Profil ústavu religionistiky v Brně

Historie a současnost

Ústav religionistiky FF MU je prvním religionistickým pracovištěm etablujícím se na území ČR po Sametové revoluci. Počtem pracovníků a studentů, vědeckovýzkumnou činností i mezinárodními aktivitami se řadí mezi nejvýznamnější religionistická pracoviště v Evropě. Vznikl v roce 1991 jako společné pracoviště Filozofického ústavu Akademie věd ČR a Filozofické fakulty MU v Brně. Od roku 1993 je institucionální součástí Filozofické fakulty MU se statutem samostatného pracoviště. V roce 1992 zahájil Ústav religionistiky FF MU jako první v ČR výuku oboru věda o náboženství (religionistika). V současné době nabízí Ústav religionistiky tříletý bakalářský studijní program, dvouletý navazující magisterský program a od roku 2002 jako první pracoviště v bývalém Československu i doktorský studijní program oboru religionistika. 

Studium

Ústav religionistiky FF MU je mezinárodně uznávaným pracovištěm, jež zajišťuje výuku religionistiky – bakalářské studium v prezenční i kombinované formě, navazující magisterské studium v prezenční formě a doktorské studium v prezenční i kombinované formě. Ústav religionistiky je vedle toho držitelem akreditace na rigorózní řízení v oboru religionistika (udílení titulu PhDr.). Chcete vědět, proč studovat právě u nás a jak se přihlásit? Nebo u nás již studujete a hledáte podrobné informace o průběhu studia?

Mezinárodní spolupráce

Přípravy studijních programů oboru religionistika probíhaly v úzké spolupráci s několika zahraničními univerzitami, na kterých má religionistika dlouholetou tradici (Marburg, Burlington, Hannover, Aarhus, Londýn). Tato široká mezinárodní spolupráce je dále udržována pomocí výměnných programů studentů a pedagogů, díky kterým na Ústavu religionistiky přednášeli přední světoví odborníci, např. Luther H. Martin, Jacques Waardenburg, Harvey Whitehouse či Donald Wiebe.

Výzkum a odborný profil

Vedle vysokoškolské výuky se ústav věnuje také výzkumu, jehož tematické zaměření vychází z širokého pojetí religionistiky a umožňuje jak vznik mezinárodně významných vědeckých výsledků, tak i organické propojení s pedagogickým procesem.

Pracovníci Ústavu religionistiky se odborně věnují zejména náboženství v moderním světě, novým náboženským hnutím a alternativní religiozitě, kognitivní religionistice, kvalitativnímu výzkumu v sociálních vědách, vztahu náboženství a vizuálních médií, pojímání a akulturaci východních náboženských systémů na Západě, buddhismu v Tibetu a Rusku, starověkým náboženským tradicím Předního východu se zaměřením na judaismus, náboženstvím řecké a římské antiky, dějinám křesťanství a různým otázkám teorie a metodologie religionistiky. Součástí ústavu jsou dvě specializovaná výzkumná centra: Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství (LEVYNA) a Centrum pro digitální výzkum náboženství (CEDRR).

Kulturními a náboženskými tradicemi Číny a Japonska a výukou čínštiny a japonštiny se zabývají kolegové ze seminářů japonských a čínských studií, se kterými úzce spolupracujeme. Ucelený obraz o konkrétních tématech a projektech řešených pracovníky a doktorandy Ústavu religionistiky FF MU poskytuje zejména seznam projektů a grantů a přehled publikační činnosti. 

Z iniciativy ÚR a s podporou dalších pracovišť FF MU vznikla také laboratoř pro experimentální výzkum v humanitních vědách HUME lab jako účelové pracoviště sloužící celé FF MU.

Instituční vazby

Ústav religionistiky FF MU si vybudoval pozici v rámci oboru nejen na českém, ale i na mezinárodním poli. Jeho členové jsou zapojeni do řady mezinárodních projektů. Vedle četných dalších konferencí spolupořádal Ústav religionistiky FF MU jednu z nejvýznamnějších událostí v dějinách české religionistiky, osmou výroční konferenci European Association for the Study of Religions, která proběhla v září roku 2008 v Brně.

Ústav religionistiky FF MU je současně sídlem České společnosti pro religionistiku (ČSR) a redakce odborného religionistického časopisu Religio: Revue pro religionistiku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info