Lidé na Ústavu religionistiky

Vedení ústavu

Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D.

vedoucí ústavu – Ústav religionistiky


Info

Vystudoval jsem religionistiku, filozofii a učitelství ZSV pro střední školy na Masarykově univerzitě. Doktorský titul jsem získal z religionistiky v roce 2014 za práci o evolučních teoriích náboženství. Nyní působím jako odborný asistent a vedoucí Ústavu religionistiky, výzkumník v Laboratoři pro experimentální výzkum náboženství (LEVYNA) a současně jsem členem výzkumné rady Laboratoře pro experimentální humanitní vědy (HUME Lab).

Zajímá mě evoluce rituálního chování a vnitroskupinová kooperace. Ve výzkumu souvislostí mezi náboženskými představami a náboženským chováním na straně jedné a morálkou na straně druhé kombinuji metody experimentální psychologie, behaviorální ekonomie a experimentální antropologie. Mám několikaletou zkušenost s výzkumem v laboratoři i v terénu (především behaviorální měření důvěry, podvádění a prosociality na Mauriciu) a rád na tato a příbuzná témata a metody povedu vaše bakalářské/magisterské práce.

Konzultační hodiny po předchozí domluvě emailem.

Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.

zástupkyně vedoucího ústavu – Ústav religionistiky


Info

Vystudovala jsem religionistiku a historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, ve svém výzkumu se zaměřuji na interakce mezi kulturami Evropy a Asie, a to jak v minulosti (zejména v kontextu středověkých křesťanských misií), tak také v moderní době (buddhismus v Evropě). Metodologicky se pohybuji na poli historické antropologie a religionistiky, inspiraci nacházím zejména v postkoloniálních přístupech k psaní o dějinách, které usilují o propojené dějiny jevů a společenských procesů.

Od roku 2023 spolupracuji s kolegy z historie a antropologie na MU na projektu věnovaném moravskému novokřtěnectví v 16. a 17. století.

Obracejte se na mě v případě, že máte zájem zpracovávat závěrečnou práci založenou na historickém či komparativním přístupu, tedy rádi a hodně čtete, zajímají vás mezikulturní interakce a jejich dynamika, utváření obrazů o "jiném" v návaznosti na tyto interakce, nebo byste rádi přispěli k poznání osídlení novokřtěnců na Moravě.

Konzultační hodiny: pondělí 14:00-16:00

doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.

zástupce vedoucího ústavu – Ústav religionistiky


Info

Zajímám se o interdisciplinární zkoumání dějin křesťanství, zejména jeho nonkonformních podob ve středověku. Vystudoval jsem religionistiku a francouzský jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, formativní pro moje směřování na pomezí dějin náboženství a sociálních věd byly především pobyty na École des hautes études en sciences sociales v Paříži. Více mě můžete poznat z mých dvou knih: Největší hereze: Dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské Evropy (2007) a Pokřtění ohněm: Katarské křesťanství ve světle pramenů (2019). V současné době věnuji nejvíce času vedení grantu ERC Networks of Dissent: Computational Modelling of Dissident and Inquisitorial Cultures in Medieval Europe (9/2021-8/2026), kde s desetičlenným mezinárodním a mezioborovým týmem využíváme různé formy počítačového modelování k tomu, abychom lépe porozuměli středověké herezi a mechanismům její represe inkvizicí. Vedu především práce využívající metod digitálních humanitních věd v oblasti dějin křesťanství.

Pokud se mnou chcete konzultovat, dovědět se víc o mých projektech a psaní práce pod mým vedením nebo si půjčit literaturu, ozvěte se mi prosím e-mailem.

Sekretariát

Info

Vystudovala jsem Evropská studia na Fakultě sociálních studií MU. Na Ústavu religionistiky pracuji jako organizační referentka a starám se primárně (ale nejen) o studijní záležitosti. 

Úřední hodiny: Po-Pá 9-14, nebo mě kdykoli kontaktujte na e-mail: sekretariat-reli@phil.muni.cz

Mgr. Barbora Jančeová

Info

Vystudovala jsem obor Anglický jazyk a literatura na Katedře anglistiky a amerikanistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Na Ústavu religionistiky pracuji jako manažerka a administrátorka projektu OP JAK CoRe Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti reg. č.: CZ.02.01.01/00/22_008/0004595, financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Na Ústavu religionistiky a v HUME Lab zároveň zajišťuji např. ekonomické agendy, mobility a publikace.

Úřední hodiny: Po-Čt 9-14, email: sekretariat-reli@phil.muni.cz

Vyučující a badatelé

Info

Dlouhodobě jsem se zabýval terénním bádáním v Burjatsku, Mongolsku a Tibetu, kde jsem studoval proces obnovy náboženského života. V posledních deseti letech jsem se zaměřil na zpracování archiválií, fotografických a filmových materiálů, jakož i soukromých cestovních deníků československých návštěvníků Mongolska, Čínské lidové republiky a Tibetu. Výsledkem tohoto bádání je řada vystoupení na mezinárodních konferencích (od roku 1984), jakož i množství článků v mezinárodních časopisech, odborných sbornících a monografiích a také několik knih a skript v češtině, a také jedna monografie v angličtině. V letech 2004-2005 jsem působil jako Fulbright Scholar na University of Vermont, Burlington, USA. V současnosti jsem spoluřešitelem grantu GAČR (2023-2025) Reprezentace a role tibetského buddhismu v narativech o Tibetu od roku 1950 do současnosti.

Konzultační hodiny po domluvě e-mailem.

Info

Vystudoval jsem religionistiku na Masarykově univerzitě a zde jsem získal i doktorský titul. Nyní zde působím jako odborný asistent a výzkumník v Laboratoři pro experimentální výzkum náboženství (LEVYNA). Věnuji se především tématu náboženské konverze a afiliačního procesu v kontextu současné religiozity a spirituality. Zkoumám sociální a psychologickou dynamiku stávání se součástí náboženských skupin se zaměřením na autobiografickou paměť a rozpomínání jako součástí komunikace autentické změny a signalizace členství. Ve svém výzkumu se orientuji na antropologický terénní výzkum a experiment v kontrolovaném prostředí i v terénu a na možnosti smíšeného interdisciplinárního výzkumu náboženství.

Obracejte se na mě, pokud Vás zajímá nejen téma náboženské konverze a procesu afiliace, ale i oblast současné tradiční i nové religiozity a spirituality, rituální aspekty náboženského přilnutí a oddanosti v chování i verbálním projevu.

Konzultační hodiny: pondělí 13:00 – 14:00 a po předchozí domluvě e-mailem.

Info

Vystudoval jsem religionistiku a filozofii na Masarykově univerzitě, tady jsem také získal v roce 2010 doktorát za práci o sociálních dějinách českého okultismu v první polovině 20. století. Jako doktorand jsem díky stipendiu ICCR strávil rok na výzkumném pobytu na katedře filosofie Univerzity Púné, Maháráštra, Indie.

Dříve jsem se zabýval vznikem a konstitucí moderní religiozity; v pozdějších pracích však pokračuji v hledání religionistiky bez kolonizujícího a mystifikujícího konceptu náboženství, ale zároveň mimo úzké zaměření kritického náboženství (critical religion). Prakticky se zaměřuji na zvládání nejistoty a tomu odpovídající ontologickou politiku.

Kromě knižně vydané disertace jsem také spoluautorem a editorem dalších knih a učebnic. V současné době dokončuji knihu s pracovním názvem Beyond Religion and Belief: Uncertainty and Religious Studies for Anthropocene.

Konzultační hodiny po předchozí domluvě emailem.

Mgr. Tomáš Glomb, Ph.D.

vedoucí centra – Centrum pro digitální výzkum náboženství


Info

V roce 2018 jsem na Masarykově univerzitě získal doktorát v oboru religionistiky za disertační práci zaměřenou na formální modelování faktorů usnadňujících prostorové šíření helénistických egyptských kultů ve starověkém Středomoří. V letech 2020-2022 jsem působil jako postdoktorand v rámci programu Marie-Sklodowska Curie Individual Fellowship na Univerzitě v Bergenu (Norsko) na projektu "Favorable Conditions of the Spread of the Cult of Asclepius across the Transportation Network of the Roman Mediterranean: A Quantitative Evaluation". V současné době vedu Centrum pro digitální výzkum náboženství na Ústavu religionistiky v Brně.

Ve výzkumu se zaměřuji především na analýzu komplexních procesů časoprostorového šíření starověkých náboženství pomocí kvantitativních přístupů, jako je síťová a prostorová analýza v Geografickém Informačním Systému (GIS). Zpočátku se můj výzkum soustředil na tématiku helénistických politických mocností a jejich vliv na egyptské náboženské tradice mimo Egypt. V současné době je však hlavní oblastí mého zájmu Římská říše a její kulturní dynamika.

Pokud byste se chtěli setkat, konzultovat tato nebo podobná témata, kontaktujte mě prosím e-mailem.

Info

Magisterský titul jsem získal z religionistiky a latinského jazyka a literatury na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v roce 2005. Posléze jsem pokračoval v doktorském studiu religionistiky na téže fakultě, to jsem úspěšně zakončil v roce 2008. Od téhož roku pracuji jako odborný asistent Ústavu religionistiky FF MU, v letech 2011–2022 jako jeho vedoucí. Oblastí mého odborného religionistického zájmu je historicky orientované studium náboženství starověkého Středomoří, především pak náboženství antického Říma a římský kult boha Mithry. V posledních letech rovněž promýšlím možné dopady některých makrohistorických faktorů, například klimatické změny nebo epidemie nakažlivých nemocí na proměny a vývoj antického světa. Po stránce metodologické pak s kolegy z Centra pro digitální studium náboženství (CEDRR) prozkoumávám možné přínosy, které by mohla přinést aplikace síťové analýzy a matematických nebo výpočetních modelů při studiu dynamiky šíření starověkých náboženství.

S tématy závěrečných prací se na mně můžete obracet, pokud vás zajímají antická náboženství v jejich mnohačetných aspektech, od věštění až po magii, nebo v případě, že vás zajímají možné vlivy makrohistorických faktorů na dějiny lidských společností a jejich náboženství.

Konzultační hodiny: bývám většinou k dispozici v pondělí v čase 13:00-14:00, případně mi napište email.

Mgr. et Mgr. Eva Kundtová Klocová, Ph.D.

vedoucí pracoviště (pověřena výkonem funkce) – HUME Lab - Laboratoř pro experimentální humanitní vědy


Info

Absolvovala jsem studium religionistiky na Masarykově univerzitě, v roce 2018 jsem zde získala doktorský titul. Ve své dizertační práci jsem se věnovala tématu těla a tělesnosti v náboženském rituálu především z pohledu evoluční teorie a teorie vtělené kognice. Už během svého studia jsem začala pracovat jako výzkumnice v Laboratoři pro experimentální výzkum náboženství (LEVYNA).

Mezi moje hlavní výzkumné zájmy patří rituální komunikace a signalizace sobě (self-signalling); rituály pokání a usmiřování; souvislost fyziologických změn se změnami chování a myšlení; metodologie experimentálního výzkumu v humanitních a sociálních vědách. Kromě vlastní výzkumné činnosti jsem také vedoucí výzkumné infrastruktury HUME Lab (Laboratoř experimentálních humanitních věd) na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, která poskytuje rozsáhlou podporu pro realizaci výzkumných projektů.

Obracejte se na mě, pokud máte zájem zpracovávat závěrečné práce týkající se mezikulturních srovnání různých aspektů náboženských rituálů; rituálů pokání a usmiřování; manipulací s tělem a modifikací těla v náboženských rituálech; ritualizace v každodenním životě, případně práce za pomoci materiálu z etnografických databází (HRAF, SCCS, DPLACE).

Konzultační hodiny po domluvě emailem.

Mgr. Martin Lang, Ph.D.

vedoucí laboratoře – Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství


Info

Vystudoval jsem religionistiku na Masarykově univerzitě, v roce 2016 získal titul Ph.D. za disertační práci spojující teorii kognitivní religionistiky s empirií založenou na experimentech o rituálním chování. Část svého doktorského studia jsem pracoval na katedře antropologie na univerzitě v Connecticutu pod vedením Dimitrise Xygalatase a po dokončení Ph.D. jsem byl dva roky postdoktorand na katedře lidské evoluční biologie na Harvardu pod vedením Josepha Henricha. Nyní jsem vedoucím Laboratoře pro experimentální výzkum náboženství (LEVYNA).

Svůj současný výzkumný zájem věnuji evoluci rituálního chování jako nástroje pro signalizaci závazku ke skupinovým normám; evoluci víry v moralizující bohy; roli hudby a tance ve vnitroskupinové a meziskupinové spolupráci; a roli ritualizovaného chování ve snižování úzkosti. Na podobná témata rád povedu bakalářské/diplomové práce (např. Výskyt psychopatologických poruch spojených s ritualizací ve světových náboženstvích; Extrémní přechodové rituály v lovecko-sběračských společnostech; Morální a nemorální chování očima českých katolíků).

Konzultační hodiny po domluvě emailem.

Info

Jsem religionistka a historička vědy, věnuji se dějinám zvuku a sluchu. Magisterský titul jsem získala na Amsterdamské univerzitě a doktorát na Freie Universität Berlin, mezi lety 2013 a 2017 jsem působila na Institutu Maxe Plancka pro historii vědy v Berlíně. Kromě MUNI působím take v Centru pro teoretická studia (UK a AVČR), zabývám se vztahem mezi humanitními a přírodními vědami v 19. a 20. století a interdisciplinaritou v současném studiu antropocénu. Jsem autorkou monografie Listening and Knowledge in Reformation Europe (Palgrave, 2019) a dalších textů o sluchu, zvuku a akustice. Zaměřuji se na novověké a moderní evropské dějiny.

Obracejte se na mě, pokud vás zajímá historický přístup v religionistice, dějiny a antropologie smyslů, vztah mezi náboženstvím a mediálními technologiemi nebo náboženstvím a vědou.

Konzultační hodiny po domluvě e-mailem.

Info

Vystudoval jsem historii a archeologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a patřím k zakládajícím členům Ústavu religionistiky, který na FF MU působí od roku 1993. Dlouhodobě se zaměřuji na komparativní studium starověkých náboženství, zejména v oblasti východního Středomoří a Předního východu. Badatelsky využívám širokou škálu metod od historických a sociálně vědních přístupů až k aplikacím matematického modelování komplexních procesů. Jsem členem Centra pro digitální výzkum náboženství (CEDRR), kde se zaměřuji zejména na transdisciplinární výzkum formativních fází raného křesťanství.

Pokud vás zajímají starověká náboženství, ať už v dílčích aspektech, širším komparativním záběru nebo z hlediska kvantitativního výzkumu komplexních jevů, rád vyjdu vstříc na úrovni nezávazných konzultací, zapůjčení literatury i vedení závěrečných prací. Individuální schůzky prosím domlouvejte mailem.

Badatalé podpracovišť a externí spolupracovníci

Petr Hanák

programátor – Centrum pro digitální výzkum náboženství

Mgr. Aleš Hodes

výzkumník I – Ústav religionistiky

RNDr. Kamila Klingorová, Ph.D.

odborná pracovnice – Ústav religionistiky

Gideon Kotzé, PhD

výzkumník III – Centrum pro digitální výzkum náboženství

Mgr. et Mgr. Tereza Menšíková

odborná pracovnice – Katedra sociologie

Mgr. Adam Mertel, Ph.D.

výzkumník III – Centrum pro digitální výzkum náboženství

Ing. Ján Mertel

programátor – Centrum pro digitální výzkum náboženství

Mgr. Matouš Mokrý

výzkumník I – Ústav religionistiky

Mgr. Jana Nenadalová, Ph.D.

výzkumnice I – Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství

Mgr. Martin Špirk, Ph.D.

výzkumník I – Ústav religionistiky

Mgr. Andrea Štěpánková, Ph.D.

výzkumnice I – Ústav religionistikyPoužíváte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info