Závěr studia

Závěr studia je vždy spojený s obhajobou závěrečné práce a státní zkouškou.  Forma práce i průběh zkoušky závisí na úrovni studia.

Bakalářské studium

Bakalářská práce

Šablona bakalářské práce je k dispozici zde: https://www.phil.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/219913-studijni-oddeleni/sablona-zaverecne-prace

Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty a ústavu, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce a rok zpracování. Dále musí být práce vybavena prohlášením autora o původnosti práce, obsahem, průběžným poznámkovým aparátem a seznamem použitých pramenů a sekundární literatury.

Rozsah bakalářské práce činí 70 000–80 000 znaků včetně mezer (ca 40–45 normovaných stran). Povinnou součástí práce jsou české a cizojazyčné resumé (1 800 znaků včetně mezer, tj. ca 30 řádků) a český a cizojazyčný výčet klíčových slov. Tyto součásti práce se také samostatně odevzdávají do příslušných složek IS MU.

Práci není nutné odevzdávat fyzicky. Elektronickou verzi odevzdávejte do archivu závěrečné práce a současně do odevzdávárny kurzu RLBcP: Bakalářská práce z religionistiky.

Bakalářská státní zkouška

Viz Státní bakalářská zkouška.

Magisterské studium

Magisterská práce

Šablona závěrečné práce je k dispozici zde: https://www.phil.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/219913-studijni-oddeleni/sablona-zaverecne-prace

Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty a ústavu, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce a rok zpracování. Dále musí být práce vybavena prohlášením autora o původnosti práce, obsahem, průběžným poznámkovým aparátem a seznamem použitých pramenů a sekundární literatury.

Rozsah diplomové práce činí 120 000–140 000 znaků včetně mezer (ca 60–80 normovaných stran). Povinnou součástí práce jsou české a cizojazyčné resumé (1 800 znaků včetně mezer, tj. ca 30 řádků) a český a cizojazyčný výčet klíčových slov. Tyto součásti práce se také samostatně odevzdávají do příslušných složek IS MU.

Práci není nutné odevzdávat fyzicky. Elektronickou verzi odevzdávejte do archivu závěrečné práce a současně do odevzdávárny kurzu RLMgP: Diplomová práce z religionistiky.

Magisterská státní zkouška

Viz Průběh magisterské státní zkoušky Tematické okruhy k magisterské státní zkoušce.

 

Doktorské studium

Stáhnout informace k závěru doktorského studia jako pdf.

Disertační práce 

Během studia studenti zpracovávají disertační práci. Práce musí obsahovat původní a významné výzkumné výsledky. V rámci doktorského studia religionistiky si lze zvolit mezi dvěma formáty - monografií a souborem studií. 

Viz Disertační práce: dva formáty a úprava.

Doktorská státní zkouška, interní obhajoba a finální obhajoba disertační práce

Státní doktorská zkouška z religionistiky (SDZ) se dle doporučeného studijního plánu koná v 5., nejpozději 7. semestru studia (s přihlédnutím k době případného přerušení) a je odlišná od obhajoby disertační práce, která se koná v závěru studia.  Před finální obhajobou disertační práce se v předposledním semestru koná interní obhajoba.

Všem studijním událostem předchází příprava, mají svůj specifický průběh a prerekvizity. 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info