Prezenční doktorské studium jednooborové

Cílem doktorského studia v oboru religionistika na Masarykově univerzitě je rozvíjení poznatků a dovedností získaných v magisterském studiu religionistiky nebo příbuzných humanitních a sociálních věd a systematická příprava na práci v oboru.

Studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou a udělením mezinárodně uznávaného titulu „doktor“ (Ph.D.).

Profil absolventa

Absolventi disponují velmi dobrými znalostmi dějin náboženství, současných religionistických diskusí, dějin oboru a zvolené metodologie. Ve zvolené konkrétní tematice dokáží reagovat na mezinárodní diskusi a k této diskusi přispět. Jsou schopni:

 • porozumět náročným teoretickým textům z oblasti humanitních a sociálních věd,
 • propojit obecně teoretickou a empiricky konkrétní rovinu odborné práce na zvoleném tématu,
 • navrhnout a provést náročný, soustavný, původní, metodologicky poučený a teoreticky relevantní religionistický výzkum,
 • přesvědčivě ozřejmit jeho teoretická východiska,
 • zasadit výsledky vlastního výzkumu do kontextu mezinárodního bádání o dané problematice,
 • orientovat se v praktických i etických aspektech publikační činnosti,
 • efektivně pracovat s konstruktivní kritikou vlastních textů,
 • sepsat kvalitní a přínosný odborný text vyhovující mezinárodním standardům
 • a uplatnit získané pedagogické zkušenosti a organizační dovednosti v  praxi.

Uplatnění

S touto kvalifikací absolventi oboru nacházejí uplatnění v různých oblastech sociálních a humanitních věd, v pedagogické a vědecké práci v religionistice a příbuzných oborech, ve školství, v neziskových organizacích, v poradenství, ve sdělovacích prostředcích, v překladatelství apod.

Doktorské studium religionistiky na Masarykově univerzitě zdůrazňuje mezinárodní rozměr oboru, získávání zahraničních zkušeností a budování kontaktů se zahraničními pracovišti, což rozšiřuje okruh možného uplatnění, případně realizace postdoktorského projektu.

Organizace studia

Studium je organizováno na základě kreditního systému, jenž posluchačům skýtá možnost individuálního časového rozvržení studia a jeho tematické modifikace, včetně zařazení zahraničních studijních pobytů či terénního výzkumu.

Páteř studia tvoří čtyři doktorské semináře. V těchto seminářích doktorandi a doktorandky postupně dokončují návrh disertačního výzkumného projektu, čtou a ve formě esejů zpracovávají náročné teoretické texty, zdokonalují se v akademickém psaní, navrhují svůj publikační projekt a zdůvodňují volbu periodika, seznamují se s průběhem recenzního řízení a dalšími praktickými i etickými aspekty publikační činnosti a zpracovávají disertaci.

Během studia sepisují alespoň jednu recenzi na odbornou knihu vztahující se k jejich disertačnímu projektu, cvičnou, případně skutečně podanou grantovou přihlášku a odbornou studii týkající se některého z ústředních témat disertace. Účastní se alespoň jedné domácí a alespoň jedné mezinárodní konference.

V dalších kurzech rozšiřují a prohlubují své kompetence v oblasti teorie a metodologie a v souladu se studijním plánem absolvují další teoretické, metodologické, faktografické či jazykové kurzy odpovídající jejich odbornému zaměření a disertačnímu projektu. Pod dohledem školitele se mohou podílet na výuce bakalářských studentů a získávat tak pedagogické zkušenosti.

Povinné předměty (kredity A)

Takto označené předměty tvoří vlastní jádro studia. Studenti jsou povinni tyto předměty během studia absolvovat, mohou si však – až na výjimky – zvolit jejich časovou posloupnost.

Kód

Název

Vyučující

P/S

Sem.

Výst.

Kred.

PHDZ1

Filozofie pro doktorské studium I

Krob

Picha

0/2

PS

z

10

RLDZ2

Teoreticko-metodologický seminář

Václavík

Fujda

0/2

JS

z

10

RLDS1

Doktorský seminář I1

Zbíral

0/2

PS/JS

z

10

RLDS2

Doktorský seminář II

Zbíral

Cigán

0/2

JS

z

20

RLDS3

Doktorský seminář III2

Zbíral

školitelé

0/2

PS/JS

k

10

RLDS4

Doktorský seminář IV3

Václavík

školitelé

0/2

PS/JS

k

30

RLDVP

Příprava grantového projektu

Bělka

školitelé

0/2

PS

k

6

RLDTP1

Odborná recenze4

Václavík

školitelé

-

PS/JS

k

20

RLDTP2

Příprava odborné studie5

Zbíral

školitelé

-

PS/JS

k

20

RLDTP3

Odborná studie6

Zbíral

školitelé

-

PS/JS

z

30

RLDTP4

Účast na mezinárodní konferenci7

Václavík

školitelé

-

PS/JS

z

30

RLDTP5

Účast na domácí konferenci8

Václavík

školitelé

-

PS/JS

z

10

RLDTD

Teze k disertační práci

Zbíral

školitelé

-

PS/JS

Z

5

RLDP

Disertační práce z religionistiky

Václavík

školitelé

-

PS/JS

z

25

Požadovaný počet kreditů

236

1 Povinný zápis v prvním semestru studia.

2 Předmět je možno zapisovat opakovaně.

3 Povinný zápis v sedmém semestru studia.

4 Předmět je možno zapisovat opakovaně.

5 Předmět je možno zapisovat opakovaně.

6 Předmět je možno zapisovat opakovaně.

7 Předmět je možno zapisovat opakovaně.

8 Předmět je možno zapisovat opakovaně.

Povinně volitelné předměty (kredity B)

Takto označené předměty mohou studenti volně zapisovat podle vlastních zájmů, povinně je stanoven pouze počet předmětů s odpovídajícím ukončením a kreditovým hodnocením.

Student volí jeden z nabízených cizích jazyků, v němž musí prokázat znalosti na úrovni C1Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (ERR). Výuku zajišťuje Centrum jazykového vzdělávání MU.

Kód

Název

Vyučující

P/S

Sem.

Výst.

Kred.

CJV_D_A

Anglický jazyk pro doktorské studium

CJV

0/2

PS/JS

Zk

4

CJV_D_F

Francouzský jazyk pro doktorské studium

CJV

0/2

PS/JS

Zk

4

CJV_D_N

Německý jazyk pro doktorské studium

CJV

0/2

PS/JS

Zk

4

CJV_D_R

Ruský jazyk pro doktorské studium

CJV

0/2

PS/JS

Zk

4

CJD_D_S

Španělský jazyk pro doktorské studium

CJV

0/2

PS/JS

Zk

4

Požadovaný počet kreditů

4

Volitelné předměty (kredity C)

Takto označené předměty umožňují rozšíření studia i mimo nabídku Ústavu religionistiky FF MU. Studenti mohou nad rámec obvyklých studijních povinností zapsat libovolný předmět nabízený Filozofickou fakultou MU, případně kteroukoliv jinou fakultou MU. V tabulce jsou uvedeny volitelné předměty, jejichž zápis se ve specifických případech  doporučuje.

Kód

Název

Vyučující

P/S

Sem.

Výst.

Kred.

RLDV

Základy výuky religionistiky

Papoušek

-

PS/JS

z

5

RLDK

Příprava bakalářského kurzu1

Papoušek

-

PS/JS

z

10

Požadovaný počet kreditů

0

1 Předmět zapisují studenti, kteří se ucházejí o výuku samostatného bakalářského kurzu v následujícím semestru. Předmět je možno zapisovat opakovaně.

Doporučený studijní plán (začátek studia v PS)

Následující tabulky naznačují základní strukturu studijního plánu bez volitelných předmětů.

1. semestr studia

Typ předmětu

Kód

Název

Výst.

Kred.

Povinné předměty

(kredity A)

PHDZ1

Filozofie pro doktorské studium I

z

10

RLDVP

Příprava grantového projektu

k

6

RLDS1

Doktorský seminář I

z

10

Povinně volitelné

předměty (kredity B)

 

Cizí jazyk pro doktorské studium

Zk

4

Volitelné předměty

(kredity C)

 

 

 

 

Celkový počet kreditů

30

2. semestr studia

Typ předmětu

Kód

Název

Výst.

Kred.

Povinné předměty

(kredity A)

RLDZ2

Teoreticko-metodologický seminář

z

10

RLDS2

Doktorský seminář II

z

20

Povinně volitelné

předměty (kredity B)

 

 

 

 

Volitelné předměty

(kredity C)

 

 

 

 

Celkový počet kreditů

30

3. semestr studia

Typ předmětu

Kód

Název

Výst.

Kred.

Povinné předměty

(kredity A)

RLDTP1

Odborná recenze

k

20

RLDS3

Doktorský seminář III

k

10

Povinně volitelné

předměty (kredity B)

 

 

 

 

Volitelné předměty

(kredity C)

 

 

 

 

Celkový počet kreditů

30

4. semestr studia

Typ předmětu

Kód

Název

Výst.

Kred.

Povinné předměty

(kredity A)

RLDTP2

Příprava odborné studie

k

20

RLDTP5

Účast na domácí konferenci

z

10

Povinně volitelné

předměty (kredity B)

 

 

 

 

Volitelné předměty

(kredity C)

 

 

 

 

Celkový počet kreditů

30

5. semestr studia

Typ předmětu

Kód

Název

Výst.

Kred.

Povinné předměty

(kredity A)

RLDTP4

Účast na mezinárodní konferenci

z

30

Povinně volitelné

předměty (kredity B)

 

 

 

 

Volitelné předměty

(kredity C)

 

 

 

 

Celkový počet kreditů

30

6. semestr studia

Typ předmětu

Kód

Název

Výst.

Kred.

Povinné předměty

(kredity A)

RLDTP3

Odborná studie

z

30

Povinně volitelné

předměty (kredity B)

 

 

 

 

Volitelné předměty

(kredity C)

 

 

 

 

Celkový počet kreditů

30

7. semestr studia

Typ předmětu

Kód

Název

Výst.

Kred.

Povinné předměty

(kredity A)

RLDS4

Doktorský seminář IV

k

30

Povinně volitelné

předměty (kredity B)

 

 

 

 

Volitelné předměty

(kredity C)

 

 

 

 

Celkový počet kreditů

30

8. semestr studia

Typ předmětu

Kód

Název

Výst.

Kred.

Povinné předměty

(kredity A)

RLDTD

Teze k disertační práci

z

5

RLDP

Disertační práce z religionistiky

z

25

Povinně volitelné

předměty (kredity B)

 

 

 

 

Volitelné předměty

(kredity C)

 

 

 

 

Celkový počet kreditů

30

Ukončení studia

Doktorské studium religionistiky je ukončeno státní doktorskou zkouškou ověřující metodologickou a odbornou způsobilost studenta v oboru. Vykonat státní doktorskou zkoušku je možno po získání požadovaného počtu 240 kreditů v dané struktuře (dosažené výsledky lze průběžně sledovat pomocí kontrolní šablony IS MU):

Typ kreditů

Počet kreditů

Povinné předměty (kredity A)

236

Povinně volitelné předměty (kredity B)

4

Volitelné předměty (kredity C)

0

Celkový počet kreditů

240

Disertační práce

Požadavky na disertační práci

Během studia studenti zpracovávají disertační práci, kde předkládají výsledky, k nimž pod vedením školitele dospěli. Disertační práce musí obsahovat původní výsledky, jež byly zveřejněny nebo přijaty ke zveřejnění. Může mít ve shodě se Studijním a zkušebním řádem MU buď podobu monografickou, nebo podobu souboru již uveřejněných nebo k uveřejnění přijatých tematicky souvisejících prací. V prvním případě jde o monografickou studii v rozsahu 180 000 až 270 000 znaků včetně mezer (100–150 normovaných stran). V druhém případě není stanoven rozsah, ale soubor musí obsahovat buď alespoň tři publikace v pozici hlavního autora, nebo alespoň dvě publikace v pozici hlavního autora a další dvě v pozici spoluautora. Publikace musejí být vydány či přijaty k vydání v časopisech zařazených do databází Scopus či Web of Science s výjimkou jedné, kterou může být článek v časopise nezahrnutém do těchto databází, kapitola v knize nebo příspěvek ve sborníku (zde se zařazení do databází nesleduje). Soubor musí být opatřen (1) předmluvou (event. poděkováním) s detailním vysvětlením doktorandova autorského podílu a s uvedením bibliografických údajů jednotlivých příspěvků, (2) uceleným úvodem do problematiky a (3) závěrečným shrnujícím komentářem. U výsledků kolektivní vědecké práce, na níž se doktorand autorsky podílel, SZŘ MU (čl. 31.4.b) dále požaduje „prohlášení školitele potvrzující u označených částí práce autorství studenta a zhodnocující jeho podíl“. V praxi je toto prohlášení součástí stanoviska školitele, které se předkládá jako podklad obhajoby.

Disertační práce musí být psána na bílém papíru formátu A4, očíslované listy musejí být vyvázány do pevných desek. Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty a ústavu, název práce, jméno zpracovatele, jméno školitele, místo a rok dokončení. Dále musí být práce vybavena vlastnoručně podepsaným prohlášením autora o původnosti práce, obsahem, seznamem použité literatury a průběžným poznámkovým aparátem.

Přihláška k obhajobě disertační práce se podává současně s přihláškou k státní doktorské zkoušce (viz níže). Nejpozději sedm pracovních dní před konáním obhajoby student obdrží posudky práce zpracované nejméně dvěma oponenty.

Odevzdání pokročilé verze práce a interní obhajoba

Nejpozději semestr před zamýšleným odevzdáním konečné verze disertační práce student předkládá v rámci kurzu RLDS4 Doktorský seminář IV pokročilou verzi práce. Za pokročilou verzi se považuje minimálně třikrát pročtený, kompletní text (s případnou výjimkou drobností jako résumé nebo provedení kontroly citací a bibliografických údajů; rozhodně však nesmí chybět např. průběžný poznámkový aparát). Vyučující Doktorského semináře IV si vyžádá stanovisko školitele a poté rozhodne o udělení nebo neudělení kolokvia. Uznanou pokročilou verzi práce pročte školitel a jeden další posuzovatel, kteří k práci poskytují písemné vyjádření. Během předpokládaného posledního semestru studia student v rámci kurzu RLDP Disertační práce z religionistiky disertační práci prezentuje v rámci interní obhajoby, zapracovává podněty a připomínky školitele a posuzovatele, práci dokončuje a konečnou verzi odevzdává ve třech tištěných vyhotoveních na Studijním oddělení (k obhajobě v jarním semestru do 31. ledna, k obhajobě v podzimním semestru do 31. srpna). V dokonale identické elektronické verzi práci souběžně vkládá do Archivu závěrečné práce v IS MU (viz níže). Obhajoba disertační práce a doktorská zkouška se zpravidla koná 2-3 měsíce od odevzdání konečné verze práce. Během této doby předseda oborové komise vyřizuje všechny náležitosti, sestavuje návrh komise a oponentů, předkládá jej prostřednictvím Studijního oddělení děkanovi a zajišťuje dodání posudků.

Postup při odevzdávání disertační práce

Důležité informace o ukončování doktorského studia jsou uvedeny na stránkách studijního oddělení. K nim doplňujeme přehledný postup.

 1. Student nejprve požádá e-mailem Studijní oddělení o založení archivu práce v IS MU (phd@phil.muni.cz). Ve stejné zprávě referentovi sděluje finální název disertační práce v jazyce práce a v angličtině, konzultovaný se školitelem.
 2. Jakmile je archiv v IS založen, je třeba do něj vložit kompletní text disertační práce včetně příloh, anotaci česky a anglicky a klíčová slova česky a anglicky. V tu chvíli je archiv řádně naplněn.
 3. Student vyplní případné chybějící údaje v aplikaci Individuální studijní plán v IS MU a uvědomí školitele, který individuální studijní plán zkontroluje, a pokud je vše v pořádku, jeho splnění potvrdí.
 4. Student se ujistí o splnění všech předmětů zapsaných v daném semestru, a to včetně Disertační práce. Zápočet za disertační práci uděluje školitel po schválení finální verze, není třeba čekat na fyzické odevzdání práce.
 5. Za předpokladu, že je archiv v IS MU řádně naplněn a předměty splněny, student na Studijním oddělení osobně (zastoupení není podle pravidel Studijního oddělení přípustné) odevzdává disertační práci vázanou v knižní vazbě ve třech výtiscích spolu se všemi povinnými přílohami vyjmenovanými na stránkách Studijního oddělení. Při odevzdání referent kontroluje, zda student splňuje podmínky ukončení studia a má uzavřené všechny předměty. Dále je kontrolován stav Individuálního studijního plánu v aplikaci a jeho potvrzení školitelem. Zároveň je studentovi předán soupis splněných předmětů, který má zkontrolovat a podepsat předseda oborové komise (pro tento úkon už ale neplatí stejný termín jako pro odevzdání disertace a může se splnit v průběhu následujícího semestru).
 6. Po odevzdání svázaných výtisků disertace Studijní oddělení zpřístupňuje archiv závěrečné práce světu.
 7. Školitel disertaci v archivu práce zkontroluje a potvrdí čitelnost souboru a původnost práce.
 8. Pokud je vše v pořádku, Studijní oddělení požádá předsedu oborové komise o navržení oponentů a zkušební komise.

Obhajoba disertační práce

Obhajoba disertační práce má podobu 15-20minutové prezentace s využitím prezentačního programu (PowerPoint apod.). Poté následuje shrnutí stanoviska školitele a posudků oponentů, reakce doktoranda a rozprava.

Státní doktorská zkouška

Ke státní doktorské zkoušce je student povinen přihlásit se v semestru, ve kterém splnil všechny studijní povinnosti, nebo v semestru následujícím. V témže semestru si zapisuje předmět RLDZk Státní doktorská zkouška z religionistiky.

Přihlášku podává student děkanovi prostřednictvím proděkana odpovědného za organizaci doktorského studia, a to podle stanoveného harmonogramu a na předepsaném formuláři. O podání přihlášky informuje student svého školitele a předsedu oborové komise. Součástí přihlášky jsou tři svázané výtisky disertační práce, teze disertační práce (autoreferát), seznam dosud publikovaných prací a strukturovaný odborný životopis.

Teze disertační práce (autoreferát) musejí být odevzdány v deseti vyhotoveních formátu A5 (brožura) založených na předepsaném formuláři. Dokument vytvářený ve formátu A4 musí být psán ve velikosti písma 16, aby při tiskovém zmenšení z formátu A4 na formát A5 dosáhl velikosti cca 12, a řádkování odstavců 1,5 se zarovnáním do bloku. Minimální rozsah vlastního autoreferátu je 10 tiskových stran. Do tohoto rozsahu se nezapočítávají další povinné součásti, kterými jsou seznam literatury (shodný se seznamem literatury v samotné disertaci), seznam publikací doktoranda, jiné vědecké aktivity (stáže, vystoupení na konferencích apod.) a anglické résumé disertace (v rozsahu min. 1800 znaků včetně mezer) včetně anglického názvu a klíčových slov.

Státní doktorská zkouška probíhá ústně a sestává z následujících částí:

1) Vystoupení na téma z obecné religionistiky. Doktorand/doktorandka si připraví asi desetiminutovou prezentaci předkládající tvůrčí stanovisko k nějakému zajímavému a spornému tématu z obecné religionistiky, které se nesmí překrývat s tématem disertační práce. Teze vystoupení písemně odevzdá nejpozději sedm pracovních dnů před konáním státní doktorské zkoušky do příslušné složky odevzdavárny předmětu RLDZk Státní doktorská zkouška z religionistiky. Součástí hodnocení prezentace je i její podání a následné vystupování v diskusi.Váha této části v celkovém hodnocení ústní zkoušky činí 50 %.

2) Pojednání o konceptech a tématech současné religionistiky na základě předložené odborné literatury. Doktorand/doktorandka odevzdá nejpozději sedm pracovních dní před konáním státní doktorské zkoušky do příslušné složky odevzdavárny předmětu RLDZk Státní doktorská zkouška z religionistiky seznam odborné literatury rozdělený do dvou skupin: (a) teorie a metodologie religionistiky a (b) zvolená tematická specializace. Každá z těchto skupin bude obsahovat minimálně pět a maximálně deset knižních titulů (v případě závažného příspěvku může jít i o časopiseckou studii). Na základě tohoto seznamu literatury komise položí dílčí otázku, následuje diskuse. Váha této části v celkovém hodnocení ústní zkoušky činí 50 %.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info