Důležité informace o ukončování doktorského studia jsou uvedeny na stránkách studijního oddělení. K nim doplňujeme přehledný postup.

  1. Student nejprve požádá e-mailem Studijní oddělení o založení archivu práce v IS MU (phd@phil.muni.cz). Ve stejné zprávě referentovi sděluje finální název disertační práce v jazyce práce a v angličtině, konzultovaný se školitelem.
  2. Jakmile je archiv v IS založen, je třeba do něj vložit kompletní text disertační práce včetně příloh, anotaci česky a anglicky a klíčová slova česky a anglicky. V tu chvíli je archiv řádně naplněn.
  3. Student vyplní případné chybějící údaje v aplikaci Individuální studijní plán v IS MU a uvědomí školitele, který individuální studijní plán zkontroluje, a pokud je vše v pořádku, jeho splnění potvrdí.
  4. Student se ujistí o splnění všech předmětů zapsaných v daném semestru, a to včetně Disertační práce. Zápočet za disertační práci uděluje školitel po schválení finální verze, není třeba čekat na fyzické odevzdání práce.
  5. Za předpokladu, že je archiv v IS MU řádně naplněn a předměty splněny, student na Studijním oddělení osobně (zastoupení není podle pravidel Studijního oddělení přípustné) odevzdává disertační práci vázanou v knižní vazbě ve třech výtiscích spolu se všemi povinnými přílohami vyjmenovanými na stránkách Studijního oddělení. Při odevzdání referent kontroluje, zda student splňuje podmínky ukončení studia a má uzavřené všechny předměty. Dále je kontrolován stav Individuálního studijního plánu v aplikaci a jeho potvrzení školitelem. Zároveň je studentovi předán soupis splněných předmětů, který má zkontrolovat a podepsat předseda oborové komise (pro tento úkon už ale neplatí stejný termín jako pro odevzdání disertace a může se splnit v průběhu následujícího semestru).
  6. Po odevzdání svázaných výtisků disertace Studijní oddělení zpřístupňuje archiv závěrečné práce světu.
  7. Školitel disertaci v archivu práce zkontroluje a potvrdí čitelnost souboru a původnost práce.
  8. Pokud je vše v pořádku, Studijní oddělení požádá předsedu oborové komise o navržení oponentů a zkušební komise.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info