Kombinované bakalářské studium jednooborové

(do imatrikulace v JS 2019 včetně)

Tento typ kombinovaného bakalářského studia religionistiky nevyžaduje kombinaci s jiným oborem Filozofické fakulty MU, případně s obory jiných fakult MU. Studium poskytuje základní vhled do teorie, metodologie a dějin oboru, ucelený přehled hlavních náboženských tradic minulosti i současnosti a úvod do vybraného pramenného jazyka. Pozornost je zaměřena na rozvíjení schopností aplikovat religionistiku ve společenské praxi. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a udělením titulu bakalář (Bc.).

Studium je organizováno na základě kreditního systému, který posluchačům skýtá možnost časového rozvržení studia a jeho částečné tematické modifikace podle vlastních zájmů. Pravidelná bloková výuka probíhá v pátek, zpravidla ve čtrnáctidenních intervalech. Značný prostor je věnován individuálním konzultacím a samostatné přípravě.

Nabízené předměty jsou rozděleny do čtyř skupin:

Společný základ

Takto označené předměty jsou povinné pro všechny studenty Filozofické fakulty MU. Lze je absolvovat kdykoli během studia. Podrobná aktuální nabídka je k dispozici v IS MU.

Kód

Název

Vyučující

P/S

Sem.

Výst.

Kred.

PH0001

Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů

 

2/0

PS/JS

Zk

4

 

Cizí jazyk II (úroveň B2)

 

0/2

PS/JS

Zk

4

Požadovaný počet kreditů

8

Povinné předměty (kredity A)

Takto označené předměty tvoří vlastní jádro studia religionistiky. Jejich nabídka je garantována v páteční blokové výuce. Studenti jsou povinni tyto předměty během studia absolvovat.

Kód

Název

Vyučující

P/S

Sem.

Výst.

Kred.

RLKA01

Úvod do religionistiky1

Chalupa

1/1

PS

Zk

7

RLKA05

Judaismus

Papoušek

1/1

PS/JS

Zk

7

RLKA06

Křesťanství I2

Zbíral

1/1

PS

Zk

7

RLKA07

Křesťanství II3

Cigán

1/1

JS

Zk

7

RLKA08

Islám

Mendel

1/1

PS/JS

Zk

7

RLKA21

Buddhismus4

Bělka

Valtrová

1/1

PS

Zk

7

RLKA22

Indická náboženství

Fujda

1/1

PS/JS

Zk

7

RLKA13

Úvod do metodologie výzkumu v religionistice5

Cigán

1/1

JS

Zk

7

RLKA23

Náboženství v historické a srovnávací perspektivě

Papoušek

Zbíral

1/1

PS/JS

Zk

8

RLKA24

Náboženství v sociologicko-antropologické perspektivě

Fujda

1/1

PS/JS

Zk

8

RLKA25

Náboženství v kognitivně-psychologické perspektivě

Cigán

Kundt

1/1

PS/JS

Zk

8

RLKA12

Dějiny religionistiky

Kundt

1/1

PS/JS

Zk

7

RLKA15

Seminář k bakalářské diplomové práci I6

Chalupa

0/2

PS

k

6

RLKA16

Seminář k bakalářské diplomové práci II

Chalupa

0/2

PS/JS

k

6

RLKA100

Seminář ke Státní závěrečné zkoušce bakalářské7

Kundt

0/2

PS/JS

k

6

RLDPB

Bakalářská diplomová práce

vedoucí práce

-

PS/JS

z

0

Požadovaný počet kreditů

105

1 Povinný zápis v prvním semestru studia.

2 Povinný zápis v prvním semestru studia.

3 Povinný zápis ve druhém semestru studia.

4 Povinný zápis v prvním semestru studia.

5 Povinný zápis ve druhém semestru studia.

6 Povinný zápis v pátém semestru studia.

7 Povinný zápis v posledním semestru studia.

Povinně volitelné předměty (kredity B)

Takto označené předměty, jejichž nabídka je koordinována Ústavem religionistiky FF MU, umožňují studentům vlastní tematickou modifikaci studia. Povinně volitelné předměty jsou rozčleněny do tří tematických bloků. V rámci každého bloku mohou studenti jednotlivé předměty volně zapisovat podle vlastních zájmů, povinně je stanoven pouze počet předmětů s odpovídajícím ukončením a kreditovým hodnocením.

Tabulky zahrnují pouze pravidelně vypisované předměty. Jednorázově nebo nepravidelně vypisované předměty jsou zahrnuty vždy jen do aktuální nabídky v IS MU pro daný semestr (viz příslušné registrační a kontrolní šablony).

V páteční blokové výuce Ústav religionistiky FF MU garantuje pouze proporční výběr povinně volitelných předmětů. Ostatní povinně volitelné předměty, jejichž výuka neprobíhá v daném semestru v pátek, mohou studenti absolvovat na základě individuálního plánu, dohodnutého předem s příslušným vyučujícím.

I. Obecná religionistika

Studenti povinně zapisují tři z uvedených předmětů, doplněných případně o aktuální nabídku jednorázových nebo nepravidelných předmětů zařazených do tohoto bloku.

Kód

Název

Vyučující

P/S

Sem.

Výst.

Kred.

HUMB003

Experimentální výzkum

Cigán

Kundtová Klocová

1/1

PS/JS

k

2

RLB21

Náboženství a politika

Václavík

1/1

PS/JS

k

4

RLB52

Náboženství a evoluce

Bělka

1/1

PS/JS

k

4

RLB274

Psaní odborných textů v religionistice

Fujda

1/1

PS/JS

k

4

RLKB301

Proseminář k Úvodu do religionistiky

Chalupa

0/2

PS

k

4

RLB303

Religionistická exkurze

Chalupa

0/2

JS

z/k

2/4

RLB503

Uplatnění religionistiky v mediální a neziskové sféře

Fujda

1/1

PS/JS

k

4

RLB507

Zahraniční religionistická exkurze

Chalupa

Valtrová

0/2

PS/JS

z/k

2/4

RLB508

Angažovaná religionistika

Fujda

Zbíral

1/1

PS/JS

k

4

Požadovaný počet kreditů

12

II. Pramenné jazyky

Studenti povinně zapisují jeden z uvedených pramenných jazyků v rozsahu čtyř semestrů s požadovaným ukončením zkouškou po čtvrtém semestru. Ústav religionistiky FF MU zajišťuje páteční blokovou výuku jen v případě latiny (RLB108, RLB109, RLB110, RLB111), ostatní uvedené pramenné jazyky lze absolvovat pouze po předchozí individuální domluvě s příslušným vyučujícím. Po předchozí konzultaci s vedením ústavu mohou studenti jako pramenný jazyk výjimečně zapsat i předměty mimo tuto nabídku.

Kód

Název

Vyučující

P/S

Sem.

Výst.

Kred.

JAP126

Japonština I

Kubovčáková

0/2

PS

z

2

JAP127

Japonština II

Kubovčáková

0/2

JS

z

2

JAP128

Japonština III

Kubovčáková

0/2

PS

z

2

JAP129

Japonština IV

Kubovčáková

0/2

JS

Zk

4

KRBcA13

Klasická řečtina pro neoborové studenty I

lektor

0/2

PS

z

2

KRBcA14

Klasická řečtina pro neoborové studenty II

lektor

0/2

JS

z

2

KRBcA15

Klasická řečtina pro neoborové studenty III

lektor

0/2

PS

z

2

KRBcA16

Klasická řečtina pro neoborové studenty IV

lektor

0/2

JS

Zk

4

KSCX01

Moderní čínština pro neoborové studenty I

lektor

0/2

PS

z

2

KSCX02

Moderní čínština pro neoborové studenty II

lektor

0/2

PS

z

2

KSCX03

Moderní čínština pro neoborové studenty III

lektor

0/2

PS

z

2

KSCX04

Moderní čínština pro neoborové studenty IV

lektor

0/2

PS

Zk

4

OJ111

Praktický kurs sanskrtu I

lektor

0/2

PS

z

2

OJ112

Praktický kurs sanskrtu II

lektor

0/2

JS

z

2

OJ211

Praktický kurs sanskrtu III

lektor

0/2

PS

z

2

OJ212

Praktický kurs sanskrtu IV

lektor

0/2

JS

Zk

4

RLB100

Arabština I

Nováková

0/2

PS

z

2

RLB101

Arabština II

Nováková

0/2

JS

z

2

RLB102

Arabština III

Nováková

0/2

PS

z

2

RLB103

Arabština IV

Nováková

0/2

JS

Zk

4

RLB108

Latina pro religionisty I

lektor

0/2

PS

z

2

RLB109

Latina pro religionisty II

lektor

0/2

JS

z

2

RLB110

Latina pro religionisty III

lektor

0/2

PS

z

2

RLB111

Latina pro religionisty IV

lektor

0/2

JS

Zk

4

RLB112

Hebrejština I

Valová

0/2

PS

z

2

RLB113

Hebrejština II

Valová

0/2

JS

z

2

RLB114

Hebrejština III

Valová

0/2

PS

z

2

RLB115

Hebrejština IV

Valová

0/2

JS

Zk

4

Požadovaný počet kreditů

10

III. Náboženské tradice světa

Studenti povinně zapisují deset z uvedených předmětů, doplněných případně o aktuální nabídku jednorázových nebo nepravidelných předmětů zařazených do tohoto bloku.

Kód

Název

Vyučující

P/S

Sem.

Výst.

Kred.

JAP116

Japonský buddhismus

Kubovčáková

1/1

PS/JS

k

4

JAP149

Buddhism

Kubovčáková

1/1

PS/JS

k

4

JAP216

Úvod do náboženství v Japonsku

Kubovčáková

1/1

PS/JS

k

4

JAP223

Japonský buddhismus v obrazech

Kubovčáková

1/1

PS/JS

k

4

JAP308

Japonské buddhistické umění a architektura

Kubovčáková

1/1

PS/JS

k

4

KSCB003

Náboženství Číny

Vávra

1/1

PS/JS

k

4

KSCB020

Raný taoismus

Vávra

1/1

PS/JS

k

4

KSCB027

Konfucianismus dnes

Vávra

1/1

PS/JS

k

4

RLB16

Křesťanství a hereze

Doležalová

1/1

PS/JS

k

4

RLB23

Starověká náboženství Předního východu

Papoušek

1/1

PS/JS

k

4

RLB34

Pravěká náboženství Evropy

Papoušek

1/1

PS/JS

k

4

RLB35

Náboženství Mayů, Aztéků a Inků

Papoušek

1/1

PS/JS

k

4

RLB37

Nová náboženská hnutí

Václavík

1/1

PS/JS

k

4

RLB41

Biblická archeologie

Papoušek

1/1

PS/JS

k

4

RLB45

Žena v křesťanství

Doležalová

1/1

PS/JS

k

4

RLB53

Tibetský buddhismus

Bělka

1/1

PS/JS

k

4

RLB54

Buddhistická ikonografie

Bělka

1/1

PS/JS

k

4

RLB78

Aktuální náboženská situace v ČR

Václavík

1/1

PS/JS

k

4

RLB94

Novokřtěnci

Valtrová

1/1

PS/JS

k

4

RLB206

Římské náboženství

Chalupa

1/1

PS/JS

k

4

RLB210

Křesťanské misie

Valtrová

1/1

PS/JS

k

4

RLB213

Magie ve středověkém křesťanství

Doležalová

1/1

PS/JS

k

4

RLB215

Náboženství v Polsku

Václavík

1/1

PS/JS

k

4

RLB216

Náboženství v USA

Václavík

1/1

PS/JS

k

4

RLB238

Řecké náboženství

Doležalová

1/1

PS/JS

k

4

RLB239

Helénistická náboženství

Doležalová

1/1

PS/JS

k

4

RLB251

Gnosticismus

Chalupa

1/1

PS/JS

k

4

RLB259

Sexualita v dějinách křesťanství

Zbíral

1/1

PS/JS

k

4

RLB268

Antropologie indických náboženství

Fujda

1/1

PS/JS

k

4

RLB273

Vývoj křesťanského kultu

Zbíral

1/1

PS/JS

k

4

RLB280

Počátky křesťanství

Doležalová

Papoušek

1/1

PS/JS

k

4

RLB293

Manicheismus

Chalupa

1/1

PS/JS

k

4

RLB357

Náboženské racionality: studie

Zbíral

1/1

PS/JS

k

4

RLB367

Náboženské racionality: četba

Zbíral

1/1

PS/JS

k

4

RLB371

Křesťanství na Wikipedii

Zbíral

0/2

PS/JS

k

4

RLB378

Islámský reformismus 18.-20. století

Mendel

1/1

PS/JS

k

4

RLB383

Základní pojmy islámského práva

Mendel

1/1

PS/JS

k

4

RLB391

Proměny současného křesťanství

Václavík

1/1

PS/JS

k

4

RLB392

Šambhala

Bělka

1/1

PS/JS

k

4

RLB393

Studentský výzkumný projekt

Chalupa

0/2

PS/JS

k

5

RLB395

Buddhismus v Mongolsku

Bělka

1/1

PS/JS

k

4

Požadovaný počet kreditů

40

Volitelné předměty (kredity C)

Takto označené předměty umožňují rozšíření studia mimo nabídku Ústavu religionistiky FF MU. Studenti v tomto rámci mohou zapsat libovolný předmět nabízený Filozofickou fakultou MU, případně kteroukoliv jinou fakultou MU. Požadovaný počet kreditů za volitelné předměty (kredity C) lze získat také absolvováním povinně volitelných předmětů (kredity B) nad rámec jejich povinného minima.

Doporučený studijní plán

Základem studijního plánu je páteční bloková výuka, v jejímž rámci jsou nabízeny všechny povinné předměty (kredity A) a proporční výběr povinně volitelných předmětů (kredity B). Rozvrh páteční výuky je sestavován v bloku pro první rok studia (1. a 2. semestr) a v bloku pro druhý a třetí rok studia (3./5. semestr a 4./6. semestr)

Ostatní povinně volitelné předměty a volitelné předměty (kredity C), jejichž výuka neprobíhá v pátek, je možno absolvovat po předchozí individuální domluvě s příslušným vyučujícím. Jejich zápis se doporučuje až po prvním roce studia – po absolvování povinných předmětů s povinným zápisem v prvních dvou semestrech studia (RLKA01, RLKA06, RLKA21; RLKA07, RLKA13).

Při volbě konkrétních povinně volitelných předmětů je dobré brát v úvahu náplň Tematických okruhů ke státní závěrečné zkoušce bakalářské.

1. semestr studia

Typ předmětu

Kód

Název

Výst.

Kred.

Společný základ

 

 

 

 

Povinné předměty

(kredity A)

RLKA01

Úvod do religionistiky

Zk

7

RLKA06

Křesťanství I

Zk

7

RLKA21

Buddhismus

Zk

7

Povinně volitelné

předměty (kredity B)

RLKB301

Proseminář k Úvodu do religionistiky

k

4

 

III. Náboženské tradice světa

k

4

Volitelné předměty

(kredity C)

 

 

 

 

Celkový počet kreditů

29

2. semestr studia

Typ předmětu

Kód

Název

Výst.

Kred.

Společný základ

 

Cizí jazyk II

Zk

4

Povinné předměty

(kredity A)

RLKA07

Křesťanství II

Zk

7

RLKA13

Úvod do metodologie výzkumu v religionistice

Zk

7

Povinně volitelné

předměty (kredity B)

 

III. Náboženské tradice světa

k

4

 

III. Náboženské tradice světa

k

4

 

III. Náboženské tradice světa

k

4

Volitelné předměty

(kredity C)

 

 

 

 

Celkový počet kreditů

30

3.(5.) semestr studia

Typ předmětu

Kód

Název

Výst.

Kred.

Společný základ

PH0001

Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů

Zk

4

Povinné předměty

(kredity A)

RLKA05

Judaismus

Zk

7

RLKA22

Indická náboženství

Zk

7

RLKA23

Náboženství v historické a srovnávací perspektivě

Zk

8

Povinně volitelné

předměty (kredity B)

 

II. Pramenný jazyk I

z

2

Volitelné předměty

(kredity C)

 

 

 

2

Celkový počet kreditů

30

4.(6.) semestr studia

Typ předmětu

Kód

Název

Výst.

Kred.

Společný základ

 

 

 

 

Povinné předměty

(kredity A)

RLKA08

Islám

Zk

7

RLKA24

Náboženství v sociologicko-antropologické perspektivě

Zk

8

Povinně volitelné

předměty (kredity B)

 

I. Obecná religionistika

k

4

II. Pramenný jazyk II

z

2

 

III. Náboženské tradice světa

k

4

 

III. Náboženské tradice světa

k

4

Volitelné předměty

(kredity C)

 

 

 

1

Celkový počet kreditů

30

5.(3.) semestr studia

Typ předmětu

Kód

Název

Výst.

Kred.

Společný základ

 

 

 

 

Povinné předměty

(kredity A)

RLKA12

Dějiny religionistiky

Zk

7

RLKA15

Seminář k bakalářské diplomové práci I

k

6

Povinně volitelné

předměty (kredity B)

 

I. Obecná religionistika

k

4

 

II. Pramenný jazyk III

z

2

 

III. Náboženské tradice světa

k

4

 

III. Náboženské tradice světa

k

4

 

III. Náboženské tradice světa

k

4

Volitelné předměty

(kredity C)

 

 

 

 

Celkový počet kreditů

31

6.(4.) semestr studia

Typ předmětu

Kód

Název

Výst.

Kred.

Společný základ

 

 

 

 

Povinné předměty

(kredity A)

RLKA25

Náboženství v kognitivně-psychologické perspektivě

Zk

8

RLKA100

Seminář ke Státní závěrečné zkoušce bakalářské

k

6

RLKA16

Seminář k bakalářské diplomové práci II

k

6

RLDPB

Bakalářská diplomová práce

z

0

Povinně volitelné

Předměty (kredity B)

 

II. Pramenný jazyk IV

Zk

4

III. Náboženské tradice světa

k

4

Volitelné předměty

(kredity C)

 

 

 

2

Celkový počet kreditů

30

Závěrečná práce

Bakalářská diplomová práce

V posledních dvou semestrech studia je student povinen zpracovat bakalářskou diplomovou práci. Má právo navrhnout její téma a zvolit si vedoucího práce. Při volbě tématu práce může využít volná témata, zveřejněná v IS MU (Studium – Rozpisy témat). V pátém semestru povinně zapisuje Seminář k bakalářské diplomové práci I (RLKA15), v jehož rámci vypracuje návrh výzkumného projektu a na jeho základě obdrží zadání práce. Bakalářskou diplomovou práci zadává její vedoucí v příslušné aplikaci IS MU (Studium – Rozpisy témat).

Bakalářská diplomová práce musí být psána na bílém papíru formátu A4, očíslované listy musejí být vyvázány do pevných desek. Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty a ústavu, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce a rok zpracování. Dále musí být práce vybavena prohlášením autora o původnosti práce, obsahem, průběžným poznámkovým aparátem a seznamem použitých pramenů a sekundární literatury.

Rozsah bakalářské diplomové práce činí 70 000 – 80 000 znaků včetně mezer (ca 40-45 normovaných stran). Povinnými součástmi práce jsou české a anglické resumé (1 800 znaků včetně mezer, tj. ca 30 řádků) a český a anglický výčet klíčových slov.

Práce musí být odevzdána v celofakultně stanoveném termínu pro daný semestr (obvykle do 15. 12. nebo 15. 5.). Plný text práce (včetně podepsaného prohlášení autora o původnosti práce, českého a anglického resumé, českého a anglického výčtu klíčových slov) se odevzdává ve dvou knižně vázaných exemplářích na sekretariát Ústavu religionistiky FF MU. Současně s odevzdáním tištěné verze práce je třeba vložit její elektronickou verzi do Archívu závěrečných prací v IS MU (vedle „plného textu práce“ se jako samostatné soubory elektronicky odevzdávají také „anotace česky“, „anotace anglicky“ a „klíčová slova“). Elektronicky odevzdaná práce musí být totožná s knižně vázanými exempláři. Po odevzdání obou verzí potvrzuje vedoucí práce její přijetí udělením zápočtu v předmětu Bakalářská diplomová práce z religionistiky (RLDPB).

Odevzdání závěrečné práce je závazné. Jakmile je práce zveřejněna v IS MU, student musí přistoupit k obhajobě, a to i v případě negativních posudků. Pokud se student k obhajobě nedostaví bez omluvy, bude automaticky hodnocen stupněm F. Žádná práce odevzdaná do elektronického archívu nemůže zůstat neuzavřená; bez ohodnocení není možné do IS MU vložit přepracovanou verzi. 

Ukončení studia

Bakalářské studium religionistiky je ukončeno státní závěrečnou zkouškou ověřující obecnou způsobilost studenta v oboru. Vykonat státní závěrečnou zkoušku je možno po získání požadovaného počtu 180 kreditů v dané struktuře (dosažené výsledky lze průběžně sledovat pomocí kontrolních šablon IS MU):

Typ kreditů

Počet kreditů

Společný základ

8

Povinné předměty (kredity A)

105

Povinně volitelné předměty (kredity B)

62

Volitelné předměty (kredity C)1

5

Celkový počet kreditů

180

1 Kredity C lze nahradit kredity B.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info