Magisterská práce Dana Pecky byla oceněna cenou děkana FF MUNI.

V rámci Týdne humanitních věd byly předány ceny za vynikající závěrečné studentské práce a za významný tvůrčí čin. Oceněna byla i magisterská práce Daniela Pecky, absolventa religionistiky, s názvem “Functions of dance in nuptial rituals: test on ethnographic data, an evolutionary approach”.

27. 11. 2023

Bez popisku
Danova práce se zabývá tancem jako nástrojem signalizace, formou podvědomé neverbální komunikace, v kontextu svatebních rituálů. Práce také přispívá k evoluční debatě o tom, proč se objevily behaviorální projevy, jako je tanec, a jakou roli hrají u současného člověka. Zvýšená pozornost je věnována mezikulturním databázím, které jsou zdrojem materiálu pro tuto práci, neboť jejich vývoj a správné používání jsou předmětem současné vědecké debaty.
Gratulujeme Danovi, vedoucí práce Evě Kundtové Klocové i ostatním oceněným.

Práci si můžete přečíst zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info