Novinky v navazujícím magisterském studiu

1. 7. 2024 mgr

Máme pro vás dobré zprávy, navazující magisterské studium religionistiky bylo nově akreditováno na dalších 10 let. S náběhem nové akreditace od podzimního semestru 2024 dochází ke změnám ve studijním programu. Část se týká jen nových studentů s imatrikulací od podzimu 2024, část i dosavadních studentů.

Cílem nového navazujícího magisterského studia je navázat na kompetence osvojené studenty v bakalářském studiu religionistiky nebo příbuzného oboru a jejich hlubší rozvoj. V nové koncepci magisterského studia studenty vedeme k tomu, aby si vlastní specializaci budovali skrze výběr povinně volitelných kurzů (kredit B), které při studiu náboženství rozvíjí kompetence v kvalitativních a kvantitativních přístupech a jejich vzájemných kombinacích. Potenciál kompetencí a teorií z portfolia našeho ústavu bude studentům představen v nových povinných předmětech kreditu A (seznam viz níže) a vedle toho mohou studenti volit prohlubování preferovaného směru v kurzech kreditu B, které budou mít do značné míry seminární podobu. Přestože povinně volitelné kurzy kladou důraz na metodu, jednotlivé přístupy jsou představovány v pevné vazbě k tématům z náboženských tradic. Přínos rozvíjených přístupů se totiž bude v kurzech demonstrovat v úzké návaznosti na téma náboženství a náboženských tradic. Z předchozí akreditace zachováváme vysokou kreditovou dotaci na psaní závěrečné práce. Nová státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby diplomové práce a ústní zkoušky. Dochází ke zjednodušení prvků u ústní zkoušky, která sestává z přípravy, představení a obhajoby návrhu výzkumného projektu, na kterém studující demonstruje klíčové kompetence a znalosti získané v průběhu studia. Oproti dosavadní státní zkoušce tak odpadá otázka na tematickou specializaci a odevzdání seznamu literatury.

Pro studující s imatrikulací před PS 2024 platí:

 • Řídí se šablonami dosavadního programu
 • Zapisují dosavadní skladbu povinných kurzů (kredit A)
 • Zapisují povinné kurzy dle dosavadních kódů (RLMgA001-005), stejně tak semináře k diplomové práci (RLMgA018-021)
 • Povinné kurzy z nové akreditace si mohou zapsat jako kurzy povinně volitelné (a změnit si ukončení na kolokvium)
 • Povinně volitelné kurzy si vybírají z aktuální, nové nabídky
 • I pro ně platí nová (zjednodušená) podoba státní zkoušky

Pro studující s imatrikulací od PS 2024 včetně platí:

 • Řídí se novými šablonami
 • Zapisují nové povinné kurzy (kredit A)
 • Zapisují povinné kurzy dle nových kódů (RLMgA501-505), stejně tak semináře k diplomové práci (RLMgA518-521).
 • Povinné kurzy z dosavadní akreditace mohou zapisovat jako kurzy povinně volitelné (a změnit si ukončení na kolokvium)
 • Povinně volitelné kurzy si vybírají z aktuální, nové nabídky
 • Platí pro ně nová podoba státní zkoušky

Nové povinné předměty kreditu A pro studující s imatrikulací od PS 2024 včetně:

 1. Úvod do magisterského studia religionistiky
 2. Research management in the Study of religions
 3. Mýtus a rituál
 4. Teorie náboženství
 5. Popularizace religionistiky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info