Ediční řada Religionistika

Kliknutím na obrázky otevřete větší náhled na obal a obsah publikací. Knihy lze objednat na adrese: Ústav religionistiky FF MU, Arna Nováka 1, 660 88 Brno.

Náboženství jižní a východní Asie

Karel Werner

První svazek z volné řady učebních textů „Religionistika“ vydávaných péčí Ústavu religionistiky FF MÚ v Brně. Autorem učebnice je indolog a filozof náboženství prof. PhDr. Karel Werner působící dnes na Londýnské univerzitě (Department of the Study of Religions, School of Oriental and African Studies) a úzce spolupracující s brněnským religionistickým pracovištěm. Text přibližuje základní principy náboženských tradic Indie, Číny a Japonska. Velká část informací o hinduismu, buddhismu, taoismu, konfuciánství a šintoismu, uvedených ve skriptech, nebyla dosud v  češtině publikována. Součástí učebnice je slovníček cizích výrazů, zahraniční bibliografie a výběr doporučené studijní literatury dostupné českému čtenáři. Text není určen pouze studentům religionistiky, ale všem zájemcům o studium náboženských tradic jižní a východní Asie.

Masarykova univerzita, Brno 1995, 215 stran
ISBN: 80-210-1122-X
Rozebráno!
Ústav religionistiky FF MU, Arna Nováka 1, 660 88 Brno

Náboženství jižní a východní Asie - obálka
Obsah
Náboženství jižní a východní Asie – obsah

Nová náboženská hnutí

Dušan Lužný

Třetí svazek z volné řady učebních textů „Religionistika“ vydávaných péčí Ústavu religionistiky FF MU Brno. Autor textu je pracovník ústavu, zabývající se sociologií náboženství se zvláštním zaměřením na problematiku nových náboženských hnutí. Publikace představuje pokus uchopit fenomén nových náboženských hnutí jako specifickou reakci na význačné sociokulturní procesy současnosti (modernizace, sekularizace a globalizace), které jsou nedílnou součástí náboženského života pluralitních demokratických společností. Poukazuje na řadu problémů, které jsou s působením nových náboženských hnutí spjaty. Otevírá otázky konverze, typu náboženských skupin, vůdcovství ve skupině, náboženského konfliktu, legislativy apod. Podává též orientační přehled nejvýznačnějších hnutí. Kniha je opatřena seznamem doporučené studijní literatury a podrobným rejstříkem.

Masarykova univerzita, Brno 1997, 184 stran,
ISBN: 80-210-1645-0
Rozebráno!
Ústav religionistiky FF MU, Arna Nováka 1, 660 88 Brno

Nová náboženská hnutí - obálka
Zadní strana
Nová náboženská hnutí - zadní strana
Obsah
Nová náboženská hnutí - obsah

Helénistická náboženství

Luther H. Martin, překlad Iva Doležalová, Dalibor Papoušek

Čtvrtý svazek z volné řady učebních textů „Religionistika“ vydávaných péčí Ústavu religionistiky FF MÚ v Brně. Autorem textu je americký religionista Luther H. Martin (nar. 1937), působící na Vermontské univerzitě v Burlingtonu (Vermont, USA). Zabývá se problematikou helénistických náboženství a teorie a metodologie religionistiky. Na základě primárních pramenů kniha podává srozumitelný přehled náboženských institucí, představ a praktik antického světa od čtvrtého století př. n. l. do čtvrtého století n. l.. Autor nepřistupuje k helénistickým náboženstvím pouze jako k pozadí vznikajícího křesťanství, ale naopak předkládá vyvážený obraz náboženského života helénismu, v němž křesťanství představovalo jen jednu z mnoha náboženských alternativ. Prostřednictvím charakteristiky helénistické zbožnosti, mysterijních kultů a gnostických tradic práce poskytuje ucelený pohled na helénistická náboženství jako koherentní systém náboženského myšlení, který byl určován posunem názorů na osud, prosazováním ptolemaiovského obrazu světa a změnami v rolích ženských a mužských božstev. Kniha je opatřena výběrovými bibliografiemi k jednotlivým problémům a podrobným rejstříkem.

Masarykova univerzita, nakladatelství Georgetown, Brno 1997, 184 stran
ISBN: 80-210-1702-3
Doporučená cena: 130 Kč
Ústav religionistiky FF MU, Arna Nováka 1, 660 88 Brno

Helénistická náboženství - obálka
Zadní strana
Helénistická náboženství - zadní strana
Obsah
Helénistická náboženství - obsah

Bohové zblízka: Systematický úvod do religionistiky

Jacques Waardenburg, překlad Dalibor Antalík, Břetislav Horyna

Druhý svazek z volné řady učebních textů „Religionistika“ vydávaných péčí Ústavu religionistiky FF MÚ v Brně. Publikace byla připravena ve spolupráci s brněnským nakladatelstvím Georgetown. Autorem textu je holandský religionista prof. Jacques Waardenburg (nar. 1930) patřící dnes k předním odborníkům v oblasti metodologie a teorie religionistiky. Kniha podává systematický přehled profilu, dějin, metod práce, intencí a cílů religionistiky jako svébytné vědní disciplíny. Nejvýraznější autorský vklad představuje v knize Waardenburgova koncepce aplikované hermeneutiky vyznačující přeměnu religionistiky z polohy fenomenologické komparace do podoby rozumějícího výkladu smyslu a významu náboženství. Kniha je opatřena podrobným jmenným a věcným rejstříkem a medailonem autora z pera jednoho z překladatelů - Břetislava Horyny.

Masarykova univerzita, nakladatelství Georgetown, Brno 1999, 164 stran
ISBN: 80-210-1445-8 (Masarykova univerzita), 80-902197-1-3 (nakladatelství Georgetown)
Rozebráno!
Ústav religionistiky FF MU, Arna Nováka 1, 660 88 Brno
Nakladatelství Georgetown, Mikulovská 1, 628 00 Brno  

Bohové zblízka: Systematický úvod do religionistiky - obálka
Zadní strana
Bohové zblízka: Systematický úvod do religionistiky - zadní strana
Obsah
Bohové zblízka: Systematický úvod do religionistiky - obsah

Normativní a žité náboženství

Luboš Bělka – Milan Kováč (eds.)

Devátý svazek z volné řady učebních textů „Religionistika“ vydávaných péčí Ústavu religionistiky FF MU v Brně. Kniha obsahuje dvanáct statí pražských, brněnských a bratislavských religionistů, jež zazněly v podobě přednášek během podzimu 1998 na Masarykově univerzitě v Brně a Komenského univerzitě v Bratislavě. Jednotlivé příspěvky se zabývají vztahem náboženské normativity a žité náboženské praxe v různých náboženstvích světa. Z obsahu: Viktor Krupa, K náboženským predstavám a praxi v  Polynézii; Josef Kandert, Orišové a lidé. Jorubové ze západní Afriky; Milan Kováč, Tlamatinime a ľudová zbožnosť u starých Aztékov; Dalibor Antalík, Proměny kultu předků v náboženství Izraele; Dalibor Papoušek, Židovský nomismus v prvotním křesťanství prizmatem Pavlova díla; Iva Doležalová, Raně křesťanské misie a problém konverze; Pavel Spunar, Napětí mezi oficiálním a „lidovým"náboženstvím ve středověku; Miloš Mendel, Normativní a „žitá“ víra v klasickém islámu; Luboš Bělka, Karmický a nirvánický buddhismus jako normativní a žité náboženství; Martin Slobodník, Tibetský buddhizmus ako žité náboženstvo; Dušan Lužný, Normativita v New Age a neopaganismu; Břetislav Horyna, Žité a normativní náboženství. Základní otázky.

Masarykova univerzita v Brně, Chronos Bratislava, Brno - Bratislava 1999, 160 stran
ISBN 80-210-2047-4 (Masarykova univerzita), ISBN 80-967860-4-0 (Chronos)
Rozebráno!
Ústav religionistiky FF MU, Arne Nováka 1, 660 88 Brno

Normativní a žité náboženství - obálka
Zadní strana
Normativní a žité náboženství - zadní strana
Obsah
Normativní a žité náboženství - obsah

Náboženství a moderní společnost: Sociologické teorie modernizace a sekularizace

Dušan Lužný

Šestý svazek z volné řady učebních textů „Religionistika“ vydávaných péčí Ústavu religionistiky FF MU v Brně. Publikace předkládá základní přehled sociologických teorií modernizace a sekularizace. Sleduje vývoj teoretické reflexe změny postavení náboženství v moderní společnosti od vzniku sociologie (Comte, Marx, Durkheim, Weber) až po současné pokusy o začlenění problematiky globalizace do sociologie náboženství (Robertson). Pojednává o pojetí sekularizace jako vzrůstající racionalizace (0'Dea), ústící ve snižování sociálního významu institucionalizovaného náboženství (Wilson) a v privatizaci náboženství (Luckmann). Tento trend je kladen do souvislosti s pokračující pluralizací náboženského života, která má za následek jak pokles věrohodnosti náboženství (Berger), tak náboženské oživení (Stark, Bainbridge). Kniha otevírá nejen otázku platnosti teorie strukturální diferenciace (Bellah, Lash) a sekularizace v podmínkách politizace náboženství (Casanova, Juergensmeyer), ale také otázky kulturní podmíněnosti základních sociologických konceptů náboženství.

Masarykova univerzita, Brno 1999, 184 stran
ISBN: 80-210-2224-8
Doporučená cena: 130 Kč
Ústav religionistiky FF MU, Arna Nováka 1, 660 88 Brno

Náboženství a moderní společnost - obálka
Zadní strana
Náboženství a moderní společnost - zadní strana
Obsah
Náboženství a moderní společnost - obsah

Filosofie náboženství: Pokus o typologii

Břetislav Horyna – Helena Pavlincová

Osmý svazek z volné řady učebních textů „Religionistika“ vydávaných péčí Ústavu religionistiky FF MÚ v Brně. Autoři textu jsou pracovníky Katedry filosofie FF MU v Brně. Břetislav Horyna se zabývá především německou filosofií, teorií a metodologií religionistiky a filosofií náboženství. Helena Pavlincová se soustřeďuje na dějiny českého filosofického myšlení se zvláštním zřetelem k náboženským aspektům v díle T. G. Masaryka. Publikace předkládá základní typologii metodologických a obsahových postojů v moderní filozofii náboženství. SoustřeĎuje se na vykreslení filosofických předpokladů jednotlivých typů a směrů filozofie náboženství a podává jejich charakteristiky. Pokouší se rovněž o vyjasnění vztahu mezi filosofií náboženství a religionistikou. Značnou pozornost věnuje také tradicím moderní české filosofie náboženství, jež doposud nebyly souborně podány. Součástí publikace je je rozsáhlá bibliografie základních monografií a podrobný jmenný a věcný rejstřík.

Masarykova univerzita, Brno 1999, 252 stran
ISBN: 80-210-1978-6
Doporučená cena: 130 Kč
Ústav religionistiky FF MU, Arna Nováka 1, 660 88 Brno

Filosofie náboženství - obálka
Zadní strana
Filosofie náboženství - zadní strana
Obsah
Filosofie náboženství - obsah

Badaní o posvátnu: Náboženství ve spektru interpretací

William E. Paden, překlad Lucie Kučerová, Ondřej Sládek

Kniha nabízí přehledný úvod do významných a současně odlišných způsobů - rámců, jimiž je možné popisovat a interpretovat náboženství. Autor ukazuje, že různé perspektivy nesoupeří o týž předmět studia, ale zaměřují se na odlišné aspekty náboženství. Předmět studia v tomto smyslu určují východiska a cíle interpreta. Koncepty náboženství, kterými se autor zabývá, v zásadě představují různé způsoby, jimiž člověk chápe svět. Všechny jsou různými úhly pohledu, plní určité funkce, a také mají své limity. Žádný z nich neobsáhne celek náboženství ani celek světa. Autor vybízí ke zvážení četných způsobů, jimiž lidé vytvářejí významové světy a jimiž se k nim svět vrací zpět právě prostřednictvím zvolené optiky a jazyka, Tato teze o "principu reciprocity" je základním bodem, který autor v závěru knihy předkládá.

Prodejní cena: 130 Kč.

Badaní o posvátnu - obálka
Zadní strana
Badaní o posvátnu - zadní strana
Obsah
Badaní o posvátnu - obsah

Náboženské tradice Asie

Karel Werner

Kniha se zabývá především pěti velkými náboženskými systémy Asie - hinduismem, buddhismem, konfucianismem, taoismem a šintoismem. Přibližuje jejich historické pozadí a vývoj a podává výklad jejich nauk. U hinduismu je kromě jednotlivých vývojových fází v Indii věnována pozornost také jeho šíření mimo indický subkontinent do zemí Zadní Indie a do ostrovních států jihovýchodní Asie, kam podstatně zasáhl rovněž buddhismus. Buddhismus je sledován od svého zrodu a vzniku jednotlivých škol v Indii a zakotvení na Srí Lance, v Barmě a Thajsku též na své pouti po hedvábné cestě do Číny, a dále do Koreje a Japonska, a posléze oklikou z Číny i přímo z Indie do Tibetu a přilehlých území, vždy s rozborem jeho forem, jak se vyvinuly pod místním vlivem. V Číně se pozornost soustřeďuje na taoismus a konfucianismus, jejichž vliv, utvářený setkáním s buddhismem, je patrný též v Koreji a Japonsku i v Zadní Indii. Japonsko je charakterizováno především domácím šintoismem, který po jistý čas žil v symbióze s pronikajícím buddhismem, avšak dodnes si zachoval také svou vlastní svéráznou tradici. Určitý prostor je věnován i přežívajícím archaickým jevům, jako je šamanismus, a menšinovým náboženstvím, jaké představuje např. džinismus. Pojednání o indickém sikhismu je zasazeno do širšího kontextu šíření a vlivu islámu, stejně jako se výklad o náboženství indických pársů opírá o zevrubnější charakteristiku íránského zoroastrismu. Jistá pozornost je věnována také příchodu křesťanství do asijských zemí, vývozu orientálních hnutí v moderní době na Západ a vzniku synkretických hnutí po druhé světové válce v Koreji a Japonsku. Tato závažná publikace tak podává ucelený a komplexní obraz prakticky celé náboženské scény Asie.

Rozebráno!

Náboženské tradice Asie - obálka
Zadní strana
Náboženské tradice Asie - zadní strana
Obsah
Náboženské tradice Asie - obsah

Tibetský buddhismus v Burjatsku

Luboš Bělka

Kniha mapuje historii buddhismu v Burjatsku, popisuje rozvoj klášterní sítě a částečně zachycuje i současný stav obnovy buddhistického náboženského života. V první části je nastíněn přehled dějin šíření a usazování buddhismu v Burjatsku se zvláštním zřetelem na vztah ruského státu k tomuto "cizímu" náboženství. Z tohoto hlediska vychází i nová periodizace dějin burjatského buddhismu. Druhá část přináší podrobný geograficko-historický přehled rozvoje burjatské klášterní sítě. Jedná se o vlastně o religionistickou paralelu k tibetskému buddhistickému písemnictví näjig /gnas-jig/, tj.popisu poutních a jiných posvátných míst, včetně jejich pamětihodností. Zvláštní pozornost je věnována současnému stavu obnovy klášterů a chrámů. Použité údaje pocházejí především ze tří autorových badatelských pobytů v burjatských klášterech (1993, 1994, 2000) a částečně také z výsledků jiných expedic.

Rozebráno!

Tibetský buddhismus v Burjatsku - obálka
Zadní strana
Tibetský buddhismus v Burjatsku - zadní strana
Obsah
Tibetský buddhismus v Burjatsku - obsah

Řád a moc: Vybrané texty ze sociologie náboženství

Dušan Lužný

Publikace předkládá ukázky z děl významných autorů minulosti i přítomnosti, jejichž ideje významnou měrou ovlivnily či dosud ovlivňují sociologické uvažování o náboženství. Základní tezí publikace je idea, že náboženství konstruuje univerzální řád světa, který tento svět obdařuje smyslem. Náboženství pak vznáší nárok na takové společenské a kulturní uspořádání, které odpovídá univerzálnímu řádu světa. Vybrané texty proto popisují nejen základní sociologickou perspektivu, ale také procesy konstruování tohoto univerzálního řádu světa, producenty a udržovatele této konstrukce. Publikace se také věnuje procesům, které dnes tento řád zpochybňují, a snahám, které se jej naopak snaží obnovit. Vybrané texty Maxe Webera, Émila Durkheima, Karla Marxe, Petera Bergera, Thomase Luckmanna, Clifforda Geertze, Marka Juergensmeyera, Mika Featherstona, Rolanda Robertsona, Gillese Kepela, Miloše Mendela a Pavla Barši jsou doplněny úvodní studií editora publikace.

Rozebráno!

Řád a moc - obálka
Zadní strana
Řád a moc - zadní strana
Obsah
Řád a moc - obsah

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info