and Politics in Twentieth-century Asia, London: Pinter 1999, 25-53.

Oddie, Geoffrey A., „Indian Christians and National Identity, 1870-1947“, The Journal of Religius History 25, 3/2001, 346-366

O’Toole, Therese, „Secularizing the Sacred Cow: The Relationship between Religious Reform and Hindu Nationalism“, in: Antony Copley (ed.), Hinduism in Public and Private: Reform, Hindutva, Gender, and Sampraday, New Delhi: OUP 2003, 84-109.

Pandey, Gyanendra, „Mobilizing the Hindu Community“, in: id., The Construction of Communalism in Colonial North India, New Delhi: OUP 22006, 158-200.

Quigley, Declan, „The Problem before Dumont“, „The Problem with Dumont's Solution“, „The Pure Brāhman and the Impure Priest“, „Caste and Kinship“, „Caste and Kinship: Hocart's Theory“, „The Courts of Kings and Washermen“, in: id., The Interpretation of Caste, New Delhi: OUP 42002, 1-20, 39-53, 54-86, 87-113, 114-141, 142-170.

Robinson, Rowena, „Sixteenth Century Conversions to Christianity in Goa“, in: Rowena Robinson – Sathianathan Clarcke (eds.), Religious Conversion in India: Modes, Motivations and Meanings, New Delhi: Oxford University Press 2003.

Sarkar, Sumit, „Identity and Difference: Caste in the Formation of the Ideologies of Nationalism and Hindutva“, in: id., Writing Social History, New Delhi: Oxford University Press 1998, 358-390.

Sarkar, Sumit, „Kaliyuga, Chakri and Bhakti: Ramakrishna and His Times“, in: id., Writing Social History, New Delhi: Oxford University Press 1998, 282-357.

Sarkar, Sumit, „Renaissance and Kaliyuga: Time, Myth and History in Colonial Bengal“, in: id., Writing Social History, New Delhi: Oxford University Press 1998, 186-215.

Sarkar, Sumit, „The Decline of the Subaltern in Subaltern Studies“, in: id., Writing Social History, New Delhi: Oxford University Press 1998, 82-108.

Schwartz, Ronald D., „Renewal and Resistance: Tibetan Buddhism in the Modern Era“, in: Ian Harris (ed.), Buddhism and Politics in Twentieth-century Asia, London: Pinter 1999, 229-253.

Sen, Amiya P., „Introduction“, in: id. (ed.), Social and Religious Reform: The Hindus of British India, New Delhi: OUP 2003, 3-63.

Sil, Narasingha P., „Vivekānanda’s Rāmakṛṣṇa: An Untold Story of Mythmaking and Propaganda“, Numen 40, 1993, 38-62.

Sorensen, Henrik H., „Buddhism and Secular Power in Twentieth-Century Korea“, in: Ian Harris (ed.), Buddhism and Politics in Twentieth-century Asia, London: Pinter 1999, 127-154.

Srinivas, M. N., „Some Reflections on the Nature of Caste Hierarchy“, in: R. S. Khare (ed.), Caste, Hierarchy, and Individualism: Indian Crituques on Louis Dumont's Contributions, New Delhi: OUP 2006, 93-109.

Srinivas, Smriti, „The Advent of the Avatar: The Urban Following of Sathya Sai Baba and its Construction of Tradition“, in: Vasudha Dalmia – Angelika Malinar – Martin Christof (eds.), Charisma and Canon: Essays on the Religious History of the Indian Subcontinent, New Delhi: Oxford University Press 2001, 293-309.

Stietencron, Heinrich von, „Charisma and Canon: The Dynamics of Legitimization and Innovation in Indian Religions“, in: Vasudha Dalmia – Angelika Malinar – Martin Christof (eds.), Charisma and Canon: Essays on the Religious History of the Indian Subcontinent, New Delhi: Oxford University Press 2001, 14-38.

Stietencorn, Heinrich von, „Religious Configuration in Medieval India and the Modern Concept of Hinduism“, in: Vasudha Dalmia – Heinrich von Stietencorn, The Oxford India Hinduism Reader, New Delhi: Oxford University Press 2007, 50-89.

Stuart-Fox, Martin, „Laos: From Buddhist Kingdom to Marxist State“, in: Ian Harris (ed.), Buddhism and Politics in Twentieth-century Asia, London: Pinter 1999, 153-172.

Swearer, Donald K., „Centre and Periphery: Buddhism and Politics in Modern Thailand“, in: Ian Harris (ed.), Buddhism and Politics in Twentieth-century Asia, London: Pinter 1999, 194-228.

Thapar, Romila, „The Ramayana: Theme and Variation“, in: ead., Cultural Pasts: Essays in Early Indian History, New Delhi: OUP 82009, 647-679.

Thapar, Romila, „A Historical Perspective on the Story of Rama“, in: ead., Cultural Pasts: Essays in Early Indian History, New Delhi: OUP 82009, 1055-1078.

Thapar, Romila, „Imagined Religious Communities? Ancient History and the Modern Search for a Hindu Identity“, in: ead., Interpreting Early India, New Delhi: OUP 2006, 60-88.

Webster, John C. B., „Christian Dalits and Compensatory Discrimination“, „Social Change“, „Caste Within the Christian Community and Churches“, „Political Action“, „Conclusions“, in: id., The Dalit Christians: A History, Delhi: Indian Society for Promoting Christian Knowledge 2000, 170-198.

Zavos, John, „The State and the Hindu Religion in the Nineteenth Century”, in: id., The Emergence of Hindu Nationalism in India, New Delhi: Oxford University Press 2002, 24-67.

16) Specializace, odbornost, laickost a autorita

 • odborník a laik v asijských tradicích: otázka hranice a vztahu, otázka produkování a konzumace kulturních zdrojů, sdílených symbolů a hodnot
 • odborník jako společenská role: předpoklady, kvalifikace a její nabývání, kompetence a jejich získávání (analýza vybraných případů z asijských tradic)
 • vztahy laiků a odborníků v asijských tradicích a jejich historické proměny
 • asijské tradice a typy „náboženských“ odborníků: odborné vědění a praktiky, problém odlišení „náboženských“ a „ne-náboženských“ odborností, významné odbornosti spojené s rituálním provozem, společenským strukturováním času a prostoru a uchováváním a předáváním tradice
 • odbornost, status, autorita a charisma v asijských tradicích, způsoby udržování a předávání odbornosti, zajištění kontinuity
 • charisma a odbornost: společenská stabilita a společenská změna v asijských tradicích
 • oralita, gramotnost, vizuální umění, technologie reprodukce textu, obrazu a zvuku a integrované komunikační systémy (internet) a role a proměny náboženské odbornosti v asijských tradicích (analýza vybraných případů)
 • role odborníků a laiků v udržování a proměnách tradice v asijských společnostech

Doporučená četba:

Bandyopadhyay, Sekhar, „Caste and Popular Religion: Revolt against Hierarchy and its Limits“, in: id., Caste, Culture and Hegemony, New Delhi: Sage 2004, 77-107.

Basu, Shamita, „The Metastasis of Enlightenment: The Place of Science, Ethics, and Philosophy in Neo-Hinduism“, „Conclusion“, in: ead., Religion as Nationalist Discourse: Swami Vivekananda and New Hinduism in Nineteenth-Century Bengal, Delhi: OUP, 165-202.

Baumann, Martin, „Culture and Valuation: Early German Buddhists and the Creation of a ‘Buddhism in Protestant Shape’“, Numen 44, 1997, 270-295.

Bhattacharya, Tithi, „The Curious Case of the Bhadralok: Class or Sentiment?“, in: ead., The Sentinels of Culture, New Delhi: OUP 2005, 35-67.

Bhattacharya, Tithi, „The Forms and Uses of Print“, in: ead., The Sentinels of Culture, New Delhi: OUP 2005, 108-152.

Cohn, Bernard, „Law and the Colonial State in India“, in: id., Colonialism and its Forms of Knowledge: The British in India,Oxford: Oxford University Press 1997, 57-75 (přetisk v: The Bernard Cohn Omnibus, New Delhi: Oxford University Press 2004).

Dalmia, Vasudha, „‚The Only Real Religion of the Hindus‘: Vaiṣṇava Self-representation in the Late Nineteenth Century“, in: Vasudha Dalmia – Heinrich von Stietencorn (eds.), The Oxford India Hinduism Reader, New Delhi: Oxford University Press 2007, 91-125.

Dumont, Louis, „Caste Government: Justice and Authority“, in: id., Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications, New Delhi: Oxford University Press 1998, 167-183.

Dumont, Louis, „The Division of Labour“, in: id., Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications, New Delhi: Oxford University Press 1998, 92-108.

Dumont, Louis, „The Regulation of Marriage: Separation and Hierarchy“, in: id., Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications, New Delhi: Oxford University Press 1998, 109-129.

Eschmann, Anncharlott, „Religion, Reaction and Change: The Role of Sect in Hinduism“, in: Günther-Dietz Sontheimer – Hermann Kulke (eds.), Hinduism Reconsidered,New Delhi: Manohar 2005, 108-120.

Fuller, Jason, D., „Re-membering the Tradition: Bhaktivinoda Thākura’s Sajjanaṭosanī and the Construction of a Middle-Class Vaiṣṇava Sampradāya in Nineteenth-Century Bengal“, in: A. Copley (ed.), Hinduism in Public and Private: Reform, Hindutva, Gender, and Sampraday, New Delhi: Oxford University Press 2003, 173-210.

Ghosh, Anindita, „Social Profile of a Language“, in: ead., Power in Print: Popular Publishing and the Politics of Language in a Colonial Society, New Delhi: Oxford University Press 2006, 29-65.

Goody, Jack, „Oral Composition and Oral Transmission: The Case of the Vedas“, in: id., The Interface Between the Written and the Oral, Cambridge: Cambridge University Press 1993, 110-122.

Gorringe, Hugo – Rafanell, Irene, „The Embodiment of Caste: Oppression, Protest and Change“, Sociology 41/1, 2007, 97-114.

Gupta, Sanjukta, „The Domestication of a Godess: Caraņa-tīrtha Kālīghāṭ, the Mahāpīṭha of Kālī“, in: R. F. McDermott – J. J. Kripal, Encountering Kālī: In the Margins, at the Center, in the West, Delhi: Motilal Banarsidass 2005, 60-79.

Halbfass, Wilhelm, „Rammohan Roy and His Hermeneutic Situation“, in: id., India and Europe: An Essay in Philosophical Understanding, Delhi: Motilal Banarsidass 1999, 197-216.

Chatterjee, Partha, „A Religion of Urban Domesticity: Sri Ramakrishna and the Calcutta Middle Class“, in: Partha Chatterjee – Gyanendra Pandey (eds.), Subaltern Studies VII: Writings on South Asian History and Society,New Delhi: Oxford University Press 2005, 40-68.

Christof, Martin, „The Legitimation of Textual Authority in the Bhāgavatapurāṇa“, in: Vasudha Dalmia – Angelika Malinar – Martin Christof (eds.), Charisma and Canon: Essays on the Religious History of the Indian Subcontinent,New Delhi: Oxford University Press 2001, 62-76.

Inglis, Stephen R., „Suitable for Framing: The Work of a Modern Master“, in: L. A. Babb - S. S. Wadley (eds.), Media and the Transformation of Religion in South Asia, Delhi: Motilal Banarsidass 1997, 51-75.

Kapoor, Kapil, „Language and Interpretation“, „Language and Reality“, „Linguistic Thought and Grammar“, „Texts and Commentary Tradition“, „The Interpretative Tradition“, „Characteristics of the Tradition“, „Types of Interpretation“, „The Commentary Tradition“, „Types of Commentaries“, „Purpose and Value of Commentaries“, „Status of the Text“, „Nature of the Texts“, „Task and Types of Interpretation“, in: id., Text and Interpretation: The Indian Tradition, New Delhi: D.K. Printworld 2005, 1-96.

Kopf, David, „Rammohun Roy and the Bengal Renaissance: An Historiographical Essay“, in: V. C. Joshi (ed.), Rammohun Roy and the Process of Modernization in India, Delhi – Bombay – Bangalore – Kanpur: Vikas Publishing 1975, 21-45.

Mackenzie, Clayton G., „Demythologizing the Missionaries: Reassesment of the Functions and Relationships of Christian Missionary education under Colonialism“, Comparative Education 29, 1/1993, 45-66.

Milewska, Iwona, „First European Missionaries on Sanscrit Grammar“, in: Robert Eric Frykenberg (ed.), Christians and Missionaries in India: Cross-Cultural Communication since 1500, Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company 2003, 62-69.

Miller, David, „Modernity in Hindu Monasticism: Swami Vivekananda and the Ramakrishna Movement“, Journal of Asian and African Studies 34/1, 1999, 111-125.

Quigley, Declan, „The Pure Brāhman and the Impure Priest“, in: id., The Interpretation of Caste, New Delhi: OUP 42002, 54-86.

Sarkar, Sumit, „Kaliyuga, Chakri and Bhakti: Ramakrishna and His Times“, in: id., Writing Social History,New Delhi: Oxford University Press 1998, 282-357.

Srinivas, Smriti, „The Advent of the Avatar: The Urban Following of Sathya Sai Baba and its Construction of Tradition“, in: Vasudha Dalmia – Angelika Malinar – Martin Christof (eds.), Charisma and Canon: Essays on the Religious History of the Indian Subcontinent,New Delhi: Oxford University Press 2001, 293-309.

Stietencron, Heinrich von, „Charisma and Canon: The Dynamics of Legitimization and Innovation in Indian Religions“, in: Vasudha Dalmia – Angelika Malinar – Martin Christof (eds.), Charisma and Canon: Essays on the Religious History of the Indian Subcontinent,New Delhi: Oxford University Press 2001, 14-38.

Stietencorn, Heinrich von, „Religious Configuration in Medieval India and the Modern Concept of Hinduism“, in: Vasudha Dalmia – Heinrich von Stietencorn, The Oxford India Hinduism Reader, New Delhi: Oxford University Press 2007, 50-89.

Thapar, Romila, „Society and Historical Consciousness: The Itihāsa-purāṇa Tradition“, in: ead., Interpreting Early India, New Delhi: OUP 2006, 1-22, 60-88.

Thapar, Romila, „The Ramayana: Theme and Variation“, in: ead., Cultural Pasts: Essays in Early Indian History, New Delhi: OUP 82009, 647-679.

Thapar, Romila, „A Historical Perspective on the Story of Rama“, in: ead., Cultural Pasts: Essays in Early Indian History, New Delhi: OUP 82009, 1055-1078.

Thapar, Romila, „The Oral and the Written in Early India“, in: ead., Cultural Pasts: Essays in Early Indian History, New Delhi: OUP 82009, 195-212.

Thapar, Romila, „Literacy and Communication: Some Thoughts on the Inscriptions of Asoka“, in: ead., Cultural Pasts: Essays in Early Indian History, New Delhi: OUP 82009, 439-452.

Veer, Peter van der, „The concept of the Ideal Brahman as an Ideological Construct“, in: Günther-Dietz Sontheimer – Hermann Kulke (eds.), Hinduism Reconsidered: New Delhi: Manohar 2005, 153-172.

White, David G., „Introduction: Tantra in Practice: Mapping a Tradition“, in: id. (ed.), Tantra in Practice, Delhi: Motilal Banarsidas 2001, 3-40.

17) Norma a odchylka

 • utváření a proměny normy a odchylky, dynamika konformity a přestoupení v asijských tradicích
 • pojmy pověry, lidové víry, magie, autenticity, modloslužebnictví, úpadku, synkretismu v kontextu reflexe normality a sociálních vztahů v Asii
 • normativní a žité náboženství, lidové náboženství a náboženství vzdělanců, malá a velká tradice v kontextu asijských studií
 • prostor pro individuální jednání a představy a vyjednávání jeho hranic v Asii
 • zvnitřňování a vyjednávání norem v asijských společnostech: strategie a kompetence a jejich osvojování
 • normy a specifické sociální kategorie v asijských tradicích: zvláštní požadavky a zvláštní možnosti
 • institucionalizace normy a kontroly v asijských společnostech: organizační formy a nástroje, pověřené osoby, institucionalizované interpretace, morálka, právo, sankce
 • čisté a nečisté v asijských tradicích
 • situovanost badatele ve vztahu k normě a odchylce

Doporučená četba:

Bandyopadhyay, Sekhar, „Caste and Popular Religion: Revolt against Hierarchy and its Limits“, in: id., Caste, Culture and Hegemony, New Delhi: Sage 2004, 77-107.

Bělka, Luboš, „Karmický a nirvánický buddhismus jako normativní a žité náboženství“, in: Luboš Bělka – Milan Kováč (eds.), Normativní a žité náboženství, (Religionistika 9), (Religionistika 9), Brno: Masarykova univerzita v Brně – Bratislava: Chronos 1999, 115-124.

Cohn, Bernard, „Law and the Colonial State in India“, in: id., Colonialism and its Forms of Knowledge: The British in India,Oxford: Oxford University Press 1997, 57-75 (přetisk v: The Bernard Cohn Omnibus, New Delhi: Oxford University Press 2004).

Cohn, Bernard, „The Command of Language and the Language of Command“, in: id., Colonialism and its Forms of Knowledge: The British in India,Oxford: Oxford University Press 1997, 16-56 (přetisk v: The Bernard Cohn Omnibus, New Delhi: Oxford University Press 2004).

Dalmia, Vasudha, „‚The Only Real Religion of the Hindus‘: Vaiṣṇava Self-representation in the Late Nineteenth Century“, in: Vasudha Dalmia – Heinrich von Stietencorn (eds.), The Oxford India Hinduism Reader, New Delhi: Oxford University Press 2007, 91-125.

DeCaroli, Robert, „Policing the Monastery“, in: id., Haunting the Buddha: Indian Popular Religions and the Formation of Buddhism, Oxford: Oxford University Press 2004, 121-142.

Dumont, Louis, „Caste Government: Justice and Authority“, in: id., Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications, New Delhi: Oxford University Press 1998, 167-183.

Dumont, Louis, „From System to Structure: The Pure and the Impure“, in: id., Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications, New Delhi: Oxford University Press 1998, 33-64.

Dumont, Louis, „Rules Concerning Contact and Food“, in: id., Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications, New Delhi: Oxford University Press 1998, 130-151.

Dumont, Louis, „The Regulation of Marriage: Separation and Hierarchy“, in: id., Homo Hierarchicus: The Caste System and Its Implications, New Delhi: Oxford University Press 1998, 109-129.

Eschmann, Anncharlott, „Religion, Reaction and Change: The Role of Sect in Hinduism“, in: Günther-Dietz Sontheimer – Hermann Kulke (eds.), Hinduism Reconsidered, New Delhi: Manohar 2005, 108-120.

Fujda, Milan, „Indická renesance a hinduismus: Svámí Vivékánanda a výzvy moderny“, in: id., Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity: K sociálním dějinám českého okultismu, Praha: Malvern 2010, 93-125.

Fuller, Jason D., „Re-membering the Tradition: Bhaktivinoda Thākura’s Sajjanaṭosanīand the Construction of a Middle-Class Vaiṣṇava Sampradāya in Nineteenth-Century Bengal“, in: A. Copley (ed.), Hinduism in Public and Private: Reform, Hindutva, Gender, and Sampraday, New Delhi: Oxford University Press 2003, 173-210.

Germano, David, „Re-membering the Dismembered Body of Tibet: Contemporary Tibetan Visionary Movements in the People's Republic of China“, in: Karen Derris – Natalie Gummer (eds.), Defining Buddhism(s): A Reader (Critical Categories in the Study of Religion), London: Equinox Publishing 2007, 176-215.

Ghosh, Anindita, „Social Profile of a Language“, in: ead., Power in Print: Popular Publishing and the Politics of Language in a Colonial Society, New Delhi: Oxford University Press 2006, 29-65.

Gorringe, Hugo – Rafanell, Irene, „The Embodiment of Caste: Oppression, Protest and Change“, Sociology 41/1, 2007, 97-114.

Gupta, Sanjukta, „The Domestication of a Godess: Caraņa-tīrtha Kālīghāṭ, the Mahāpīṭha of Kālī“, in: R. F. McDermott – J. J. Kripal, Encountering Kālī: In the Margins, at the Center, in the West, Delhi: Motilal Banarsidass 2005, 60-79.

Halbfass, Wilhelm, „Neo-Hinduism, Modern Indian Traditionalism and the Presence of Europe“, in id., India and Europe: An Essay in Philosophical Understanding, Delhi: Motilal Banarsidas 1990, 217-246.

Halbfass, Wilhelm, „Rammohan Roy and His Hermeneutic Situation“, in: id., India and Europe: An Essay in Philosophical Understanding, Delhi: Motilal Banarsidass 1999, 197-216.

Halbfass, Wilhelm, „Dharma in the Self-Understanding of Traditional Hinduism“, „Reinterpretations of Dharma in Modern Hinduism“, in: id., India and Europe: An Essay in Understanding, Delhi, Motilal Banarsidas 1990, 310-333, 334-348.

Chatterjee, Partha, „A Religion of Urban Domesticity: Sri Ramakrishna and the Calcutta Middle Class“, in: Partha Chatterjee – Gyanendra Pandey (eds.), Subaltern Studies VII: Writings on South Asian History and Society,New Delhi: Oxford University Press 2005, 40-68.

Christof, Martin, „The Legitimation of Textual Authority in the Bhāgavatapurāṇa“, in: Vasudha Dalmia – Angelika Malinar – Martin Christof (eds.), Charisma and Canon: Essays on the Religious History of the Indian Subcontinent,New Delhi: Oxford University Press 2001, 62-76.

Joy, Morny, „Postcolonial Reflections: Challenges to Religious Studies“, Method and Theory in the Study of Religions 13, 2001, 177-195.

King, Richard, „‚Mystic Hinduism‘: Vedānta and the Politics of Representation“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 118-142.

King, Richard, „Sacred Texts, Hermeneutics and World religions“, in. id. Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 62-81.

Kopf, David, „Rammohun Roy and the Bengal Renaissance: An Historiographical Essay“, in: V. C. Joshi (ed.), Rammohun Roy and the Process of Modernization in India, Delhi – Bombay – Bangalore – Kanpur: Vikas Publishing 1975, 21-45.

Mathur, K. S., „Hindu Values of Life: Karma and Dharma“, in: T. S. Madan (ed.), Religion in India, New Delhi: OUP 112008, 63-77.

Miller, David, „Modernity in Hindu Monasticism: Swami Vivekananda and the Ramakrishna Movement“, Journal of Asian and African Studies 34/1,1999, 111-125.

O’Toole, Therese, „Secularizing the Sacred Cow: The Relationship between Religious Reform and Hindu Nationalism“, in: Antony Copley (ed.), Hinduism in Public and Private: Reform, Hindutva, Gender, and Sampraday, New Delhi: OUP 2003, 84-109.

Quigley, Declan, „The Pure Brāhman and the Impure Priest“, in: id., The Interpretation of Caste, New Delhi: OUP 42002, 54-86.

Sarkar, Sumit, „Kaliyuga, Chakri and Bhakti: Ramakrishna and His Times“, in: id., Writing Social History,New Delhi: Oxford University Press 1998, 282-357.

Schopen, Gregory, „On Monks, Nuns, and ‚Vulgar‘ Practices: The Introduction of the Image Cult into Indian Buddhism“, in: id., Bones, Stones, and Buddhist Monks: Collected Papers on the Archeology, Epigraphy, and Texts of Monastic Buddhism in India, Honolulu: University of Hawaii Press 1997, 238-257.

Sil, Narasingha P., „Vivekānanda’s Rāmakṛṣṇa: An Untold Story of Mythmaking and Propaganda“, Numen 40, 1993, 38-62.

Slobodník, Martin, „Tibetský buddhizmus ako žité náboženstvo“, in: Luboš Bělka – Milan Kováč (eds.), Normativní a žité náboženství, (Religionistika 9), Brno: Masarykova univerzita v Brně – Bratislava: Chronos 1999, 125-136.

Stietencron, Heinrich von, „Charisma and Canon: The Dynamics of Legitimization and Innovation in Indian Religions“, in: Vasudha Dalmia – Angelika Malinar – Martin Christof (eds.), Charisma and Canon: Essays on the Religious History of the Indian Subcontinent,New Delhi: Oxford University Press 2001, 14-38.

Thapar, Romila, „A Historical Perspective on the Story of Rama“, in: ead., Cultural Pasts: Essays in Early Indian History, New Delhi: OUP 82009, 1055-1078.

Veer, Peter van der, „The concept of the ideal Brahman as an Ideological Construct“, in: Günther-Dietz Sontheimer – Hermann Kulke (eds.), Hinduism Reconsidered: New Delhi: Manohar 2005, 153-172.

18) Přístupy a dějiny bádání

 • odborné kompetence a badatelská identita na poli asijských studií: vymezení předmětu bádání a povahy badatelských výpovědí, oborové agendy a výzkumného protokolu
 • religionistika a asijská studia jako společenská praxe: význam, smysl a podmínky možnosti hodnotové neutrality, objektivity a nestrannosti, význam a důsledky společenské situovanosti a nakládání s ní ve výzkumném protokolu
 • teoretická a politická relevance religionistiky a asijských studií, možnosti a meze aplikovatelnosti a angažovanosti religionistiky
 • etický a emický přístup ke studiu náboženství a tradice v Asii, problém dominance a respektu badatelů vůči aktérským výpovědím, vztah mezi světem aktéra a světem vědce
 • sociologické a historické zkoumání v religionistice a asijských studiích: dějiny, vztahy, možnosti a meze vzájemného propojení, perspektivy
 • utváření tradice religionistického bádání a bádání o Asii v 19. a 20. století: teoretické základy a výzkumná orientace, agenda a cíle, akademická politika
 • religionistická a orientalistická tradice mezi 20. a 21. stoletím: kritika esencialismu, postmodernismus a postkolonialismus, problém univerzalismu a orientalismu

Doporučená četba:

Baumann, Martin, „Culture and Valuation: Early German Buddhists and the Creation of a ‚Buddhism in Protestant Shape‘“, Numen 44, 1997, 270-295.

Baumann, Martin, „The Dharma Has Come West: A Survey of Recent Studies and Sources“, Journal of Buddhist Ethics 4, 1997, 194-211.

Fárek, Martin, „Hinduismus – reálné náboženství, nebo konstrukt koloniální vědy?“, Religio: Revue pro religionistiku 14/2, 2006, 227-242.

Halbfass, Wilhelm, „Deism, the Enlightenment, and the Early History of Indology”, in: id., India and Europe: An Essay in Understanding, Delhi: Motilal Banarsidas 1990, 54-68.

Halbfass, Wilhelm, „Developments in the Interpretation of India Following Hegel and Schopenhauer“, in: id., India and Europe: An Essay in Understanding, Delhi: Motilal Banarsidas 1990, 121-144.

Halbfass, Wilhelm, „In Lieu of a Summary and Conclusion: Europe, India, and the ‚Europeanization of the Earth‘“, in: id., India and Europe: An Essay in Understanding, Delhi: Motilal Banarsidas 1990, 434-442.

Halbfass, Wilhelm, „India and the Romantic Critique of the Present“, in: id., India and Europe: An Essay in Understanding, Delhi: Motilal Banarsidas 1990, 69-83.

Halbfass, Wilhelm, „Preliminary Postscript: The Hermeneutic Situation in the Twentieth Century“, in: id., India and Europe: An Essay in Understanding, Delhi: Motilal Banarsidas 1990, 160-171.

Halbfass, Wilhelm, „Schelling and Schopenhauer“, in: id., India and Europe: An Essay in Understanding, Delhi: Motilal Banarsidas 1990, 100-120.

Holba, Jiří, „Buddhism and Buddhist Studies in the Czech Republic between the First World War and the ‚Velvet Revolution‘ of 1989“, International Journal of Buddhist Thought and Culture 13, 2009, 35-47.

Holba, Jiří, „Buddhismus a jeho reflexe v českých zemích mezi první světovou válkou a sametovou revolucí v roce 1989“, in: Jan Honzík (ed.), Jednota v rozmanitosti: Buddhismus v České republice, Praha: DharmaGaia 2010, 32-35.

Joy, Morny, „Postcolonial Reflections: Challenges to Religious Studies“, Method and Theory in the Study of Religions 13, 2001, 177-195.

King, Richard, „Beyond Orientalism? Religion and comparativism in a postcolonial era“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 187-218.

King, Richard, „Disciplining Religion“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 35-61.

King, Richard, „‚Mystic Hinduism‘: Vedānta and the Politics of Representation“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 118-142.

King, Richard, „Orientalism and Indian Religions“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 82-95.

King, Richard, „Orientalism and the Dicovery of ‚Buddhism‘“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 143-160.

King, Richard, „Orientalism and the Modern Myth of Hinduism“, Numen 46, 1999, 146-185.

King, Richard, „Sacred Texts, Hermeneutics and World religions“, in. id. Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 62-81.

King, Richard, „The Modern Myth of Hinduism“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 96-117.

King, Richard, „The Politics of Privatization: Indian Religion and the Study of Mysticism“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 161-186.

King, Richard, „The Power of Definitions: A Genealogy of the idea of the ‚Mystical‘“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 7-34.

Kopf, David, „The Cultural Policy of Warren Hastings“, „The Orientalist in Search of a Golden Age“, in: id., British Orientalism and Bengal Renaissance, Calcutta: Firma K.L. Mukopahyay 1969, 13-22.

Lopez, Donald Jr. (ed.), „Roads Taken and Not Taken in the Study of Theravāda Buddhism“, „Foreigner at the Lama’s Feet“, in: id. (ed.), Curators of the Buddha: The Study of Buddhism under Colonialism, Chicago: University of Chicago Press 1995, 31-62, 251-298.

Reader, Ian, „Buddhism and the Perils of Advocacy“, Journal of Global Buddhism 9, 2008, 83-112.

Rozehnalová, Jana, „Czech Perspectives on Buddhism, 1860-1989“, Journal of Religion in Europe2/1, 2009, 156-181.

Rozehnalová, Jana, „Obzor znovu nalezený – bádání o vysněném Tibetu“, Sacra 1, 2003, 18-27.

Sarkar, Sumit, „The Decline of the Subaltern in Subaltern Studies“, in: id., Writing Social History, New Delhi: Oxford University Press 1998, 82-108.

Schopen, Gregory, „Archaeology and Protestant Presuppositions in the Study of Indian Buddhism“, in: Karen Derris – Natalie Gummer (eds.), Defining Buddhism(s): A Reader (Critical Categories in the Study of Religion), London: Equinox Publishing 2007, 24-43.

Snodgrass, Judith, „Budda no fukuin: The Deployment of Paul Carus’s Gospel of Buddha in Meiji Japan“, in: Karen Derris – Natalie Gummer (eds.), Defining Buddhism(s): A Reader (Critical Categories in the Study of Religion), London: Equinox Publishing 2007, 155-175.

Thapar, Romila, „Ideology and the Interpretation of Early Indian History“, „Imagined Religious Communities? Ancient History and the Modern Search for a Hindu Identity“, in: ead., Interpreting Early India, New Delhi: OUP 2006, 1-22, 60-88.

E

Náboženství a moderní společnost

1) Pojem náboženství

 • esencialistický, funkcionální a konstruktivistický přístup k tvorbě pojmů ve studiu náboženství v moderní společnosti
 • ideologické a mocenské aspekty užívání pojmu náboženství ve studiu moderní společnosti a soudobé religiozity
 • společenskovědný pojem náboženství jako moderní konstrukce? Univerzalistické nároky moderního pojmu náboženství vs. partikulární podmínky jeho vytváření a užívání v moderní filosofii a vědě
 • problém hranic pojmu náboženství v kontextu moderní společnosti a její teoretické reflexe: náboženství a kultura, náboženství a společnost, náboženství a politika, náboženství a hospodářství / ekonomika, náboženství a právo, náboženství a religiozita, náboženství a spiritualita, náboženské vs. sekulární
 • nová náboženská hnutí: konstrukce a dekonstrukce pojmu
 • institucionalizovaná religiozita, spiritualita a individualizovaná religiozita, „tradiční“ a „netradiční“ náboženství: problémy vymezení současné religiozity

Doporučená četba:

Adriaanse, Hendrik J., „On Defining Religion“, in: Jan G. Platvoet – Arie L. Molendijk (eds), The Pragmatics of Defining Religion: Contexts, Concepts and Contests, Leiden – Boston – Köln: Brill 1999, 227-244.

Asad, Talal, „The Construction of Religion as an Anthropological Category“, in: id., Genealogies of Religion: Discipline and Reason of Power in Christianity and Islam, Baltimore: Johns Hopkins University Press 1993, 27 – 55

Asad, Talal, „What Might an Anthropology of Secularism Look Like?“, in: id., Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity, Stanford: Stanford University Press 2003, 21-66.

Beckford, James A., „The Politics of Defining Religion in Secular Society: From a Taken-For-Granted Institution to a Contested Resource“, in: Jan G. Platvoet – Arie L. Molendijk (eds), The Pragmatics of Defining Religion: Contexts, Concepts and Contests, Leiden – Boston – Köln: Brill 1999, 23-40.

Berger, Peter L., „Religion and the World-Construction“, in: id., The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion, New York – London: Doubleday 1990 (1. vyd. Garden City NY 1967), 3-28.

Berger, Peter L., „Religion and the World-Maintenance“, in: id., The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion, New York – London: Doubleday 1990 (1. vyd. Garden City NY 1967), 29-51.

Beyer, Peter, „Conceptions of Religion: On Distinguishing Scientific, Theological, and Official Meanings“, Social Compass 50/2, 2003, 141-160.

Beyer, Peter, „Introduction“, „The Religious System of Global Society“, „New Religions, Non-Institutionalized Religiosity and the Control of a Contested Category“, in: id., Religions in Global Society, London – New York: Routledge 2006, 1-17, 62-116, 254-298.

Durkheim, Émile, „Sociologie náboženství a teorie poznání“, „Úvodní otázky“, „Definice náboženských jevů a náboženství“, in: id., Elementární formy náboženského života: Systém totemismu v Austrálii, Praha: Oikúmené 2002, 9-56.

Fujda, Milan – Lužný, Dušan, „Vědomí Kršny jako projev ‚nové religiozity‘“, in: iid., Oddaní Kršny: Haré Kršna v pohledu sociálních věd, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni 2010, 19-40.

Fujda, Milan, „Modernizace, krize a náboženství: Média a šíření detradicionalizované religiozity“, in: Dušan Lužný – David Václavík a kol., Individualizace, náboženství a identita: Poznámky k současné sociologii náboženství, Praha: Malvern 2010, 87-117.

Fujda, Milan, „Modernizace, nová religiozita a akulturace hinduismu v českém okultismu“, Sociálnístudia 5/3-4, 2008, 137-154.

Fujda, Milan, „Náboženství, moderna, spiritualita“, in: id., Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity: K sociálním dějinám českého okultismu 1891-1941, Praha: Malvern 2010, 23-67.

Fitzgerald, Timothy, „Playing Language Games and Performing Rituals: Religious Studies as Ideological State Apparatus“, Method and Theory in the Study of Religion 15, 2003, 209-254.

Geertz, Clifford, „Náboženství jako kulturní systém“, in: id., Interpretace kultur: Vybrané eseje, Praha: SLON 2000, 103-145.

Hanegraaff, Wouter J., „Defining Religion in Spite of History“, in: Jan G. Platvoet – Arie L. Molendijk (eds), The Pragmatics of Defining Religion: Contexts, Concepts and Contests, Leiden – Boston – Köln: Brill 1999, 337-378.

King, Richard, „Disciplining Religion“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge, 35-61.

Hervieu-Léger, Danièle, „Religion as memory: Reference to tradition and the constitution of a heritage of belief in modern societies“, in: Jan G. Platvoet – Arie L. Molendijk (eds), The Pragmatics of Defining Religion: Contexts, Concepts and Contests, Leiden – Boston – Köln: Brill 1999, 73-92.

Jensen, Jeppe S., „On a Semantic Definition of Religion“, in: Jan G. Platvoet – Arie L. Molendijk (eds), The Pragmatics of Defining Religion: Contexts, Concepts and Contests, Leiden – Boston – Köln: Brill 1999, 409-432.

Martin, Craig, „Introduction: On ‚Using Religion‘“, „Delimiting Religion“, „On the Origin of the ‚Private Sphere‘: Religion and Politics from Luther to Locke“, „John Locke and the Circulation of Power in a Liberal Democracy“, „Configured for Exclusion: Characterizations of Religion in Contemporary Liberal Political Philosophy“, „‚To Each His Own‘: On the Failure to Challenge Hegemonic Ideology“, „Rethinking the Circulation of Power in a Liberal Democracy“, in: id., Masking Hegemony: A Genealogy of Liberalism, Religion and the Private Sphere, London – Oakville: Ashgate 2010, 1-12, 13-32, 33-57, 58-108, 109-127, 128-156, 157-165.

Masuzawa, Tomoko, „Introduction“, „World Religions in the Academy Today“, „The Discourse on Religion as a Discourse of Othering“, „A Synoptic Overview“, „Writing History in the Age of Theory: A Brief Discourse on Method“, in: id., The Invention of World Religions: Or, How European Universalism Was Preserved in the Language of Pluralism, Chicago: University of Chicago Press 2005, 1-36.

Ondrašinová, Michaela, „Jak uchopit ‚neuchopitelné‘: Diskuse o detradicionalizované spiritualitě“, in: Dušan Lužný – David Václavík a kol., Individualizace, náboženství a identita: Poznámky k současné sociologii náboženství, Praha: Malvern 2010, 118-142.

Snoek, Jan A. M., „Defining ‚Religions‘ as the Domain of Study of the Empirical Sciences of Religion“, in: Jan G. Platvoet – Arie L. Molendijk (eds), The Pragmatics of Defining Religion: Contexts, Concepts and Contests, Leiden – Boston – Köln: Brill 1999, 313-335.

Borg, Meerten B., „What is Religion?“, in: Jan G. Platvoet – Arie L. Molendijk (eds), The Pragmatics of Defining Religion: Contexts, Concepts and Contests, Leiden – Boston – Köln: Brill 1999, 397-408.

Václavík, David, „Předmluva“, „Úvod“, „Klasifikace“, „Klasifikace jako součást sociální konstrukce reality“, „Komparace“, „Komparace a redukce – ideální typ“, „Klasifikace náboženství“, „Sekta – církev – kult“, in: id., Sociologie nových náboženských hnutí, Praha: Malvern 2007, 5-37.

Vido, Roman, „K definici náboženství v sociálních vědách“, Religio: Revue pro religionistiku 11/2, 2003, 259-274.

2) Komparace, klasifikace, genealogie

 • ústřední typologie a genealogie užívané při studiu náboženství v moderní společnosti a jejich předpoklady, výstavba a účel
 • monotetické a polytetické typologie nových náboženství
 • užívání genealogických a analogických komparací a jejich role při legitimizaci, deligitimizaci a sebelegitimizaci náboženských skupin
 • ideologické a náboženské klasifikace a komparace v kontextu moderní religiozity a její teoretické reflexe: my a oni, náboženství a sekta, čisté a nečisté, původní a odvozené, pravé a falešné, náboženské a kvazináboženské/kryptonáboženské jevy, normotvorné a deviantní náboženské skupiny
 • etické a emické klasifikace reality, problém dominance a respektu badatelů vůči aktérským výpovědím, vztah mezi světem aktéra a světem vědce: analýzy soudobé religiozity

Doporučená četba:

Berger, Peter L., „Religion and World-Construction“, „Religion and World-Maintenance“, in: id., The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion, New York & London: Doubleday 1991, 3-53

Beyer, Peter, Social Forms of Religion and Religions in Contemporary Global World Society, in. Dillon Michele (ed.), Handbook of the Sociology of Religion, Cambridge: Cambridge University Press 2003, 45-61.

Galanter, Marc, „The Cult as a Social System“, „Transformation“, „Monitoring“, „Feedback“, in: id., Cults: Faith, Healing and Coercion, New York – Oxford: Oxford University Press 1999, 92-105

Ghosh, Anindita, „Social Profile of a Language“, in: ead., Power in Print: Popular Publishing and the Politics of Language in a Colonial Society, New Delhi: Oxford University Press 2006, 29-65.

Chakrabarty, Dipesh, „Modernity and Ethnicity in India“, in: David Bennet (ed.), Multicultural States: Rethinking Difference and Identity, London – New York: Routledge 1998, 91-110.

King, Richard, „The Power of Definitions: A Genealogy of the Idea of the ‚Mystical‘“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge, 7-34.

King, Richard, „The Politics of Privatization: Indian Religion and the Study of Mysticism“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge, 161-186.

Leeuw, Gerardus van der, „Epilegomena“, in: Břetislav Horyna – Helena Pavlincová, Dějiny religionistiky, Olomouc: Nakladatelství Olomouc 2001, 265-271.

Lincoln, Bruce, „The Tyranny of Taxonomy“, „The Classificatory Logic of a Domestic Arrangement“, „Taxonomic Structure and Hierarchic Rank“, „Multimodular Classification“, „The Dialectics of Symbolic Inversion“, „A Provocative Inversion and the Disruption of Society: Duchamp’s Fountain“, „Inversion, Counterinversion, and Political Reform: Menenius Agrippa and the Plebeian Secession“, „Dialectic Manipulations and Preservation of the Status Quo: ‚All-Star wrestling‘“, „The Use sof Anomaly“, „Places Outside Space and Moments Outside Time“, „Social Bonds and Interstitial Categories“, „Anomaly and Danger“, „Androgynes, Toadstools, and Others“, in: id., Discourse and the Construction of Society: Comparative Studies on Myth, Ritual and Classification, New York – Oxford: Oxford University Press 1989, 131-171.

Masuzawa, Tomoko, „‚The Religions of the World‘ before ‚World Religions‘“, „‚World Religions‘ in the Age of World Wars“, „Early Modern Taxonomy, or the Order of Nations“, „Before the Birth of Science“, „The Legacy of Comparative Theology“, „Two Pioneers: Frederick Denison Maurice and James Freeman Clarke“, „Strategies for Representation“, „A Critic: Charles Hardwick“, „The Variety of Parascientific Comparativism“, „Philologist Out of Season: F. Max Müller on the Classification of Language and Religion“, „The Aristocracy of Book Religions“, „On the Possibility of the Common Origin of Languages“, „The Trouble with the Turanian“, „The Real Trouble with the Turanian“, „A Tale of Two Burnoufs“, in: id., The Invention of World Religions: Or, How European Universalism Was Preserved in the Language of Pluralism, Chicago: University of Chicago Press 2005, 37-106, 207-258.

Smith, Jonathan Z., „Differential Equations: On Constructing ‚the Other“, in: id., Relating Religion: Essays in the Study of Religion, Chicago – London: University of Chicago Press 2004, 230-250.

Václavík, David, „Předmluva“, „Úvod“, „Klasifikace“, „Klasifikace jako součást sociální konstrukce reality“, „Komparace“, „Komparace a redukce – ideální typ“, „Klasifikace náboženství“, „Sekta – církev – kult“, in: id., Sociologie nových náboženských hnutí, Praha: Malvern 2007, 5-37.

Weber, Max, „‚Objektivita‘ sociálněvědního a sociálněpolitického poznání“, in: id., Metodologie, sociologie a politika, Praha: Oikúmené 22009, 7-63.

3) Jazyk, význam, interpretace

 • promluva jako jednání: analýza diskurzu ve studiu soudobé religiozity
 • jednání jako promluva: význam jednání, sociologie každodennosti, praktické verifikace interpretace jednání a empirický výzkum náboženství v moderní společnosti
 • role náboženství v interpretaci/konstrukci světa: místo „náboženských“ interpretací světa v „sekulární“ společnosti
 • význam a společnost: kulturní obrat ve studiu moderní společnosti (historická antropologie, kulturní sociologie, kulturální teorie)
 • narativita a konstrukce skutečnosti: existují v kontextu moderní religiozity specifické narativní postupy, žánry, témata a motivy?
 • dominantní témata, motivy a postupy ve vědeckých vyprávěních o náboženství v moderní společnosti: modernita jako narace
 • narativita a konstrukce skutečnosti v diskurzu masových médií: témata, motivy, postupy
 • moc slova a moderní společnost: hegemonické diskursy a zdroje autority v moderní společnosti

Doporučená četba:

Basu, Shamita, „The Metastasis of Enlightenment: The Place of Science, Ethics, and Philosophy in Neo-Hinduism“, „Conclusion“ in: ead., Religion as Nationalist Discourse: Swami Vivekananda and New Hinduism in Nineteenth-Century Bengal, Delhi: OUP, 165-202.

Berger, Peter L., „Religion and the World-Construction“, in: id., The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion, New York – London: Doubleday 1990 (1. vyd. Garden City NY 1967), 3-28.

Berger, Peter L., „Religion and the World-Maintenance“, in: id., The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion, New York – London: Doubleday 1990 (1. vyd. Garden City NY 1967), 29-51.

Berger, Peter L. – Luckmann, Thomas, „Institucionalizace“, in: iid., Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění, Brno: CDK 1999, 51-93.

Berger, Peter L. – Luckmann, Thomas, „Jazyk a vědění v každodenním životě“. in: iid., Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění, Brno: CDK 1999, 39-50.

Bourdieu, Pierre, „Ekonomie symbolických statků“, in: id., Teorie jednání, Praha: Karolinum 1998, 121-152.

Bourdieu, Pierre, „Prostor společenský a prostor symbolický“, in: id., Teorie jednání, Praha: Karolinum 1998, 9-25.

Bourdieu, Pierre, „Za vědu o dílech“, in: id., Teorie jednání, Praha: Karolinum 1998, 41-68.

Faivre, Antoine, „Question of Terminology Proper to the Study of Esoteric Currents in Modern and Contemporary Europe“, in: A. Faivre – W. J. Hanegraaff (eds.), Western Esotericism and the Science of Religion, Leuven: Peeters 1998, 1-10.

Faivre, Antoine, „Esotericism in the Shadow of Enlightenment“, in: id., Access to Western Esotericism, Albany, NY: State University of New York Press 1994, 71-81.

Faivre, Antoine, „From Romantic Knowledge to Programatic Occultism“, in: id., Access to Western Esotericism, Albany, NY: State University of New York Press 1994, 82-94.

Fisher-Rosenthal, Wolfram – Rosenthal, Gabriele, „Analýza narativně-biografických rozhovorů“, Biograf 24, 2001, http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v2402 [18. 9. 2011].

Foucault, Michel, „Co je to autor?“, in: id., Diskurs, autor, genealogie, Praha: Svoboda 1994, 41-74.

Foucault, Michel, „Řád diskursu“. in: id., Diskurs, autor, genealogie, Praha: Svoboda 1994, 7-39.

Fujda, Milan, „Bouře ve sklenici vody? K několika nejasnostem ohledně povahy ‚skutečného‘, ‚konstruovaného‘ a ‚redukcionismu‘“, Biograf 52-53, 2010, 67-74.

Garfinkel, Harold, „Common Sense Knowledge of Social Structures: The Documentary Method of Interpretation in Lay and Professional Fact Finding“, in: id., Studies in Ethnomethodology, New Jersey: Prentice Hall, Engelwood Cliffs 1967, 76-103.

Garfinkel, Harold, „Studies of the Routine Grounds of Everyday Activities“, in: id., Studies in Ethnomethodology, New Jersey: Prentice Hall 1967, 35-75.

Geertz, Clifford, „Zhuštěný popis: K interpretativní teorii kultury“, „Náboženství jako kulturní systém“, in: id., Interpretace kultur, Praha: SLON 2000, 13-42, 103-147.

Hamar, Eleonóra, „Narativní identita“, in: ead., Vyprávěná židovství: O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit, Praha: SLON 2008, 14-68.

Konopásek, Zdeněk, „Text a textualita v sociálních vědách I: Teoretické motivace“, Biograf 7, 1996, http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=703 [18. 9. 2011].

Konopásek, Zdeněk, „Text a textualita v sociálních vědách II: Metodologické motivace“, Biograf8, 1996, http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=802 [18. 9. 2011].

Konopásek, Zdeněk, „Text a textualita v sociálních vědách III: Reflexivní impuls“, Biograf 9, 1996, http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=902 [18. 9. 2011].

Konopásek, Zdeněk, „V čem spočívá pravda náboženské skutečnosti? Sociologický pohled na mariánská zjevení a démonické posedlosti“, Biograf 52-53, 2010, 89-101.

Latour, Bruno, „On Recalling ANT“, in: John Law – John Hasard (eds.), Actor Network Theory and After, Oxford – Malden: Blackwell Publishing – The Sociological Review 1999, 15-24.

Latour, Bruno, „Introduction: How to Resume the Task of Tracing Associations“, „Introduction to Part I: Learning to Feed off Controversies“, „First Source of Uncertainty: No Group, Only Group Formation“, „Second Source of Uncertainty: Action is Overtaken“, „Third Source of Uncertainty: Objects too Have Agency“, „Fourth Source of Uncertainty: Matters of Facts vs. Matters of Concern, „Fifth Source of Uncertainty: Writing Down Risky Accounts“, „On the Difficulty of Being an ANT: An Interlude in the Form of Dialog“, in: id., Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory New York: Oxford University Press 2007, 1-156.

Merton, Robert K., „Nepředvídané důsledky sociálního jednání“, in: id., Studie ze sociologické teorie, Praha: SLON 2000, 116-131.

Merton, Robert K, „Sebenaplňující se proroctví“, in: id., Studie ze sociologické teorie, Praha: SLON 2000, 196-219.

Mol, Annemarie, „Ontological Politics: A Word and Some Questions“, in: John Law – John Hasard (eds.), Actor Network Theory and After, Oxford – Malden: Blackwell Publishing and The Sociological Review 1999, 74-89.

Neufeldt, Roland W., „A Lesson in Allegory: Theosophical Interpretations of the Bhagavadgita“, in: R. E. Minor (ed.), Modern Indian Interpreters of the Bhagavadgita, Delhi: Sri Satguru Publications 1991 (první vydání: State University of New York Press 1986), 11-33.

Neufeldt, Roland W., „In the Search of Utopia: Karma and Rebirth in the Theosophical Movement“, in: Karma and Rebirth: Post Classical Development, Delhi: Sri Satguru Publications 1995, 247-248 (první vydání: New York: State University of New York 1986).

Paleček, Jan, „Mariánský zázrak ve světle sociologie, sociologie ve světle slunečního zázraku“, Biograf 52-53, 2010, 41-66.

Sil, Narasingha P., „Vivekānanda’s Rāmakṛṣṇa: An Untold Story of Mythmaking and Propaganda“, Numen 40, 1993, 38-62.

Weber, Max, „Základní sociologické pojmy“, in: id., Metodologie, sociologie a politika, Praha: Oikúmené 22009, 133-168.

4) Identita a reprezentace

 • náboženství a etnicita, náboženský univerzalismus a náboženský partikularismus v moderních společnostech
 • kolektivní, osobní a situační aspekty náboženské identity: národní kultury, pluralitní společnosti, nebo atomizovaná společnost nezávislých individuí?
 • narativní konstrukce identity
 • politika identity v moderních společnostech: reprezentace, marginalizace, hybridita
 • identita v diaspoře a emigraci: náboženství a globalizace, migrace, interkulturní komunikace a multikulturalismus
 • náboženskost, iracionalita, tradičnost a divošství: reprezentace jiného a sebevymezování moderní Evropy
 • (kvazi/krypto)náboženství, filosofie, životní styl, autenticita, svoboda, vědeckost a racionalita a dynamika reprezentace a sebeprezentace „náboženských“ společenství v moderní společnosti
 • materialismus, ateismus, konzumerismus a pokrok v kontextu kulturní kritiky a utváření identit v rámci moderní společnosti
 • vědecká racionalita, moc vědeckých vyprávění a dominance vědeckého subjektu: důsledky pro průběh empirického výzkumu, a vztahy ve výzkumném poli a povahu vědeckých interpretací sociální reality

Doporučená četba:

Anderson, Benedict, „Cultural Roots“, in: id., Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London – New York: Verso 1995, 9-36.

Asad, Talal, „Muslims and European Identity: Can Europe Represent Islam?“, in: Elizabeth Hallam – Brian V. Street (eds.), Cultural Encouters: Representing „Otherness“, London – New York: Routledge 2000, 11-27.

Basu, Shamita, „The Metastasis of Enlightenment: The Place of Science, Ethics, and Philosophy in Neo-Hinduism“, „Conclusion“ in: ead., Religion as Nationalist Discourse: Swami Vivekananda and New Hinduism in Nineteenth-Century Bengal, Delhi: OUP, 165-202.

Basu, Shamita, „The Universalization of Hinduism and the Construction of the Nation“, in: ead., Religious Revivalism as Nationalist Discourse: Swami Vivekananda and New Hinduism in Nineteenth-Century Bengal, Delhi: Oxford University Press 2002, 67-93.

Bhabha, Homi, „Cultures In-Between“, in: Stuart Hall – Paul du Gay (eds.), Questions of Cultural Identity, London – Thousand Oaks – New Delhi: Sage Publications 2005, 53-60.

Bellah, Robert N., „Afterword. Religion and the Legitimation of the American Republic“, in: R. N. Bellah, The Broken Covenant, Chicago - London: The University of Chicago Press 1992, 164 -188.

Bourdieu, Pierre, „Prostor společenský a prostor symbolický“, in: id., Teorie jednání, Praha: Karolinum 1998, 9-25.

D’Andrea, Anthony, „Osho International Meditation Resort (Pune, 2000s): An Anthropological Analysis of Sannyasin Therapies and The Rajneesh Legacy“, Journal of Humanistic Psychology 47/1, 2007, 91-116.

Foucault, Michel, „Co je to autor?“, in: id., Diskurs, autor, genealogie, Praha: Svoboda 1994, 41-74.

Foucault, Michel, „Meze reprezentace“, in: id., Slova a věci, Brno: Computer Press 2007, 169-194.

Ghosh, Anindita, „Social Profile of a Language“, in: ead., Power in Print: Popular Publishing and the Politics of Language in a Colonial Society, New Delhi: Oxford University Press 2006, 29-65.

Giddens, Anthony, „Tribulations of the Self“, in: id., Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age, Cambridge: Polity Press 1991, 181 – 209.

Giddens, Anthony, „Consciousness, Self and Social Encounters“, „Reflexivity, Discoursive and Practical Consciousness“, „The Unconscious, Time, Memory“, „Erikson: Anxiety and Trust“, „Routinization and Motivation“, „Presence, Co-Presence and Social Integration“, „Goffman: Encounters and Routines“, „Seriality“, „Talk, Reflexivity“, „Positioning“, „Critical Notes: Freud on Slips of the Tongue“, in: id., The Constitution of Society, Cambridge: Polity Press 1984, 41 – 110.

Gellner, Ernest, „Culture in Agrarian Society“, „Power and Culture in the Agro-literate Polity“, „Culture“, „The State in Agrarian Society“, „The Varieties of Agrarian Rulers“, „Industrial Society“, „The Society of Perpetual Growth“, „Social Genetics“, „The Age of Universal High Culture“, „The Transition to an Age on Nationalism“, „A Note on the Weakness of Nationalism“, „Wild and Garden Cultures“, in: id., Nations and Nationalism, Oxford: Basil Blackwell 1990 (1. vyd. 1983), 8-52.

Goffman, Erving, Všichni hrajeme divadlo: Sebeprezentace v každodenním životě, Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon 1999.

Grossberg, Lawrence, „Identity and Cultural Studies: Is That All There Is?“, in: Stuart Hall – Paul du Gay (eds.), Questions of Cultural Identity, London – Thousand Oaks – New Delhi: Sage Publications 2005, 87-107.

Hall, Stuart, „Who Needs ‚Identity‘?“, in: S. Hall – P. du Gay, Questions of Cultural Identity, London – Thousand Oaks – New Delhi: Sage 1996, 1-17.

Hall, Stuart, „The Work of Representation“, in: id. (ed.), Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, London – Thousand Oaks – New Delhi: Sage 1997, 13-74.

Hamar, Eleonóra – Oláh, Gábor – Ondrašinová, Michaela, „Etnografie očekávaného: holistická scéna v Mikulově“, in: Dušan Lužný – Zděněk Nešpor a kol., Náboženství v menšině, Religiozita a spiritualita v současné české společnosti, Praha: Malvern 2008, 63-94.

Hamar, Eleonóra, „Paul Ricoeur o narativní identitě“, „Ricoeur a jeho fenomenologická hermeneutika Já“, „Narativní identita jako odpověď na otázku ‚kdo jsem?‘“, „Konstrukce zápletky“, „Osobní identita a jednání“, „Sociologický a naratologický kontext narativní konstrukce identity“, „Narativní identita a sociologie pozdní modernity“, „Narativní identita a historická reprezentace“, „Narativní identita a autobiografie“, „Exkurs do naratologie“, „Konkluze“, in: ead., Vyprávěná židovství: O narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit, Praha: Sociologické nakladatelství 2008, 23-68.

Hamplová, Dana, „Religiozita dospělých v České republice na počátku 21. století“, in: Dušan Lužný – Zděněk Nešpor a kol., Náboženství v menšině: Religiozita a spiritualita v současné české společnosti, Praha: Malvern 2008, 20-30.

Holliday, Adrian – Hyde, Martin – Kullman, John, „Introduction: Defining concepts“, „Identity“, „People Like Me“, „Artefacts of Culture“, „Identity Card“, „Otherization“, „Communication Is About Not Presuming“, „Cultural Dealing“, „Power and Discourse“, „Representation“, „Cultural Refugee“, „Complex Images“, in: iid., Intercultural Communication: An Advanced Resource Book, London – New York: Routledge 2005, 1-50.

Chakrabarty, Dipesh, „Postcoloniality and the Artifice of History: Who Speaks for Indian ‚Pasts‘?“, in: Ranjit Guha (ed.), A Subaltern Studies Reader 1986-1995, New Delhi: Oxford University Press 2000, 263-294.

Chatterjee, Partha, „A Religion of Urban Domesticity: Sri Ramakrishna and the Calcutta Middle Class“, in: Partha Chatterjee – Gyanendra Pandey (eds.), Subaltern Studies VII: Writings on South Asian History and Society, New Delhi: Oxford University Press 2005, 40-68.

King, Richard, „The Politics of Privatization: Indian Religion and the Study of Mysticism“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge, 161-186.

King, Richard, „‚Mystic Hinduism‘: Vedānta and the Politics of Representation“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 118-142.

Killingley, David, „Vivekananda’s Western Message from the East“, in: William Radice (ed.), Swami Vivekananda and the Modernization of Hinduism, Delhi: Oxfrod University Press 1998, 138-157.

Konopásek, Zdeněk, „Sociologie jako power play“, Sociológia 28/2, 1996, 99-126.

Lidchi, Henrietta, „The Poetics and the Politics of Exhibiting Other Cultures“, in: Stuart Hall (ed.), Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, London – Thousand Oaks – New Delhi: Sage 1997, 151-222.

Neufeldt, Roland W., „A Lesson in Allegory: Theosophical Interpretations of the Bhagavadgita“, in: R. E. Minor (ed.), Modern Indian Interpreters of the Bhagavadgita, Delhi: Sri Satguru Publications 1991 (první vydání: State University of New York Press 1986), 11-33.

Ochs, Elinor – Capps, Lisa, „Narrating the Self“, Annual Review of Anthropology 25, 1996, 19-43.

Rose, Nikolas, „Identity, Genealogy, History“, in: Stuart Hall – Paul du Gay (eds.), Questions of Cultural Identity, London – Thousand Oaks – New Delhi: Sage Publications 2005, 128-151.

Sarkar, Sumit, „Kaliyuga, Chakri and Bhakti: Ramakrishna and His Times“, in: id., Writing Social History, New Delhi: Oxford University Press 1998, 282-357.

Said, Edward W., Orientalism, New York: Vintage 1994, 11-41.

Spivak, Gayatri Chakravorty, „Can the Subaltern Speak?“, in: Cary Nelson – Lawrence Grossberg (eds.), Marxism and the Interpretation of Culture, Urbana and Chicago: University of Illinois Press 1988, 271-316.

Todorov, Tzvetan, „Typologie vztahů k druhému“, in: id., Dobytí Ameriky: Problém druhého, Praha: Mladá fronta 1996, 217 – 236.

West, Cornel „The New Politics of Difference“, in: Charles Lemert (ed.), Social Theory: The Multicultural and Classic Readings, Boulder: Westview Press 21999, 521-532.

Zuckerman, Phil, „Society without God“, in: id., Society without God: What Least Religious Nations Can Tell Us about Contentment, New York – London: New York University Press 2008, 17 – 36.

Žižek, Slavoj, „‚Father, Why Did You Forsake Me?‘“, „Faith Without Belief“, „The Leninist Freedom“, „Why the Jewish Iconoclasm?“, „Author, Subject, Executioner“, „No Mercy!“, in: id., On Belief, London – New York: Routledge 2001, 106-152.

5) Prožívání, zkušenost, kognice, emoce

 • individualismus, moderní epistemologie a význam osobní zkušenosti v kontextu moderní religiozity: mysticismus, změněné stavy vědomí, povolání, zázrak a konverze, meditace, autenticita, emoce, já a tělesný prožitek
 • tělo, duše, duch a kosmos v moderní religiozitě: narace jednoty a oddělení
 • jednota, nebo pluralita v moderní náboženské senzitivitě? Dorozumění a nedorozumění ohledně povahy náboženské zkušenosti a jejich teoretická reflexe
 • náboženská zkušenost a moderní bádání o náboženství: kritické zhodnocení
 • psychologie a psychoterapie jako náboženství, náboženství jako psychologie a psychoterapie: konstrukce vybraných diskursů moderní religiozity a její reflexe
 • učení a kreativita, individuálnost a masovost, svoboda a autorita v moderních naracích o osobní zkušenosti: napětí mezi individuální kreativitou a sociálním vzorcem, problém nakládání s emickými diskursy v etických reprezentacích

Doporučená četba:

Basu, Shamita, „The Universalization of Hinduism and the Construction of the Nation“, in: ead., Religious Revivalism as Nationalist Discourse: Swami Vivekananda and New Hinduism in Nineteenth-Century Bengal, Delhi: Oxford University Press 2002, 67-93.

Berger, Peter – Luckmann, Thomas, „Společnost jako subjektivní realita“, in: id., Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění, Brno: CDK 1999, 127-180.

Careter, Simon – Michael, Mike, „Here Comes the Sun: Shedding Light on the Cultural Body“, in: Helen Thomas – Jamilah Ahmed (eds.), Cultural Bodies: Ethnography and Theory, Malden – Oxford – Carlton: Blackwell Publishing 2004, 260-282.

D’Andrea, Anthony, „Osho International Meditation Resort (Pune, 2000s): An Anthropological Analysis of Sannyasin Therapies and The Rajneesh Legacy“, Journal of Humanistic Psychology 47/1, 2007, 91-116.

Fitzgerald, Timothy, „Experience“, in: Willi Braun – Russell T. McCutcheon (eds.), Guide to the Study of Religion, London: Cassel 2000, 125-140.

Foucault, Michel, „O genealogii etiky“, in: id., Myšlení vnějšku, Praha: Hermann a synové 1996, 265-299.

Foucault, Michel, „Disciplína“, „Poslušná těla“, „Umění rozdělení“, „Kontrola aktivity“, „Organizace vznikání“, „Kompozice sil“, „Prostředky správného výcviku“, „Hierarchický dohled“, „Normalizační sankce“, „Zkouška“, in: id., Dohlížet a trestat: Kniha o zrodu vězení, Praha: Dauphin 2000, 197-274.

Fujda, Milan, „Spiritualita a náboženství“, in: id., Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity: K sociálním dějinám českého okultismu 1891-1941, Praha: Malvern 2010, 56-68.

Fujda, Milan, Individualizace, detradicionalizace a moderní religiozita: Okultismus jako důsledek a projev modernizačních snah, Religio: Revue pro Religionistiku 16/1, 2008, 57-87.

Hanegraff, Wouter J., „Healing and Personal Growth“, „The Alternative Therapies“, „Healing as a Religious Phenomenon“, „Main Currents“, „The Sources“, „New Age Science“, in: id., New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought, Leiden – New York: E. J. Brill 1996, 42-62.

Halbfass, Wilhelm, „The Concept of Experience in the Encounter Between India and the West“, in: id., India and Europe: An Essay in Understanding, Delhi: Motilal Banarsidas 1990, 378-402.

Killingley, David, „Vivekananda’s Western Message from the East“, in: William Radice (ed.), Swami Vivekananda and the Modernization of Hinduism. Delhi: Oxfrod University Press 1998, 138-157.

King, Richard, „The Power of Definitions: A Genealogy of the Idea of the ‚Mystical‘“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge, 7-34.

King, Richard, „The Politics of Privatization: Indian Religion and the Study of Mysticism“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 161-186.

King, Richard, „‚Mystic Hinduism‘: Vedānta and the Politics of Representation“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 118-142.

Mauss, Marcel, „Techiques of the Body“, in: Margaret Lock – Judith Farquhar (eds.), Beyond the Body Proper: Reading the Anthropology of Material Life, Durham – London: Duke University Press 2007, 50-68.

Sarkar, Sumit, „Kaliyuga, Chakri and Bhakti: Ramakrishna and His Times“, in: id., Writing Social History, New Delhi: Oxford University Press 1998, 282-357.

Sharf, Robert H., „Experience“, in: Mark C. Taylor (ed.), Critical Terms for Religious Studies, Chicago: Chicago University Press 1997, 94-117.

Shilling, Chris, „Musical Bodies“, in: id., The Body in Culture Technology and Society, London – Thousand Oaks – Delhi: Sage 2005, 127-147.

Shilling, Chris, „Sociable Bodies“, in: id., The Body in Culture Technology and Society, London – Thousand Oaks – Delhi: Sage 2005, 148-172.

Shils, Edward, „In the Grip of the Past“, in: id., Tradition, Chicago: The University of Chicago Press 1981, 34-62.

Shils, Edward, „The Endurance of the Past Objects“, in: id., Tradition, Chicago: The University of Chicago Press 1981, 63-161.

Whitehouse, Harvey, „Teorie dvou modů náboženskosti“, Religio: Revue pro religionistiku 17/2, 2009, 209-230.

6) Paměť, tradice, obraz, text

 • formy šíření náboženských představ a praxí v moderní společnosti
 • ústní a písemná tradice: interakce tváří v tvář a (médii) zprostředkovaná interakce v moderní religiozitě
 • tištěný text, gramotnost a formování moderní religiozity
 • moderní identity a praxe a mediální trh: masová reprodukce textu, obrazu, filmu, hudby a mluveného slova, hudební a filmová produkce, módní časopisy a populární kultura, internet jako nový prostor pro interakci, formování společenství a experimentování s identitou
 • moderní média, sdílená paměť a využívání kulturních zdrojů: objevování nových zdrojů tradice, identity a kritiky
 • kontinuita a diskontinuita tradice v moderních společnostech: „kořeny“, „autentické zdroje“ a „odvěká moudrost“
 • paměť a tělo: ritualizovaná činnost, zpěv, recitace, zdobení, oděv, poznačování a pozměňování těla a jejich význam v moderních formách religiozity
 • paměť, tělo, médium: materiální záznamy paměti a proměny komunity, sdíleného prostoru a rituálního jednání
 • moderní formy interakce a komunikace jako výzvy pro metodologii společenskovědního studia náboženství

Doporučená četba:

Basu, Shamita, „The Universalization of Hinduism and the Construction of the Nation“, in: ead., Religious Revivalism as Nationalist Discourse: Swami Vivekananda and New Hinduism in Nineteenth-Century Bengal, Delhi: Oxford University Press 2002, 67-93.

Berger, Peter L., „Religion and the World-Construction“, in: id., The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion, New York – London: Doubleday 1990 (1. vyd. 1967), 3-28.

Berger, Peter – Luckmann, Thomas, „Společnost jako objektivní realita“, in: iid., Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění, Brno: CDK 1999, 51-127.

Berger, Peter – Luckmann, Thomas, „Základy vědění v každodenním životě“, in. iid., Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění, Brno: CDK 1999, 25-50.

Bourdieu, Pierre, „Ekonomie symbolických statků“, in: id., Teorie jednání, Praha: Karolinum 1998, 121-152.

Bourdieu, Pierre, „Scholastické hledisko“, in: id., Teorie jednání, Praha: Karolinum 1998, 153-166.

Bourdieu, Pierre, „Za vědu o dílech“, in: id., Teorie jednání, Praha: Karolinum 1998, 41-68.

Eisenstein, Elizabeth L., „Defining the initial shift; some features of print culture“, „Aspects of the new book religion“, in: ead., The Printing Press as an Agent of Change: Communications and Cultural Transformations in Early-Modern Europe, Cambridge: Cambridge University Press 1979, 43-71, 422-450.

Fujda, Milan – Lužný, Dušan, „Modernizace, tradice a kulturní přenos“, in: iid., Oddaní Kršny: Haré Kršna v pohledu sociálních věd, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni 2010, 193-216.

Fuller, Jason, D., „Re-membering the Tradition: Bhaktivinoda Thākura’s Sajjanaṭosanī and the Construction of a Middle-Class Vaiṣṇava Sampradāya in Nineteenth-Century Bengal“, in: A. Copley (ed.), Hinduism in Public and Private: Reform, Hindutva, Gender, and Sampraday,New Delhi: Oxford University Press 2003, 173-210.

Gellner, Ernest, Pluh, meč a kniha: Struktura lidských dějin, Brno: CDK 2001 (celé).

Gross, David, „Reappropriating Tradition though Its Traces“, in: id., The Past in Ruins: Tradition and the Critique of Modernity, Amherst: The University of Massachusetts Press 1992, 92-106.

Gross, David, „Rethinking Tradition“, in: id., The Past in Ruins: Tradition and the Critique of Modernity, Amherst: The University of Massachusetts Press 1992, 77-91.

Gross, David, „Survivals and Fabrications“, in: id., The Past in Ruins: Tradition and the Critique of Modernity, Amherst: The University of Massachusetts Press 1992, 62-76.

Gross, David, „The Meaning of Tradition“, in: id., The Past in Ruins: Tradition and the Critique of Modernity, Amherst: The University of Massachusetts Press 1992, 8-19.

Goody, Jack, „The Word of God“, „The Concept of ‚a‘/‚the‘ Religion”, „Boundaries”, „Change“, „Obsolescence“, „Incorporation or Conversion“, „Universalism and particularism“, „Cognitive Contradictions in the General and the Specific“, „Specialization: Priests and Intellectuals“, „Endowment and alienation“, „The twin bureaucracies“, „Organizational and structural autonomony“, „The Great and Little Traditions: spirit cults and world religions“, „Writing and Religion in Ancient Egypt“, „Writing and Religion in Other Early Civilizations“, „Ritual and writing“, in: id., The Logic of Writing and the Organization of Society, Cambridge: Cambridge University Press 1996, 1-44.

Goethals, Gregor, „Escape from Time: Ritual Dimension of Popular Culture“, in: Stewart M. Hoover – Knut Lundby (eds.), Rethinking Media, Religion, and Culture, Thousand Oaks – London – New Delhi: Sage Publications 1997, 117-132.

Goethals, Gregor, „Escape from Time: Ritual Dimension of Popular Culture“, in: Stewart M. Hoover – Knut Lundby (eds.), Rethinking Media, Religion, and Culture, Thousand Oaks – London – New Delhi: Sage Publications 1997, 117-132.

Halbwachs, Maurice, „Language and Memory“, in: id., On Collective Memory, Chicago – London: The University of Chicago Press 1992, 43-45.

Halbwachs, Maurice, „The Reconstruction of the Past“, in: id., On Collective Memory, Chicago – London: The University of Chicago Press 1992, 46-51.

Halbwachs, Maurice, „The Localization of Memories“, in: id., On Collective Memory, Chicago – London: The University of Chicago Press 1992, 52-53.

Halbwachs, Maurice, „Religious Collective Memory“, in: id., On Collective Memory, Chicago – London: The University of Chicago Press 1992, 84-119.

Halbwachs, Maurice, „Social Classes and their Traditions“, in: id., On Collective Memory, Chicago – London: The University of Chicago Press 1992, 120-166.

Halbwachs, Maurice, „Conclusion“, in: id., On Collective Memory, Chicago – London: The University of Chicago Press 1992, 167-189.

Halbwachs, Maurice, „Individuální a kolektivní paměť“, in: id., Kolektivní paměť, Praha: SLON 2009, 50-92.

Halbwachs, Maurice, „Kolektivní a historická paměť“, in: id., Kolektivní paměť, Praha: SLON 2009, 93-135.

Halbwachs, Maurice, „Kolektivní paměť a čas“, in: id., Kolektivní paměť, Praha: SLON 2009, 136-184.

Halbwachs, Maurice, „Kolektivní paměť a prostor“, in: id., Kolektivní paměť, Praha: SLON 2009, 185-227.

Hanegraff, Wouter J., „Visions of the Past“, „Introduction“, „Beginnings“, „From Atlantis to the Holy Land“, „The Age of Pisces“, „Historical Religions versus Universal Spirituality“, in: id., New Age Religion and Western Culture: Esoterism in the Mirror of Secular Thought, Leiden – New York: E. J. Brill 1996, 302-331.

Hobsbawm, Eric, „Introduction: Inventing Traditions“, in: Eric Hobsbawm – Terence Ranger (eds.), The Invention of Tradition, Cambridge: Cambridge University Press 1989, 1-14.

Chatterjee, Partha, „A Religion of Urban Domesticity: Sri Ramakrishna and the Calcutta Middle Class“, in: Partha Chatterjee – Gyanendra Pandey (eds.), Subaltern Studies VII: Writings on South Asian History and Society, New Delhi: Oxford University Press 2005, 40-68.

Killingley, David, „Vivekananda’s Western Message from the East“, in: William Radice (ed.), Swami Vivekananda and the Modernization of Hinduism, Delhi: Oxford University Press 1998, 138-157.

King, Richard, „Sacred Texts, Hermeneutics and World Religions“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge, 62-81.

Neufeldt, Roland W., „A Lesson in Allegory: Theosophical Interpretations of the Bhagavadgita“, in: R. E. Minor (ed.), Modern Indian Interpreters of the Bhagavadgita, Delhi: Sri Satguru Publications 1991 (první vydání: State University of New York Press 1986), 11-33.

Neufeldt, Roland W., „In the Search of Utopia: Karma and Rebirth in the Theosophical Movement“, in: Karma and Rebirth: Post Classical Development, Delhi: Sri Satguru Publications 1995, 247-248 (první vydání: New York: State University of New York 1986).

Sil, Narasingha P., „Vivekānanda’s Rāmakṛṣṇa: An Untold Story of Mythmaking and Propaganda“, Numen 40, 1993, 38-62.

Shils, Edward, „In the Grip of the Past“, in: id., Tradition, Chicago: The University of Chicago Press 1981, 34-62.

Shils, Edward, „Patterns of Change and Stability in Tradition“, in: id., Tradition, Chicago: The University of Chicago Press 1981, 262-290.

Shils, Edward, „Stability and Change in Tradition“, in: id., Tradition, Chicago: The University of Chicago Press 1981, 195-212.

Shils, Edward, „The Endurance of the Past Objects“, in: id., Tradition, Chicago: The University of Chicago Press 1981, 63-161.

Shils, Edward, „The Endurance of Past Practices“, in: id., Tradition, Chicago: The University of Chicago Press 1981, 162-194.

Srinivas, Smriti, „The Advent of the Avatar: The Urban Following of Sathya Sai Baba and its Construction of Tradition“, in: Vasudha Dalmia – Angelika Malinar – Martin Christof (eds.), Charisma and Canon: Essays on the Religious History of the Indian Subcontinent, New Delhi: Oxford University Press 2001, 293-309.

Václavík, David, „Náboženství v kyberprostoru: Příspěvek k současným transformacím posvátna“, Sociální studia 3-4, 2008, 125-137.

White, Robert A., „Religion and Media in the Construction of Cultures“, in: Stewart M. Hoover – Knut Lundby (eds.), Rethinking Media, Religion, and Culture, Thousand Oaks – London – New Delhi: Sage Publications 1997, 37-64.

7) Tělo, tělesnost, sexualita, gender

 • tělo, sexualita a řád: náboženská regulace tělesnosti a sexuality v kontextu soudobé religiozity
 • kategorie genderu ve studiu soudobé religiozity: vymezení, přínos, problémy, příklady
 • „objevování ženskosti“ v soudobé religiozitě a jeho podoby, náboženství/spiritualita v moderní společnosti jako převážně ženská aktivita
 • „objevování sexuality“ a proměny sexuality v soudobé religiozitě
 • sexualita a moderní kultura: represe, osvobození a kritika
 • disciplinace těla, osvobození tělesnosti a řád moderní společnosti: ambivalence v nakládání s tělem a jejich odraz v moderních religiozitách
 • kritika duality těla a duše v soudobé religiozitě: důvody, inspirace, podoby a důsledky
 • tělo a autorita v moderní společnosti: krása, zdraví, dokonalost a moderní lidství
 • feminismus a moderní společenský řád: náboženské reflexe, reflexe náboženství, reflexe vědy o náboženstvích

Doporučená četba:

Boyarin, Daniel, „Gender“, in: Mark C. Taylor (ed.), Critical Terms for Religious Studies, Chicago: Chicago University Press 1997, 117-136.

Buttler, Judith, „From Bodies that Matter“, in: Margaret Lock – Judith Farquhar (eds.), Beyond the Body Proper: Reading the Anthropology of Material Life, Durham – London: Duke University Press 2007, 164-175.

D’Andrea, Anthony, „Osho International Meditation Resort (Pune, 2000s): An Anthropological Analysis of Sannyasin Therapies and The Rajneesh Legacy“, Journal of Humanistic Psychology 47/1, 2007, 91-116.

Hanegraff, Wouter J., „Matters of the Mind“, „Introduction“, „Human Beings“, „The ‚I am God‘ Theme“, „The Constitution of Human Beings“, „The Metaphysics of Mind“, „The Psychologization of Religion and Sacralization of Psychology“, „Creating Our Own Reality“, „Inner Realms“, „Death and Survival“, „Introduction: The Experience of Death“, „Other Realities“, „Reincarnation and Beyond“, in: id., New Age Religion and Western Culture: Esoterism in the Mirror of Secular Thought, Leiden – New York: E. J. Brill 1996, 203 - 265.

Foucault, Michel, „Disciplína“, „Poslušná těla“, „Umění rozdělení“, „Kontrola aktivity“, „Organizace vznikání“, „Kompozice sil“, „Prostředky správného výcviku“, „Hierarchický dohled“, „Normalizační sankce“, „Zkouška“, in: id., Dohlížet a trestat: Kniha o zrodu vězení, Praha: Dauphin 2000, 197-274.

Foucault, Michel, „O genealogii etiky“, in: id., Myšlení vnějšku, Praha: Hermann a synové 1996, 265-299.

Foucault, Michel, „Subjekt a moc“, in: id., Myšlení vnějšku, Praha: Hermann a synové 1996, 195-226.

Foucault, Michel, „My, noví viktoriáni!“, „Represivní hypotéza“, „Podněcování diskursů“, „Perverzní implantace“, in: id., Dějiny sexuality I: Vůle k vědění, Praha: Hermann a synové 1999, 7-60.

Fujda, Milan, „Vesmír a evoluce života“, „Fyzická pláň“, „Astrální pláň“, „Mentální pláň“, „Duše a její vývoj“, „Česká teosofie a Bhagavadgíta“, in: id., Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity: K sociálním dějinám českého okultismu 1891-1941, Praha: Malvern 2010, 200 – 214.

Fujda, Milan, „Indický vliv na Weinfurtera“, „Weinfurterovo křesťanství“, „Alchymické velké dílo“, „Chymická stavba“, „Weinfurter a ‚indická mystika‘“, „Tichá koncentrace: základní technika České školy křesťanské mystiky“, „Kundaliní – ‚Hadí Síla‘“, „Guru“, „‚Indická‘ křesťanská mystika“, „Weinfurter a rámakrišnovská tradice“, in: id., Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity: K sociálním dějinám českého okultismu 1891-1941, Praha: Malvern 2010, 251-276.

Fuller, Jason, D., „Re-membering the Tradition: Bhaktivinoda Thākura’s Sajjanaṭosanī and the Construction of a Middle-Class Vaiṣṇava Sampradāya in Nineteenth-Century Bengal“, in: A. Copley (ed.), Hinduism in Public and Private: Reform, Hindutva, Gender, and Sampraday, New Delhi: Oxford University Press 2003, 173-210.

Ghosh, Anindita, „Social Profile of a Language“, in: ead., Power in Print. Popular Publishing and the Politics of Language in a Colonial Society, New Delhi: Oxford University Press 2006, 29-65.

Hamar, Eleonóra, „Náboženství a tělo: Teoretické perspektivy v diskursu religionistiky“, in: Iva Doležalová – Eleonóra Hamar – Luboš Bělka (eds.), Náboženství a tělo, Brno: Ceres 2006, 15-22.

LaFleur, William R., „Body“, in: Mark C. Taylor (ed.), Critical Terms for Religious Studies, Chicago: Chicago University Press 1997, 36 – 55.

Mauss, Marcel, „Techiques of the Body“, in: Margaret Lock – Judith Farquhar (eds.), Beyond the Body Proper: Reading the Anthropology of Material Life, Durham – London: Duke University Press 2007, 50-68.

Morgan, Sue, „Feminist Approaches“, in: Peter Connolly (ed.), Approaches to the Study of Religion, London: Continuum 1999, 42-73.

Michelis, Elizabeth de, A History of Modern Yoga, London – New York: Continuum 2004.

Renzetti, Claire M. – Curran, J. Daniel, „Gender a spiritualita“, in, iid., Ženy, muži a společnost, Praha: Karolinum 2003, 418-456.

Sarkar, Sumit, „Kaliyuga, Chakri and Bhakti: Ramakrishna and His Times“, in: id., Writing Social History, New Delhi: Oxford University Press 1998, 282-357.

Shilling, Chris, „Conclusion“, in: id., The Body in Culture Technology and Society, London – Thousand Oaks – Delhi: Sage 2005, 198-209.

Shilling, Chris, „Contemporary Bodies“, in: id., The Body in Culture Technology and Society, London – Thousand Oaks – Delhi: Sage 2005, 47-72.

Shilling, Chris, „Introduction“, in: id., The Body in Culture Technology and Society, London – Thousand Oaks – Delhi: Sage 2005, 1-23.

Shilling, Chris, „Musical Bodies“, in: id., The Body in Culture Technology and Society, London – Thousand Oaks – Delhi: Sage 2005, 127-147.

Shilling, Chris, „Sociable Bodies“, in: id., The Body in Culture Technology and Society, London – Thousand Oaks – Delhi: Sage 2005, 148-172.

Thompson, Edward P., „Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism“, in: Margaret Lock – Judith Farquhar (eds.), Beyond the Body Proper: Reading the Anthropology of Material Life, Durham – London: Duke University Press 2007, 495-511.

Turner, Terence „The Social Skin“, in: Margaret Lock – Judith Farquhar (eds.), Beyond the Body Proper: Reading the Anthropology of Material Life, Durham – London: Duke University Press 2007, 83-103.

Urban, Hugh B., Magia Sexualis: Sex, Magic and Liberation in Modern Western Esotericism, London – Berkley – Los Angeles: University of California Press 2006 (celé).

Warne, Randi R., „Gender“, in: Willi Braun – Russell T. McCutcheon (eds.), Guide to the Study of Religion, London: Cassel 2000, 140-155.

8) Začátek, konec, zrození, smrt

 • umírání, smrt, pohřební rituál, zacházení s mrtvými a pohřební architektura v kontextu moderní evropské společnosti
 • vztah živých a mrtvých v kontextu moderní evropské společnosti: komunikace, vazby a distinkce, hierarchie, jejich projevy v hmotné kultuře
 • smrt a životní cíle v kontextu moderní evropské společnosti: nesmrtelnost, posmrtný úděl člověka, smrt a životní cíle
 • zvláštní smrt a moderní společnost a kultura: sebevražda, rituálně způsobená smrt, sebeobětování, smrt mimořádné bytosti
 • institucionalizace zrození a smrti v moderní evropské společnosti a kontroverze ohledně jejích forem
 • zrození a smrt, vznik a zánik ve sdílených naracích, role, význam a podoby individuálních a univerzálních eschatologií v kontextu moderní společnosti

Doporučená četba:

Aldridge, Alan, Religion in the Contemporary World, Cambridge: Polity 2000, 174-185.

Hanegraff, Wouter J., „Death and Survival“, „Introduction: The Experience of Death“, „Other Realities“, „Reincarnation and Beyond“, „Good and Evil“, „Introduction: The Paradox of Ethnical Holism“, in: id., New Age Religion and Western Culture: Esoterism in the Mirror of Secular Thought, Leiden – New York: E. J. Brill 1996, 256 – 276.

Heelas, Paul, „A ‚Fag Ending‘ of the Sacred or Fit for the Future?“, in: id., Spiritualities of Life: New Age Romanticism and Consumptive Capitalism, Oxford: Blackwell Publishing 2008, 167-195.

Neufeldt, Roland W., „In the Search of Utopia: Karma and Rebirth in the Theosophical Movement“, in: Karma and Rebirth: Post Classical Development, Delhi: Sri Satguru Publications 1995, 247-248 (první vydání: New York: State University of New York 1986).

Sutcliffe, Steven J., „‚The End is Nigh‘: Doomsday Premonitions“, in: id., Children of the New Age: A History of Spiritual Practices, London – New York: Routledge 2003, 77 – 105.

Václavík, David, „Smrt v kontextu soudobé religiozity“, in: Cesty na druhý svet: Smrť a posmrtný život v náboženstvách světa, Bratislava: Kronos 2005, 19-24.

Weber, Max, „Vznik a počátky náboženství“, in: id., Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad 1998, 119-142.

Weber, Max, „Problém teodiceje“, „Spása a znovuzrození“, „Cesty ke spáse a jejich vliv na způsob života“, in: id., Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad 1998, 249-308.

9) Mýtus

 • kategorie mýtu a její zhodnocení v moderních intelektuálních a populárních tradicích (filosofie, odborné i laické teologie, psychologie, umění, věda, populární kultura)
 • funkcionální vymezení mýtu a podoby narací s funkcí mýtu v moderní společnosti
 • vyprávění, společenský a kosmický řád, interpretace všedních událostí: symbolické zdroje ustavování a podvracení řádu v kulturách moderní Evropy
 • vyprávění a společenský řád v moderních společnostech: legitimizace politických uspořádání, ekonomiky, společenských vtahů a hierarchií a identit a jejich zpochybňování a nahrazování
 • vyprávění a zdroje sdílené paměti v moderních společnostech: role, význam a podoby vyprávění jako prostředku uchovávání, předávání a přetváření paměti
 • mýtus jako historie, historie jako mýtus a moderní společnost: narativní konstrukce historie a přítomná identita

Doporučená četba:

Basu, Shamita, „The Metastasis of Enlightenment: The Place of Science, Ethics, and Philosophy in Neo-Hinduism“, „Conclusion“ in: ead., Religion as Nationalist Discourse: Swami Vivekananda and New Hinduism in Nineteenth-Century Bengal, Delhi: OUP, 165-202.

Basu, Shamita, „The Universalization of Hinduism and the Construction of the Nation“, in: ead., Religious Revivalism as Nationalist Discourse: Swami Vivekananda and New Hinduism in Nineteenth-Century Bengal, Delhi: Oxford University Press 2002, 67-93.

Fuller, Jason, D., „Re-membering the Tradition: Bhaktivinoda Thākura’s Sajjanaṭosanī and the Construction of a Middle-Class Vaiṣṇava Sampradāya in Nineteenth-Century Bengal“, in: A. Copley (ed.), Hinduism in Public and Private: Reform, Hindutva, Gender, and Sampraday,New Delhi: Oxford University Press 2003, 173-210.

Joy, Morny, „Postcolonial Reflections: Challenges to Religious Studies“, Method and Theory in the Study of Religions 13, 2001, 177-195.

Jung, Carl Gustav, „Vědomí a nevědomí“, „Nevědomí jako mnohočetné vědomí“, „Pattern of behaviour a archetyp“, in: id., Archetypy a nevědomí, (Výbor z díla C. G. Junga 2), Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka 1999, 37-74.

Halbfass, Wilhelm, „Deism, the Enlightenment, and the Early History of Indology”, in: id., India and Europe: An Essay in Understanding, Delhi: Motilal Banarsidas 1990, 54-68.

Halbfass, Wilhelm, „India and the Romantic Critique of the Present“, in: id., India and Europe: An Essay in Understanding, Delhi: Motilal Banarsidas 1990, 69-83.

Chatterjee, Partha, „Religion of Urban Domesticity“, in: Partha Chatterjee – Gyanendra Pandey (eds.), Subaltern Studies VII: Writings on South Asian History and Society, Delhi: OUP 2005, 40-68.

Lévi-Strauss, Claude, Mýtus a význam, Archa, Bratislava 1993.

Lévi-Strauss, Claude, „Struktura mýtů“, in: id., Strukturální antropologie, přel. J. Vacek, Praha: Argo 2006, 182-204.

McCutcheon, Russell T., „Myth“, in: Willi Braun – Russell T. McCutcheon (eds.), Guide to the Study of Religion, London: Cassel 2000, 190-209.

Neufeldt, Roland W., „In the Search of Utopia: Karma and Rebirth in the Theosophical Movement“, in: Karma and Rebirth: Post Classical Development, Delhi: Sri Satguru Publications 1995, 247-248 (první vydání: New York: State University of New York 1986).

Sarkar, Sumit, „Kaliyuga, Chakri and Bhakti: Ramakrishna and His Times“, in: id., Writing Social History, New Delhi: Oxford University Press 1998, 282-357.

Sil, Narasingha P., „Vivekānanda’s Rāmakṛṣṇa: An Untold Story of Mythmaking and Propaganda“, Numen 40, 1993, 38-62.

Srinivas, Smriti, „The Advent of the Avatar: The Urban Following of Sathya Sai Baba and its Construction of Tradition“, in: Vasudha Dalmia – Angelika Malinar – Martin Christof (eds.), Charisma and Canon: Essays on the Religious History of the Indian Subcontinent, New Delhi: Oxford University Press 2001, 293-309.

White, Hayden, „Fikce faktické reprezentace“, in. id., Tropika diskursu: Kulturně kritické eseje, Praha: Karolinum 2010, 153-168.

10) Rituál

 • kategorie rituálu a její zhodnocení v moderních intelektuálních a populárních tradicích (filosofie, odborné i laické teologie, psychologie, umění, věda, populární kultura)
 • transformace tradičních rituálů v kontextu moderní společnosti
 • občanské náboženství, politika, veřejný život a rituál v moderních společnostech
 • výklad rituálu v kontextu moderních náboženství: závazný význam, mnohovýznamovost a odlišnosti v interpretaci, laici, odborníci a nové formy rituálů a jejich výkladů
 • rituál jako tělesný akt a performance v kontextu moderních společností: tanec, zpěv, rytmizace, recitace, hra, tělesné pohyby a prožívání a emoce, expertní zacházení s tělem vlastním a tělem druhých, rituál a disciplíny těla a experimentování s tělem
 • rituál a sociální vztahy v moderních společnostech: utváření, potvrzování a rušení sociálních vztahů, hierarchie, koheze, konflikt, vyjednávání, oddělení
 • rituál, komunikace, interakce v moderních společnostech: formy rituální komunikace a interakce, význam nadlidské (kontraintuitivní) agence, modlitba a oběť
 • rituál a násilí v moderních společnostech: rituální násilí, ritualizace násilí, reprezentace rituálního/náboženského násilí, legitimizace násilí, kontroverze ohledně rituálního/náboženského násilí
 • vztah rituálu a mýtu/vyprávění v moderních společnostech a náboženstvích

Doporučená četba:

Bellah, Robert N., „The Ritual Roots of Society and Culture“, in: Michelle Dillon (ed.), Handbook of the Sociology of Religion, Cambridge: Cambridge University Press 2003, 31-45.

Bell, Cathrine, Ritual: Perspectives and Dimensions, New York – Oxford: Oxford University Press 1997, 210-251.

Fuller, Jason, D., „Re-membering the Tradition: Bhaktivinoda Thākura’s Sajjanaṭosanī and the Construction of a Middle-Class Vaiṣṇava Sampradāya in Nineteenth-Century Bengal“, in: A. Copley (ed.), Hinduism in Public and Private: Reform, Hindutva, Gender, and Sampraday, New Delhi: Oxford University Press 2003, 173-210.

Grimes, Ronald L., „Ritual and the Media“, in: Stewart M. Hoover – Lynn Schofield Clark (eds.), Practicing Religion in the Age of Media: Explorations in Media, Religion, and Culture, New York: Columbia University Press 2002, 219-234.

Grimes, Ronald L., „Ritual“, in: Willi Braun – Russell T. McCutcheon (eds.), Guide to the Study of Religion, London: Cassel 2000, 259-271.

Goethals, Gregor, „Escape from Time: Ritual Dimension of Popular Culture“, in: Stewart M. Hoover – Knut Lundby (eds.), Rethinking Media, Religion, and Culture, Thousand Oaks – London – New Delhi: Sage Publications 1997, 117-132.

Fernback, Jan, „A Case Study of the Construction of Computer-Mediated Neopagan Religious Meaning“, in: Stewart M. Hoover – Lynn Schofield Clark (eds.), Practicing Religion in the Age of Media: Explorations in Media, Religion, and Culture, New York: Columbia University Press 2002, 254-275.

Chatterjee, Partha, „A Religion of Urban Domesticity: Sri Ramakrishna and the Calcutta Middle Class“, in: Partha Chatterjee – Gyanendra Pandey (eds.), Subaltern Studies VII: Writings on South Asian History and Society, New Delhi: Oxford University Press 2005, 40-68.

Michelis, Elizabeth de, „Conclusion: Modern Postural Yoga as healing ritual of secular religion“, in: ead., A History of Modern Yoga, London - New York: Continuum 2004, 248-260.

Rappaport, Roy A., „The Ritual Form“, „Ritual Defined“, „The Logical Entailments of the Ritual Form“, „Ritual and Formal Cause“, „Form and Substance in Ritual“, „The First Feature of Ritual: Encoding by Other than Performers“, „The Second Feature: Formality“, „The Third Feature: Invariance (More or Less)“, „The Fourth Feature: Performance (Ritual and Other Performance Forms)“, „The Fifth Feature: Formality (vs. Physical Efficacy)“, „Ritual as Communication“, „Self-referential and Canonical Messages“, „Symbols, Indices, and the Two Streams of Messages“, „Appendix“, „Self-referential Messages“, in: id., Ritual and Religion in the Making of Humanity, Cambridge: Cambridge University Press 1999, 23-69.

Smith, Jonathan Z., „To Take Place“, in: id., To Take Place: Toward Theory in Ritual, Chicago – London: The University of Chicago Press 1992, 96-119.

Staal, Frits, „The Meaninglessness of Ritual“, Numen 26, 1979, 2-22.

Turner, Victor, „Liminarita a communitas“, in: id., Průběh rituálu, Brno: Computer Press, 95-127: 95-122.

Whitehouse, Harvey, „Teorie dvou modů náboženskosti“, Religio: Revue pro religionistiku 17/2, 2009, 209-230.

11) Objekty kultu a úcty

 • vědecké konceptualizace objektů kultu a úcty (posvátné, nadpřirozené, nadlidské, kontraintuitivní), etické reflexe emických konceptualizací a nakládání s nimi, emická zhodnocení etických kategorií týkajících se předmětů kultu a úcty v moderních společnostech
 • objekty kultu, úcty a víry a koncepty magie, idolatrie a pověry v moderních teoretických reflexích náboženství
 • já/člověk/duše jako specifický předmět úcty v soudobé religiozitě
 • bůh a moderní společnost: bůh a moderní filosofie, teologie a věda, podoby „božství“ v soudobé euro-americké religiozitě
 • úspěch, štěstí, zdraví, peníze jako předměty kultu a úcty v kontextu moderní religiozity
 • problémy vymezení náboženství prostřednictvím objektů kultu a úcty: reflexe na pozadí studia náboženství v kontextu moderních společností

Doporučená četba:

Davis, Maryellen, „Mary as Media Icon: Gender and Militancy in Twentieth-Century U.S. Roman Catholic“, in: Lynn Schofield Clark (ed.), Religion, Media, and the Marketplace, New Brunswick – New Jersey – London: Rutgers University Press 2007, 123-153.

Durkheim, Émile, „Sociologie náboženství a teorie poznání“, „Úvodní otázky“, „Definice náboženských jevů a náboženství“, in: id., Elementární formy náboženského života: Systém totemismu v Austrálii, Praha: Oikúmené 2002, 9-56.

Einstein, Mara, „The Changing Religious Marketplace“, in: ead., Brands of Faith: Marketing Religion in Commercial Age, London – New York: Routledge 2008, 16-37.

Einstein, Mara, „The Course to God“, in: ead., Brands of Faith: Marketing religion in commercial age, London – New York: Routledge 2008, 95-120.

Hanegraff, Wouter J., „Meta-Empirical and Human Beings“, „Introduction“, „Divine Beings“, „God“, „Christ“, „Intermediate Beings“, „Beings of Ambiguous Status“, „Entities, Angels, and Other Intermediate Beings“, „Matters of the Mind“, „Introduction“, „Human Beings“, „The ‚I am God‘ Theme“, „The Constitution of Human Beings“, „The Metaphysics of Mind“, „The Psychologization of Religion and Sacralization of Psychology“, „Creating Our Own Reality“, „Inner Realms“, „Death and Survival“, „Introduction: The Experience of Death“, in: id., New Age Religion and Western Culture: Esoterism in the Mirror of Secular Thought, Leiden – New York: E. J. Brill 1996, 182-256.

Heelas, Paul, The New Age Movement: The Celebration of the Self and the Sacralization of Modernity, Oxford: Blackwell Publishers 1996.

Hoover, Stewart M., „Cultural Objects and Religious Identity among Born-Agains and Mainstream Believers“, „Cultural Objects and Religious Identity among Metaphysical Believers, Dogmatists, and Secularists“, in: id., Religion in Media Age, London – New York: Routledge 2006, 147-205.

Chatterjee, Partha, „A Religion of Urban Domesticity: Sri Ramakrishna and the Calcutta Middle Class“, in: Partha Chatterjee – Gyanendra Pandey (eds.), Subaltern Studies VII: Writings on South Asian History and Society, New Delhi: Oxford University Press 2005, 40-68.

Fujda, Milan, „Bouře ve sklenici vody? K několika nejasnostem ohledně povahy ‚skutečného‘, ‚konstruovaného‘ a ‚redukcionismu‘“, Biograf 52-53, 2010, 67-74.

Konopásek, Zdeněk, „V čem spočívá pravda náboženské skutečnosti? Sociologický pohled na mariánská zjevení a démonické posedlosti“, Biograf 52-53, 2010, 89-101.

Paleček, Jan, „Mariánský zázrak ve světle sociologie, sociologie ve světle slunečního zázraku“, Biograf 52-53, 2010, 41-66.

Paden, William E., „Gods“, in: id., Religious Worlds: The Comparative Study of Religion, Boston: Beacon Press 21994, (1. vyd. 1988), 121-140.

Rountree, Kathryn, „Journeys to the Goddess: Pilgrimage and Tourism in the New Age“, in: William H. Swatos Jr. (ed.), On the Road to Being There: Studies in Pilgrimage and Tourism in Late Modernity, Leiden – Boston: Brill 2006, 33 – 61.

Ryba, Thomas, „Manifestation“, in: Willi Braun – Russell T. McCutcheon (eds.), Guide to the Study of Religion, London: Cassel 2000, 168-190.

Sarkar, Sumit, „Kaliyuga, Chakri and Bhakti: Ramakrishna and His Times“, in: id., Writing Social History, New Delhi: Oxford University Press 1998, 282-357.

Sil, Narasingha P., „Vivekānanda’s Rāmakṛṣṇa: An Untold Story of Mythmaking and Propaganda“, Numen 40, 1993, 38-62.

Schüssler Fiorenza, Francis – Kaufman, Gordon D., „God“, in: Mark C. Taylor (ed.), Critical Terms for Religious Studies, Chicago: Chicago University Press 1997, 136-160.

Sutcliffe, Steven J., „Heaven on Earth: From Apocalypse to Self-Realisation“, in: id., Children of the New Age: A History of Spiritual Practices, London – New York: Routledge 2003, 107-131.

Weber, Max, „Vznik a počátky náboženství“, „Kouzelník – kněz“, „Pojem boha; náboženská etika; tabu“, „Prorok“, in: id., Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad 1998, 119-176.

12) Čas a prostor

 • čas, prostor a moderní společnost: sociologické reflexe proměn časové a prostorové dimenze života v moderních společnostech
 • rituální fázování času a parcelování prostoru: stálost a změna v kontextu modernizace a sekularizace
 • zvláštní místa, migrace, exil a návrat: vztah k místu a identita v kontextu migrace v globální informační společnosti
 • zvláštní místa a krajina v moderních společnostech: symbolické poznačování krajiny, krajina jako paměť, krajina a identita, krajina jako dědictví a jako zdroj
 • mýtus, rituál a zvláštní místo v moderních kulturách a náboženstvích: rituální provoz na zvláštním místě, mýtus a status zvláštního místa

Doporučená četba:

Aveni, Anthony F., „Time“, in: Mark C. Taylor (ed.), Critical Terms for Religious Studies, Chicago: Chicago University Press 1998, 314-334.

Basu, Shamita, „The Metastasis of Enlightenment: The Place of Science, Ethics, and Philosophy in Neo-Hinduism“, „Conclusion“, in: ead., Religion as Nationalist Discourse: Swami Vivekananda and New Hinduism in Nineteenth-Century Bengal, Delhi: OUP, 165-202.

Basu, Shamita, „The Universalization of Hinduism and the Construction of the Nation“, in: ead., Religious Revivalism as Nationalist Discourse: Swami Vivekananda and New Hinduism in Nineteenth-Century Bengal, Delhi: Oxford University Press 2002, 67-93.

Beaman, Lori, „Labyrinth of Heteropia: The Pilgrim’s Creation of Space“, in: William H. Swatos Jr. (ed.), On the Road to Being There: Studies in Pilgrimage and Tourism in Late Modernity, Leiden – Boston: Brill 2006, 83 – 105.

Bauman, Zygmunt, „Války s prostorem: zpráva o průběhu“, „Bitva o mapy“, „Od mapování prostoru k prostorové realizaci map“, „Agorafobie a renesance lokality“, „Žijeme ještě v Panoptiku?“, in: id., Globalizace: Důsledky pro člověka, Praha: Mladá fronta 1999, 37 – 69.

Fuller, Jason, D., „Re-membering the Tradition: Bhaktivinoda Thākura’s Sajjanaṭosanī and the Construction of a Middle-Class Vaiṣṇava Sampradāya in Nineteenth-Century Bengal“, in: A. Copley (ed.), Hinduism in Public and Private: Reform, Hindutva, Gender, and Sampraday, New Delhi: Oxford University Press 2003, 173-210.

Ghosh, Anindita, „Social Profile of a Language“, in: ead., Power in Print: Popular Publishing and the Politics of Language in a Colonial Society, New Delhi: Oxford University Press 2006, 29-65.

Giddens, Anthony, Důsledky modernity, Praha: SLON 1998, 23-39.

Halbfass, Wilhelm, „Deism, the Enlightenment, and the Early History of Indology”, in: id., India and Europe: An Essay in Understanding, Delhi: Motilal Banarsidas 1990, 54-68.

Halbfass, Wilhelm, „India and the Romantic Critique of the Present“, in: id., India and Europe: An Essay in Understanding, Delhi: Motilal Banarsidas 1990, 69-83.

Halbwachs, Maurice, „Kolektivní a historická paměť“, „Kolektivní paměť a čas“, „Kolektivní paměť a prostor“, in: id., Kolektivní paměť, Praha: SLON 2009, 93-135, 136-184, 185-227.

Halbwachs, Maurice, „The Localization of Memories“, „Religious Collective Memory“, in: id., On Collective Memory, Chicago – London: The University of Chicago Press 1992, 52-53, 84-119.

Chakrabarty, Dipesh, „Modernity and Ethnicity in India“, in: David Bennet (ed.), Multicultural States. Rethinking Difference and Identity, London – New York: Routledge 1998, 91-110.

Chatterjee, Partha, „A Religion of Urban Domesticity: Sri Ramakrishna and the Calcutta Middle Class“, in: Partha Chatterjee – Gyanendra Pandey (eds.), Subaltern Studies VII: Writings on South Asian History and Society, New Delhi: Oxford University Press 2005, 40-68.

Kaelber, Lutz, „Place and Pilgrimage, Real and Imagined“, in: William H. Swatos Jr. (ed.), On the Road to Being There: Studies in Pilgrimage and Tourism in Late Modernity, Leiden – Boston: Brill 2006, 277-297.

Killingley, David, „Vivekananda’s Western Message from the East“, in: William Radice (ed.), Swami Vivekananda and the Modernization of Hinduism, Delhi: Oxfrod University Press 1998, 138-157.

King, Richard, „The Politics of Privatization: Indian Religion and the Study of Mysticism“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 161-186.

King, Richard, „‚Mystic Hinduism‘: Vedānta and the Politics of Representation“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 118-142.

Meyer, Birgit – Moors, Annelies, „Introduction“, in: eaed. (eds.), Religion, Media, and the Public Sphere, Bloomington – Indianapolis: Indiana University Press 2006, 1-25.

Neufeldt, Roland W., „A Lesson in Allegory: Theosophical Interpretations of the Bhagavadgita“, in: R. E. Minor (ed.), Modern Indian Interpreters of the Bhagavadgita, Delhi: Sri Satguru Publications 1991 (první vydání: State University of New York Press 1986), 11-33.

Neufeldt, Roland W., „In the Search of Utopia: Karma and Rebirth in the Theosophical Movement“, in: Karma and Rebirth: Post Classical Development, Delhi: Sri Satguru Publications 1995, 247-248 (první vydání: New York: State University of New York 1986).

Sarkar, Sumit, „Kaliyuga, Chakri and Bhakti: Ramakrishna and His Times“, in: id., Writing Social History, New Delhi: Oxford University Press 1998, 282-357.

Shils, Edward, „In the Grip of the Past“, „The Endurance of the Past Objects“, „The Endurance of Past Practices“, in: id., Tradition, Chicago: The University of Chicago Press 1981, 34-62, 63-161, 162-194.

Sil, Narasingha P., „Vivekānanda’s Rāmakṛṣṇa: An Untold Story of Mythmaking and Propaganda“, Numen 40, 1993, 38-62.

Smith, Jonathan Z., „In Search of Place“, „Father Place“, „To Replace“, in: id., To Take Place: Toward Theory in Ritual, Chicago – London: The University of Chicago Press 1992, 1-23, 24-46, 74-95.

Smith, Jonathan Z., „The Topography of the Sacred“, in: id., Relating Religion: Essays in the Study of Religion, Chicago: Chicago University Press 2004, 101-117.

13) Interakce, komunikace, konflikt

 • náboženské interakce v moderních společnostech: setkávání, výměny, komunikace, konflikt, vzájemné vlivy, akulturace, sdílení symbolů a témat a jejich přenášení do nového kontextu, „synkretismus“, distance a vymezení
 • náboženství a konflikt v moderních společnostech: náboženský konflikt, náboženství jako prostředek řešení konfliktu, konflikt jako součást náboženské změny
 • násilí a společenský řád v moderních společnostech
 • náboženství a společnost: konformita, konflikt, násilí a náboženství v moderních společnostech
 • univerzalismus, perenialismus a symbolické ekvivalence a moderní náboženství: moc a rozumění v mezináboženské/mezikulturní komunikaci
 • sdílené symboly, konfliktní interpretace a náboženství v moderní společnosti: kontroverze a vyjednávání v sociální komunikaci

Doporučená četba:

Barša, Pavel, Západ a islamismus: Střet civilizací nebo dialog kultur?, Brno: CDK, 2001, 137-160.

Basu, Shamita, „The Universalization of Hinduism and the Construction of the Nation“, in: ead., Religious Revivalism as Nationalist Discourse: Swami Vivekananda and New Hinduism in Nineteenth-Century Bengal, Delhi: Oxford University Press 2002, 67-93.

Berger, Peter – Luckmann, Thomas, „Základy vědění v každodenním životě“, in: iid., Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění, Brno: CDK 1999, 25-50.

Bhabha, Homi, „Cultures In-Between“, in: Stuart Hall – Paul du Gay (eds.), Questions of Cultural Identity, London – Thousand Oaks – New Delhi: Sage Publications 2005, 53-60.

Bourdieu, Pierre, „Prostor společenský a prostor symbolický“, „Za vědu o dílech“, „Ekonomie symbolických statků“, in: id., Teorie jednání, Praha: Karolinum 1998, 9-25, 41-68, 121-152.

Bromley, David G. – Melton, Gordon J. (eds.), Cults, Religion, and Violance, Cambridge: Cambridge University Press 2004. (celé)

Foucault, Michel, „Subjekt a moc“, in: id., Myšlení vnějšku, Praha: Hermann a synové 1996, 195-226.

Foucault, Michel, „Disciplína“, „Poslušná těla“, „Umění rozdělení“, „Kontrola aktivity“, „Organizace vznikání“, „Kompozice sil“, „Prostředky správného výcviku“, „Hierarchický dohled“, „Normalizační sankce“, „Zkouška“, in: id., Dohlížet a trestat: Kniha o zrodu vězení, Praha: Dauphin 2000, 197-274.

Foucault, Michel, „My, noví viktoriáni!“, „Represivní hypotéza“, „Podněcování diskursů“, „Perverzní implantace“, in: id., Dějiny sexuality I: Vůle k vědění, Praha: Hermann a synové 1999, 7-60.

Foucault, Michel, „Předmluva“, „Blázni“, „Nové rozdělení“, in: id., Dějiny šílenství: Hledání historických kořenů pojmu duševní choroby, Praha: Lidové noviny 1993, 5-8, 56-71, 154-168.

Fujda, Milan – Lužný, Dušan, „Modernizace, tradice a kulturní přenos“, in: iid., Oddaní Kršny: Haré Kršna v pohledu sociálních věd, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni 2010, 193-216.

Fujda, Milan, „Bouře ve sklenici vody? K několika nejasnostem ohledně povahy ‚skutečného‘, ‚konstruovaného‘ a ‚redukcionismu‘“, Biograf 52-53, 2010, 67-74.

Fuller, Jason, D., „Re-membering the Tradition: Bhaktivinoda Thākura’s Sajjanaṭosanī and the Construction of a Middle-Class Vaiṣṇava Sampradāya in Nineteenth-Century Bengal“, in: A. Copley (ed.), Hinduism in Public and Private: Reform, Hindutva, Gender, and Sampraday, New Delhi: Oxford University Press 2003, 173-210.

Garfinkel, Harold, „Common Sense Knowledge of Social Structures: The Documentary Method of Interpretation in Lay and Professional Fact Finding“, in: id., Studies in Ethnomethodology, New Jersey: Prentice Hall, Engelwood Cliffs 1967, 76-103.

Geertz, Clifford, „Common Sense as a Cultural System“, in: id., Local Knowledge: Further Essays in Interpretative Anthropology, London: Fontana Press 1993 (1. vyd. 1983), 73-93.

Goffman, Erving, Všichni hrajeme divadlo: Sebeprezentace v každodenním životě, Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon 1999.

Ghosh, Anindita, „Social Profile of a Language“, in: ead., Power in Print: Popular Publishing and the Politics of Language in a Colonial Society, New Delhi: Oxford University Press 2006, 29-65.

Gross, David, „Survivals and Fabrications“, „Rethinking Tradition“, „Reappropriating Tradition though Its Traces“, in: id., The Past in Ruins: Tradition and the Critique of Modernity, Amherst: The University of Massachusetts Press 1992, 62-76, 77-91, 92-106.

Hobsbawm, Eric, „Introduction: Inventing Traditions“, in: Eric Hobsbawm – Terence Ranger (eds.), The Invention of Tradition, Cambridge: Cambridge University Press 1989, 1-14.

Chakrabarty, Dipesh, „Modernity and Ethnicity in India“, in: David Bennet (ed.) Multicultural States: Rethinking Difference and Identity, London – New York: Routledge 1998, 91-110.

Chatterjee, Partha, „Religion of Urban Domesticity“, in: Partha Chatterjee, Gyanendra Pandey (eds.), Subaltern Studies VII: Writings on South Asian History and Society, Delhi: OUP 2005, 40-68.

Juergensmeyer, Mark, „Teror a Bůh“, „Význam náboženského terorismu“, „Proniknout do kultur násilí“, in: id., Teror v mysli Boží: Globální vzestup náboženského násilí, Brno: CDK 2007, 21 – 39.

Kaplan, Jeffrey, „The Roots of Religious Violance in America“, in: Benjamin Zablocki – Thomas Robbins (eds.), Misunderstanding Cults: Searching for Objectivity in a Controversial Field, Toronto: University of Toronto Press 2001, 478-515.

Killingley, David, „Vivekananda’s Western Message from the East“, in: William Radice (ed.), Swami Vivekananda and the Modernization of Hinduism, Delhi: Oxford University Press 1998, 138-157.

King, Richard, „The Politics of Privatization: Indian Religion and the Study of Mysticism“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge, 161-186.

King, Richard, „The Power of Definitions: A Genealogy of the Idea of the ‚Mystical‘“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge, 7-34.

Konopásek, Zdeněk, „V čem spočívá pravda náboženské skutečnosti? Sociologický pohled na mariánská zjevení a démonické posedlosti“, Biograf 52, 2010, 89-101.

Kraft, Siv E., „‚To Mix or not to Mix‘: Syncreticism/Anti-Syncreticism the History of Theosophy“, Numen 49, 2002, 142-177.

Lincoln, Bruce, „Conflict“, in: Mark C. Taylor (ed.), Critical Terms for Religious Studies, Chicago: Chicago University Press 1997, 55-70.

Merton, Robert K., „Nepředvídané důsledky sociálního jednání“, „Sebenaplňující se proroctví“, in: id., Studie ze sociologické teorie, Praha: SLON 2000, 116-131, 196-219.

Miller, David, „Modernity in Hindu Monasticism: Swami Vivekananda and the Ramakrishna Movement“, Journal of Asian and African Studies ,34/1, 1999, 111-125.

Paleček, Jan, „Mariánský zázrak ve světle sociologie, sociologie ve světle slunečního zázraku“, Biograf 52, 2010, 41-66.

Rubin, Julius H., „Contested Narratives: A Case Study of Conflict Between a New Religious Movement and Its Critics“, in: Benjamin Zablocki – Thomas Robbins (eds.), Misunderstanding Cults: Searching for Objectivity in a Controversial Field, Toronto: University of Toronto Press 2001, 452-478.

Sil, Narasingha P., „Vivekānanda’s Rāmakṛṣṇa: An Untold Story of Mythmaking and Propaganda“, Numen 40, 1993, 38-62.

Srinivas, Smriti, „The Advent of the Avatar: The Urban Following of Sathya Sai Baba and its Construction of Tradition“, in: Vasudha Dalmia – Angelika Malinar – Martin Christof (eds.), Charisma and Canon: Essays on the Religious History of the Indian Subcontinent, New Delhi: Oxford University Press 2001, 293-309.

Sarkar, Sumit, „Kaliyuga, Chakri and Bhakti: Ramakrishna and His Times“, in: id., Writing Social History, New Delhi: Oxford University Press 1998, 282-357.

Weber, Max, „Prorok“, „Obec“ in: id., Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad 1998, 163-176, 177-184.

West, Cornel, „The New Politics of Difference“, in: Charles Lemert (ed.), Social Theory: The Multicultural and Classic Readings, Boulder: Westview Press 1992, 521-532.

14) Náboženská změna

 • teorie modernizace a proměn náboženství v moderní společnosti: kritická reflexe vědecké diskuse
 • „začátky“, „konce“, „obnovy“ a „úpadky“ náboženství: moderní emické a etické reflexe
 • náboženská příslušnost, náboženská identita a organizace náboženského života v kontextu modernizace
 • náboženské obrácení, změna identity a příslušnosti: teoretické reflexe konverze a odpadlictví, konverzní narativy a jejich empirické studium
 • moderní pluralita náboženství a životních stylů: kritika, protest a hledání alternativ jako projev náboženské změny?
 • kontinuita a diskontinuita, stabilita a proměnlivost náboženství v kontextu modernizace
 • „nové“ a „původní“, „moderní“ a „tradiční“, „autentické“ a „neutentické“ a ustavování autority a legitimity náboženství v kontextu moderních společností
 • náboženství v moderních společnostech: kontinuita a diskontinuita a v kontextu interkulturní komunikace
 • náboženství v moderních společnostech: kontinuita a diskontinuita tradic v kontextu setkávání různých vrstev kultury a společnosti
 • náboženství v moderních společnostech: kontinuita a diskontinuita interpretací tradic a předmětů kultu a úcty v kontextu užívání masového tisku a elektronických médií, moderního systému vzdělávání aj.

Doporučená četba:

Bourdieu, Pierre, „Prostor společenský a prostor symbolický“, „Ekonomie symbolických statků“, in: id., Teorie jednání, Praha: Karolinum 1998, 9-25, 121-152.

Dillon, Michele, „Pierre Bourdieu, Religion, and Cultural Production“, Cultural Studies – Critical Methodologies 1/4, 2001, 411-429.

Dobbelaere, Karel, Secularization: An Analysis at Three Levels, Brussels: Peter Lang 2002.

Eisenstad, Shmuel N. – Riedel, Jens – Sachsenmaier, Dominic, The Context of the Multiple Modernities Paradigm, in: Shmuel N. Eisenstad – Jens Riedel – Dominic Sachsenmaier (eds.), Reflections On Multiple Modernities: European, Chinese and Other Interpretations, Leiden – Boston: Brill 2002, 1 – 27.

Fujda, Milan – Lužný, Dušan, „Modernizace, tradice a kulturní přenos“, in: iid., Oddaní Kršny: Haré Kršna v pohledu sociálních věd, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni 2010, 193-216.

Gross, David, „Survivals and Fabrications“, „Rethinking Tradition“, „Reappropriating Tradition though Its Traces“, in: id., The Past in Ruins: Tradition and the Critique of Modernity, Amherst: The University of Massachusetts Press 1992, 62-76, 77-91, 92-106.

Hanegraaff, Wouter J., „New Age Religion and Secularization“, Numen 47, 2000, 288-312.

Hellemans, Staf, „Secularization in Religiogeneous Modernity“, in: Rudi Laermans – Bryan R. Wilson – Jaak Billiet (eds.), Secularization and Social Integration: Papers in Honor of Karel Dobbelaere, Leuven: Leuven University Press 1998, 67-81.

Hobsbawm, Eric, „Introduction: Inventing Traditions“, in: Eric Hobsbawm – Terence Ranger (eds.), The Invention of Tradition, Cambridge: Cambridge University Press 1989, 1-14.

Martin, David, A General Theory of Secularization, Hampshire: Gregg Revivals 1993 (reprint vydání v Basil Blackwell & Mott Ltd., 1978).

Sarkar, Sumit, „Kaliyuga, Chakri and Bhakti: Ramakrishna and His Times“, in: id., Writing Social History, New Delhi: Oxford University Press 1998, 282-357.

Shils, Edward, „Stability and Change in Tradition“, „Why Traditions Change: Endogenous Factors“, „Why Traditions Change: Exogenous Factors“, „Patterns of Change and Stability in Tradition“, in: id., Tradition, Chicago: The University of Chicago Press 1981, 195-212, 213-239, 240-261, 262-290.

Sil, Narasingha P., „Vivekānanda’s Rāmakṛṣṇa: An Untold Story of Mythmaking and Propaganda“, Numen 40, 1993, 38-62.

Srinivas, Smriti, „The Advent of the Avatar: The Urban Following of Sathya Sai Baba and its Construction of Tradition“, in: Vasudha Dalmia – Angelika Malinar – Martin Christof (eds.), Charisma and Canon: Essays on the Religious History of the Indian Subcontinent, New Delhi: Oxford University Press 2001, 293-309.

15) Společenství, moc, autorita, politika

 • moc, autorita, politika a náboženství v moderních společnostech: základní pojmy a problémy
 • způsoby organizace náboženského života v moderních společnostech na úrovni příbuzenství, genderu, vztahu poskytovatel-příjemce služby, státu, individualizované religiozity aj.
 • církev, sekta, kult: kritická reflexe
 • vůdcovství a moderní náboženská společenství: typy vůdcovství, pojem charismatu, laickost/profesionálnost, kompetence a legitimita
 • náboženství jako prostředek legitimizace a delegitimizace politických vztahů v moderních společnostech
 • sekularizace, sekularismus a desekularizace: proměny společenské role náboženství a legitimizace sociálního, politického, ekonomického, morálního řádu
 • demonopolizace, pluralizace a specializace: jejich role a vliv na podobu a pozici náboženství v moderní společnosti
 • sdílená paměť, kulturní/symbolické zdroje, symbolický, sociální a ekonomický kapitál: komunikace, interakce, moc a sociální vztahy v moderních společnostech
 • moc a problémy terénního výzkumu a teoretické reprezentace ve studiu moderní religiozity a kultury

Doporučená četba:

Basu, Shamita, „The Metastasis of Enlightenment: The Place of Science, Ethics, and Philosophy in Neo-Hinduism“, „Conclusion“ in: ead., Religion as Nationalist Discourse: Swami Vivekananda and New Hinduism in Nineteenth-Century Bengal, Delhi: OUP, 165-202.

Basu, Shamita, „The Universalization of Hinduism and the Construction of the Nation“, in: ead., Religious Revivalism as Nationalist Discourse: Swami Vivekananda and New Hinduism in Nineteenth-Century Bengal, Delhi: Oxford University Press 2002, 67-93.

Berger, Peter – Luckmann, Thomas, „Institucionalizace“, „Legitimizace“, „Společnost jako subjektivní realita“, in: iid., Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění, Brno: CDK 1999, 51-93, 93-127, 127-180.

Berger, Peter L., „Religion and the World-Maintenance“, in: id., The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion, New York – London: Doubleday 1990 (1. vyd. Garden City NY 1967), 29-51.

Bourdieu, Pierre, „Prostor společenský a prostor symbolický“, „Ekonomie symbolických statků“, „Scholastické hledisko“, in: id., Teorie jednání, Praha: Karolinum 1998, 9-25, 121-152, 153-166.

Foucault, Michel, „Subjekt a moc“, in: id., Myšlení vnějšku, Praha: Hermann a synové 1996, 195-226.

Foucault, Michel, „Disciplína“, „Poslušná těla“, „Umění rozdělení“, „Kontrola aktivity“, „Organizace vznikání“, „Kompozice sil“, „Prostředky správného výcviku“, „Hierarchický dohled“, „Normalizační sankce“, „Zkouška“, in: id., Dohlížet a trestat: Kniha o zrodu vězení, Praha: Dauphin 2000, 197-274.

Fuller, Jason D., „Re-membering the Tradition: Bhaktivinoda Thākura’s Sajjanaṭosanī and the Construction of a Middle-Class Vaiṣṇava Sampradāya in Nineteenth-Century Bengal“, in: A. Copley (ed.), Hinduism in Public and Private: Reform, Hindutva, Gender, and Sampraday, New Delhi: Oxford University Press 2003, 173-210.

Ghosh, Anindita, „Social Profile of a Language“, in: ead., Power in Print: Popular Publishing and the Politics of Language in a Colonial Society, New Delhi: Oxford University Press 2006, 29-65.

Garfinkel, Harold, „Common Sense Knowledge of Social Structures: The Documentary Method of Interpretation in Lay and Professional Fact Finding“, in: id., Studies in Ethnomethodology, New Jersey: Prentice Hall, Engelwood Cliffs 1967, 76-103.

Geertz, Clifford, „Common Sense as a Cultural System“, in: id., Local Knowledge: Further Essays in Interpretative Anthropology, London: Fontana Press 1993 (1. vyd. 1983), 73-93.

Goffman, Erving, Všichni hrajeme divadlo: Sebeprezentace v každodenním životě, Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon 1999.

Gross, David, „The Meaning of Tradition“, in: id., The Past in Ruins: Tradition and the Critique of Modernity, Amherst: The University of Massachusetts Press 1992, 8-19.

Gross, David, „Rethinking Tradition“, in: id., The Past in Ruins: Tradition and the Critique of Modernity, Amherst: The University of Massachusetts Press 1992, 77-91.

Gross, David, „Reappropriating Tradition though Its Traces“, in: id., The Past in Ruins: Tradition and the Critique of Modernity, Amherst: The University of Massachusetts Press 1992, 92-106.

Gross, David, „Subversive Genealogy“, in: id., The Past in Ruins: Tradition and the Critique of Modernity, Amherst: The University of Massachusetts Press 1992, 107-119.

Chakrabarty, Dipesh, „Modernity and Ethnicity in India“, in: David Bennet (ed.), Multicultural States: Rethinking Difference and Identity, London – New York: Routledge 1998, 91-110.

Chatterjee, Partha, „A Religion of Urban Domesticity: Sri Ramakrishna and the Calcutta Middle Class“, in: Partha Chatterjee – Gyanendra Pandey (eds.), Subaltern Studies VII: Writings on South Asian History and Society, New Delhi: Oxford University Press 2005, 40-68.

King, Richard, „The Politics of Privatization: Indian Religion and the Study of Mysticism“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge, 161-186.

King, Richard, „Beyond Orientalism? Religion and Comparativism in a Postcolonial Era“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 187-218.

King, Richard, „‚Mystic Hinduism‘: Vedānta and the Politics of Representation“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 118-142.

Latour, Bruno, „On Recalling ANT“, in: John Law – John Hasard (eds.), Actor Network Theory and After, Oxford – Malden: Blackwell Publishing – The Sociological Review 1999, 15-24.

Lease, Gary, „Ideology“in: Willi Braun – Russell T. McCutcheon (eds.), Guide to the Study of Religion, London: Cassel 2000, 438-451.

Lincoln, Bruce, Conflict, in: Mark C. Taylor (ed.), Critical Terms for Religious Studies, Chicago: Chicago University Press 1997, 55-70.

Merton, Robert K., „Nepředvídané důsledky sociálního jednání“, in: id., Studie ze sociologické teorie, Praha: SLON 2000, 116-131.

Merton, Robert K, „Sebenaplňující se proroctví“, in: id., Studie ze sociologické teorie, Praha: SLON 2000, 196-219.

Rychterová, Pavlína, „Pojem a teorie charismatu Maxe Webera v recepci sociálních a historických věd“, Dějiny – teorie – kritika 3/2, 2006, 191-202.

Sarkar, Sumit, „Kaliyuga, Chakri and Bhakti: Ramakrishna and His Times“, in: id., Writing Social History, New Delhi: Oxford University Press 1998, 282-357.

Shilling, Chris, „Sociable Bodies“, in: id., The Body in Culture Technology and Society, London – Thousand Oaks – Delhi: Sage 2005, 148-172.

Shilling, Chris, „Conclusion“, in: id., The Body in Culture Technology and Society, London – Thousand Oaks – Delhi: Sage 2005, 198-209.

Shils, Edward, „In the Grip of the Past“, in: id., Tradition, Chicago: The University of Chicago Press 1981, 34-62.

Shils, Edward, „The Endurance of the Past Objects“, in: id., Tradition, Chicago: The University of Chicago Press 1981, 63-161.

Shils, Edward, „The Endurance of Past Practices“, in: id., Tradition, Chicago: The University of Chicago Press 1981, 162-194.

Shils, Edward, „Why Traditions Change: Endogenous Factors“, in: id., Tradition, Chicago: The University of Chicago Press 1981, 213-239.

Sil, Narasingha P., „Vivekānanda’s Rāmakṛṣṇa: An Untold Story of Mythmaking and Propaganda“, Numen 40, 1993, 38-62.

Srinivas, Smriti, „The Advent of the Avatar: The Urban Following of Sathya Sai Baba and its Construction of Tradition“, in: Vasudha Dalmia – Angelika Malinar – Martin Christof (eds.), Charisma and Canon: Essays on the Religious History of the Indian Subcontinent, New Delhi: Oxford University Press 2001, 293-309.

Thompson, Edward P., „Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism“, in: Margaret Lock – Judith Farquhar (eds.), Beyond the Body Proper: Reading the Anthropology of Material Life, Durham – London: Duke University Press 2007, 495-511.

Václavík, David, „Sekta – církev – kult“, „Klasické typologické použití pojmů sekta a církev“, „Typologie sekta-církev u Maxe Webera“, „Troeltschova typologie sekty a církve“, „Pojetí sekty a církve u Richarda Niebuhra“, „Inovace a transformace typologického použití pojmů sekta a církev“, „Yingerova typologická inovace“, „Typologie Rodneyho Starka a Williama Bainbridge“, „Typologie Bryana Wilsona“, „Kritická reflexe typologického použití pojmů sekta, církev a kult“, „Alternativní sociálně-vědní typologie nových náboženských hnutí“, „Elementární formy náboženského života“, „Metodologická východiska“, „Nová náboženská hnutí v sociálním kontextu“, „Elementární formy náboženského života“, „Nová náboženská hnutí odmítající svět“, „Nová náboženská hnutí přijímající svět“, „Nová náboženská hnutí obývající svět“, „Sociální zázemí členů jednotlivých typů nových náboženských hnutí“, „Kritická reflexe Wallisovy typologie“, „Typologie monistických a dualistických nových náboženských hnutí Dicka Anthonynho a Thomase Robbinse“, „Genealogická klasifikace“, „‚Nová‘ versus ‚tradiční‘ náboženská hnutí“, „Novost jako výsledek kulturní a sociální transformace“, „Monotetická klasifikace“, „HIstoricko-genealogické klasifikace nových náboženských hnutí“, „Integrovaný model typologie nových náboženských hnutí“, „Sociální konformita, kulturní integrace a nová náboženská hnutí“, „Integrované náboženské skupiny“, „Integrované non-konformní náboženské skupiny“, „Neintegrované non-konformní náboženské skupiny“, „Neintegrované konformní náboženské skupiny“, in: id., Sociologie nových náboženských hnutí, Praha: Malvern 2007, 34-132.

Weber, Max, „Kouzelník – kněz“, in: id., Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad 1998, 143-148.

Weber, Max, „Intelektualismus a náboženství“, in: id., Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad 1998, 229-248.

Weber, Max, „Náboženská etika a svět“, in: id., Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad 1998, 309-340.

Weber, Max, „Posvátná věrouka; kázání; pastorální péče“, in: id., Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad 1998, 185-196.

Weber, Max, „Prorok“, „Obec“ in: id., Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad 1998, 163-176, 177-184.

Weber, Max, „Stavy, třídy a náboženství“, in: id., Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad 1998, 197-228.

Weber, Max, „‚Objektivita‘ sociálněvědního a sociálněpolitického poznání“, in: id., Metodologie, sociologie a politika, Praha: Oikúmené 22009, 7-63.

Weber, Max, „Základní sociologické pojmy“, in: id., Metodologie, sociologie a politika, Praha: Oikúmené 22009, 133-168.

Weber, Max, „Ze sociologie mocenských struktur“, in: id., Autorita, etika, společnost: Pohled sociologa do dějin, Praha: Mladá fronta 1997, 45-222.

16) Specializace, odbornost, laickost a autorita

 • náboženský odborník a laik v moderních společnostech: otázka hranice a vztahu, produkování a konzumace kulturních zdrojů, sdílených symbolů a hodnot
 • odborník jako společenská role, kompetence a kvalifikace: kontinuita a diskontinuita v kontextu modernizace
 • typy náboženských odborníků a odborností v kontextu moderních společností a problém kontinuity a změny: šaman, kouzelník, čaroděj, věštec, astrolog, prorok, kněz, asketa, mnich, mystik, léčitel, terapeut, konzultant, světec, guru, panovník aj.
 • odbornost, status, autorita, charisma: kontinuita a změna v kontextu moderních společností
 • charisma a odbornost: společenská stabilita a společenská změna v kontextu moderní religiozity
 • náboženská odbornost a odborníci v moderní společnosti: kontinuita a diskontinuita v kontextu rozvoje medializované komunikace a interakce

Doporučená četba:

Basu, Shamita, „The Metastasis of Enlightenment: The Place of Science, Ethics, and Philosophy in Neo-Hinduism“, „Conclusion“ in: ead., Religion as Nationalist Discourse: Swami Vivekananda and New Hinduism in Nineteenth-Century Bengal, Delhi: OUP, 165-202.

Berger, Peter – Luckmann, Thomas, „Společnost jako subjektivní realita“, in: id., Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění, Brno: CDK 1999, 127-180.

Bourdieu, Pierre, „Ekonomie symbolických statků“, in: id., Teorie jednání, Praha: Karolinum 1998, 121-152.

Bourdieu, Pierre, „Kapitál nového typu“, in: id., Teorie jednání, Praha: Karolinum 1998, 27-40.

Devine, Fiona – Savage, Mike – Scott, John – Crompton, Rosemary (eds.), „The Cultural Turn, Sociology and Class Analysis“, „Consciousness and Imagery“, „Habitus and Identity“, „The Contributions“, „Conclusion“, „Notes“, „Social Stratification and Social Inequality: Models of Intersectionality and Identity“, „Terminological Issues in the Study of Inequality“, „What Is Social Division?“, „Boundaries and Hierarchies“, „The Reductionist Model: Explaining Etnicity and Class“, „The Intersectionality Model“, „Identity Model“, „Displacing the Identity Problematic: Narratives of Location“, „Concluding Remarks: Implications for the Study of Social Inequality“, „The Re-Branding of Class: Propertising Culture“, „Rhetoric and Re-presentations“, „Academic Responses“, „So What Are the Consequences of This?“, „Conclusion“, „Notes“, in: iid., Rethinking Class: Culture, Identities and Lifestyles, Basingstoke – New York: Palgrave Macmillan 2005, 1-68.

Dillon, Michele, „Pierre Bourdieu, Religion, and Cultural Production“, Cultural Studies – Critical Methodologies 1/4, 2001, 411-429.

Eisenstein, Elizabeth L., „Aspect of the New Book Religion“, in: ead., The Printing Press as an Agent of Change: Communications and Cultural Transformations in Early-Modern Europe, Cambridge: Cambridge University Press 1979, 422-450.

Fuller, Jason D., „Re-membering the Tradition: Bhaktivinoda Thākura’s Sajjanaṭosanī and the Construction of a Middle-Class Vaiṣṇava Sampradāya in Nineteenth-Century Bengal“, in: A. Copley (ed.), Hinduism in Public and Private: Reform, Hindutva, Gender, and Sampraday, New Delhi: Oxford University Press 2003, 173-210.

Ghosh, Anindita, „Social Profile of a Language“, in: ead., Power in Print: Popular Publishing and the Politics of Language in a Colonial Society, New Delhi: Oxford University Press 2006, 29-65.

Horsfield, Peter G., „Changes in Religion in Periods of Media Convergence“, in: Stewart M. Hoover – Knut Lundby (eds.), Rethinking Media, Religion, and Culture, Thousand Oaks – London – New Delhi: Sage Publications 1997, 167-183.

Chatterjee, Partha, „A Religion of Urban Domesticity: Sri Ramakrishna and the Calcutta Middle Class“, in: Partha Chatterjee – Gyanendra Pandey (eds.), Subaltern Studies VII: Writings on South Asian History and Society, New Delhi: Oxford University Press 2005, 40-68.

Riesebrodt, Martin, „‚Charisma‘ in Max Weber’s Sociology of Religion“, Religion 29/1, 1999, 1-14.

Thompson, John B., „Rozvoj zprostředkované interakce“, „Transformace zviditelňování“, in: id., The Media and Modernity: A Social Theory of the Media, Cambridge: Polity Press 1995, 70-122.

Tomaselli, Keyan G. – Shepperson, Arnold, „‚Speaking in Tongues, Writing in Vision‘: Orality and Literacy in Televangelistic Communications“, in: Stewart M. Hoover – Knut Lundby (eds.), Rethinking Media, Religion, and Culture, Thousand Oaks – London – New Delhi: Sage Publications 2002, 345-359.

Sarkar, Sumit, „Kaliyuga, Chakri and Bhakti: Ramakrishna and His Times“, in: id., Writing Social History, New Delhi: Oxford University Press 1998, 282-357.

Srinivas, Smriti, „The Advent of the Avatar: The Urban Following of Sathya Sai Baba and its Construction of Tradition“, in: Vasudha Dalmia – Angelika Malinar – Martin Christof (eds.), Charisma and Canon: Essays on the Religious History of the Indian Subcontinent, New Delhi: Oxford University Press 2001, 293-309.

Wallis, Roy, „The Social Construction of Charisma“, Social Compass 29/1, 1982, 25-39.

Weber, Max, „Intelektualismus a náboženství“, in: id., Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad 1998, 229-248.

Weber, Max, „Kouzelník – kněz“, in: id., Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad 1998, 143-148.

Weber, Max, „Posvátná věrouka; kázání; pastorální péče“, in: id., Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad 1998, 185-196.

Weber, Max, „Prorok“, „Obec“ in: id., Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad 1998, 163-176, 177-184.

Weber, Max, „Stavy, třídy a náboženství“, in: id., Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad 1998, 197-228.

17) Norma a odchylka

 • utváření a proměny normy a odchylky (vliv masové kultury, médií, proměny vzdělávacího systému, apod.)
 • pojmy pověry, lidové víry, magie, hereze, autenticity (pravé a nepravé náboženství, náboženství a kvazináboženství/kryptonáboženství aj.), modloslužebnictví, úpadku, synkretismu: problém reflexe normality a sociálních vztahů v kontextu společenskovědní teorie, moderní filosofie a teologie
 • New Age jako soudobá forma lidové religiozity: reflexe v souvislosti s otázkami normy a odchylky
 • prostor pro individuální jednání a představy a vyjednávání jeho hranic: stálost a změna v kontextu modernizace
 • osobní religiozita a individualizace náboženství: reflexe závaznosti tradice a prostoru individuální svobody v kontextu modernizace
 • teorie modernizace a reflexe socializace a hodnotové orientace
 • právní řád a moderní národní stát: role náboženství a postavení náboženských společenství
 • institucionalizace normy a kontroly v kontextu moderních společností: organizační formy a nástroje, pověřené osoby, institucionalizovaná interpretace, morálka, právo, sankce
 • norma, odchylka a mediální reprezentace náboženství a náboženských společenství

Doporučená četba:

Berger, Peter – Luckmann, Thomas, „Společnost jako subjektivní realita“, in: id., Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění, Brno: CDK 1999, 127-180.

Bhabha, Homi, „Cultures In-Between“, in: Stuart Hall – Paul du Gay (eds.), Questions of Cultural Identity, London – Thousand Oaks – New Delhi: Sage Publications 2005, 53-60.

Dillon, Michele, „Pierre Bourdieu, Religion, and Cultural Production“, Cultural Studies – Critical Methodologies 1/4, 2001, 411-429.

Foucault, Michel, „Řád diskursu“. in: id., Diskurs, autor, genealogie, Praha: Svoboda 1994, 7-39.

Foucault, Michel, „Subjekt a moc“, in: id., Myšlení vnějšku, Praha: Hermann a synové 1996, 195-226.

Foucault, Michel, „Disciplína“, „Poslušná těla“, „Umění rozdělení“, „Kontrola aktivity“, „Organizace vznikání“, „Kompozice sil“, „Prostředky správného výcviku“, „Hierarchický dohled“, „Normalizační sankce“, „Zkouška“, in: id., Dohlížet a trestat: Kniha o zrodu vězení, Praha: Dauphin 2000, 197-274.

Foucault, Michel, „O genealogii etiky“, in: id., Myšlení vnějšku, Praha: Hermann a synové 1996, 265-299.

Foucault, Michel, „My, noví viktoriáni!“, „Represivní hypotéza“, „Podněcování diskursů“, „Perverzní implantace“, „Scientia sexualis“, in: id., Dějiny sexuality I: Vůle k vědění, Praha: Hermann a synové 1999, 7-88.

Foucault, Michel, „Blázni“, „Podoby šílenství“, „Lékaři a nemocní“, „Velký strach“, in: id., Dějiny šílenství: Hledání historických kořenů pojmu duševní choroby, Praha: Lidové noviny 1993, 56-153.

Fujda, Milan, „Indická renesance a hinduismus: Svámí Vivékánanda a výzvy moderny“, in., id., Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity: K sociálním dějinám českého okultismu, Praha: Malvern 2010, 93-125.

Fuller, Jason, D., „Re-membering the Tradition: Bhaktivinoda Thākura’s Sajjanaṭosanī and the Construction of a Middle-Class Vaiṣṇava Sampradāya in Nineteenth-Century Bengal“, in: A. Copley (ed.), Hinduism in Public and Private: Reform, Hindutva, Gender, and Sampraday, New Delhi: Oxford University Press 2003, 173-210.

Ghosh, Anindita, „Social Profile of a Language“, in: ead., Power in Print: Popular Publishing and the Politics of Language in a Colonial Society, New Delhi: Oxford University Press 2006, 29-65.

Goffman, Erving, Všichni hrajeme divadlo: Sebeprezentace v každodenním životě, Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon 1999.

Horyna, Břetislav, „Normativní a žité náboženství: Základní otázky“, in: Luboš Bělka – Milan Kováč (eds.), Normativní a žité náboženství, Brno: Masarykova univerzita v Brně – Bratislava: Chronos 1999, 146-158.

Chatterjee, Partha, „A Religion of Urban Domesticity: Sri Ramakrishna and the Calcutta Middle Class“, in: Partha Chatterjee – Gyanendra Pandey (eds.), Subaltern Studies VII: Writings on South Asian History and Society, New Delhi: Oxford University Press 2005, 40-68.

Joy, Morny, „Postcolonial Reflections: Challenges to Religious Studies“, Method and Theory in the Study of Religions 13, 2001, 177-195.

King, Richard, „‚Mystic Hinduism‘: Vedānta and the Politics of Representation“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 118-142.

King, Richard, „Sacred Texts, Hermeneutics and World religions“, in. id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 62-81.

Mauss, Marcel, „Techiques of the Body“, in: Margaret Lock – Judith Farquhar (eds.), Beyond the Body Proper: Reading the Anthropology of Material Life, Durham – London: Duke University Press 2007, 50-68.

Shilling, Chris, „Sociable Bodies“, in: id., The Body in Culture Technology and Society, London – Thousand Oaks – Delhi: Sage 2005, 148-172.

Shilling, Chris, „Conclusion“, in: id., The Body in Culture Technology and Society, London – Thousand Oaks – Delhi: Sage 2005, 198-209.

Shils, Edward, „In the Grip of the Past“, in: id., Tradition, Chicago: The University of Chicago Press 1981, 34-62.

Shils, Edward, „The Endurance of the Past Objects“, in: id., Tradition, Chicago: The University of Chicago Press 1981, 63-161.

Shils, Edward, „The Endurance of Past Practices“, in: id., Tradition, Chicago: The University of Chicago Press 1981, 162-194.

Weber, Max, „Intelektualismus a náboženství“, in: id., Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad 1998, 229-248.

Weber, Max, „Pojem boha; náboženská etika; tabu“, in: id., Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad 1998, 149-162.

Weber, Max, „Stavy, třídy a náboženství“, in: id., Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad 1998, 197-228.

Wilson, Bryan R., The Social Dimensions of Sectarianism: Sects and New Religious Movements in Contemporary Society, Oxford: Clarendon Press 1992, 23-103.

18) Přístupy a dějiny bádání

 • teoretická a politická relevance studia soudobé západní religiozity
 • sociologické přístupy ke zkoumání soudobé religiozity: dějiny, vztahy, možnosti a meze vzájemného propojení, perspektivy
 • psychologické přístupy ke zkoumání soudobé religiozity: dějiny, vztahy, možnosti a meze vzájemného propojení, perspektivy
 • ekonomické přístupy ke zkoumání soudobé religiozity: dějiny, vztahy, možnosti a meze vzájemného propojení, perspektivy
 • kvantitativní a kvalitativní metody ve výzkumu soudobé religiozity: vymezení, využití, teoretické zakotvení, selekce relevantních dat a možnosti generalizace, otázky platnosti (validity) a spolehlivosti (reliability)
 • narativní přístup ve studiu soudobé religiozity: možnosti, meze, teoretické a metodologické motivace, vztah k „velkým teoriím“
 • terénní výzkum a teoretické reflexe soudobé religiozity: problém dominance a respektu badatelů vůči aktérským výpovědím, vztah mezi světem aktéra a světem vědce, moc a meze objektivity vědecké reprezentace skutečnosti, možnosti a meze vědecké neutrality a angažovanosti

Doporučená četba:

Bourdieu, Pierre, „Scholastické hledisko“, in: id., Teorie jednání, Praha: Karolinum 1998, 153-166.

Garfinkel, Harold, „What is Ethnomethodology?“, in: id., Studies in Ethnomethodology, New Jersey: Prentice Hall, Engelwood Cliffs 1967, 1-34.

Garfinkel, Harold, „Studies of the Routine Grounds of Everyday Activities“, in: id., Studies in Ethnomethodology, New Jersey: Prentice Hall, Engelwood Cliffs 1967, 35-75.

Halbfass, Wilhelm, „Deism, the Enlightenment, and the Early History of Indology”, in: id., India and Europe: An Essay in Understanding, Delhi: Motilal Banarsidas 1990, 54-68.

Halbfass, Wilhelm, „India and the Romantic Critique of the Present“, in: id., India and Europe: An Essay in Understanding, Delhi: Motilal Banarsidas 1990, 69-83.

Halbfass, Wilhelm, „Schelling and Schopenhauer“, in: id., India and Europe: An Essay in Understanding, Delhi: Motilal Banarsidas 1990, 100-120.

Halbfass, Wilhelm, „Developments in the Interpretation of India Following Hegel and Schopenhauer“, in: id., India and Europe: An Essay in Understanding, Delhi: Motilal Banarsidas 1990, 121-144.

Halbfass, Wilhelm, „Preliminary Postscript: The Hermeneutic Situation in the Twentieth Century“, in: id., India and Europe: An Essay in Understanding, Delhi: Motilal Banarsidas 1990, 160-171.

Halbfass, Wilhelm, „In Lieu of a Summary and Conclusion: Europe, India, and the ‚Europeanization of the Earth‘“, in: id., India and Europe: An Essay in Understanding, Delhi: Motilal Banarsidas 1990, 434-442.

Hamar, Eleonóra, „Příběhy religionistického vědění: Podněty narativní a kritické teorie v religionistice“, Religio: Revue pro religionistiku 16/2, 2008, 155-176.

Horský, Jan, „Místo (velkých) teorií v historických vědách v době narativistické kritiky a mikrohistorických bádání“, in: id., Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním: Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy, Praha: Argo 2009, 70-97.

Horyna, Břetislav, „Finalizace religionistiky: Problematika vnějších determinant rozvoje vědecké teorie“, Religio: Revue pro religionistiku 16/1, 2008, 5-32.

Horyna, Břetislav, „Kulturní věda – další dilema religionistiky“, Religio: Revue pro religionistiku15/1, 2007, 3-28.

Joy, Morny, „Postcolonial Reflections: Challenges to Religious Studies“, Method and Theory in the Study of Religions 13, 2001, 177-195.

King, Richard, „The Power of Definitions: A Genealogy of the Idea of the ‚Mystical‘“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 7-34.

King, Richard, „The Politics of Privatization: Indian Religion and the Study of Mysticism“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 161-186.

King, Richard, „Beyond Orientalism? Religion and comparativism in a postcolonial era“, in: id., Orientalism and Religion: Postcolonial Theory, India and „the Mystic East“, London – New York: Routledge 1999, 187-218.

Konopásek, Zdeněk, „Sociologie jako power play“, Sociológia 28/2, 1996, 99-126.

Konopásek, Zdeněk, „Text a textualita v sociálních vědách I: Teoretické motivace“, Biograf 7, 1996, http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=703 [18. 9. 2011].

Konopásek, Zdeněk, „Text a textualita v sociálních vědách II: Metodologické motivace“, Biograf8, 1996, http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=802 [18. 9. 2011].

Konopásek, Zdeněk, „Text a textualita v sociálních vědách III: Reflexivní impuls“, Biograf 9, 1996, http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=902 [18. 9. 2011].

Latour, Bruno, „Když věci vracejí úder: Co mohou sociálním vědám přinést ‚vědní studia‘“, Biograf29, 2002, http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=2901 [18. 9. 2011].

Seiwert, Hubert, „Religionistika na pomezí sociálních, historických a kognitivních věd“, Religio: Revue pro religionistiku 16/2, 2008, 227-240.

Sørensen, Jesper, „Religion in Mind: A Review Article of the Cognitive Science of Religion“, Numen 52/4, 2005, 465-494.

Weber, Max, „‚Objektivita‘ sociálněvědního a sociálněpolitického poznání“, in: Metodologie, sociologie a politika, Praha: Oikúmené 22009, 7-63.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info