Prezenční navazující magisterské studium dvouoborové

(do imatrikulace v JS 2019 včetně)

Tento typ prezenčního magisterského studia religionistiky probíhá vždy v kombinaci s jiným oborem Filozofické fakulty MU, případně s obory jiných fakult MU. Navazuje na bakalářské studium religionistiky nebo příbuzných oborů a poskytuje středně specializované studium religionistiky na hlubších teoretických a metodologických základech.

Studenti si na začátku studia volí jednu z nabízených specializací:

  • archaická náboženství
  • západní náboženské tradice
  • východní náboženské tradice
  • náboženství v moderní společnosti

Pozornost je zaměřena na rozvíjení schopností umožňujících zapojení absolventů do vědeckého výzkumu náboženství. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou magisterskou a udělením titulu magistr (Mgr.).

Studium je organizováno na základě kreditního systému, který posluchačům skýtá možnost časového rozvržení studia a jeho tematické modifikace podle zvolené specializace a vlastních zájmů či potřeb. Výuka probíhá v pravidelném týdenním režimu, ve výjimečných případech blokově.

Na začátku studia si studenti sestavují studijní plán, jehož podobu konzultují se školitelem (vedoucím závěrečné práce). Při sestavování vycházejí z doporučeného studijního plánu s přihlédnutím k předchozímu bakalářskému studiu.

Nabízené předměty navazujícího magisterského studia jsou rozděleny do čtyř skupin:

Společný základ

Takto označené předměty jsou povinné pro všechny studenty Filozofické fakulty MU. Lze je absolvovat kdykoli během studia. Podrobná aktuální nabídka je k dispozici v IS MU.

Kód

Název

Vyučující

P/S

Sem.

Výst.

Kred.

 

Cizí jazyk II (úroveň B2)

 

0/2

PS/JS

Zk

4

Požadovaný počet kreditů (50%)

2

Povinné předměty (kredity A)

Takto označené předměty tvoří společné jádro magisterského studia. Studenti jsou povinni tyto předměty během studia absolvovat, mohou si však – až na výjimky – zvolit jejich časovou posloupnost.

Kód

Název

Vyučující

P/S

Sem.

Výst.

Kred.

RLA65

Teorie mýtu a rituálu

Doležalová

Papoušek

1/1

PS/JS

Zk

6

RLA66

Současné religionistické teorie I

Cigán

Fujda

1/1

PS/JS

Zk

6

RLA67

Současné religionistické teorie II

Chalupa

Kundt

 

1/1

PS/JS

Zk

6

RLA69

Religionistická typologie a taxonomie

Václavík

1/1

PS/JS

Zk

6

RLA18

Seminář k magisterské oborové práci1

Chalupa

0/1

PS/JS

k

3

RLA19

Seminář k magisterské diplomové práci I2

Chalupa

0/1

PS/JS

k

5

RLA20

Seminář k magisterské diplomové práci II

Chalupa

0/1

PS/JS

k

5

RLDPM

Magisterská diplomová práce

vedoucí práce

-

PS/JS

z

0

RLOPM

Magisterská oborová práce

vedoucí práce

-

PS/JS

z

0

Požadovaný počet kreditů

27/34

1 Povinný zápis ve třetím semestru studia.

2 Povinný zápis v prvním semestru studia.

Povinně volitelné předměty (kredity B)

Takto označené předměty, jejichž nabídka je koordinována Ústavem religionistiky FF MU, umožňují studentům vlastní tematickou modifikaci studia. Povinně volitelné předměty jsou rozčleněny do tří tematických bloků. V rámci každého bloku mohou studenti jednotlivé předměty volně zapisovat podle vlastních zájmů, povinně je stanoven pouze počet předmětů s odpovídajícím ukončením a kreditovým hodnocením.

Tabulky zahrnují pouze pravidelně vypisované předměty. Jednorázově nebo nepravidelně vypisované předměty jsou zahrnuty vždy jen do aktuální nabídky v IS MU pro daný semestr (viz příslušné registrační a kontrolní šablony).

Povinně volitelné předměty je možné absolvovat ve dvou režimech:

  • studium s pramenným jazykem
  • studium bez pramenného jazyka

Režim povinně volitelných předmětů je vázán na studijní plán, schválený školitelem (vedoucím závěrečné práce).

I. Teorie a metodologie religionistiky

Posluchači studující s pramenným jazykem nemají povinnost zapisovat předměty z tohoto bloku. Posluchači studující bez pramenného jazyka povinně zapisují dva z uvedených předmětů, doplněných případně o aktuální nabídku jednorázových nebo nepravidelných předmětů zařazených do tohoto bloku.

Kód

Název

Vyučující

P/S

Sem.

Výst.

Kred.

HUMB001

Experimental Humanities I

Cigán

Kundt

Kundtová Klocová

Šašinka

Švaříček

1/1

PS/JS

k

5

HUMB002

Experimental Humanities II

Holubcová

Kundtová Klocová

Linhartová

1/1

PS/JS

k

5

RLB90

Kvalitativní metody religionistického výzkumu

Ondrašinová

1/1

PS/JS

k

5

RLB234

Akademické studium buddhismu

Valtrová

1/1

PS/JS

k

5

RLB235

Pojem náboženství ve středověku

Valtrová

1/1

PS/JS

k

5

RLB258

Řeč, písmo, tisk a náboženství

Fujda

1/1

PS/JS

k

5

RLB262

Foucault, diskurz a teorie náboženství

Fujda

1/1

PS/JS

k

5

RLB275

Religionistická analýza textových subjektivit

Zbíral

1/1

PS/JS

k

5

RLB373

Filozofie náboženství

Václavík

1/1

PS/JS

k

5

RLB396

Náboženský fundamentalismus

Václavík

1/1

PS/JS

k

5

RLB509

Angažovaná religionistika: Tutorství

Fujda

Zbíral

1/1

PS/JS

k

5

Požadovaný počet kreditů

0/10

II. Pramenné jazyky

Posluchači studující s pramenným jazykem povinně zapisují dva předměty komentovanéčetby v již absolvovaném pramenném jazyce (čtyři semestry s požadovaným ukončením zkouškou po čtvrtém semestru, obvykle absolvované již v rámci bakalářského studia). Po předchozí konzultaci s vedením ústavu mohou výjimečně zapsat i předměty mimo tuto nabídku.

Kód

Název

Vyučující

P/S

Sem.

Výst.

Kred.

JAPX303

Četba japonských textů I

Kubovčáková

0/2

PS

Zk

5

JAPX313

Četba japonských textů II

Kubovčáková

0/2

JS

Zk

5

KRBcA05

Řecký proseminář I

lektor

0/2

PS

Zk

5

KRBcA06

Řecký proseminář II

lektor

0/2

JS

Zk

5

KRMGrB03

Četba Nového zákona

Plátová

0/2

PS

Zk

5

KRMGrB05

Apokryfní evangelia

Plátová

0/2

JS

Zk

5

KSCX05

Moderní čínština pro magisterské neoborové studenty I

lektor

0/2

PS

Zk

5

KSCX06

Moderní čínština pro magisterské neoborové studenty II

lektor

0/2

JS

Zk

5

RLB151

Četba hebrejské bible I

Valová

0/2

PS

Zk

5

RLB152

Četba hebrejské bible II

Valová

0/2

JS

Zk

5

RLB153

Četba latinských náboženských textů I

Zbíral

0/2

PS

Zk

5

RLB154

Četba latinských náboženských textů II

Chalupa

0/2

JS

Zk

5

RLB155

Četba sanskrtských náboženských textů I

Fujda

0/2

PS

Zk

5

RLB156

Četba sanskrtských náboženských textů II

Fujda

0/2

JS

Zk

5

RLB161

Četba arabských náboženských textů I

Mendel

0/2

PS

Zk

5

RLB162

Četba arabských náboženských textů II

Mendel

0/2

JS

Zk

5

Požadovaný počet kreditů

10/0

III. Náboženské tradice světa

Studenti povinně zapisují tři z uvedených předmětů, doplněných případně o aktuální nabídku jednorázových nebo nepravidelných předmětů zařazených do tohoto bloku. Skladbu předmětů si vybírají podle zvolené specializace a studijního plánu.

Kód

Název

Vyučující

P/S

Sem.

Výst.

Kred.

RLB01

Hostina se zemřelými

Doležalová

1/1

PS/JS

k

5

RLB14

New Age

Václavík

1/1

PS/JS

k

5

RLB20

Náboženství Izraele a archeologie

Papoušek

1/1

PS/JS

k

5

RLB43

Rané křesťanství mezi judaismem a helénismem

Papoušek

1/1

PS/JS

k

5

RLB44

Ortodoxie a hereze v raném křesťanství

Doležalová

1/1

PS/JS

k

5

RLB46

Křesťanský kult v kontextu helénistických náboženství

Doležalová

1/1

PS/JS

k

5

RLB55

Buddhismus na Západě

Valtrová

1/1

PS/JS

k

5

RLB56

Buddhismus v Rusku

Bělka

1/1

PS/JS

k

5

RLB66

Mithraismus

Chalupa

1/1

PS/JS

k

5

RLB74

Islámský reformismus v moderním světě

Mendel

1/1

PS/JS

k

5

RLB76

„Hollywoodský“ buddhismus

Bělka

1/1

PS/JS

k

5

RLB81

Jeruzalém v náboženské konfrontaci

Papoušek

1/1

PS/JS

k

5

RLB95

Křesťanské misie v Indii

Valtrová

1/1

PS/JS

k

5

RLB208

Orientalismus a neohinduismus

Fujda

1/1

PS/JS

k

5

RLB218

Historický Ježíš

Papoušek

1/1

PS/JS

k

5

RLB219

Rané křesťanství v sociálních a kognitivních vědách

Papoušek

1/1

PS/JS

k

5

RLB220

Marginální christologie

Papoušek

1/1

PS/JS

k

5

RLB229

Tibetský buddhismus v západních interpretacích

Valtrová

1/1

PS/JS

k

5

RLB231

Středověká ortodoxie a hereze

Zbíral

1/1

PS/JS

k

5

RLB237

Tibetská kniha mrtvých

Bělka

1/1

PS/JS

k

5

RLB247

Křesťané a jinověrci ve středověku

Valtrová

1/1

PS/JS

k

5

RLB250

Hinduismus na Západě

Fujda

1/1

PS/JS

k

5

RLB254

Současné indické křesťanství

Valtrová

1/1

PS/JS

k

5

RLB372

Křesťanství na Wikipedii: Tutorství

Zbíral

1/1

PS/JS

k

5

RLB393

Studentský výzkumný projekt

Chalupa

1/1

PS/JS

k

5

Požadovaný počet kreditů

15

Volitelné předměty (kredity C)

Takto označené předměty umožňují rozšíření studia mimo nabídku Ústavu religionistiky FF MU. Studenti v tomto rámci mohou zapsat libovolný předmět nabízený Filozofickou fakultou MU, případně kteroukoliv jinou fakultou MU. Požadovaný počet kreditů za volitelné předměty (kredity C) lze získat také absolvováním povinně volitelných předmětů (kredity B) nad rámec jejich povinného minima.

Doporučený studijní plán

Následující tabulky naznačují základní strukturu studijního plánu v režimu studia s pramenným jazykem. Při volbě konkrétních povinně volitelných předmětů (kredity B) se doporučuje brát v úvahu náplň Tematických okruhů k státní závěrečné zkoušce magisterské.

1. semestr studia

Typ předmětu

Kód

Název

Výst.

Kred.

Společný základ

(50%)

 

Cizí jazyk II

Zk

2

Povinné předměty

(kredity A)

RLA66

Současné religionistické teorie I

Zk

6

RLA19

Seminář k magisterské diplomové práci I

k

5

Povinně volitelné

předměty (kredity B)

 

II. Pramenný jazyk I

Zk

5

Volitelné předměty

(kredity C)

 

 

 

0

Celkový počet kreditů

13/18

2. semestr studia

Typ předmětu

Kód

Název

Výst.

Kred.

Společný základ

(50%)

 

 

 

 

Povinné předměty

(kredity A)

RLA65

Teorie mýtu a rituálu

Zk

6

Povinně volitelné

předměty (kredity B)

 

II. Pramenný jazyk II

Zk

5

III. Náboženské tradice světa

k

5

Volitelné předměty

(kredity C)

 

 

 

0

Celkový počet kreditů

16/16

3. semestr studia

Typ předmětu

Kód

Název

Výst.

Kred.

Společný základ

(50%)

 

 

 

 

Povinné předměty

(kredity A)

RLA69

Religionistická typologie a taxonomie

Zk

6

RLA18

Seminář k magisterské oborové práci

z

3

Povinně volitelné

předměty (kredity B)

 

III. Náboženské tradice světa

k

 

5

 

Volitelné předměty

(kredity C)

 

 

 

1/4

Celkový počet kreditů

15/15

4. semestr studia

Typ předmětu

Kód

Název

Výst.

Kred.

Společný základ

(50%)

 

 

 

 

Povinné předměty

(kredity A)

RLA67

Současné religionistické teorie II

Zk

6

RLA20

Seminář k magisterské diplomové práci II

k

5

RLDPM

Magisterská diplomová práce

z

0

RLOPM

Magisterská oborová práce

z

0

Povinně volitelné

předměty (kredity B)

 

III. Náboženské tradice světa

k

5

Volitelné předměty

(kredity C)

 

 

 

 

Celkový počet kreditů

11/16

Závěrečné práce

V závěru studia je student povinen zpracovat magisterskou diplomovou práci alespoň na jednom oboru své studijní kombinace, přičemž na druhém, nediplomovém oboru může zpracovat pouze magisterskou oborovou práci. Volba diplomového oboru je dána rozhodnutím studenta.

Magisterská diplomová práce

V průběhu studia je student povinen zpracovat magisterskou diplomovou práci. Má právo navrhnout její téma a zvolit si vedoucího práce. Při volbě tématu práce může využít volná témata, zveřejněná v IS MU (Studium – Rozpisy témat). V prvním semestru povinně zapisuje Seminář k magisterské diplomové práci I (RLA19), v jehož rámci vypracuje návrh výzkumného projektu a na jeho základě obdrží zadání práce. Magisterskou diplomovou práci zadává její vedoucí v příslušné aplikaci IS MU (Studium – Rozpisy témat).

Magisterská diplomová práce musí být psána na bílém papíru formátu A4, očíslované listy musejí být vyvázány do pevných desek. Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty a ústavu, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce a rok zpracování. Dále musí být práce vybavena prohlášením autora o původnosti práce, obsahem, průběžným poznámkovým aparátem a seznamem použitých pramenů a sekundární literatury.

Rozsah magisterské diplomové práce činí 120 000 – 140 000 znaků včetně mezer (ca 65-80 normovaných stran). Povinnými součástmi práce jsou české a anglické resumé (1 800 znaků včetně mezer, tj. ca 30 řádků) a český a anglický výčet klíčových slov.

Práce musí být odevzdána v celofakultně stanoveném termínu pro daný semestr (obvykle do 15. 12. nebo 15. 5.). Plný text práce (včetně podepsaného prohlášení autora o původnosti práce, českého a anglického resumé, českého a anglického výčtu klíčových slov) se odevzdává ve dvou knižně vázaných exemplářích na sekretariát Ústavu religionistiky FF MU. Současně s odevzdáním tištěné verze práce je třeba vložit její elektronickou verzi do Archívu závěrečných prací v IS MU (vedle „plného textu práce“ se jako samostatné soubory elektronicky odevzdávají také „anotace česky“, „anotace anglicky“ a „klíčová slova“). Elektronicky odevzdaná práce musí být totožná s knižně vázanými exempláři. Po odevzdání obou verzí potvrzuje vedoucí práce její přijetí udělením zápočtu v předmětu Magisterská diplomová práce z religionistiky (RLDPM).

Odevzdání závěrečné práce je závazné. Jakmile je práce zveřejněna v IS MU, student musí přistoupit k obhajobě, a to i v případě negativních posudků. Pokud se student k obhajobě nedostaví bez omluvy, bude automaticky hodnocen stupněm F. Žádná práce odevzdaná do elektronického archívu nemůže zůstat neuzavřená; bez ohodnocení není možné do IS MU vložit přepracovanou verzi.

Magisterská oborová práce

Student má právo navrhnout téma práce a zvolit si vedoucího práce. Při volbě tématu práce může využít volná témata, zveřejněná v IS MU (Studium – Rozpisy témat). Ve třetím semestru povinně zapisuje Seminář k magisterské oborové práci (RLA18), v jehož rámci vypracuje návrh výzkumného projektu a na jeho základě obdrží zadání práce. Magisterskou oborovou práci zadává její vedoucí v příslušné aplikaci IS MU (Studium – Rozpisy témat).

Magisterská oborová práce musí být psána na bílém papíru formátu A4, očíslované listy musejí být pevně svázány. Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty a ústavu, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce a rok zpracování. Dále musí být práce vybavena prohlášením autora o původnosti práce, obsahem, průběžným poznámkovým aparátem a seznamem použitých pramenů a sekundární literatury.

Rozsah magisterské oborové práce činí 70 000 – 80 000 znaků včetně mezer (ca 40-45 normovaných stran). Povinnými součástmi práce jsou české a anglické resumé (1 800 znaků včetně mezer, tj. ca 30 řádků) a český a anglický výčet klíčových slov.

Práce musí být prostřednictvím sekretariátu Ústavu religionistiky FF MU odevzdána ve dvou pevně svázaných exemplářích, a to v termínu stanoveném pro daný semestr v rámci předmětu Magisterská oborová práce z religionistiky (RLOPM). Současně s odevzdáním tištěné verze práce je třeba vložit její elektronickou verzi do odevzdavárny uvedeného předmětu v IS MU. Elektronicky odevzdaná práce musí být totožná s tištěnými exempláři. Přijetí práce k rozpravě potvrdí vedoucí práce udělením zápočtu v témže předmětu.

Ukončení studia

Navazující magisterské studium religionistiky je ukončeno státní závěrečnou zkouškou magisterskou ověřující obecnou způsobilost studenta v oboru. Vykonat státní závěrečnou zkoušku je možno po získání požadovaného počtu 65/55 kreditů v dané struktuře (dosažené výsledky lze průběžně sledovat pomocí kontrolních šablon IS MU):

Diplomové studium (magisterská diplomová práce)

Typ kreditů

Počet kreditů

Společný základ

2

Povinné předměty (kredity A)

34

Povinně volitelné předměty (kredity B)

25

Volitelné předměty (kredity C)1

4

Celkový počet kreditů

65

1 Kredity C lze nahradit kredity B.

Nediplomové studium (magisterská oborová práce)

Typ kreditů

Počet kreditů

Společný základ

2

Povinné předměty (kredity A)

27

Povinně volitelné předměty (kredity B)

25

Volitelné předměty (kredity C)1

1

Celkový počet kreditů

55

1 Kredity C lze nahradit kredity B.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info